Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro samosprávu

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina č. 1/2004

17. únor 2004
 

 
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2004 konaného dne 17. 2. 2004 v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

 

Přítomni:

- 43 členů Zastupitelstva kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 17. 2. 2004;

- zástupci krajského úřadu;

- občanská veřejnost.

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 7/2003

Úvodem hejtman F. Dohnal přivítal všechny přítomné a oznámil rezignaci pana Mgr. Romana Křivánka, člena zastupitelstva kraje. Dále konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 41 členů zastupitelstva kraje.

Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: J. Skočdopole, I. Denčevová.

Byly určeny zapisovatelky – M. Jakoubková a P. Pospíchalová.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: V. Dolejš a M. Ostatnická.

Návrh byl schválen 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

F. Dohnal navrhl zařazení následujících bodů do programu jednání:

69) Rezignace člena zastupitelstva kraje

70) Rezignace a jmenování člena výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

71) Náhrada výdělku

72) Majetkoprávní příprava stavby „II/360 Velké Meziříčí – obchvat 3. stavba

Upravený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 7/2003
 2. Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva a rady kraje
 3. Informace o činnosti krajského úřadu
 4. Volba přísedících pro Českou republiku - Krajský soud v Brně
 5. Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí kraje Vysočina na rok 2004 – materiál pro informaci členům Zastupitelstva kraje Vysočina
 6. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace ze státního rozpočtu poskytnuté kraji v důsledku situace vzniklé neschválením novely zákona o rozpočtovém určení daní
 7. Dodatek č. 2 k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva
 8. Darování pozemku v k. ú. a obci Habry
 9. Prodej části pozemku v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
 10. Prodej pozemku v k. ú. Olešná u Havlíčkova Brodu a obci Olešná
 11. Darování pozemků v k. ú. a obci Panenská Rozsíčka
 12. Výkup pozemků v k. ú. Rosice u Cerekvičky v obci Cerekvička – Rosice
 13. Výkup pozemku v k. ú. Opatov u Jihlava, obec Opatov
 14. Darování pozemků v k. ú. Hořice u Humpolce obci Hořice
 15. Prodej pozemku v k. ú. a obci Moravské Budějovice
 16. Darování pozemku v k. ú. a obci Kožichovice
 17. Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Žďár nad Sázavou
 18. Výkup pozemku v k. ú. a obci Bohdalov
 19. Prodej pozemků v k. ú. a obci Velké Meziříčí
 20. Výkup pozemků v k. ú. Meziboří a obci Strážek
 21. Darování pozemku v k. ú. a obci Skřinářov
 22. Výkup pozemku v k. ú. a obci Škrdlovice
 23. Výkup pozemku v k. ú. a obci Strážek
 24. Výkup pozemků v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
 25. Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Středního odborného učiliště zemědělského, Velké Meziříčí
 26. Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře 1
 27. Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu „III/03821-Lidická-Havířská, Havlíčkův Brod – 2. stavba“
 28. Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina zastavěných stavbou „II/360 Oslavička – sesuv“
 29. Prodej NTL plynovodní přípojky v k. ú. Havlíčkův Brod
 30. Bezúplatné nabytí nemovitého majetku do vlastnictví kraje Vysočina v k. ú. Telč
 31. Prodej obytných domů č. p. 2916 a 2917 s příslušenstvím a pozemky v k. ú. Helenín, obec Jihlava
 32. Prodej nemovitostí v areálu staré nemocnice v Jihlavě
 33. Žádost obce Kamenice o poskytnutí finančního příspěvku
 34. Dodatky č. 1 Pravidel Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací a příspěvkových organizací silničního hospodářství zřizovaných krajem Vysočina
 35. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina
 36. Návrh na provedení rozpočtového opatření – využití části dotace ze státního rozpočtu poskytnuté kraji v důsledku situace vzniklé neschválením novely zákona o rozpočtovém určení daní
 37. Informace o rozpisu kapitoly Nemovitý majetek, položka investice v dopravě rozpočtu kraje Vysočina
 38. Plán činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost na rok 2004
 39. Změny v síti škol, předškolních a školských zařízení
 40. Realizace náležitostí schválených záměrů sloučení příspěvkových organizací
 41. Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501
 42. Nové vymezení majetku ve zřizovacích listinách
 43. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Zvláštní škola Moravské Budějovice
 44. Ukončení činnosti školního statku Telč jako příspěvkové organizace zřizované krajem
 45. Podpora převodu zřizovatelských kompetencí ke Speciálním školám, Velká Bíteš, Tišnovská 116 a k Domu dětí a mládeže, Velké Meziříčí, Komenského 2/10
 46. Podpora obcí a měst při zabezpečování vzdělávání zdravotně handicapovaných žáků a podpora zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení
 47. Administrativní oprava dodatku č. 4 zřizovací listiny Gymnázia Otokara Březiny, Telč
 48. Dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina
 49. Navržení kandidáta na členství v předsednictvu Regionální rozvojové agentury Vysočina
 50. Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova v roce 2004
 51. Programový doplněk pro rok 2004 (aktivity Programu rozvoje kraje Vysočina pro rok 2004)
 52. Plán činnosti výboru regionálního rozvoje
 53. Žádost o dotaci na posílení vodního zdroje pro obec Rušinov
 54. Pravidla pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce
 55. Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
 56. Pravidla pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek z rozpočtu kraje Vysočina
 57. Úprava objemu prostředků pro úhrady ztrát základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina v roce 2004
 58. FOND VYSOČINY - Grantový program „BEZPEČNÁ SILNICE 2004“
 59. FOND VYSOČINY - Grantový program „VEŘEJNÁ DOPRAVA 2004“
 60. FOND VYSOČINY - Grantový program „VEŘEJNÁ LETIŠTĚ 2004“
 61. FOND VYSOČINY – Grantový program „KLENOTNICE VYSOČINY 2004“
 62. Žádost o poskytnutí dotace obci Líšná na zakoupení hliníkového žebříku pro SDH
 63. Žádost obce Hořepník o finanční výpomoc po povodních ze 13. – 15. 8. 2002 a následných protipovodňových opatřeních prováděných v roce 2003
 64. Žádost města Golčův Jeníkov o příspěvek na pořízení hasičského vozu pro potřeby JPO II Golčův Jeníkov
 65. Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2004
 66. Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva kraje Vysočina
 67. FOND VYSOČINY - Grantový program „LIDSKÉ ZDROJE VE FIRMÁCH“
 68. FOND VYSOČINY - Grantový program „CIZÍ JAZYKY – BRÁNA K NOVÉMU POZNÁNÍ“
 69. Rezignace člena zastupitelstva kraje
 70. Rezignace a jmenování člena výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
 71. Náhrada výdělku
 72. Majetkoprávní příprava stavby „II/360 Velké Meziříčí – obchvat 3. stavba
 73. Rozprava

Upravený návrh byl schválen 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

 

Složení slibu nového člena zastupitelstva

F. Dohnal požádal Jaroslava Sochora, aby složil slib člena zastupitelstva. Po složení slibu J. Sochora hejtman konstatoval, že Zastupitelstvo kraje Vysočina má opět 45 členů.

 

69. Rezignace člena zastupitelstva kraje

A. Štěrbová předložila zastupitelstvu kraje návrh na rezignaci člena zastupitelstva kraje. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 001/01/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

rezignaci Mgr. Romana Křivánka, bytem Demlova 21, Jihlava, na funkci člena Zastupitelstva kraje Vysočina a

stanovuje

17. únor 2004, jako den, od kterého se poskytuje odměna Ing. Jaroslavu Sochorovi, novému členovi zastupitelstva kraje.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: 17. 2. 2004

Návrh byl schválen 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2004-69

 

70. Rezignace a jmenování člena výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

A. Štěrbová předložila zastupitelstvu kraje návrh na rezignaci a jmenování člena výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. K předkládanému návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 002/01/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

rezignaci Mgr. Romana Křivánka, bytem Demlova 21, Jihlava, na funkci člena Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina a

jmenuje

členem Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina PaedDr. Ladislava Jirků, bytem Mahlerova 9, Jihlava.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: 17. 2. 2004

Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2004-70

 

2. Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva a rady kraje

F. Dohnal krátce informoval přítomné o předložených zápisech ze zasedání rady kraje a zprávě o plnění usnesení zastupitelstva a rady kraje za druhé pololetí roku 2003. Dále doplnil nové skutečnosti ohledně řešení úhrady dluhů a ztrát krajských nemocnic, o současné situaci v nemocničních zařízeních a krátce zastupitele informoval o jednání s Jihomoravským krajem ohledně případné změny hranic krajů.

Dotazy vznesly Z. Dobrý, J. Bambasová a M. Bišof.

Z. Dobrý vznesl námitku k plnění usnesení zastupitelstva a rady kraje, respektive k prodlužování termínů nesplněných usnesení u některých majetkových záležitostí.

J. Bambasová vznesla dotaz ke způsobu rozdělení zbývající částky státní účelové dotace, určené k řešení závazků vzniklých do 31. 12. 2002 u nemocnic zřízených bývalými okresními úřady a na časový horizont návratnosti doplatku, o který byla v loňském roce krácena Nemocnice Pelhřimov ve prospěch Nemocnice Jihlava.

M. Bišof požádal o aktuální informace ohledně stabilizace současné ekonomické situace nemocnic krizovým managementem a předpokládaný průběh dalšího hospodaření nemocnic. Současně projevil nespokojenost nad značným časovým prodlením při plnění některých usnesení.

F. Dohnal uvedl, že informace ohledně hospodaření nemocnic budou obsaženy v podkladových materiálech pro připravovaný pracovní seminář, který se uskuteční před příštím zasedáním zastupitelstva kraje. K dotazu J. Bambasové sdělil, že zbývající část rozdělené dotace bude Nemocnici Jihlava pokrácena o částku, kterou obdržela od Nemocnice Pelhřimov a tato částka bude vrácena Nemocnici Pelhřimov.

M. Vystrčil dodal, že Nemocnice Jihlava vrátí přechodnou finanční výpomoc v nejbližších dnech, neboť zbývající část dotace již byla kraji na účet připsána. A. Krištofová, vedoucí ekonomického odboru, uvedla, že materiál, týkající se převodu zmíněné části dotace, je již připraven a bude radě kraje předložen na jejím nejbližším zasedání. Ohledně termínů plnění usnesení M. Vystrčil uznal, že nové termíny nesplněných usnesení majetkového odboru jsou v některých případech udávány s velkou časovou rezervou a přislíbil, že se po dohodě s majetkovým odborem pokusí najít kratší, ale přesto reálné termíny. P. Kolář, vedoucí majetkového odboru, poté objasnil důvody nesplnění termínů jmenovaných usnesení.

Z. Dobrý přesto namítl, že o prodloužení termínu pro plnění usnesení by mělo být zastupitelstvo požádáno před koncem daného termínu a ne až dlouho po jeho nedodržení.

Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 003/01/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

·   zprávu o činnosti rady kraje od posledního jednání zastupitelstva kraje;

·   zprávu o plnění usnesení zastupitelstva a rady kraje za druhé pololetí roku 2003 dle materiálu ZK-01-2004-02, př. 1.

odpovědnost: rada kraje

termín: 17. 2. 2004

Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 2, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-01-2004-02, ZK-01-2004-02pr1

 

3. Informace o činnosti krajského úřadu

S. Zikmundová, ředitelka krajského úřadu, seznámila krátce přítomné s dosavadní činností krajského úřadu a s personálními změnami. Informovala zastupitele o úspěšném umístění krajského úřadu v soutěžích „Zlatý erb 2003“ a „Otevřeno“. Závěrem hovořila o dalším průběhu reformy veřejné správy. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 004/01/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

informaci o činnosti krajského úřadu.

odpovědnost:

termín:

Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2004-03, ZK-01-2004-03pr1, ZK-01-2004-03pr2, ZK-01-2004-03pr3

 

4. Volba přísedících pro Českou republiku - Krajský soud v Brně

F. Dohnal podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 005/01/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

volí

·         Bc. Olgu Pospíšilovou přísedící Krajského soudu v Brně;

·         Petra Drdlu přísedícím Krajského soudu v Brně.

odpovědnost: zastupitelstvo kraje

termín: 18. 2. 2004

Návrh byl schválen 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2004-04

 

5. Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí kraje Vysočina na rok 2004 – materiál pro informaci členům Zastupitelstva kraje Vysočina

M. Vystrčil podrobně seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým informativním materiálem a přednesl návrh usnesení. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 006/01/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

informaci o rozpisu finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí kraje Vysočina na rok 2004 dle materiálu ZK-01-2004-05, př. 1.

odpovědnost: ekonomický odbor

termín: průběžné uvolňování záloh na dotace

Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2004-05, ZK-01-2004-05pr1, ZK-01-2004-05pr2

 

6. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace ze státního rozpočtu poskytnuté kraji v důsledku situace vzniklé neschválením novely zákona o rozpočtovém určení daní

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh rozpočtového opatření. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 007/01/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         povýšení příjmové i výdajové části rozpočtu kraje Vysočina na rok 2004 o poskytnutou dotaci ze státního rozpočtu na řešení situace vzniklé neschválením novely zákona o rozpočtovém určení daní v celkové částce 278 323 tis. Kč;

·         rozdělení finančních prostředků do jednotlivých kapitol rozpočtu dle materiálu ZK-01-2004-06, př. 1.

odpovědnost: ekonomický odbor, příslušné odvětvové odbory

termín: únor 2004

Návrh byl schválen 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-01-2004-06, ZK-01-2004-06pr1, ZK-01-2004-06pr2

 

7. Dodatek č. 2 k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým dodatkem Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 008/01/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

Dodatek č. 2 k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva dle materiálu ZK-01-2004-07, př. 1.

odpovědnost: odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu

termín: 17. 2. 2004

Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2004-07, ZK-01-2004-07pr1

 

71. Náhrada výdělku

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na stanovení výše paušální částky jako náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům zastupitelstva. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 009/01/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

stanoví

výši paušální částky 200,- Kč za 1 hodinu, která bude poskytována jako náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce za podmínek dle materiálu ZK-01-2004-71.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor

termín: 17. 2. 2004

Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2004-71

 

8. Darování pozemku v k. ú. a obci Habry

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje žádost města Habry o bezúplatný převod pozemku v k. ú. a obci Habry do vlastnictví města. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 010/01/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   darování pozemku st. par. č. 104 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 97 m2 v k. ú. a obci Habry městu Habry;

·   dodatek č. 30 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-01-2004-08, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: březen 2004

Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2004-08, ZK-01-2004-08pr1

 

9. Prodej části pozemku v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou

M. Vystrčil podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu prodeje části pozemku. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 011/01/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   prodej dílu „c“ o výměře 22 m2 pozemku st. par. č. 471 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou zaměřeného geometrickým plánem č. 6-3003-3-501 ze dne 21. 2. 1984 Janě Závitkovské za kupní cenu 5 720,- Kč;

·   úhradu částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí kupujícím prodávajícímu;

·   dodatek č. 31 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-01-2004-09, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: březen 2004

Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2004-09, ZK-01-2004-09pr1

 

10. Prodej pozemku v k. ú. Olešná u Havlíčkova Brodu a obci Olešná

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem Východočeské plynárenské, a. s., Hradec Králové, ve věci majetkoprávního vypořádání k pozemku v k. ú. Olešná u Havlíčkova Brodu a obci Olešná. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 012/01/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   prodej dílu „b“ o výměře 41 m2 pozemku par. č. 2333/41 ostatní plocha, manipulační plocha v k. ú. Olešná u Havlíčkova Brodu a obci Olešná zaměřeného geometrickým plánem č. 221-42/2002 Východočeské plynárenské, a. s., Hradec Králové, za kupní cenu 2 050,- Kč;

·   úhradu částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí kupujícím prodávajícímu;

·   dodatek č. 32 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-01-2004-10, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: březen 2004

Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2004-10, ZK-01-2004-10pr1

 

11. Darování pozemků v k. ú. a obci Panenská Rozsíčka

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu na darování pozemků v k. ú. a obci Panenská Rozsíčka do vlastnictví obce. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 013/01/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         darování geometrickým plánem č. 146-8/2003 nově odměřených pozemků par. č. 1107/29 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 25 m2, par. č. 2603/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 507 m2 a par. č. 2603/5 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 399 m2v k. ú. a obci Panenská Rozsíčka obci Panenská Rozsíčka;

·         dodatek č. 19 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava dle materiálu ZK-01-2004-11, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: březen

Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2004-11, ZK-01-2004-11pr1

 

12. Výkup pozemků v k. ú. Rosice u Cerekvičky v obci Cerekvička – Rosice

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s žádostí o vykoupení pozemků v k. ú. Rosice u Cerekvičky a obci Cerekvička. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 014/01/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   koupi pozemků par. č. 688/6 ostatní plocha, silnice o výměře 361 m2 a par. č. 688/7 ostatní plocha, silnice o výměře 111 m2 v k. ú. Rosice u Cerekvičky a obci Cerekvička - Rosice za kupní cenu 23 600,- Kč;

·   dodatek č. 20 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava dle materiálu ZK-01-2004-12, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: březen 2004

Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2004-12, ZK-01-2004-12pr1

 

13. Výkup pozemku v k. ú. Opatov u Jihlava, obec Opatov

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraježádost Drahomíra Rycheckého ve věci majetkoprávního vypořádání pozemku v k. ú. Opatov u Jihlavy. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 015/01/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         koupi pozemku par. č. 871/27 – ostatní plocha, silnice o výměře 2 604 m2 v k. ú. Opatov u Jihlavy, obec Opatov, od spoluvlastníků Marie Růžičkové a Drahomíra Rycheckého do vlastnictví kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu 130 200,- Kč;

·         Dodatek č. 21 Správy a údržby silnic Jihlava, Kosovská 16, 586 01 Jihlava, dle materiálu ZK-01-2004-13, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: březen 2004

Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2004-13, ZK-01-2004-13pr1

 

14. Darování pozemků v k. ú. Hořice u Humpolce obci Hořice

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraježádost obce Hořice o darování částí pozemků ve vlastnictví kraje zastavěných chodníky. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 016/01/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   darování geometrickými plány č. 131-362/2002 ze dne 12. 11. 2002 a č. 135-364/2003 ze dne 3. 10. 2003 nově odměřených pozemků par. č. 1139/4 – ostatní plocha, silnice o výměře 35 m2, par. č. 1139/5 – ostatní plocha, silnice o výměře 70 m2, par. č. 1139/6 – ostatní plocha, silnice o výměře 528 m2, par. č. 1139/7 – ostatní plocha, silnice o výměře 902 m2, par. č. 1139/8 – ostatní plocha, silnice o výměře 209 m2 a par. č. 1139/9 – ostatní plocha, silnice o výměře 248 m2 v k. ú. Hořice u Humpolce obci Hořice;

·   dodatek č. 11 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-01-2004-14, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: březen 2004

Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2004-14, ZK-01-2004-14pr1

 

15. Prodej pozemku v k. ú. a obci Moravské Budějovice

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraježádost p. Zemčíka o povolení výstavby parkoviště pro provozovnu autodopravy na pozemku v k. ú. a obci Moravské Budějovice, který je ve vlastnictví kraje Vysočina. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 017/01/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   prodej pozemku dle geometrického pláni č. 1820-7482/2003 par. č. 4241/5 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 49 m2 v k. ú. a obci Moravské Budějovice Františku Zemčíkovi za cenu 4 500,- Kč;

·   úhradu částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí kupujícím prodávajícímu;

·   dodatek č. 43 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-01-2004-15, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: březen 2004

Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2004-15, ZK-01-2004-15pr1

 

16. Darování pozemku v k. ú. a obci Kožichovice

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na darování pozemku v k. ú. a obci Kožichovice. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 018/01/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         darování pozemku par. č. 1080/22 orná půda o výměře 4 532 m2 v k. ú. a obci Kožichovice obci Kožichovice;

·         dodatek č. 44 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-01-2004-16, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: březen 2004

Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2004-16, ZK-01-2004-16pr1

 

17. Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Žďár nad Sázavou

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu krajenávrh dodatku ke zřizovací listině uvedené příspěvkové organizace. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 019/01/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 61 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Žďár nad Sázavou, Jihlavská 1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 00092789, dle materiálu ZK-01-2004-17, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: únor 2004

Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2004-17, ZK-01-2004-17pr1

 

18. Výkup pozemku v k. ú. a obci Bohdalov

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na výkup pozemku v k. ú. a obci Bohdalov. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 020/01/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   koupi pozemků par. č. 2136/8 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 166 m2 a par. č. 2136/16 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 174 m2 v k. ú. a obci Bohdalov, okres Žďár nad Sázavou, od manželů Anny a Rudolfa Vomelových za kupní cenu 17 000,- Kč;

·   dodatek č. 62 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-01-2004-18, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: březen 2004

Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2004-18, ZK-01-2004-18pr1

 

19. Prodej pozemků v k. ú. a obci Velké Meziříčí

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na prodej pozemků v k. ú. a obci Velké Meziříčí. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 021/01/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   prodej pozemků par. č. 5707/4 – ostatní plocha, zeleň o výměře 39 m2 a par. č. 5707/5 – ostatní plocha, zeleň o výměře 141 m2 v k. ú. a obci Velké Meziříčí dle geometrického plánu č. 2334-140/2003 městu Velké Meziříčí za cenu 8 280,- Kč;

·   dodatek č. 63 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-01-2004-19, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: březen 2004

Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2004-19, ZK-01-2004-19pr1

 

21. Darování pozemku v k. ú. a obci Skřinářov

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Skřinářov. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 022/01/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   darování pozemku par. č. 944/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 223 m2 v k. ú. a obci Skřinářov zaměřeného geometrickým plánem č. 160-272/2003 obci Skřinářov;

·   dodatek č. 65 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-01-2004-21, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: březen 2004

Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2004-21, ZK-01-2004-21pr1

 

22. Výkup pozemku v k. ú. a obci Škrdlovice

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo krajeo návrhu prodeje pozemku v k. ú. a obci Škrdlovice do vlastnictví kraje. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 023/01/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   koupi pozemku par. č. 595/7 – ostatní plocha, silnice o výměře 128 m2 v k. ú. a obci Škrdlovice od Josefa Ohnoutka do vlastnictví kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu 320,- Kč;

·   dodatek č. 66 Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou, Jihlavská 1, 591 01 Žďár nad Sázavou, dle materiálu ZK-01-2004-22, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: březen 2004

Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2004-22, ZK-01-2004-22pr1

 

23. Výkup pozemku v k. ú. a obci Strážek

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s žádostí o majetkoprávní vypořádání části pozemku zastavěného silnicí II/389 v k. ú. a obci Strážek. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 024/01/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   koupi pozemku par. č. 344/3 – orná půda o výměře 77 m2 v k. ú. a obci Strážek za kupní cenu 3 850,- Kč do vlastnictví kraje Vysočina;

·   dodatek č. 67 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-01-2004-23, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: březen 2004

Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2004-23, ZK-01-2004-23pr1

 

24. Výkup pozemků v k. ú. a obci Nové Město na Moravě

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu krajenávrh na koupi pozemků v k. ú. a obci Nové Město na Moravě do vlastnictví kraje. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 025/01/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   koupi pozemků par. č. 3408/6 – ostatní plocha, silnice o výměře 1 412 m2, par. č. 3408/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 178 m2 a par. č. 3408/8 – trvalý travní porost o výměře 390 m2 v k. ú. a obci Nové Město na Moravě za kupní cenu 101 090,- Kč do vlastnictví kraje Vysočina;

·   dodatek č. 68 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-01-2004-24, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: březen 2004

Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2004-24, ZK-01-2004-24pr1

 

25. Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Středního odborného učiliště zemědělského, Velké Meziříčí

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh dodatku zřizovací listiny příspěvkové organizace Středního odborného učiliště zemědělského, Velké Meziříčí. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 026/01/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Středního odborného učiliště zemědělského, Velké Meziříčí, Hornoměstská 35, dle materiálu ZK-01-2004-25, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: únor 2004

Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2004-25, ZK-01-2004-25pr1

 

26. Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře 1

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu krajenávrh dodatku ke zřizovací listině uvedené příspěvkové organizace. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 027/01/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře 1, IČ: 70155861, dle materiálu ZK-01-2004-26, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: únor 2004

Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2004-26, ZK-01-2004-26pr1

 

27. Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu „III/03821-Lidická-Havířská, Havlíčkův Brod – 2. stavba“

M. Vystrčil podal zastupitelstvu kraje k předloženému návrhu doplňující informace. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 028/01/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

nabytí pozemků pro stavbu „III/03821 – Lidická-Havířská, Havlíčkův Brod – 2. stavba“ v rozsahu dle materiálu ZK-04-2004-27, př. 1, za ceny stanovené dohodou odpovídající cenám pro výkupy pozemků pod silnicemi dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a změně některých zákonů, v platném znění a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu č. 540/2002 Sb., v platném znění a cenu porostů stanovenou podle tohoto předpisu nebo bezúplatným převodem a

zmocňuje

radu kraje schválením změny cen nabývaných nemovitostí v případech, kdy nebude možné dosáhnout dohody o ceně vykupovaných nemovitostí schválené zastupitelstvem kraje.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 2004

Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2004-27, ZK-01-2004-27pr1

 

28. Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina zastavěných stavbou „II/360 Oslavička – sesuv“

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 029/01/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

nabytí pozemků pro stavbu silnice „II/360 Oslavička – sesuv“ v rozsahu dle materiálu ZK-01-2004-28, př. 1, za ceny stanovené dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a změně některých zákonů, v platném znění a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu č. 540/2002 Sb., v platném znění, nebo bezúplatným převodem a

zmocňuje

radu kraje schválením změny cen nabývaných nemovitostí v případech, kdy nebude možné dosáhnout dohody o ceně vykupovaných nemovitostí schválené zastupitelstvem kraje.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 2004

Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2004-28, ZK-01-2004-28pr1

 

72. Majetkoprávní příprava stavby „II/360 Velké Meziříčí – obchvat 3. stavba“

M. Vystrčil podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 030/01/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

nabytí pozemků pro stavbu „II/360 Velké Meziříčí – obchvat 3. stavba“ v rozsahu dle materiálu ZK-01-2004-72, př. 1 za ceny stanovené dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a změně některých zákonů v platném znění a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu č. 540/2002 Sb. v platném znění pro pozemky pod silnicemi a cenu porostů stanovenou podle tohoto předpisu nebo bezúplatným převodem a

zmocňuje

radu kraje schválením změny cen nabývaných nemovitostí v případech, kdy nebude možné dosáhnout dohody o ceně vykupovaných nemovitostí.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 2004

Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2004-72, ZK-01-2004-72pr1

 

29. Prodej NTL plynovodní přípojky v k. ú. Havlíčkův Brod

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o žádosti Východočeské plynárenské, a. s. Hradec Králové, o uzavření kupní smlouvy na prodej plynovodní přípojky. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 031/01/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

prodej NTL přípojky IPE D 50 o délce 2,95 m a ocel DN 6/4 o délce 0,60 m realizované pro Pedagogicko psychologickou poradnu Havlíčkův Brod, Nad Tratí 335, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví společnosti Východočeská plynárenská, a. s., Hradec Králové, za dohodnutou kupní cenu 6 137,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: únor 2004

Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2004-29

 

30. Bezúplatné nabytí nemovitého majetku do vlastnictví kraje Vysočina v k. ú. Telč

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s žádostí Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Jihlava o projednání závazného prohlášení, které řeší převod stavebních objektů do vlastnictví kraje. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 032/01/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

bezúplatné nabytí objektů C 102 - komunikace, tj. silnice II/406 a C 301 – kanalizace, odvodnění komunikace v rámci stavby „Silnice I/23 Telč, křižovatka silnic I/23 a II/406“.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: do tří měsíců od výzvy ŘSD k převzetí majetku

Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2004-30

 

31. Prodej obytných domů č. p. 2916 a 2917 s příslušenstvím a pozemky v k. ú. Helenín, obec Jihlava

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje se skutečnostmi ohledně prodeje souboru nemovitostí v k. ú. Helenín.

D. Oulehla vznesl dotaz ke způsobu převodu těchto nemovitostí a dodal, že je nezbytné, aby bylo sepsáno prohlášení vlastníka o rozdělení nemovitosti na bytové jednotky před samotným převodem.

F. Dohnal uvedl, že jmenované nemovitosti jsou převáděny podílově a jako celek, nájemníci s tím souhlasili a případné rozdělení na bytové jednotky si budou řešit již sami.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 033/01/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   prodej souboru nemovitostí v k. ú. Helenín a obci Jihlava dle materiálu ZK-01-2004-31, př. 1, nájemníkům bytů v bytových domech č. p. 2917 – Hálkova 42 a č. p. 2916 – Hálkova 40, do spoluvlastnictví za kupní cenu 5 001 000,- Kč v rozsahu podílů stanovených podle výměry podlahové plochy jimi užívaných bytů a vestavěných garáží dle materiálu ZK-01-2004-31, př. 2;

·   dodatek č. 1 Zřizovací listiny Střední průmyslové školy textilní, Jihlava – Helenín., Hálkova 42, dle materiálu ZK-01-2004-31, př. 3.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: květen 2004

Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2004-31, ZK-01-2004-31pr1, ZK-01-2004-31pr2, ZK-01-2004-31pr3

 

20. Výkup pozemků v k. ú. Meziboří a obci Strážek

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh majetkového vypořádání.

J. Vondráček navrhl doplnit jméno prodávajícího do návrhu usnesení tak, jak je to i v ostatních podobných případech.

M. Vystrčil akceptoval návrh J. Vondráčka a doplnil návrh usnesení o jméno prodávajícího. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 034/01/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   koupi pozemků par. č. 919/11 ostatní plocha, silnice o výměře 746 m2, par. č. 919/12 ostatní plocha, silnice o výměře 18 m2, par. č. 919/13 ostatní plocha, silnice o výměře 129 m2, par. č. 919/14 ostatní plocha, silnice o výměře 96 m2, par. č. 919/15 ostatní plocha, silnice o výměře 332 m2 a par. č. 919/16 ostatní plocha, silnice o výměře 376 m2, par. č. 919/4 ostatní plocha, silnice o výměře 393 m2 a par. č. 919/5 ostatní plocha, silnice o výměře 521 m2 v k. ú. Meziboří a obci Strážek za kupní cenu 130 550,- Kč od Libora Vařejky, bytem Meziboří 47, obec Strážek.;

·   dodatek č. 64 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-01-2004-20, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: březen 2004

Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2004-20, ZK-01-2004-20pr1

 

32. Prodej nemovitostí v areálu staré nemocnice v Jihlavě

M. Vystrčil podal zastupitelstvu krajedoplňující informace k předloženému návrhu prodeje.

D. Oulehla vznesl dotaz ke způsobu řešení daňové povinnosti při tomto prodeji.

P. Kolář, vedoucí majetkového odboru, potvrdil, že plátcem daně je převodce, tudíž daň z převodu nemovitosti bude hradit kraj.

Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 035/01/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

prodej nemovitostí dle materiálu ZK-01-2004-32, př. 1, do vlastnictví České republiky – příslušnost hospodaření Okresní soud v Jihlavě, za dohodnutou kupní cenu 1 000,- Kč a

souhlasí

se záměrem budoucího převodu zbytku areálu staré nemocnice v Jihlavě do vlastnictví Statutárního města Jihlava.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: březen 2004

Návrh byl schválen 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2004-32, ZK-01-2004-32pr1, ZK-01-2004-32pr3, ZK-01-2004-32pr4

 

33. Žádost obce Kamenice o poskytnutí finančního příspěvku

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s kraje s žádostí obce Kamenice o finanční podporu na zajištění plynofikace části obce. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 036/01/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

zamítá

žádost obce Kamenice o poskytnutí finančního příspěvku na plynofikaci místních částí obce a

ukládá

krajskému úřadu žadatele o zamítnutí žádosti vyrozumět.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 20. 2. 2004

Návrh byl schválen 37 hlasy, proti 0, zdržel se 3.

Zdrojové materiály: ZK-01-2004-33

 

34. Dodatky č. 1 Pravidel Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací a příspěvkových organizací silničního hospodářství zřizovaných krajem Vysočina

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje dodatky Pravidel Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací a příspěvkových organizací silničního hospodářství zřizovaných krajem Vysočina. Z jednání zastupitelstva kraje se omluvil V. Výborný. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 037/01/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   Dodatek č. 1 k Pravidlům Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu ZK-01-2004-34, př. 1;

·   Dodatek č. 1 k Pravidlům Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací správy a údržby silnic zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu ZK-01-2004-34, př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 17. 2. 2004

Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2004-34, ZK-01-2004-34pr1, ZK-01-2004-34pr2

 

35. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina. Současně předložil zastupitelům přílohu 2, obsahující změny, které byly provedeny v příloze 1 tohoto materiálu.

Z. Dobrý vyjádřil nesouhlas s přenášením kompetencí zastupitelstva na radu kraje při provádění převodu nemovitého majetku a při řešení úhrady nákladů, souvisejících se samotným převodem a navrhl v předložených Zásadách uvést případnou úhradu daně z převodu nemovitostí zájemcem.

D. Oulehla upozornil na to, že dle zákona o správě daní a poplatků je daňová povinnost je nepřenosná. Daň je pouze možno zakalkulovat do ceny.

M. Vystrčil uvedl, že daňová povinnost není v Zásadách uvedena proto, aby bylo možné řešit konkrétní případy individuálně v uzavírané smlouvě.

F. Dohnal dodal, že rozhodnutí o ceně a způsobu konkrétního převodu zůstává v kompetenci zastupitelstva.

Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 038/01/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina dle materiálu ZK-01-2004-35, př. 1, upraveného dle materiálu ZK-01-2004-35, př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 17. 2. 2004

Návrh byl schválen 32 hlasy, proti 1, zdrželo se 6.

Zdrojové materiály: ZK-01-2004-35, ZK-01-2004-35pr1, ZK-01-2004-35pr2

 

36. Návrh na provedení rozpočtového opatření – využití části dotace ze státního rozpočtu poskytnuté kraji v důsledku situace vzniklé neschválením novely zákona o rozpočtovém určení daní

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo krajes výše uvedeným návrhem rozpočtového opatření.

Z. Dobrý vznesl protinávrh, spočívající v přesunu částky 39 905 tis. Kč z kapitoly Nemovitý majetek do nespecifikované rezervy.

M. Vystrčil si vznesený protinávrh neosvojil. Zastupitelstvo kraje hlasovalo o protinávrhu Z. Dobrého.

Protinávrh nebyl schválen: pro 12 hlasů, proti 20, zdrželi se 4.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 039/01/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající v použití části dotace ze státního rozpočtu poskytnuté kraji v důsledku situace vzniklé neschválením novely zákona o rozpočtovém určení daní ve výši 23 000 tis. Kč na realizaci akcí dle materiálu ZK-01-2004-36, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: 17. 2. 2004

Návrh byl schválen 26 hlasy, proti 7, zdržel se 5.

Zdrojové materiály: ZK-01-2004-36, ZK-01-2004-36pr1

 

37. Informace o rozpisu kapitoly Nemovitý majetek, položka investice v dopravě rozpočtu kraje Vysočina

P. Pospíchal seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým rozpisem kapitoly Nemovitý majetek, položka investice v dopravě rozpočtu kraje Vysočina.

K. Tvrdý vznesl dotaz k absenci některých akcí v předloženém seznamu plánovaných akcí pro rok 2004.

P. Pospíchal uvedl, že uvedené akce jsou zařazeny v Plánu akcí silniční sítě kraje Vysočina nebo se jedná o evidované havarijní stavy nebo o akce vyžadující koordinaci stavebních prací s obcemi. Seznam vyjmenovaných akcí je však omezen finančními prostředky kraje.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 040/01/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

informaci o aktuálním rozpisu kapitoly Nemovitý majetek, položka investice v dopravě dle materiálu ZK-01-2004-37, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: 17. 2. 2004

Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 1, zdrželi se 2.

Zdrojové materiály: ZK-01-2004-37, ZK-01-2004-37pr1, ZK-01-2004-37pr2

 

38. Plán činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost na rok 2004

A. Štěrbová seznámila zastupitelstvo kraje s navrženým plánem činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost na rok 2004. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 041/01/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

plán činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost dle materiálu ZK-01-2004-38, př. 1.

odpovědnost: předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

termín: 17. 2. 2004

Návrh byl schválen 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2004-38, ZK-01-2004-38pr1

 

39. Změny v síti škol, předškolních a školských zařízení

A. Štěrbová předložila zastupitelstvu kraje návrh změn v síti škol, předškolních a školských zařízení. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 042/01/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   záměr zařadit nový obor Technik modelových zařízení pro školu Střední odborné učiliště strojírenské a Učiliště, Žďár nad Sázavou, Strojírenská 6, do sítě škol, předškolních a školských zařízení;

·   záměr zařadit nový obor Mistr stavební výroby pro školu Střední odborné učiliště stavební a Odborné učiliště, Třebíč, Kosmákova 66, do sítě škol, předškolních a školských zařízení.

odpovědnost: OŠMS

termín: únor 2004

Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2004-39

 

40. Realizace náležitostí schválených záměrů sloučení příspěvkových organizací

A. Štěrbová seznámila zastupitelstvo kraje se změnou schválených záměrů sloučení uvedených příspěvkových organizací. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 043/01/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          rozhodnutí o sloučení Odborného učiliště a Praktické školy, Bystřice nad Pernštejnem, Luční 468, s Vyšší odbornou školou, Střední zemědělskou školou a Středním odborným učilištěm opravárenským, Bystřice nad Pernštejnem, Dr. Veselého 343, dle materiálu ZK-01-2004-40, př. 1 a dodatek č. 4 zřizovací listiny přejímající organizace dle materiálu ZK-01-2004-40, př. 2;

·         rozhodnutí o sloučení Obchodní akademie, Havlíčkův Brod, U Trojice 2005 a Integrované střední školy, Havlíčkův Brod, Kyjovská 3187, s Integrovanou střední školou podnikání a služeb, Havlíčkův Brod, Bratříků 851, dle materiálu ZK-01-2004-40, př. 3 a dodatek č. 2 zřizovací listiny přejímající organizace dle materiálu ZK-01-2004-40, př. 4;

·          rozhodnutí o sloučení Středního odborného učiliště lesnického, Nové Město na Moravě, Petrovice 26, se Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm dopravy a služeb, Nové Město na Moravě, Na Bělisku 295, dle materiálu ZK-01-2004-40, př. 5 a dodatek č. 3 zřizovací listiny přejímající organizace dle materiálu ZK-01-2004-40, př. 6;

·          rozhodnutí o sloučení Střední průmyslové školy, Pelhřimov, Růžová 34, se Středním odborným učilištěm, Pelhřimov, Friedova 1469, dle materiálu ZK-01-2004-40, př. 7 a dodatek č. 3 zřizovací listiny přejímající organizace dle materiálu ZK-01-2004-40, př. 8;

·          rozhodnutí o sloučení Střední odborné školy, Moravské Budějovice, Pražská 104, s Gymnáziem, Moravské Budějovice, Tyršova 365, dle materiálu ZK-01-2004-40, př. 9 a dodatek č. 5 zřizovací listiny přejímající organizace dle materiálu ZK-01-2004-40, př. 10;

·          rozhodnutí o sloučení Střední zdravotnické školy, Vyšší zdravotnické školy a Vyšší odborné školy, Třebíč, Hasskova 15, se Střední zemědělskou a ekonomickou školou, Třebíč, Žižkova 505, dle materiálu ZK-01-2004-40, př. 11 a dodatek č. 2 zřizovací listiny přejímající organizace dle materiálu ZK-01-2004-40, př. 12;

·          rozhodnutí o sloučení Středního odborného učiliště stavebního a Odborného učiliště, Třebíč, Kosmákova 66, se Střední průmyslovou školou stavební, Třebíč, Václavské náměstí 44, dle materiálu ZK-01-2004-40, př. 13 a dodatek č. 2 zřizovací listiny přejímající organizace dle materiálu ZK-01-2004-40, př. 14.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 20 dnů po schválení zastupitelstvem zaslat rozhodnutí a dodatky ke zřizovacím listinám slučovaným organizacím

Návrh byl schválen 34 hlasy, proti 3, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-01-2004-40, ZK-01-2004-40pr1, ZK-01-2004-40pr2, ZK-01-2004-40pr3, ZK-01-2004-40pr4, ZK-01-2004-40pr5, ZK-01-2004-40pr6, ZK-01-2004-40pr7, ZK-01-2004-40pr8, ZK-01-2004-40pr9, ZK-01-2004-40pr10, ZK-01-2004-40pr11, ZK-01-2004-40pr12, ZK-01-2004-40pr13, ZK-01-2004-40pr14

 

41. Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501

A. Štěrbová předložila zastupitelstvu kraje návrh dodatku ke zřizovací listině uvedené příspěvkové organizace. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 044/01/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 2 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501, dle materiálu ZK-01-2004-41, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 20 dnů od schválení zastupitelstvem zaslat dodatek škole

Návrh byl schválen 34 hlasy, proti 1, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-01-2004-41, ZK-01-2004-41pr1

 

42. Nové vymezení majetku ve zřizovacích listinách

A. Štěrbová předložila zastupitelstvu kraje návrhy dodatků ke zřizovacím listinám uvedených příspěvkových organizací. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 045/01/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   dodatek č. 4 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborné učiliště řemesel a služeb, Moravské Budějovice, Tovačovského sady 79, dle materiálu ZK-01-2004-42, př. 1;

·   dodatek č. 2 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jihlava, Karoliny Světlé 2, dle materiálu ZK-01-2004-42, př. 2;

·   dodatek č. 2 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium, Vyšší odborná škola a Integrovaná střední škola, Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 1, dle materiálu ZK-01-2004-42, př. 3.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 20 dnů od schválení zastupitelstvem zaslat dodatky školám

Návrh byl schválen 33 hlasy, proti 0, zdržel se 3.

Zdrojové materiály: ZK-01-2004-42, ZK-01-2004-42pr1, ZK-01-2004-42pr2, ZK-01-2004-42pr3

 

43. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Zvláštní škola Moravské Budějovice

A. Štěrbová předložila zastupitelstvu kraje návrh dodatku ke zřizovací listině příspěvkové organizace Zvláštní škola Moravské Budějovice. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 046/01/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Zvláštní škola Moravské Budějovice dle materiálu ZK-01-2004-43, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 20 dnů od schválení zastupitelstvem zaslat dodatek škole

Návrh byl schválen 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2004-43, ZK-01-2004-43pr1

 

44. Ukončení činnosti školního statku Telč jako příspěvkové organizace zřizované krajem

A. Štěrbová předložila zastupitelstvu kraje rozhodnutí o zrušení příspěvkové organizace Školní statek, Telč. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 047/01/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   rozhodnutí o zrušení příspěvkové organizace Školní statek, Telč, Slavatovská 86, dle materiálu ZK-01-2004-44, př. 1;

·   darování movitého majetku kraje Vysočina městu Telč dle materiálu ZK-01-2004-44, př. 2;

·   smlouvu o bezúplatném převodu práv a závazků z kraje Vysočina na město Telč dle materiálu ZK-01-2004-44, př. 3;

·   darování nemovitého majetku dle vymezení v materiálu ZK-01-2004-44, př. 4.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: k 31. 3. 2004

Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-01-2004-44, ZK-01-2004-44pr1, ZK-01-2004-44pr2, ZK-01-2004-44pr3, ZK-01-2004-44pr4

 

45. Podpora převodu zřizovatelských kompetencí ke Speciálním školám, Velká Bíteš, Tišnovská 116 a k Domu dětí a mládeže, Velké Meziříčí, Komenského 2/10

A. Štěrbová seznámila zastupitelstvo kraje s návrhem na poskytnutí dotace na částečnou kompenzaci nákladů městům Velká Bíteš a Velké Meziříčí. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 048/01/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dotaci městu:

·         Velká Bíteš ve výši 421 tis. Kč;

·         Velké Meziříčí ve výši 232 tis. Kč.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: únor 2004

Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2004-45

 

46. Podpora obcí a měst při zabezpečování vzdělávání zdravotně handicapovaných žáků a podpora zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení

A. Štěrbová seznámila zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem na poskytnutí dotace a doporučila jej ke schválení. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 049/01/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dotaci obcím a městům dle materiálu ZK-01-2004-46, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: únor 2004

Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2004-46, ZK-01-2004-46pr1

 

47. Administrativní oprava dodatku č. 4 zřizovací listiny Gymnázia Otokara Březiny, Telč

A. Štěrbová předložila zastupitelstvu kraje návrh na administrativní opravu dodatku č. 4 zřizovací listiny výše uvedené organizace. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 050/01/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·    dodatek č. 5 zřizovací listiny Gymnázia Otokara Březiny, Telč, Hradecká 235 dle materiálu ZK-01-2004-47, př. 1;

·    administrativní opravu ve schváleném usnesení 295/05/2003/ZK tak, že slova „dodatek č. 4“ se nahrazují slovy „dodatek č. 5“.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: únor 2004

Návrh byl schválen 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-01-2004-47, ZK-01-2004-47pr1

 

48. Dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina

M. Černá předložila zastupitelstvu kraje návrh na poskytnutí finančního příspěvku obcím kraje na pomoc při pořizování územně plánovací dokumentace.

Z. Dobrý namítl, že v předloženém seznamu není žádná obec z okresu Havlíčkův Brod a vznesl proto dotaz, jakým způsobem to bylo obcím v rámci kraje prezentováno.

M. Černá konstatovala, že obce byly osloveny všechny stejně. Jediný problém mohl nastat v tom, že v té době nebylo schváleno zadání územního plánu nebo regulačního plánu v rámci okresu Havlíčkův Brod, ale propagace probíhala jak prostřednictvím krajského zpravodaje, tak i prostřednictvím krajských internetových stránek.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 051/01/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

poskytnutí finančního příspěvku na pomoc při pořizování územně plánovací dokumentace 44 obcím kraje ze schváleného rozpočtu kraje Vysočina na rok 2004, kapitoly Územní plánování, Orj. 7000, par. 3635 - Územní plánování, v celkové výši 3 998 932,00 Kč, dle materiálu ZK-01-2004-48, př. 1.

odpovědnost: odbor ÚPSŘ

termín: 10. 12. 2004

Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2004-48, ZK-01-2004-48pr1

 

49. Navržení kandidáta na členství v předsednictvu Regionální rozvojové agentury Vysočina

M. Černá seznámila zastupitelstvo kraje s návrhem kandidátů na členství v předsednictvu RRAV.

K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 052/01/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

navrhuje

Valnému shromáždění RRAV za člena předsednictva zastupujícího kraj Vysočina RNDr. Ing. Martina Černého (za Mgr. Věru Jourovou).

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: únor 2004

Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 1, zdrželi se 2.

Zdrojové materiály: ZK-01-2004-49

 

50. Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova v roce 2004

M. Černá podala zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu Zásad, předložila zbývající přílohu 3 a přednesla upravený návrh usnesení.

Z. Dobrý zdůraznil nezbytnost finanční kompenzace obcím ve vztahu k úkolům, kterými jsou obce krajem pověřeny.

Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 053/01/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         způsob a podmínky pro poskytování dotací obcím v rámci POV 2004 na základě žádostí obcí podaných v roce 2003 dle materiálu ZK-01-2004-50;

·         složení Hodnotícího výboru Programu obnovy venkova Vysočiny dle materiálu ZK-01-2004-50, př. 3;

jmenuje

Ing. Marii Černou předsedkyní Hodnotícího výboru Programu obnovy venkova a

bere na vědomí

Metodický pokyn dle materiálu ZK-01-2004-50, př. 2.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 17. 2. 2004

Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2004-50, ZK-01-2004-50pr1, ZK-01-2004-50pr2, ZK-01-2004-50pr3

 

51. Programový doplněk pro rok 2004 (aktivity Programu rozvoje kraje Vysočina pro rok 2004)

M. Černá seznámila zastupitelstvo kraje v souvislosti s aktualizací programu rozvoje kraje Vysočina s předloženým Programovým doplňkem pro rok 2004. Z jednání zastupitelstva kraje se omluvili J. Slámečka a M. Vystrčil. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 054/01/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

Programový doplněk pro rok 2004 dle materiálu ZK-01-2004-51, př. 1 a

bere na vědomí

popis aktivit Programového doplňku pro rok 2004 dle materiálu ZK-01-2004-51, př. 2.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 17. 2. 2004

Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-01-2004-51, ZK-01-2004-51pr1, ZK-01-2004-51pr2

 

52. Plán činnosti výboru regionálního rozvoje

M. Černá seznámila zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem plánu činnosti výboru regionálního rozvoje.

Z. Dobrý upozornil na chybný text návrhu usnesení.

P. Pospíchal vznesl námitku k předloženému plánu činnosti výboru regionálního rozvoje a doporučil jeho doplnění o přípravu Programového doplňku na rok 2005.

M. Černá námitku P. Pospíchala akceptovala a doporučila upravit návrh usnesení.

Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 055/01/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina dle materiálu ZK-01-2004-52, př. 1upr1.

odpovědnost: předseda výboru

termín: 17. 2. 2004

Návrh byl schválen 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2004-52, ZK-01-2004-52pr1

 

53. Žádost o dotaci na posílení vodního zdroje pro obec Rušinov

I. Rohovský seznámil zastupitelstvo kraje s žádostí obce Rušinov na posílení vodního zdroje pro obec.

K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 056/01/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

neschvaluje

žádost obce Rušinov o poskytnutí finančního příspěvku na zřízení pomocného vrtu za účelem posílení vodního zdroje zásobujícího obec pitnou vodou.

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

termín: únor 2004

Návrh byl schválen 34 hlasy, proti 1, zdrželi se 3.

Zdrojové materiály: ZK-01-2004-53

 

54. Pravidla pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce

I. Rohovský předložil zastupitelstvu kraje návrh Pravidel pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce. Požádal zastupitele o úpravu termínů pro předkládání a posouzení žádostí v příloze 1 a přednesl upravený návrh usnesení. Z jednání zastupitelstva kraje se omluvil M. Plodík. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 057/01/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

Pravidla pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce dle materiálu ZK-01-2004-54, př. 1upr1, v rozsahu stran 1 - 8;

bere na vědomí

přílohy Pravidel pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce dle materiálu ZK-01-2004-54, př. 1upr1, v rozsahu stran 9 - 19;

jmenuje

·         hodnotící výbor pro hodnocení žádostí ve složení:

KSČM – Zdeněk Dobrý

ČSSD – Zdeněk Smutný

SNK – Marie Černá

ODS – Ivo Rohovský

4K – Václav Kodet

Krajský úřad kraje Vysočina, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství – Petr Bureš

Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí – Pavel Hájek

Krajský úřad kraje Vysočina, odbor regionálního rozvoje – Dušan Vichr

Krajský úřad kraje Vysočina, odbor ekonomický – Anna Krištofová

·         Ivo Rohovského, předsedou hodnotícího výboru pro hodnocení žádostí

·         Jaroslava Mikynu z odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství s právem poradním a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena hodnotícího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

termín: po dobu poskytování dotací

Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2004-54, ZK-01-2004-54pr1

 

55. Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace

M. Matějková podala zastupitelstvu kraje k předloženému návrhu dodatku Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava doplňující informace. Z jednání zastupitelstva kraje se omluvil V. Štěpán. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 058/01/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 1 Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2004-55, př. 1.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: únor 2004

Návrh byl schválen 34 hlasy, proti 1, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-01-2004-55, ZK-01-2004-55pr1

 

56. Pravidla pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek z rozpočtu kraje Vysočina

M. Matějková informovala zastupitelstvo kraje o navrhovaných změnách uvedených Pravidel.

V. Novotný navrhl změnu finanční spoluúčasti obce na obnově kulturní památky – podíl obce doporučil snížit z navrhovaných 25% na 15% celkových nákladů.

J. Novotný upozornil na to, že nikde obce nepřispívají 25% na opravy kulturních památek soukromých vlastníků a podpořil názor V. Novotného na snížení této hranice.

J. Bulušek, J. Nekula, J. Černý a J. Vondráček podpořili názor na snížení podílu příspěvku obce.

A. Štěrbová připomněla zastupitelům druhé možné kritérium pro získání dotace, uvedené v příloze materiálu.

F. Dohnal navrhl snížit podíl obce pouze na 20%.

V. Novotný stáhl svůj protinávrh a připojil se k návrhu F. Dohnala.

M. Matějková tento návrh rovněž akceptovala a zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 059/01/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

Pravidla pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek z rozpočtu kraje Vysočina dle materiálu ZK-01-2004-56, př. 1upr1.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

termín: únor 2004

Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-01-2004-56, ZK-01-2004-56pr1

 

57. Úprava objemu prostředků pro úhrady ztrát základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina v roce 2004

P. Pospíchal seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem na změnu rozsahu systému základní dopravní obslužnosti.

J. Novotný upozornil na způsob rozdělování finančních prostředků v této oblasti.

K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 060/01/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   navýšení v rámci stanoveného rozsahu základní dopravní obslužnosti území kraje Vysočina v roce 2004 objemu prostředků pro úhradu prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti v autobusové dopravě do celkového objemu 211 100 tis. Kč;

·   přesun finančních prostředků ve výši 9 100 tis. Kč z nespecifikované rezervy kraje (§ 6409 Ostatní činnosti j. n.) do kapitoly DOPRAVA (§ 2221 Provoz veřejné silniční dopravy) na dokrytí úhrad prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti v autobusové dopravě.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: průběžně

Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2004-57

 

58. FOND VYSOČINY - Grantový program „BEZPEČNÁ SILNICE 2004“

P. Pospíchal seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem grantového programu na podporu projektů v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Na jednání rady kraje se dostavil J. Barák. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídicího výboru grantového programu a přijalo návrh usnesení.

Usnesení 061/01/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programuna podporu projektů v oblasti bezpečnosti silničního provozu s názvem „Bezpečná silnice 2004“ dle materiálu ZK‑01‑2004-58, př. 1;

jmenuje

·         řídicí výbor grantového programu „Bezpečná silnice 2004“ ve složení:

KSČM - -Augustin Repáč (PE), Drahoslav Oulehla (TR);

ČSSD – Vladimír Novotný (ZR);

SNK – Ladislav Kostka (JI), Martin Grepl (ZR);

ODS – Vladimír Hink (JI), Václav Vacek (HB);

4K – Tomáš Hermann (HB), Pavel Maslák (JI);

·    Petra Pospíchala (JI, ČSSD) předsedou řídicího výboru grantového programu „Bezpečná silnice 2004“;

·    Miroslava Olšana (JI) s právem hlasovacím a Ivanu Ševecovou (PE) s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu „Bezpečná silnice 2004“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: 17. 2. 2004

Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2004-58, ZK-01-2004-58pr1

 

59. FOND VYSOČINY - Grantový program „VEŘEJNÁ DOPRAVA 2004“

P. Pospíchal seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem grantového programu na podporu rozvoje veřejné dopravy. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídicího výboru grantového programu a přijalo návrh usnesení.

Usnesení 062/01/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programuna podporu projektů v oblasti podpory rozvoje veřejné dopravy s názvem „VEŘEJNÁ DOPRAVA 2004“ dle materiálu ZK‑01‑2004-59, př. 1;

jmenuje

·         řídicí výbor grantového programu „VEŘEJNÁ DOPRAVA 2004“ ve složení:

KSČM – Karel Fiala (HB), Josef Beneš (TR);

ČSSD – Petr Pospíchal (JI), Milan Kotík (TR);

SNK – Petr Dvořák (JI), Lukáš Vlček (PE);

ODS – Antonín Tománek (ZR);

4K – Josef Kodet (JI), Stanislav Kropáček (PE);

·         Stanislava Mastného (TR, ODS) předsedou řídicího výboru grantového programu „VEŘEJNÁ DOPRAVA 2004“;

·         Zdeňka Šálka (JI) s právem hlasovacím a Petra Kováře (TR) s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu „VEŘEJNÁ DOPRAVA 2004“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: 17. 2. 2004

Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2004-59, ZK-01-2004-59pr1

 

60. FOND VYSOČINY - Grantový program „VEŘEJNÁ LETIŠTĚ 2004“

P. Pospíchal seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem grantového programu na podporu úprav a modernizace veřejných vnitrostátních letišť. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídicího výboru grantového programu a přijalo návrh usnesení.

Usnesení 063/01/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programuna podporu úprav a modernizace veřejných vnitrostátních letišť s názvem „VEŘEJNÁ LETIŠTĚ 2004“ dle materiálu ZK‑01‑2004-60, př. 1;

jmenuje

·         řídicí výbor grantového programu „VEŘEJNÁ LETIŠTĚ 2004“ ve složení:

KSČM – Zdeněk Dobrý (HB), Václav Štěpán (PE);

ČSSD – Petr Pospíchal (JI), Milan Kotík (TR);

SNK – Josef Novotný (ZR), Ivan Kuželka (HB);

ODS – Karel Špaček (TR), Pavel Uhlíř (TR);

4K – František Dohnal (JI), Michal Zrůst (ZR);

·         Františka Dohnala předsedou řídicího výboru grantového programu „VEŘEJNÁ LETIŠTĚ 2004“;

·         Zdeňka Šálka (JI) s právem hlasovacím a Zdeňka Navrkala (JI) s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu „VEŘEJNÁ LETIŠTĚ 2004“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: 17. 2. 2004

Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2004-60, ZK-01-2004-60pr1

 

61. FOND VYSOČINY – Grantový program „KLENOTNICE VYSOČINY 2004“

M. Matějková seznámila zastupitelstvo kraje s návrhem grantového programu na podporu kulturních aktivit v oblasti movitého kulturního dědictví muzeí a galerií kraje. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídicího výboru grantového programu a přijalo návrh usnesení.

Usnesení 064/01/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu „KLENOTNICE VYSOČINY 2004“ dle materiálu ZK-04-2003-61, př. 1;

jmenuje

·         řídicí výbor grantového programu „KLENOTNICE VYSOČINY 2004“ ve složení:

KSČM – Jan Slámečka (ZR), Milan Havlíček (TR);

ČSSD – Bohumil Kovanda (PE), Dagmar Zvěřinová (ZR);

SNK – Božena Kabelíková (TR);

ODS – Martina Matějková (HB), Jakub Baloun (PE);

4K – Jaromír Černý (ZR), Václav Jehlička (JI);

·         Zdeňku Markovou (ZR, SNK) předsedkyní řídicího výboru grantového programu „KLENOTNICE VYSOČINY 2004“;

·         PhDr. Katinu Lisou (TR) s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou (JI) s právem poradním jako garanty řídícího výboru grantového programu „KLENOTNICE VYSOČINY 2004“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

termín: únor 2004

Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2004-61, ZK-01-2004-61pr1

 

62. Žádost o poskytnutí dotace obci Líšná na zakoupení hliníkového žebříku pro SDH

P. Maslák informoval zastupitelstvo kraje o předložené žádosti obce Líšná o poskytnutí mimořádné dotace. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 065/01/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

zamítá

žádost obce Líšná o poskytnutí mimořádné dotace obci Líšná ve výši 8 000,- Kč na zakoupení hliníkového žebříku v délce 9 m pro potřeby hasičské jednotky obce.

odpovědnost: Pavel Maslák, předseda bezpečnostní komise rady kraje

termín: 17. 2. 2004

Návrh byl schválen 33 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.

Zdrojové materiály: ZK-01-2004-62, ZK-01-2004-62pr1

 

63. Žádost obce Hořepník o finanční výpomoc po povodních ze 13. – 15. 8. 2002 a následných protipovodňových opatřeních prováděných v roce 2003

P. Maslák informoval zastupitelstvo kraje o předložené žádosti obce Hořepník o finanční výpomoc po povodních a následných protipovodňových opatřeních. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 066/01/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

poskytnutí finančního příspěvku obci Hořepník ve výši 150 tis. Kč na financování protipovodňových opatření z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n. (nespecifikovaná rezerva) do kapitoly PO a IZS, orj. 1500, § 5299 ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy.

odpovědnost: Pavel Maslák, předseda bezpečnostní komise rady kraje

termín: 17. 2. 2004

Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-01-2004-63, ZK-01-2004-63pr1, ZK-01-2004-63pr2

 

64. Žádost města Golčův Jeníkov o příspěvek na pořízení hasičského vozu pro potřeby JPO II Golčův Jeníkov

P. Maslák informoval zastupitelstvo kraje o předložené žádosti města Golčův Jeníkov o příspěvek na pořízení hasičského vozu pro potřeby JPO II Golčův Jeníkov. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 067/01/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

zamítá

žádost města Golčův Jeníkov o příspěvek na nákup nového hasičského vozu pro potřeby JPO II Golčův Jeníkov.

odpovědnost: Pavel Maslák, předseda bezpečnostní komise rady kraje

termín: 17. 2. 2004

Návrh byl schválen 32 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.

Zdrojové materiály: ZK-01-2004-64, ZK-01-2004-64pr1

 

65. Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2004

J. Barák, předseda kontrolního výboru, seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem plánu činnosti kontrolního výboru na rok 2004. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 068/01/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

plán činnosti kontrolního výboru na rok 2004 dle materiálu ZK-01-2004-65, př. 1.

odpovědnost: předseda kontrolního výboru

termín: 17. 2. 2004

Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-01-2004-65, ZK-01-2004-65pr1

 

66. Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva kraje Vysočina

J. Barák, předseda kontrolního výboru, předložil zastupitelstvu kraje zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva kraje Vysočina. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 069/01/2004/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

zápisy o provedení kontroly č.04/2003, 05/2003, 06/2003 a 07/2003, předložené kontrolním výborem zastupitelstva.

odpovědnost: předseda kontrolního výboru

termín: 17. 2. 2004

Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-01-2004-66

 

67. FOND VYSOČINY - Grantový program „LIDSKÉ ZDROJE VE FIRMÁCH“

M. Šmíd, předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, předložil zastupitelstvu kraje návrh grantového programu na podporu rozvoje struktur celoživotního vzdělávání.

F. Dohnal upozornil přítomné, že rada kraje projednávala návrh tohoto grantového programu na svém posledním zasedání, ale vzhledem k množství připomínek a nedostatků jej předkladatel stáhl z programu jednání k jeho dalšímu dopracování. Rada kraje předpokládá, že po zapracování úprav a přijetí návrhu usnesení radou, bude návrh tohoto grantového programu předložen zastupitelstvu kraje k projednání.

A. Štěrbová a T. Hermann potvrdili slova F. Dohnala a podali zastupitelům doplňující informace k předloženému návrhu grantového programu.

Z. Marková vyjádřila svůj názor k maximální výši poskytovaného příspěvku, stanovené v Pravidlech.

M. Šmíd uvedl, že vzhledem k dlouhodobé přípravě, kterou odbor školství, mládeže a sportu věnoval tomuto programu a vzhledem k doporučení výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost, trvá na jeho projednání v zastupitelstvu kraje.

M. Bišof vyjádřil nesouhlas s vyjádřením a stanoviskem rady kraje k tomuto programu.

D. Oulehla podpořil názor F. Dohnala na nezbytnost dalšího projednání tohoto návrhu radou kraje a po zapracování úprav jeho předložení zastupitelstvu kraje.

Na základě návrhů a připomínek, které z diskuse vyplynuly, M. Šmíd navrhl předložený návrh stáhnout z programu jednání s tím, že bude dopracován a předložen radě kraje znovu k projednání a zařazen do programu příštího zasedání zastupitelstva kraje.

Zdrojové materiály: ZK-01-2004-67, ZK-01-2004-67pr1

 

68. FOND VYSOČINY - Grantový program „CIZÍ JAZYKY – BRÁNA K NOVÉMU POZNÁNÍ“

M. Šmíd, předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, navrhl na základě návrhů a připomínek, které vyplynuly z diskuse k předcházejícímu bodu, předložený návrh grantového programu stáhnout z programu jednání s tím, že bude dopracován a předložen radě kraje znovu k projednání a zařazen do programu příštího zasedání zastupitelstva kraje.

Zdrojové materiály: ZK-01-2004-68, ZK-01-2004-68pr1, ZK-01-2004-68pr2

 

73. Rozprava

M. Matějková podala přítomným podrobné informace k předložených materiálům:

-    Zpráva o hospodaření nemocnic zřízených krajem Vysočina za 2. pololetí 2003 a rok 2003

-    Zdravotnická záchranná služba v kraji Vysočina – záměr

-    Návrh systémové podpory v oblasti sociálních služeb v kraji Vysočina.

F. Dohnal uvedl, že další informace ohledně hospodaření nemocnic budou obsaženy v podkladových materiálech pro pracovní seminář, který se uskuteční před příštím zasedáním zastupitelstva kraje.

 

 

F. Dohnal poděkoval všem přítomným za účast a s přáním příjemného prožití svátků ukončil zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2004 s tím, že další zasedání se bude konat v úterý 20. 4. 2004.

 

 

František Dohnal

hejtman kraje Vysočina

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

Vladimír Dolejš                                                ……...……………………………………

 

Marie Ostatnická                                                        …..………………………………….……

 

 

Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2004.

Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2004 dne 17. 2. 2004.

Zapsaly: M. Jakoubková, P. Pospíchalová dne 23. 2. 2004 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 27.2.2004 / 19.3.2004

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Zastupitelstvo kraje > Zápisy ze zasedání > 2009

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze