Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 1/2004

21. leden 2004
 

 
 

Zápis ze zasedání

Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

č. 1/2004 ze dne 21. ledna 2004

 

Přítomni:

Finanční výbor:

·        Vladimír Dolejš;

·        PhDr. Zdeněk Dobrý;

·        Ing. Jiří Holub;

·        Rostislav Rakšány;

·        Bc. Jiří Vondráček;

·        Ing. Vratislav Výborný;

·        Ing. Anna Krištofová (tajemnice).

Hosté:

·        RNDr. Miloš Vystrčil (1. náměstek hejtmana);

·        PaedDr. Martina Matějková (radní pro oblast kultury, zdravotnictví a sociálních věcí).

 

Návrh programu:

1.      Zahájení, schválení programu, kontrola usnesení;

2.      Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření;

3.      Předběžné výsledky hospodaření kraje za rok 2003:

·        příjmová část;

·        výdajová část.

4.      Hospodaření nemocnic za rok 2003 – předběžný výsledek

(PaedDr. Martina Matějková, radní kraje Vysočina);

5.      Zhodnocování volných finančních prostředků za rok 2003;

6.      Diskuse a různé;

7.      Závěr.

 

1. Zahájení, schválení programu, kontrola usnesení

Vladimír Dolejš přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Sdělil, že novou tajemnicí finančního výboru po odchodu Ing. Michala Šulce se stala Ing. Anna Krištofová. Členům výboru byl představen Ing. Tomáš Vonka, nový pracovník ekonomického odboru KrÚ – oddělení rozpočtu a financování. Předseda dále přednesl program jednání - ten byl 6 hlasy schválen. Stručně zhodnotil průběh předešlého zasedání výboru. K zápisu nebyly vzneseny připomínky.

 

2. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření

RNDr. Miloš Vystrčil se vyjádřil k hospodaření kraje v roce 2003. Sdělil, že zastupitelstvo zmocnilo radu kraje k provedení některých rozpočtových opatření (90 milionů bylo převedeno do Fondu strategických rezerv – je tam v současné chvíli 180 milionů).

Dále se vyjádřil k vývoji daňových příjmů v roce 2003, srovnání daňových příjmů v roce 2002 a 2003 (členové výboru k těmto tématům obdrželi podkladový materiál).

Zmínil také řadu dalších témat:

-         nutnost finančních prostředků na zkapacitnění krajského úřadu (končí nájem na v budově na Tolstého 15);

-         finanční prostředky, které je nutné vrátit do státního rozpočtu;

-         půjčka 150 milionů Kč nemocnicím byla zaplacena, popsal další vývoj situace.

Ing. Anna Krištofová v úvodu připomněla, že byl zastupitelstvem kraje 16. 12. 2003 schválen rozpočet kraje Vysočina na rok 2004. Zmínila nutnost rozpočtové změny v souvislosti s dotacemi, které byly původně plánovány v novele zákona o rozpočtovém určení daní. Vyzdvihla fakt, že tyto dotace musí být vyčerpány v letošním roce, rozděleny na investiční a neinvestiční část, a musí být dodrženy stanovené limity. Podrobně se vyjádřila o jaké druhy dotací se jedná. Finanční prostředky na tyto dotace budou kraji poukázány v souhrnné částce – jejich rozdělení je v kompetenci kraje. Z důvodu této rozpočtové změny a návrhu přerozdělení dotací bude předložen materiál na zasedání zastupitelstva kraje. Dále sdělila, že v průběhu roku jsou očekávány další dotace (regionální funkce knihoven, ostatní neinvestiční výdaje ve školství, dotace na lesy a další).

Rozvinula se rozsáhlá diskuse k problematice dotačních titulů, postizích za nesplnění poskytovatelem daných podmínek, ošetření toku dotací, postoji kraje k této problematice.

Předseda konstatoval, že na problematiku dotací by měly být upozorňovány i obce. Ing. Anna Krištofová konstatovala, že obce jsou informovány. V této souvislosti RNDr. Miloš Vystrčil záporně zhodnotil fakt, že v kraji Vysočina chybí Krajské finanční ředitelství.

 

3. Předběžné výsledky hospodaření kraje za rok 2003

Ing. Anna Krištofová sdělila, že dosud není hotova účetní uzávěrka za rok 2003. Z předběžných výsledků vyplývá, že žádná výdajová kapitola nebyla přečerpána, výsledek hospodaření bude plusový. Informovala, že závěrečný účet za rok 2003 bude ihned po vyhotovení předložen na jednání finančního výboru a 20. 4. 2004 na zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina.

PhDr. Zdeněk Dobrý vznesl dotaz k problematice nové šestnáctitřídní platové stupnice ve vztahu ke krajem zřizovaným organizacím. Ing. Anna Krištofová uvedla, že finanční prostředky na platy jsou pokryty, problém vidí především ve výplatě třináctého a čtrnáctého platu.

PhDr. Zdeněk Dobrý se dále dotázal na průběh novelizace Pravidel pro zadávání veřejných zakázek na základě připomínek finančního výboru. RNDr. Miloš Vystrčil konstatoval, že navrhované změny byly již projednány v kontrolním výboru, podrobně tyto změny komentoval. Nová podoba Pravidel pro zadávání veřejných zakázek byla schválena na jednání rady kraje dne 20. 1. 2004 – schválený materiál rozdal členům finančního výboru.

Bc. Jiří Vondráček polemizoval o problematice finančních prostředků z titulu zřizovatelských funkcí – tato problematika není aktuální pro rozpočet roku 2004.

 

4. Hospodaření nemocnic za rok 2003 – předběžný výsledek

PaedDr. Martina Matějková sdělila, že dosud nejsou známy výsledky hospodaření nemocnic za rok 2003 (termín pro odevzdání mají ředitelé nemocnic 29. 1. 2004), zatím jsou známy výsledky pouze za listopad 2003. Přislíbila členům výboru zaslání výsledků hospodaření nemocnic za rok 2003 ihned jak bude známo.

            Konstatovala, že oběma krizovým ředitelům se podařilo zmírnit finanční propad (hospodářské ukazatele se zlepšují). Pohovořila o složení hospodářského výsledku za rok 2003 (promítnou se zde všechny položky).

Informovala, že v roce 2004 obdrží kraj dotaci pro nemocnice ve výši cca 72 milionů Kč – tato dotace bude využita na investice v nemocnicích.

            Pohovořila o plnění závazných ukazatelů a plánů hospodaření za rok 2003 a problematice nového platového zařazení zaměstnanců.

            Podrobně popsala aktuální situaci v jednotlivých nemocnicích.

Rozvinula se diskuse. Hovořilo se o těchto tématech:

·        připravovaná koncepce zdravotnictví, kterou zpracovalo Ministerstvo zdravotnictví ČR;

·        situace v Nemocnicích Jihlava a Havlíčkův Brod;

·        hospodárné nakládání s prostředky;

·        cesty k úsporám;

·        rozdělení finančních prostředků;

·        mechanismus dlouhodobějšího systému pomoci kraje nemocnicím;

·        snižování počtu zaměstnanců v nemocnicích;

·        situace v ZZS.

PhDr. Zdeněk Dobrý navrhl, aby bylo do plánu činnosti finančního výboru na rok 2004 zařazeno provedení kontroly hospodaření některé z nemocnic kraje Vysočina. Tento návrh bude podrobněji projednán na příštím zasedání finančního výboru.

 

5. Zhodnocování volných finančních prostředků za rok 2003

Členové obdrželi přímo na jednání podkladový materiál.

Ing. Anna Krištofová pohovořila o spolupráci s firmou SI Asset Management, a. s. v roce 2003, o výběrovém řízení na správce portfolia od 1. 1. 2004 (zvítězily Česká spořitelna, a. s. a Komerční banka, a. s.). Dále informovala o realizovaném zisku za rok 2003, čistém výnosu a výši odměny pro správce portfolia, o výši finančních prostředků ke zhodnocování v roce 2004.

            Rozvinula se diskuse k problematice zhodnocování volných finančních prostředků, členové komise kvitovali výši finančního obnosu určeného ke zhodnocování v roce 2004, kladně zhodnotili práci firmy SI Asset Management, a. s.

 

6. Diskuse, různé

 

Usnesení 001/01/2004/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

·        aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření;

·        informace PaedDr. Martiny Matějkové o předběžném výsledku hospodaření nemocnic za rok 2003;

·        informace o zhodnocování volných finančních prostředků za rok 2003.

Usnesení bylo schváleno 6 hlasy.

 

7. Závěr

Byl stanoven termín zasedání finančního výboru č. 2/2004 na středu 18. 2. 2004 v 9:00 hodin v budově Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (pavilon A, zas. místnost 2.21). Předseda poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání.

 

Vladimír Dolejš v. r.

předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

 

Zápis pořízen na jednání finančního výboru č. 1/2003 dne 21. ledna 2004.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 22. ledna 2004 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 28.1.2004 / 28.1.2004

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze