Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis z 3. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

ze dne 25. června 2001
 

 
 

Zápis z 3. zasedání

výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

Zastupitelstva kraje Vysočina

konaného dne 25. června 2001

 

 

Přítomno:

-          7 členů výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost zastupitelstva kraje - viz presenční listina

-          Mgr. Zdeněk Ludvík (odbor školství, mládeže a tělovýchovy KrÚ )

-          Ing. Jiří Křivan (Vysoká škola Jana Ámose Komenského, o.p.s.)

-          tajemnice výboru

 

 

Navržený program jednání:

1.        Zahájení jednání

2.        Informace o zřizování soukromé vysoké školy v Třebíči

3.        Kontrola plnění usnesení

4.        Aktuální informace na úseku školství

5.        Různé

 

 

1. Zahájení jednání

Předseda výboru Mgr. Milan Šmíd přivítal přítomné. Členové výboru obdrželi doplňující pracovní materiály k  zasedání.

            Členové výboru vzali na vědomí zápis z 2. zasedání a schválili program 3. zasedání. Předseda upozornil na změnu v personálním obsazení výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, která bude mít kladný dopad na regionální rozvrstvení.. Jaroslava Bambasová byla odvolána a na její místo byl jmenován Ing. Miroslavem Bišofem.

 

 

2. Informace o vzniku soukromé vysoké školy v Třebíči

V úvodu obdrželi členové výboru materiál od zástupkyně hejtmana. O daném tématu pohovořil Ing. Jiří Křivan, který zastupoval zájmy Vysoké školy Jana Ámose Komeského, o.p.s. Nejprve se zmínil o historii a vzniku této školy. Podrobně pohovořil o bakalářském studijním programu, možnostech uplatnění absoloventů školy. Poukázal na žádost trhu po oborech, které zde budou vyučovány. V této souvislosti se zmínil o dohodách o spolupráci se zahraničními školami. Informoval přítomné, že problematika ubytování a stravování studentů je vyřešena. Vyjádřil snahu o spolupráci se vznikající veřejnou vysokou školou v Jihlavě. V následné diskusi zodpověděl všechny dotazy členů výboru.

           

Usnesení 006/03/01/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

bere na vědomí

zprávu Ing. Jiřího Křivana o Vysoké škole Jana Ámose Komenského, o.p.s., v Třebíči.

Pro hlasovalo 7, proti 0, zdrželo 0.

3. Kontrola plnění usnesení

Předseda Mgr. Milan Šmíd přistoupil ke kontrole plnění usnesení výboru

 

Usnesení 001/02/01/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

bere na vědomí

 Zprávu o stavu, rozvoji výchovy a vzdělávání v Jihlavském kraji zpracovanou odborem školství, mládeže a sportu KrÚ. Termín pro vyjádření připomínek k tomuto materiálu stanovuje do 15. 6. 2001.

Termín: 15. 6. 2001

Mgr. Alena Štěrbová informovala v souvislosti s tímto usnesením o podpoře vzniku sportovní třídy na Gymnáziu V. Makovského v Novém Městě na Moravě Radou kraje Vysočina.

 

Usnesení 002/02/01/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost doporučuje radě kraje, aby do jednání zastupitelstva kraje zařadila podporu vzniku veřejné vysoké školy v Jihlavě.

Usnesení bylo splněno (viz usnesení Rady kraje Vysočina č. 087/15/01/RK z 15. zasedání dne 5.6.2001)

 

Usnesení 003/02/01/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost doporučuje radě kraje, aby navrhla řešení majetkoprávního vztahu ke vznikající vysoké veřejné škole Jihlava ve spolupráci s městem Jihlava a předložila jej k projednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost.

Termín: 31. 8. 2001

 Mgr. Štěrbová vede průběžná  jednání s Ing. Petrem Kolářem, vedoucí majetkového odboru KrÚ.

 

Usnesení 004/02/01/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost schvaluje seznam škol Jihlavského kraje, které vyučují příslušné obory vzdělávání v rámci Programu podpory studijních a učebních oborů, u kterých postupně došlo k nevyrovnanosti potřeb trhu práce a zájmu žáků o studium těchto oborů.

Splněno neprodleně.

 

Usnesení 005/02/01/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost schvaluje konstrukci zřizovacích listin předloženou Mgr. Zdeňkem Ludvíkem, vedoucím odboru školství, mládeže a sportu KrÚ.

Splněno neprodleně.

 

 

4. Aktuální informace na úseku školství

K tomuto bodu pohovořil Mgr. Zdeněk Ludvík, vedoucí odboru školství. Informoval o průběhu a diskusních bodech návštěvy ministra školství ČR Eduarda Zemana v kraji Vysočina. Zdůraznil fakt, že ministr školství vyjádřil podporu vniku vysoké školy v kraji. Podal zprávu o převodu škol a školských zařízení k 1. 7. 2001. Krátce se zmínil o problematice protidrogového preventisty. Vyzdvihl potřebu projednání odpisových plánů v Radě kraje Vysočina. V následující diskusi zmínila Mgr. Alena Štěrbová, zástupkyně hejtmana, téma internetizace školství.

 

 

5. Různé

Z řad členů výboru byl vznesen dotaz na Mgr. Štěrbovou ohledně funkce a rozsahu kompetencí průkazek zastupitelů kraje Vysočina.

Úkol:

Pro Mgr. Alenu Štěrbovou:

Zajistit podrobné informace pro členy výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost o funkci a rozsahu kompetencí průkazek pro zastupitele kraje Vysočina.

Termín:

27. 8. 2001 (4. zasedání výboru)

 

Úkol:

Pro Mgr. Milana Šmída:

Zajistit účast zástupce Českého svazu tělesné výchovy na příštím zasedání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost.

 

 

                Na závěr poděkoval předseda všem přítomným a termín dalšího zasedání výboru stanovil na pondělí 27. srpna 2001 ve 14.00 hod .

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Mgr. Milan Šmíd, v.r.

    předseda Výboru

         pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

   Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala dne 2. července 2001: Kateřina Nedvědová

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 6.8.2001 / 6.8.2001

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze