Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Bezpečnostní rady kraje Vysočina č. 1/2004

27. únor 2004
 

 
 

Zápis ze zasedání Bezpečnostní rady kraje Vysočina č. 1/2004 konaného dne 27. února 2004

 

 

Přítomni:

Ing. František Dohnal

Pavel Maslák

JUDr. Simeona Zikmundová

plk.Ing. František Zadina, v zastoupení za pplk.Ing. Drahoslava Rybu

plk. Mgr. Roman Heinz

MUDr. Jan Sedlák

plk.Ing. Karel Kredba

Ing. Ivo Kouklík

Ing. Jan Murárik

 

Hosté:

Mgr. Jaroslav Mikyna

 

Omluveni:

RNDr. Miloš Vystrčil

 

 

Program:

1.      Projednání pracovního plánu bezpečnostní rady kraje na rok 2004

2.      Plnění usnesení z posledního jednání BRK

3.      Zpráva o činnosti bezpečnostní komise rady kraje

4.      Informace o vyčleněných finančních prostředích v rozpočtu kraje k zajištění přípravy na krizové situace a činnost IZS v roce 2004

5.      Projednání plánu cvičení složek IZS v roce 2004

6.      Projednání Organizační směrnice k zabezpečení součinnostního cvičení IZS Horizont 2004

7.      Informace o plnění harmonogramu zpracování Krizového plánu kraje

8.      Informace k realizaci usnesení vlády k číslu tísňového volání 112

9.      Informace o zřízení Povodňové komise kraje Vysočina

10.  Organizace Aktivních záloh dobrovolných na kraji Vysočina

11.  Různé

 

 

Jednání zahájil hejtman kraje a předseda BRK František Dohnal, přednesl navržený program, který byl schválen bez připomínek.. Sdělil že BRK je usnášeníschopná.

 

 

1.        Projednání Pracovního plánu bezpečnostní rady kraje Vysočina na rok 2004

 

K bodu jednání podal informace tajemník BRK Ing. Jan Murárik Sdělil, že na minulém jednání BRK dne 29. 10. 2003 předložil v písemném návrhu okruhy témat plánu na jejichž tvorbě se členové podíleli. Členové BRK byli ještě vyzváni k případnému doplnění Pracovního plánu a byla stanovena lhůta do konce listopadu 2003 na podání doplnění. Velitel 19. KVV plk. Ing Karel Kredba požádal o zařazení do programu problematiku aktivních záloh dobrovolných, která byla zařazena do programu dnešního jednání. Na základě tohoto procesu byl Pracovní plán Bezpečnostní rady kraje Vysočina schválen hejtmanem kraje v prosinci 2003. K Pracovnímu plánu nebyly další doplňující připomínky.

 

Usnesení 001/01/04/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

schválený pracovní plán BRK na rok 2004 dle př.1

Usnesení schváleno 9 hlasy

 

Odpovědnost:členové BRK

Termín: do konce roku 2004

Zdrojové materiály: BRK-01-2004-01, BRK-01-2004-01př1

 

2.        Plnění usnesení z posledního jednání BRK

K tomuto bodu opět podal informace tajemník BRK.

Plnění usnesení 06/02/03/BRK a 07/02/03/BRK ke zpracování krizového plánu kraje je předmětem samostatného bodu č. 7 dnešního jednání.

Usnesení 05/02/03/BRK stanovilo odpovědnosti jednotlivých členů BRK za zpracování revize a distribuci Vnějšího havarijního plánu Jaderné elektrárny Dukovany (VHP) po ukončení činnosti OkÚ. Revize VHP byla zpracována odpovědnými osobami, byla podepsána hejtmanem kraje Vysočina a VHP byl zaslán dotčeným orgánům dle vyhlášky ministerstva vnitra č. 328/2001 § 27 odst. 7. Výpis v VHP byl předán sekretariátu hejtmana a v současné době je v tisku. Distribuce tohoto výpisu se uskuteční pro obce dle vyhlášky ministerstva vnitra č. 328/2001 § 27 odst. 8 na semináři starostů obcí ve 20 km zóně havarijního plánování, který se uskuteční 7. 4. 2004 v Hrotovicích.

Usnesením 08/02/03/BRK bylo stanoveno odboru sekretariátu hejtmana oddělení pro řešení mimořádných situací pokračovat v metodické pomoci a kontrole obcí s rozšířenou působností (ORP) k zajištění připravenosti obcí na mimořádné události a krizové situace. V roce 2004 se bude v této činnosti pokračovat, dle plánu kontrolních činností, který je schválený ředitelkou krajského úřadu. Kontrola a metodická pomoc bude provedena u ORP Pelhřimov, Havlíčkův Brod a Světlá nad Sázavou.

 

Usnesení 002/01/04/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

stav plnění usnesení číslo 05/02/03/BRK a číslo 08/02/03/BRK.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy

 

Odpovědnost: Jan Murárik

Termín: do konce roku 2004

Zdrojové materiály: BRK-01-2004-02, BRK-01-2004-02 př1

 

 

3.        Zpráva o činnosti bezpečnostní komise rady kraje

K tomuto bodu pohovořil Pavel Masák, předseda bezpečností komise.

Na posledních jednání bezpečnostní komise byly projednány tři důležité okruhy témat. Jedno z nejdůležitějších témat bylo transformace zdravotních záchranných služeb. V únoru tohoto roku proběhlo výjezdní zasedání komise při kterém navštívili čtyři záchranné zdravotní služby (Pelhřimov, Havlíčkův Brod, Nové Město na Moravě a Třebíč). Záchrannou službu v Jihlavě komise při svém jednání navštívila již v lednu.

Při jednání s řediteli komise přijala usnesení ve znění: „bezpečnostní komise doporučuje radě kraje, z hlediska aktivace IZS a efektivní hromadné využitelnosti sil a prostředků, vytvořit jednotný právní subjekt a výhledově v nejkratší možné době po vzniku organizace krajské záchranné zdravotní služby vybudovat jedno centrální ZOS včetně záložního pracoviště“.

 

Dalším tématem, kterým se komise zabývala, byla „prevence kriminality“ a její návaznost na grantové programy. Pro potřeby vniku koncepce prevence kriminality se schází skupina stanovena z odborníků. V průběhu března bude předložen návrh strategie prevence kriminality. Sdělil, že nejrizikovější skupinou jsou malé obce. Pavel Maslák dále sdělil, že v minulém roce došlo k 40-ti vykradením obecních úřadů. Uvažuje se o vzniku grantového programu možnosti spolufinancování a zabezpečení obecního majetku.

Dalším bodem programu bezpečnostní komise v minulém roce byla finanční podpora dobrovolných hasičů. Pavel Maslák tak postupně přešel ke čtvrtému bodu jednání bezpečnostní rady.

 

Usnesení 03/01/04/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

zprávu o činnosti Bezpečnostní komise rady kraje Vysočina

 

Usnesení bylo přijato 9 hlasy

 

Odpovědnost: Pavel Maslák

Termín: do konce roku 2004

 

 

4.        Informace o vyčleněných finančních prostředích v rozpočtu kraje k zajištění přípravy na krizové situace a činnost IZS v roce 2004

Pavel Maslák krátce shrnul informace o čerpání z rozpočtu kraje z kapitoly Požární ochrana a IZS v roce 2003, kdy koncem roku byla přerozdělena rezerva. Usnesením rady kraje byl schválen příspěvek záchranné brigádě kynologů kraje Vysočina, se sídlem v Želivě. Jak sdělil Pavel Maslák je tento příspěvek účelově vymezen na Bohemia cup, předvstupní závod na mistrovství Evropy. Další finanční částka ve výši 100 000 byla použita na tvorbu malé brožury Kapesní průvodce pro mimořádné situace, která vznikla za odborné spolupráce, HZS kraje a ZZS Jihlava. Má sloužit občanům jako metodická pomoc při krizové i jiné situace. Formát publikace je rozměr kreditní karty.

Dále Pavel Maslák informoval o jednání, které proběhlo tento týden a týkalo se tvorby Zásad poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina a Okresním sdružení hasičů ČMS a Moravské hasičské jednotě kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2004. Zásady budou opět předloženy ke schválení radě a poté zastupitelstvu kraje. Kraj Vysočina je jediný kraj, který finanční pomoc dobrovolným hasičům poskytuje formou příspěvků. Pavel Maslák poukázal na fakt, že v kraji k dnešnímu dni existuje 971 sborů dobrovolných hasičů, 12 moravských hasičských jednot, 164 mládežnických kolektivů, 35 dorosteneckých kolektivů.

Upozornil, že na webových stránkách kraje je kompletní schválený rozpočet kraje, ve kterém je obsažena kapitola požární ochrana a IZS.

 

Usnesení 04/01/04/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

informace o vyčleněných finančních prostředích v rozpočtu kraje k zajištění přípravy na krizové situace a činnost IZS v roce 2004.

 

Usnesení bylo přijato 9 hlasy

Odpovědnost: Pavel Maslák

Termín: do konce roku 2004

 

 

5.        Projednání plánu cvičení složek IZS v roce 2004

K tomuto bodu programu podal informace plk.Ing. František Zadina.

Organizování společných cvičení složek IZS vychází ze zákona 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému. Tato cvičení se pořádají každoročně a jejich výčet s informacemi jsou podrobně popsána v příloze č.1 bodu 5. Ing. Murárik požádal o zaslání pozvánky na cvičení IZS na oddělení mimořádných situací. Pavel Maslák navrhl, aby byly pozvánky zaslány vždy všem členům BRK. Plk. Zadina přislíbil, že pozvánky na všechna cvičení budou členům BRK v předstihu zaslány.

 

Usnesení 05/01/04/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

plán cvičení složek IZS kraje Vysočina v roce 2004

 

Usnesení bylo přijato 8 hlasy

 

Odpovědnost: pplk. Ing. Drahoslav Ryba

Termín: průběžně v roce 2004

Zdrojové materiály: BRK-01-2004-05, BRK-01-2004-05př1

 

 

6.        Projednání Organizační směrnice k zabezpečení součinnostního cvičení IZS Horizont 2004

Ing. Jan Murárik podal informace k připravovanému cvičení. Uvedl, že toto cvičení se mělo uskutečnit již v roce 2002, ale z důvodu povodní se toto cvičení nekonalo. Po provedení dvou koordinačních porad v prosinci 2003 a lednu 2004, byla na základě společných domluv jednotlivých cvičících složek a následného připomínkového řízeni všech zúčastněných zpracována sekretariátem hejtmana Organizační směrnice k zabezpečení součinnostního cvičení IZS Horizont 2004. Hejtman kraje schválil Organizační směrnici viz. příloha 1, která je výchozím materiálem ke cviční. Ing. Murárik dále seznámil členy BRK s tématem cvičení, s cíly cvičení a s dalším postupem při realizaci cvičení. Zvláštní pozornost věnoval mediální přípravě cvičení a provedení tiskové konference na závěr cvičení. Cvičení se uskuteční 23. 6. 2004. Je to první cvičení v historii kraje, které vyhlašuje a řídí hejtman kraje.

Plk. Ing. František Zadina dodal, že toto cvičení má prověřit dobrou koordinaci jednotlivých složek IZS. Pavel Maslák doplnil, že kraj Vysočina vyčlenil ze svého rozpočtu finanční prostředky na cvičení IZS „Horizont 2004“.

Ing. Ivo Kouklík, se dotazoval, zda bude svolána BR a jaký bude harmonogram. Bude problém, jak zkoordinovat radu a členy rady a všeobecně lidí, kteří musí být na několika místech zároveň včetně záchranné služby, která s tím bude mít určité problémy. ZZS musí zajistit především běžný denní chod. MUDr. Jan Sedlák doplnil, že ZZS bude muset sloužit i při normálním stavu.

 

Přítomní se shodli, že by bylo dobré svolat před cvičením BR, kde by si členové upřesnili poslední nejasnosti. Pavel Maslák souhlasil a rozhodl, že na základě pokynu HZS, až bude vše připravené, se BR svolá. Ing. Murárik vnesl dotaz, jestli se již bude moci využít krizové pracoviště u HZS. Plk. Ing. Zadina seznámil členy s termínem uvedení do provozu nového KOPIS a navazující krizové pracoviště s tím, že v termínu cvičení budou obě pracoviště již funkční.

 

Usnesení 06/01/04/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

nařízení hejtmana kraje k provedení součinnostního cvičení složek IZS ve spolupráci s JE Dukovany

a

souhlasí

s provedením cvičení dle Organizační směrnice k zabezpečení součinnostního cvičení IZS Horizont 2004 dle přílohy č.1 mater. 6

Zdrojové materiály: BRK-01-2004-06, BRK-01-2004-06př1

 

 

7.        Informace o plnění harmonogramu zpracování Krizového plánu kraje

Informace podal plk. Ing.František Zadina. Zpracovat krizový plán kraji ukládá nařízení vlády č. 462/2000 Sb. Krizový plán dle výše uvedeného nařízení musí být dokončen do 31. 12. 2004.

 

Usnesení 07/01/04/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

stav zpracování krizového plánu dle materiálu 7.

Zdrojové materiály: BRK-01-2004-07

 

 

Usnesení bylo přijato 8 hlasy

 

 

8.        Informace k realizaci usnesení vlády k číslu tísňového volání 112

Plk. František Zadina seznámil přítomné s problémem. Krátce popsal vývoj a přípravy na spuštění čísla tísňového volání 112. Informoval o smlouvě mezi Českým telecomem a MV GŘ HZS týkající se TCTV 112, která byla schválena vládou.

 

HZS začal již od roku 2002 nabírat jazykově zdatné operátory, kterých je k dnešnímu dni 7 a mají již za sebou veškeré kurzy nutné k této práci. V lednu a únoru roku 2002 bylo ve Frýdku Místku provedeno podrobné seznámení s technologií TCTV 112.

Od října 2003 byl spuštěn testovací provoz na telefonním čísle 152. V listopadu loňského roku došlo k metodické poradě GŘ HZS ČR, která byla zaměřena na konkretizaci bodového a liniového místopisu v technologii TCTV 112.

V prosinci 2003 byl GŘ HZS ČR podepsán akceptační list TCTV 112 pro kraj Vysočina. Tím je zařízení způsobilé k ostrému provozu. Termín zahájení ostrého provozu stanoví ředitel HZS kraje Vysočina. K dnešnímu dni jsou IP telefony, datové okruhy, na všech místech v souladu se smlouvou. Prozatím ovšem nejsou složky IZS hardwarově a softwarově způsobilé přijmout datovou větu z technologie 112.

Plk. Zadina se domnívá, že by bylo dobré spustit naostro TCTV v dubnu (plánované mistrovství v hokeji).

Diskutovalo se, jakým nejlepším způsobem je možné vyřešit přenos dat k dálniční policii, která jediná není zahrnuta v systému. Nejlepší datové služby má ZZS Jihlava a HZS kraje.

Dále se projednávalo, jakým způsobem bude řešit tuto záležitost Policie ČR. Problém je v několika ředitelstvích Policie, ani jedno není v kraji Vysočina.

Pavel Maslák navrhl, aby hejtman formou dopisu požádal ředitelství Policie ČR v Brně, Hradci Králové a Českých Budějovicích o součinnost a pomoc při budování TCTV 112. Plk. Zadina přislíbil vytvořit koncept takového dopisu. Pavel Maslák dále ujistil plk. Heinze, že všechny dopisy mu budou v kopii předávány.

Na toto téma nastala diskuse. Z ní mimo jiné vyplynulo, že TCTV nemusí navazovat na vznik jednoho dispečinku ZZS.

 

Usnesení 08/01/04/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

předloženou informaci a

ukládá

zpracovat a předložit za PČR a ZZS harmonogram vybavení OPS (dispečinků) technologií pro příjem datové věty, dále termín připravenosti pro příjem datové věty a tyto údaje předat řediteli HZS kraje Vysočina do 31. března 2004. Ředitel HZS kraje přednese zprávu o plnění usnesení vlády k číslu tísňového volní na další BRK.

 

Usnesení bylo přijato 8 hlasy

 

Odpovědnost: koordinátor PČR pro kraj Vysočina, plk. Mgr. Roman Heinz, ředitelství PČR Jihomoravského kraje, , ředitelka Krajského úřadu krajeVysočina JUDr. Simeona Zikmundová,(v původním návrhu zdrav. Radová ale ta je podřízena řed. Nebo Sedlák???), ředitel HZS kraje Vysočina pplk. Ing. Drahoslav Ryba

Termín: 31. března 2004, říjen 2004

 

 

9.        Informace o zřízení protipovodňové komise kraje Vysočina

Úvodem podala několik informací JUDr. Zikmundová, která představila Mgr. Mikynu, z odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, který je tajemníkem povodňové komise.

Mgr. Mikyna informoval o povinnosti zřídit povodňovou komisi, kterou kraji ukládá zákon o vodách. Dosavadní povodňové komise ucelených povodí byly nahrazeny povodňovými komisemi krajů. Kraj Vysočina spadal pod čtyři povodňové komise ucelených povodí.

Dne 19. 2. 2004 bylo svoláno v kraji úvodní jednání. Kopie zápisu a s podrobnými materiály obdrželi všichni členové bezpečnostní rady.

Ještě se dotváří statut komise, kdy do pondělí 1. března 2004 se očekávají od členů komise připomínky. Všem členům byl zaslán jmenovací dekret. Hned v počátku fungování komise by bylo dobré, aby členové napsali své zástupce.

Členové rady se dotazovali, kde bude pravidelně zasedat povodňová komise. JUDr. Zikmundová sdělila, že na krajském úřade kraje Vysočina a jako záložní místo bylo navržena místnost v sídle HZS kraje.

 

Usnesení 09/01/04/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

zřízení Povodňové komise kraje Vysočina

Usnesení bylo přijato 8 hlasy

Zdrojové materiály: BRK-01-2004-09, BRK-01-2004-09př1

 

 

10.    Organizace Aktivních dobrovolných záloh na kraji Vysočina

Informace k tomuto bodu podal plk. Kredba. Vznik Aktivních záloh dobrovolných v kraji je podmíněno reformou armády, kdy z 21 útvarů zůstane pouze 8, které ale budou sloužit na bázi úřadů. Rota AZD bude složena ze 150 dobrovolníků, budou rozděleni do 5 čet, tři budou strážní, jedna bude velení a bojového zabezpečení a jedna bude četa logistiky. V současné době je 75 mužů, kteří budou podrobeni prvním cvičením. Do konce roku předpokládají nábor dalších lidí až do 110 dobrovolníků.

Plk. Kredba touto cestou poděkoval krajskému úřadu za uspořádanou tiskovou konferenci a mediální propagandu na toto téma, díky niž se přihlásilo více zájemců o AZD.

 

Usnesení 10/01/04/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

organizaci aktivních záloh dobrovolných na kraji Vysočina jejich určení a personální naplnění a vznik 191. strážní roty .

 

Odpovědnost: velitel 19. Krajského vojenského velitelství plk.Ing. Karel Kredba

Zdrojové materiály: BRK-01-2004-10

 

 

11.    Různé

 

Pavel Maslák shrnul průběh jednání.

Upozornil na důležité termíny a to 7. 4. 2004 setkání starostů ze 20 km zóny JEDU v Hrotovicích.

23. června 2004 celokrajské cvičení složek IZS pod názvem Horizont 2004.

 říjnuV druhé polovině letošního roku se uskuteční další jednání bezpečnostní rady mimo jednání, které se uskuteční ke cvičení Horizont 2004.

Závěrem se ještě rada domlouvala na organizačních záležitostech jednání. Diskutovalo se o tom, jaké materiály rady budou pro občany veřejné a jaké neveřejné. (dát to tam)???Jakým způsobem budou vyvěšovány na www stránkách kraje.

Označení pro veřejné bud PV a neveřejné velké N????

Z dnešního jednání vyplynulo, že materiál k bodu 8 bude neveřejný.

Závěrem ještě Ing. Kouklík sdělil, z titulu své funkce v organizaci ČEZ, a.s. Úsek jaderná energetika , že je zván k jednání Bezpečnostní rady Jihočeského kraje.

 

Pavel Maslák poděkoval všem přítomným za účast.

 

 

Ing. František Dohnal

předseda Bezpečnostní rady kraje Vysočina

 

Ing. Jan Murárik

tajemník Bezpečnostní rady kraje Vysočina kraje Vysočina

 

Záznam pořízen na jednání dne 27. února 2004

Zapsala Šárka Polívková dne 29. února 2004

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 4.3.2004 / 23.3.2004

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Kontakty

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze