Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Smlouva o správě veřejného pohřebiště

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

Smlouva o správě veřejného pohřebiště

uzavřená na základě dohody smluvních stran podle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

 

Čl. I

Smluvní strany

Obec

Název obce,

Sídlo:

IČ:

Zastoupená: (jméno, příjmení a funkce zastupující osoby)

(Bankovní spojení:)

(Číslo účtu:)

(dále jen „provozovatel“)

 

a

 

Podnikatel

 

Fyzická osoba

Právnická osoba

Jméno a příjmení:

Název:

Místo podnikání:

Sídlo:

IČ:

IČ:

DIČ:

DIČ:

 

Údaj o zápisu právnické osoby do příslušného rejstříku nebo evidence: v případě zápisu právnické osoby do obchodního rejstříku  kromě údaje o tomto zápisu též  spisová značka.

 

Zastoupená: jméno a příjmení a funkce zastupující osoby musí odpovídat zápisu do příslušného rejstříku nebo evidence, případně je možné zastoupení na základě plné moci.

(Bankovní spojení:)

(Bankovní spojení:)

(Číslo účtu:)

(Číslo účtu:)

(dále jen „správce“)

 

Čl. II

Výklad pojmů

 

Řád pohřebiště: Řádem pohřebiště se pro účely této smlouvy rozumíŘád veřejného pohřebiště obce ……………….ze dne …………...

 

Pohřebiště: Pohřebištěm se pro účely této smlouvy rozumí veřejné pohřebiště, jež je blíže specifikováno v Řádu pohřebiště.

 

Správa pohřebiště:Správou pohřebiště se pro účely této smlouvy rozumí činnost jež zahrnuje výkopové práce související s pohřbením a exhumací,   pohřbívání, provádění exhumací, ukládání, rozptyl a vsyp zpopelněných lidských pozůstatků, správu a údržbu veřejného pohřebiště, včetně komunikací a okolní zeleně, pronájem hrobových míst a vedení související evidence.

 

Čl. III

Účel smlouvy

Zajištění správy veřejného pohřebiště.

 

Čl. IV

Předmět smlouvy

 

Správce se zavazuje spravovat pohřebiště v souladu s Řádem pohřebiště a zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pohřebnictví“) a provozovatel se zavazuje zaplatit za řádnou správu pohřebiště správci odměnu.

 

Čl. V

Povinnosti správce

 

Správce spravuje pohřebiště s náležitou péčí a postupuje přitom v souladu s Řádem pohřebiště, touto smlouvou a zákonem o pohřebnictví.

 

Správce je povinen vykonávat všechny povinnosti, jež Řád pohřebiště a zákon o pohřebnictví stanoví provozovateli pohřebiště.

 

Čl. VI

Povinnosti provozovatele

 

Provozovatel zaplatí správci za řádné provozování pohřebiště odměnu ve výši …….Kč za rok.

 

Čl. VII

Platební podmínky

 

Odměnu zaplatí provozovatel ve dvou půlročních splátkách formou bezhotovostního převodu na účet správce na základě faktury vystavené správcem. Fakturu za první polovinu kalendářního roku je správce oprávněn vystavit nejdříve 30. 6. daného kalendářního roku. Fakturu za druhou polovinu kalendářního roku je správce oprávněn vystavit nejdříve 31. 12. daného kalendářního roku.

 

Pokud bude tato smlouva účinná k jinému datu než k 1. 1. nebo bude vypovězena, zaplatí provozovatel správci poměrnou část odměny ve výši 1/12 odměny za každý započatý měsíc, za který nebyla odměna uhrazena. Poměrnou část odměny zaplatí provozovatel na základě faktury, kterou je správce oprávněn vystavit nejdříve v den účinnosti této smlouvy nebo v den výpovědi této smlouvy.

 

Splatnost faktury je dohodou smluvních stran stanovena na 14 dní ode dne prokazatelného doručení faktury provozovateli.

 

Čl. VIII

Zajištění závazku a odpovědnost

 

Smluvní strany mezi sebou sjednávají smluvní pokutu ve výši …………Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti stanovené touto smlouvou.

 

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

 

Správce odpovídá provozovateli za škodu podle obchodního zákoníku.

 

Náklady spojené s technickými úpravami v ochranném pásmu okolo veřejného pohřebiště a náhrady, jež přísluší vlastníkům pozemků v ochranném pásmu okolo veřejného pohřebiště za prokázané omezení užívání těchto pozemku, nese provozovatel pohřebiště.

 

Čl. IX

Trvání smlouvy

 

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

 

Každá ze smluvních stran může bez uvedení důvodů smlouvu vypovědět. Výpovědní doba je dohodou stanovena na tři měsíce. Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď prokazatelně doručena druhé straně.

 

V případě změny povinností správce stanovených v Řádu pohřebiště může správce tuto smlouvu vypovědět ve zkrácené výpovědní době 30 dní ode dne účinnosti těchto změn. Ve zkrácené výpovědní době nebude provozovatel proti správci uplatňovat sankce za porušování povinností, které správci touto změnou přibudou.

 

Od této smlouvy je možné odstoupit v případech, kdy to stanoví obchodní zákoník.

 

Čl. X

Doložka

 

Tato smlouva byla schválena usnesením Rady obce  ………… č. ………….. ze dne ………….

 

Čl. XI

Závěrečné ustanovení

 

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž provozovatel obdrží tři a správce jedno.

 

Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

 

Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona o pohřebnictví a příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku, především jeho ustanoveními upravujícími smlouvu o dílo. Pro tyto případy se provozovatel považuje za objednatele a správce za zhotovitele.

 

 

V …………. dne ……….                                         V …………. dne ……….

 

 

……………………….                                          ………………………………

provozovatel                                                               správce

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 20.2.2004 / 20.2.2004 | Zveřejnit do: 15.11.2017

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies