Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Smlouva o nájmu hrobového místa

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

Smlouva č. ……

o nájmu hrobového místa

uzavřená podle § 25 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pohřebnictví“).

 

Čl. I

Smluvní strany

 

 

Obec

Pokud bude obec při uzavírání této smlouvy zastupovaná správcem pohřebiště

 

Název obce:

Název obce:

Sídlo:

Sídlo:

IČ:

IČ:

Zastoupená (jméno, příjmení a funkce zastupující osoby):

Zastoupená na základě plné moci správcem pohřebiště – identifikace správce pohřebiště.

(Pro tento případ je důležité mít též plnou moc)

(Bankovní spojení:)

(Číslo účtu:)

(Bankovní spojení:)

(Číslo účtu:)

(dále jen „pronajímatel“)

 

 

a

 

Fyzická osoba

Právnická osoba

Jméno a příjmení:

Název:

Datum narození:

Sídlo:

Adresa trvalého pobytu:

IČ:

 

DIČ:

 

Údaj o zápisu právnické osoby do příslušného rejstříku nebo evidence: v případě zápisu právnické osoby do obchodního rejstříku  kromě údaje o tomto zápisu též  spisová značka.

 

Zastoupená: jméno,příjmení a funkce zastupující osoby musí odpovídat zápisu do příslušného rejstříku nebo evidence, případně je možné zastoupení na základě plné moci.

(dále jen „nájemce“)

 

Čl. II

Výklad pojmů

 

Řád pohřebiště: Řádem pohřebiště se pro účely této smlouvy rozumíŘád veřejného pohřebiště obce ……………….ze dne …………...

 

Pohřebiště: Pohřebištěm se pro účely této smlouvy rozumí veřejné pohřebiště, jež je blíže specifikováno v Řádu pohřebiště.

 

Hrobové místo: Hrobovým místem se pro účely této smlouvy rozumí místo na pohřebišti určené pro zřízení hrobu nebo hrobky nebo vyhrazené místo v úložišti jednotlivých uren.

 

Čl. III

Předmět smlouvy

 

Pronajímatel touto smlouvou přenechává nájemci za úplatu hrobové místo identifikované v čl. IV. této smlouvy, aby ho nájemce ve sjednané době užíval.

 

Čl. IV

Identifikace hrobového místa

 

 

Skupina

Řada

Číslo hrobu

Plocha/m2

Nájemné

(Kč/1m2/1rok)

Služby spojené s nájemným

(Kč/1m2/1rok)

Hrob

 

 

 

 

 

 

Hrobka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo místa v úložišti

 

 

jednotlivých uren

Nájemné

(Kč/1m2/10 let)

(pro uložení maximálně 2 uren)

Služby spojené s nájemným

(Kč/1m2/1rok)

Místo v úložišti

jednotlivých uren

 

 

 

 

Čl. V

Platební podmínky

 

Nájemné za celou dobu trvání nájmu je stanoveno ve výši ………

 

Úhrada za služby spojené s nájmem je za celou dobu trvání nájmu stanovena ve výši ………..

 

Nájemné a úhrada za služby spojené s nájmem za celou dobu trvání nájmu jsou splatné do jednoho měsíce ode dne vzniku nájmu.

 

Pokud bude automaticky prodloužena doba trvání nájmu podle čl. VII této smlouvy, uhradí nájemce  poměrnou část nájemného a úhrady za služby spojené s nájmem za dobu, o kterou se nájem prodlužuje, do jednoho měsíce ode dne uložení dalších lidských pozůstatků do hrobu.

 

 

(alternativa pro případ placení nájemného postupně za jednotlivé roky)

 

 

Nájemné za 1 rok trvání nájmu je stanoveno ve výši ………

 

Úhrada za služby spojené s nájmem je za 1 rok trvání nájmu stanovena ve výši ………..

 

Pokud nájem v příslušném kalendářním roce netrvá po celý kalendářní rok, uhradí nájemce pronajímateli poměrnou část nájmu a úhrady za služby spojené s nájmem ve výši 1/12 za každý započatý měsíc trvání nájmu v příslušném kalendářním roce.

 

Nájemné a úhrada za služby spojené s nájmem za příslušný kalendářní rok jsou splatné:

a) do jednoho měsíce ode dne vzniku nájmu,

b) do 1. 2. příslušného kalendářního roku, pokud nájem v příslušném kalendářním roce trvá,

c) do jednoho měsíce ode dne uložení dalších lidských pozůstatků do hrobu, pokud bude automaticky prodloužena doba trvání nájmu podle čl. VII této smlouvy a nájemné a úhrada za služby spojené s nájmem nebudou již za příslušný kalendářní rok uhrazeny.

 

Čl. VI

Trvání nájmu

 

Nájem hrobového místa se uzavírá na dobu určitou od  ………..do ……………

 

Čl. VII

Zvláštní ustanovení o nájmu hrobového místa v podobě hrobu

 

Pokud je trvání nájmu v  čl. VI této smlouvy stanoveno tak, že by tlecí doba stanovená pro pohřebiště nemohla být dodržena, prodlužuje se trvání nájmu na celou dobu trvání tlecí doby, která běží ode dne uložení dalších lidských pozůstatků do hrobu. Nájem skončí posledním dnem této tlecí doby.

 

Čl. VIII

Povinnosti pronajímatele

 

Pronajímatel zřizuje a připraví k pronájmu hrobová místa tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nájemce nemá nárok na individuální umístění hrobového místa mimo vyhrazený prostor.

 

Pronajímatel předá nájemci k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo.

 

Pronajímatel umožní nájemci zřízení hrobového zařízení za podmínek stanovených Řádem pohřebiště a umožní nájemci užívání hrobového místa a zařízení pohřebiště v souladu s tímto Řádem.

 

Pronajímatel stanoví stejné podmínky pro sjednání nájmu hrobového místa se všemi nájemci.

 

Čl. IX

Povinnosti nájemce

 

Nájemce se zavazuje:

 

Platit nájemné a úhrady za služby spojené s nájmem.

 

Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas správce pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny; má-li být zřízena hrobka, předat správci pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora záměru, po dokončení hrobky požádat správce pohřebiště o její technické převzetí a řídit se pokyny vydanými správcem pohřebiště k trvalému užívání hrobky.

 

Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:

 

Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa.

 

Zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště a  průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob.

 

Odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště. Neodstraní-li tyto předměty nájemce hrobového místa na vsypové loučce, je správce pohřebiště oprávněn to učinit sám.

 

Neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je správce pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.

 

Lavičky instalovat pouze se souhlasem správce pohřebiště a udržovat je v řádném stavu. Takové lavičky mohou používat všichni návštěvníci pohřebiště.

 

Do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové veřejné zeleně, zasahovat pouze se souhlasem správce pohřebiště, který může ve svém souhlasu stanovit podmínky výsadby a regulace veřejné zeleně. 

 

Zajistit na vlastní náklady nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9 zákona o pohřebnictví.

 

Oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona o pohřebnictví.

 

Strpět číselné označení hrobů provedené správcem pohřebiště způsobem obvyklým na daném pohřebišti nebo jeho části.

 

Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládaní s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu se zákonem o pohřebnictví a  Řádem pohřebiště.

 

Zdržovat se na pohřebišti pouze v provozní době stanovené v Řádu pohřebiště.

 

 

alternativa pro případ vydání Řádu pohřebiště jiným opatřením obce v samostatné působnosti, kde budou stanoveny práva a povinnosti nájemců hrobových míst

 

Nájemce se zavazuje:

 

Zřizovat hrobové zařízení v souladu s Řádem pohřebiště.

 

Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v rozsahu a způsobem upraveným Řádem pohřebiště.

 

Platit nájemné a úhrady za služby spojené s nájmem.

 

 

Čl. X

Sankce

 

Smluvní strany mezi sebou sjednávají smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti stanovené touto smlouvou.

 

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

 

Čl. XI

Doložka

 

Tato smlouva byla schválena usnesením Rady obce  ………… č. ………….. ze dne ………….

 

Čl. XII

Závěrečná ustanovení

 

Stanovením práv a povinností v této smlouvě nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran stanovené v Řádu pohřebiště.

 

Nájemce hrobového místa souhlasí s tím, aby údaje, vedené podle § 21 zákona o pohřebnictví v evidenci pohřebiště, byly použity k zasílání informací souvisejících s užíváním hrobového místa oprávněným osobám.

 

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

 

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

 

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

 

Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí zákonem č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a příslušnými ustanoveními zákona o pohřebnictví.

 

 

V ………………….dne:

 

 

……………………..                                                                       ……………………

pronajímatel                                                                                 nájemce

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 20.2.2004 / 20.2.2004 | Zveřejnit do: 15.11.2017

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies