Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro obce kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Sportovní komise Rady kraje Vysočina č. 2/2004

19. leden 2004
 

 
 

Zápis ze zasedání

Sportovní komise Rady kraje Vysočina č. 2/2004

ze dne 19. ledna 2004

 

Přítomni:

Sportovní komise:

-         Roman Hejduk

-         Ing. Jiří Kozel

-         Bc. Pavel Pípal

-         Ing. Petr Stoček

-         Mgr. Miroslav Švihálek (místopředseda)

-         Ing. Vilibald Prokop (tajemník)

Hosté:

-         Mgr. Alena Štěrbová

 

 

Návrh programu:

1.        Zahájení jednání a schválení programu;

2.        Kontrola zápisu z minulého jednání;

3.        Stanovisko Sportovní komise Rady kraje Vysočina ke Koncepci rozvoje volnočasových aktivit a sportu 2005 – 2007;

4.        Průběžné informace o grantovém programu „Sport pro všechny 2004“;

5.        Diskuse a různé;

6.        Závěr.

 

 

1.        Zahájení jednání a schválení programu;

Mgr. Miroslav Švihálek, místopředseda komise, přivítal přítomné. Omluvil neúčast pana předsedy z důvodu dlouhodobé nemoci. Přednesl program jednání, který byl schválen. Vzhledem k počtu přítomných členů konstatoval, že komise není usnášeníschopná.

 

2.        Kontrola zápisu z minulého jednání

Předseda komise v několika větách shrnul závěry z minulého zasedání.

K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

3.        Stanovisko Sportovní komise Rady kraje Vysočina ke Koncepci rozvoje volnočasových aktivit a sportu 2005 – 2007

Na podnět M. Švihálka upřesnil V. Prokop, že tato koncepce se netýká pouze sportu, ale i volnočasových aktivit.

Tato koncepce byla dále bez připomínek.

 

4.        Průběžné informace o grantovém programu „Sport pro všechny 2004“

V. Prokop informoval o stavu grantového programu „Sport pro všechny“:

-         doručeno 89 projektů;

-         celkový požadavek 5 074 447 Kč;

-         9 projektů vyřazeno pro administrativní nesoulad;

-         80 žádostí postoupilo do hodnocení;

-         celkový finanční požadavek – 4 608 297 Kč;

-         finanční rámec stanoven na 3 000 000 Kč;

-         řídicí výbor zvažuje zkrácení rozpočtů žadatelů, a tím možnost následného uspokojení větších požadavků žadatelů.

V této souvislosti informovala A. Štěrbová o pozměňovacím návrhu, který předložila za zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina č. 7/2003 (konaného dne 16. 12. 2003 – bod číslo 44), kterým byla schválena možnost čerpání podpory z Fondu Vysočiny od 1. 1. 2004 (na základě usnesení 021/11/2003/SpK).

 

5.        Diskuse a různé

Tajemník komise informoval o nepřítomnosti některých členů na zasedání hodnotící komise pro hodnocení ankety „Sportovce Vysočiny 2003“ – J. Skočdopole (telefonicky), L. Šnelly, S. Mastný. Přítomní se shodli, že nebudou nominováni jiní členové komise.

M. Švihálek vznesl dotaz na stav grantového programu „Sportoviště 2004“.

A. Štěrbová:

-         Informovala o možnosti vyhlášení tohoto grantového programu Zastupitelstvem kraje Vysočina č. 2/2004 dne 20. dubna 2004. Podmínky pro vyhlášení budou stanoveny po hodnocení hospodaření Fondu Vysočiny za rok 2003, za předpokladu zvýšení spoluúčasti žadatele. Pohovořila o vhodnosti předložení podkladových materiálů Radě kraje Vysočina 3-4 týdny před konáním Zastupitelstva kraje Vysočina, z důvodu včasného projednání radou kraje. Dále nastínila budoucí možné změny v oblasti Fondu Vysočiny.

-         Předložila přítomným dopis F. Zelníčka, náměstka primátora Statutárního města Jihlavy, ze dne 12. 2. 2004, kterým reaguje na předchozí diskuse sportovní komise a rady kraje. Vzhledem k důležitosti tohoto projednávaného tématu se přítomní členové shodli na telefonickém hlasování předsedy sportovní komise J. Skočdopole. Po krátké diskusi bylo přijato usnesení.

Usnesení 003/02/2004/SpK

Sportovní komise Rady kraje Vysočina

respektuje

rozhodnutí KASu a

doporučuje

Radě kraje Vysočina výstavbu atletického stadionu v Jihlavě, s doporučením nejvyšší možné podpory od kraje Vysočina.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

-         Vyzvala členy sportovní komise, aby zvážili další možnosti rozvoje sportu v kraji Vysočina. Nejen regionálního, ale i republikového významu.

-         Krátce pohovořila o problematice strukturálních fondů EU.

Úkol:

Zpracovat podkladový materiál o finančním rámci strukturálních fondů EU, se zaměřením na sport a volnočasové aktivity.

Odpovědnost: tajemník komise

Termín: do 15. 3. 2004

 

6.        Závěr

Místopředseda komise poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání. Termín dalšího jednání Sportovní komise Rady kraje Vysočina byl stanoven na 15. března 2004, v zasedací místnosti Krajského úřadu kraje Vysočina A 2.21, ve 13:00 hodin. Program zasedání Sportovní komise Rady kraje Vysočina č. 3/2004 bude upřesněn na pozvánce.

 

 

Mgr. Miroslav Švihálek v. r.

místopředseda Sportovní komise Rady kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání dne 16. 2. 2004.

Zapsala Kateřina Kubová dne 17. 2. 2004. Zápis pořízen na základě záznamu.

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 18.2.2004 / 18.2.2004

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze