Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro obce kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Sportovní komise Rady kraje Vysočina č. 1/2004

19. leden 2004
 

 
 

Zápis ze zasedání

Sportovní komise Rady kraje Vysočina č. 1/2004

ze dne 19. ledna 2004

 

Přítomni:

Sportovní komise

·        Ing. Jiří Kozel;

·        Stanislav Mastný;

·        Bc. Pavel Pípal;

·        Mgr. Milan Šmíd;

·        Ladislav Šnelly;

·        Mgr. Miroslav Švihálek (místopředseda);

·        Ing. Vilibald Prokop (tajemník).

 

Návrh programu:

1.      Zahájení jednání a schválení programu;

2.      Kontrola zápisu z minulého jednání;

3.      Stanovisko Sportovní komise Rady kraje Vysočina k KAS Vysočina;

4.      Příprava grantového programu "Sportoviště 2004";

5.      Informace tajemníka komise "Sportovní kalendář 2004";

6.      Diskuse a různé;

7.      Závěr.

 

1. Zahájení jednání a schválení programu;

Mgr. Miroslav Švihálek, místopředseda komise, přivítal přítomné. Omluvil neúčast pana předsedy z důvodu nemoci. Přednesl program jednání. Ten byl 6 hlasy schválen. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání

Předseda komise v několika větách shrnul závěry z minulého zasedání.

Stanislav Mastný se vyjádřil k vyhlášeným grantovým programům „Jednorázové aktivity“, „Volný čas 2004“, „Sport pro všechny 2004“. Sdělil, že Zastupitelstvo kraje Vysočina schválilo možnost čerpání finanční dotace na průběh projektu od 1. 1. 2004 do     31. 12. 2004. Vyzdvihl fakt, že kvalita podávaných projektů se stále zlepšuje. Mgr. Milan Šmíd podal doplňující informace.

Tajemník komise se vyjádřil k průběhu příprav akce Sportovec kraje Vysočina - 16. 2: 2004 se bude konat zasedání hodnotící komise ve 14:30 v budově KrÚ (pavilon B, zasedání místnost 2.21) a 11. 3. 2004 samotné vyhlášení Sportovce kraje Vysočina. Dále informoval, že plán činnosti sportovní komise byl předložen radě kraje ke schválení.

 

3. Stanovisko Sportovní komise Rady kraje Vysočina k KAS Vysočina

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál. Po krátké diskusi bylo přijato usnesení.

 

Usnesení 001/01/2004/SpK

Sportovní komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

stanovení priorit ve výstavbě atletických stadionů v kraji Vysočina.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

4. Příprava grantového programu „Sportoviště 2004“

Tajemník komise informoval o obsahu a struktuře návrhu grantového programu „Sportoviště 2004“.

Rozvinula se diskuse k výši finančních prostředků na tento grantový program.

 

Usnesení 002/01/2004/SpK

Sportovní komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

radě kraje zvýšení částky grantového programu „Sportoviště 2004“ o 1 milion Kč z důvodu vysokého převisu v minulých letech.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

5. Informace tajemníka komise „Sportovní kalendář 2004“

Tajemník komise uvedl, že veškeré informace jsou na webových stránkách (také možnost se do zapojit).

 

6. Diskuse a různé

Tajemník rozeslal členům komise s předstihem návrh struktury Koncepce volnočasových aktivit a sportu kraje Vysočina. Pohovořil o obsahu a významu koncepce, jejím přínosu do budoucna. Členové komise se shodli, že tato problematika bude zařazena na jednání komise č. 2/2004 jako jeden z bodů programu.

 

7. Závěr

Místopředseda komise poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání. Termín a program zasedání Sportovní komise Rady kraje Vysočina č. 2/2004 budou upřesněny na pozvánce.

 

Mgr. Miroslav Švihálek v. r.

místopředseda Sportovní komise Rady kraje Vysočina

 

Záznam pořízen na jednání dne 19. 1. 2004.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 19. 1. 2004 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 22.1.2004 / 22.1.2004

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze