Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 5/2003

7. listopad 2003
 

 
 

Zápis ze  zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 5/2003

konaného dne 7. listopadu 2003

 

Přítomno:

-         7 členů Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina – viz prezenční listina

-         Ing. arch. Jan Strejček, vedoucí odboru ÚP a SŘ

 

Navržený program jednání:

1.      Zahájení

2.      Podrobné seznámení s čerpáním rozpočtu Fondu Vysočiny

3.      Sumarizace realizovaných grantových programů v roce 2003

4.      Návrh na programový doplněk PRKu

5.      Pravidla pro čerpání dotací z POV

6.      Informace o konceptu ÚP VÚC a dotace obcím na územně plánovací činnost

7.      Různé

8.      Diskuse, závěr

 

1. Zahájení

            Předsedkyně výboru regionálního rozvoje Ing. Marie Černá zahájila 5. zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina v roce 2003 a přivítala všechny přítomné členy a hosty. Členové výboru nevznesli žádné připomínky k zápisu č. 4/2003 z 19.září 2003. Ing. Černá přednesla program 5. zasedání výboru regionálního rozvoje s výhradou stažení bodu, týkajícího se „Pravidel pro čerpání dotací z POV.. Tento bod nebyl projednán  z důvodů nepřijetí novely zákona o rozpočtovém určení daní Parlamentem ČR.

 

2. Podrobné seznámení s čerpáním rozpočtu Fondu Vysočiny

3. Sumarizace realizovaných grantových programů v roce 2003

            Ing. Hermann referoval o obou bodech společně a okomentoval podkladový materiál, který byl všem členům předán před jednáním: tabulkový přehled všech 26 grantových programů (dále jen GP), vyhlášených v roce 2003. Celkový objem finančních prostředků vložených do GP v roce 2003 byl 58.510.000,-. Celkem bylo vyhlášeno 26 GP, v nich dosud předloženo 1451 projektů (5 GP je před hodnocením), z toho uspokojeno 629  projektů.

Upozornil především na GP, které výbor regionálního rozvoje na předchozích zasedáních projednával a doporučoval ZK ke schválení:

 

 „Rozvoj vesnice 2003“, přijato 123 žádostí, z toho uspokojeno 36 žádostí (27.5 % požadavků). Výše celkového objemu finančních prostředků 5.000.000,- Kč.

 

„Modernizace ubytovacích zařízení“, bylo přijato 47 žádostí, z toho uspokojeno bylo 20 žádostí. Výše celkového objemu finančních prostředků tohoto GP byla 3.000.000.-.

 

„Vítejte u nás II.“, bylo přijato 41 žádostí, z toho uspokojeno bylo 26 žádostí. Výše celkového objemu finančních prostředků do tohoto GP byla 3.000.000,-.

 

„Rozvoj mikroregionů“, bylo přijato 35 žádostí, z toho uspokojeno bylo 15 žádostí. Výše celkového objemu finančních prostředků do tohoto GP byla 5.000.000.-.

 

„Bydlete na venkově“ (1,61 mil. Kč), tento GP je před uzávěrkou.

 

Dále upozornil na programy, kde došlo k největšímu převisu poptávky:

„Volný čas 2003“ (2 mil. Kč), přijato 136 žádostí,  39 uspokojeno (26 % požadavků).

„Sport pro všechny 2003“ (2 mil. Kč), přijato 200 žádostí, 41 uspokojeno (19 % požadavků).

„Výstavba a údržba sportovišť“ (2 mil. Kč), přijato 165 žádostí, 17 uspokojeno (11 % požadavků – nejnižší procento vzhledem k vysokým investičním nákladům)

 

Náměty a požadavky z diskuse:

-         Doplnit tabulku o „nasávací schopnost FV“ – číselné vyjádření podílu žadatelů

-         Po doplnění dat do databáze FV za programy z r. 2002 předložit přehled o regionálním dopadu podpořených projektů

-         Připravit podrobnější hodnocení efektu grantových programů doporučených VRR

-         Pro srovnání zmapovat způsob podpory regionálního rozvoje v jiných krajích

-         Zvážit zaměření podpory z FV cíleně na postižené oblasti v rámci regionu

 

USNESENÍ 021/05/2003/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu o čerpání rozpočtu Fondu Vysočiny

 

4. Návrh na programový doplněk PRKu

            Ing. Černá upozornila, že usnesením zastupitelstva kraje 023/01/2003/ZK ze dne 18.2.2003 byla schválena aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina. Aktualizace programu rozvoje kraje Vysočina byla v souladu se zadáním rozdělena do tří pracovních etap.

Třetí fází celé aktualizace bylo zpracování programového doplňku pro rok 2004. Programový doplněk vychází z části PRKu „Specifikace opatření“ a jedná se o zúžení PRKu na ta opatření a aktivity, které budou realizovány v následujícím roce 2004. Tento zúžený dokument by měl lépe sloužit pro potřeby a tvorby finančních nástrojů podpory regionálního rozvoje , než široce pojatý PRK. Programový doplněk bude především podkladem pro tvorbu finanční alokace Fondu Vysočiny v rámci jednotlivých dílčích cílů.

Přesto, že jednotlivá opatření a aktivity jsou oproti PRKu redukovány, budou muset ještě jednotlivé skupiny přistoupit k větší redukci, zejména aktivit, s ohledem na jejich realizovatelnost a zejména možnosti financování v roce 2004.

Poté byla otevřena diskuse..

 

USNESENÍ/022/05/2003/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci o průběhu prací na programovém doplňku PRKu

 

5. Pravidla pro čerpání dotací z POV

Tento bod byl v úvodu jednání z programu stažen.

 

6. Informace o konceptu ÚP VÚC a dotace obcím na územně plánovací činnost

            Ing. arch. Strejček předal všem přítomným informaci o přehledu žádostí na poskytování dotací na územně plánovací dokumentace obcí kraje Vysočina na rok 2004. Celkem přišlo k datu uzávěrky (30. 9. 2003) 48 žádostí, z toho 44 žádostí je v současné době předloženo ke schválení zastupitelstvu kraje Vysočina. Celkový objem finančních prostředků návrhů ke schválení zastupitelstvu kraje Vysočina je 3.998.932,-.

V diskusi zazněl požadavek na předložení přehledu obcí, které mají (či nemají) ÚPD.

 

7. Různé

J. Nekula navrhuje kvůli rozhodnutím v oblasti dopravní sítě zpracovat „mapu dopravního zatížení“ komunikací v kraji Vysočina (pokud není k dispozici)

 

9.      Diskuse, závěr

Předsedkyně Ing. Marie Černá poděkovala všem přítomným členům výboru regionálního rozvoje. Termín dalšího zasedání bude prostřednictvím e-mailu včas upřesněn.

 

Ing. Marie Černá v .r.

předsedkyně Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

 

Záznam pořízen na jednání dne 7. listopadu 2003

Zapsala: Lucie Tůmová dne 11. listopadu /zápis pořízen na základě záznamu/

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 19.1.2004 / 19.1.2004

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze