Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Informace z úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů

 

 
 

Zasílání zásilek na obecní úřady obcí s rozšířenou působností ve stupni utajení „vyhrazené“

 

Ředitel odboru správních činností Ministerstva vnitra ČR JUDr. Zdeněk Němec požádal na poradě ředitelů krajských úřadů, konané dne 10. 12. 2003, aby na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, kde jsou vyřizovány žádosti občanů o občanské průkazy a cestovní doklady, byli zajištěni zaměstnanci s prověřením ve stupni utajení „vyhrazené“ pro účely přebírání čistopisů občanských průkazů, cestovních dokladů a dalších tiskopisů. Důvodem k tomuto opatření je skutečnost, že v případě nepřítomnosti osoby, oprávněné k přebírání uvedených zásilek, se tyto vracejí zpět na MV ČR.

 

Poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel soudním exekutorům

 

Upozorňujeme na povinnost obecních úřadů obcí s rozšířenou působností poskytovat v rámci svého správního obvodu informace z centrální evidence obyvatel soudním exekutorům v souladu s ust. § 33 a 34 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon o soudních exekutorech“). Ke své žádosti o součinnost předloží soudní exekutor originál usnesení soudu o pověření k provedení exekuce  nebo kopii usnesení, která bude ověřena dle zákona č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, v platném znění. Nestačí usnesení soudu opatřit exekutorským razítkem, neboť se nejedná o úřední ověření. Povinností soudního exekutora však není dokládat způsob provedení exekuce. Podle § 34 odst. 1 zákona o soudních exekutorech je součinnost poskytována bezplatně ( viz zákon č. 360/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb.)

 

Matriční událost státního občana České republiky v cizině

 

V případě matriční události státního občana České republiky v cizině (narození, úmrtí) se do informačního systému evidence obyvatel zapisuje pouze  stát takové události.

 

Skončení možnosti vydávat občanské průkazy bez strojově čitelné zóny

 

Podle platné právní úpravy (§ 24 odst. 2 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech) nelze po 1. lednu 2004 vydávat občanské průkazy bez strojově čitelných údajů.

V současné době je dokončován legislativní proces směřující k novelizaci zákona o občanských průkazech, který by měl umožnit obecním úřadům obcí s rozšířenou působností vydávat občanské průkazy bez strojově čitelných údajů, ale pouze v zákonem stanovených případech, a po předchozím souhlasu Ministerstva vnitra ČR. Nabytí účinnosti této novely se předpokládá ke dni 1. dubna 2004.

 

Upozornění pro zaměstnance ohlašoven městských a obecních úřadů.

 

Dle ust. § 1 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) obsahuje evidence obyvatel údaje mj. i o cizincích s povolením k pobytu na území České republiky a o osobách, kterým byl udělen azyl na území České republiky. Podle ust. § 11 zákona o evidenci obyvatel je hlášení pobytu těchto osob upraveno zvláštními právními předpisy, kterými jsou zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na  území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Pro ohlašovny městských a obecních úřadů jsou tyto údaje pouze informativní, což znamená, že si mohou u těchto osob zavést „přihlašovací lístek pro trvalý pobyt – cizinec“ a tyto přihlašovací lístky zařadit odděleně do registračních skříní.

V případě žádosti cizince, který má pobyt na území České republiky povolen a osoby, které byl udělen azyl o výdej dat z informačního systému evidence obyvatel (dále jen „IS“) dle ust. § 8 zákona o evidenci obyvatel, postupuje ohlašovna obvyklým způsobem a informaci poskytne na stejném tiskopise jako u občana České republiky.

Pokud ohlašovna zjistí nesrovnalost  údajů u shora uvedených osob v IS s doklady, které má k dispozici (např. oddací list, rodný list, úmrtní list, doklad o změně názvu ulice apod. ), obrátí se písemně na příslušné oddělení cizinecké policie se žádostí o odstranění nesrovnalosti. K žádosti zároveň přiloží doklad, ze kterého byla nesrovnalost zjištěna.

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 19.2.2004 / 19.2.2004

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze