Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis rady 17. července 2001

17. zasedání rady
 

 
 

KRAJ  VYSOČINA

KRAJSKÝ ÚŘAD 

Sekretariát hejtmana, Palackého 53, 587 33 Jihlava

tel: 066/7119209, fax: 066/7308081, sekretariat.hejtman@ku.ji.cz, www.kr-vysocina.cz

 

Zápis z 17. zasedání rady kraje, konaného dne 17. července 2001

v zasedací místnosti Komerční banky v  Jihlavě, Palackého 53, Jihlava

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu z 16. zasedání

Přítomno 7 členů rady – viz. prezenční listina ze dne 17. 7. 2001.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman F. Dohnal a předložil návrh P. Pavlince, vedoucího informatiky, na zařazení bodu č. 22 „Veřejná zakázka na vybavení krajského úřadu výpočetní technikou“ do programu jednání. Navržený a doplněný  program (viz níže) byl schválen 7 hlasy.

 

Navržený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu z 16. zasedání
 2. Projednání zápisu z 2. zasedání bezpečnostní komise rady kraje

(08.05-08.15, P. Maslák, RK-17-2001-02)

 1. Projednání zápisu z 3. zasedání bezpečnostní komise rady kraje

(08.15-08.25, P. Maslák, RK-17-2001-03)

 1. Návrh na nákup kancelářské techniky

(08.25-08.35, P. Pavlinec, RK-17-2001-04)

 1. Návrh na potvrzení ve funkci ředitele/ky/ škol a školských zařízení

(08.35-08.45, Z. Ludvík, RK-17-2001-05)

 1. Návrh na přijetí smlouvy o výpůjčce kancelářského nábytku z Okresního úřadu Třebíč

(08.45-08.55, Z. Ludvík, RK-17-2001-06)

 1. Nabídka trvale nepotřebného majetku státu

(08.55-09.05, M. Vystrčil, RK-17-2001-07)

 1. Nabídka trvale nepotřebného majetku státu v užívání Ministerstva obrany

(09.05-09.15, M. Vystrčil, RK-17-2001-08)

 1. Návrh na uspořádání prezentací v zahraničních zastoupeních Českých center

(09.15-09.25, V. Jourová,  RK-17-2001-09)

 1.  Návrh na organizační zajištění aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina

(09.25-09.35, V. Jourová,  RK-17-2001-10)

 1. Zpráva o jednání s představiteli okresu Třebíč

(09.35-09.45, V. Jourová,  RK-17-2001-11)

 1. Návrh na vyhledání personálních rezerv pro zajištění úkolů spojených s přípravou na vstup ČR do EU

(09.45-09.55, V. Jourová,  RK-17-2001-12)

 1. Návrh na účast kraje Vysočina na veletrzích cestovního ruchu

(09.55-10.05, V. Jourová,  RK-17-2001-13)

 1. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje od 1. 1. 2001 do 30. 6. 2001

(10.05-10.15, A. Krištofová, RK-17-2001-14)

 1. Návrh na ustavení komise na výběr banky pro poskytování bankovních služeb

(10.15-10.25, A. Krištofová, RK-17-2001-15)

 1. Stanovení limitu objemu prostředků na platy zaměstnanců KÚ a organizačních složek kraje

(10.25-10.35, A. Krištofová, RK-17-2001-16)

 1. Hydrogeologické a environmentální posouzení vodních zdrojů v Plačkově 

(10.35-10.45, M. Černá, RK-17-2001-17)

 1. Návrh na určení výše stravovací jednotky v Diagnostickém ústavu sociální péče Černovice

(10.45-10.55, V. Švarcová, RK-17-2001-18)

 1. Návrh pověřit odbor sociálních věcí a zdravotnictví KÚ Kraje Vysočina rozhodováním o přijetí, přemístění a ukončení pobytu, jakož i o úhradě za služby poskytované v zařízeních sociální péče

 (10.55-11.05, V. Švarcová, RK-17-2001-19)

 1. Návrh na jmenování členů komisí Rady kraje Vysočina za SNK

(11.05-11.15, M. Černá, RK-17-2001-20)

 1. Zpráva ze služební cesty do Dolního Rakouska

(11.15-11.25, P. Pospíchal, RK-17-2001-21)

 1. Veřejná zakázka na vybavení krajského úřadu výpočetní technikou
 2. Rozprava členů rady

 

K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Projednání zápisu z 2. zasedání bezpečnostní komise rady kraje

P. Maslák, předseda bezpečnostní komise, krátce hovořil k předloženému materiálu.

Po krátké diskusi byl přednesen upravený návrh usnesení.

 

Usnesení 109/17/01/RK

Rada kraje

bere na vědomí

zápis z 2. zasedání bezpečnostní komise rady kraje a připomínky Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina k Programu rozvoje kraje dle přílohy 1 materiálu RK-17-2001-02

 

a ukládá

odboru regionálního rozvoje zařadit připomínky Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina do procesu aktualizace Programu rozvoje kraje dle přílohy 2 materiálu RK-17-2001-02.

 

odpovědnost: vedoucí odboru regionálního rozvoje krajského úřadu

termín: září 2001

 

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

3. Projednání zápisu z 3. zasedání bezpečnostní komise rady kraje

P. Maslák, předseda bezpečnostní komise, podrobně informoval k předloženému materiálu.

Po krátké diskusi byl přednesen návrh usnesení.

 

Usnesení 110/17/01/RK

Rada kraje

bere na vědomí

zápis z 3. zasedání bezpečnostní komise rady kraje dle přílohy 1 materiálu RK-17-2001-03,

 

vyslovuje nesouhlas

s přesunem leteckých činností Letecké záchranné služby Jihlava na Armádu ČR

 

a ukládá

předsedovi bezpečnostní komise

projednat uvedené stanovisko s Ministerstvem Obrany ČR a Ministerstvem zdravotnictví ČR.

 

odpovědnost: předseda bezpečnostní komise rady kraje

termín: neprodleně

 

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

5. Návrh na potvrzení ve funkci ředitele/ky/ škol a školských zařízení

Z. Ludvík, ved. odboru školství mládeže a sportu, informoval k předloženému návrhu. Po krátké diskusi byl přednesen návrh usnesení.

 

Usnesení 111/17/01/RK

Rada kraje

potvrzuje

v souladu s ustanovením § 2 písm. b/ zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších zákonů:

·         Helenu Kučerovou, rod. č.: 495404/224, ve funkci ředitelky Gymnázia, Jihlava, Jana Masaryka 1,

·         Jana Sedláčka, rod. č.: 470709/457, ve funkci ředitele Gymnázia Otokara Březiny, Telč, Hradecká235,

 • Ing. Miroslava Vítů, rod. č.: 620202/0473, ve funkci ředitele Střední průmyslové školy, Jihlava, tř.Legionářů 3,
 • Ing. Jaroslava Vítka, rod. č.: 470626/435, ve funkci ředitele SPŠ textilní, Jihlava-Helenín, Hálkova 42,
 • PhDr. Pavla Tomana, rod. č.: 560123/0723, ve funkci ředitele ISŠ stavební a Učiliště, Jihlava, Žižkova 20,
 • PhDr. Danu Hamerníkovou, rod. č.: 546210/1711, ve funkci ředitelky ISŠ obchodní, Jihlava, Havlíčkova 109,
 • Mgr. Jiřinu Škvorovou, rod. č.: 495613/177, ve funkci ředitelky SZŠ a VZŠ, Jihlava, Husova 54,
 • PaedDr. Ladislava Jirků, rod. č.: 460604/474, ve funkci ředitele Vyšší odborné školy, Jihlava, Tolstého 16,
 • Mgr. Vlastu Voštovou, rod. č.: 486111/048, ve funkci ředitelky Obchodní akademie, Jihlava, nám. Svobody 1,
 • Mgr. Františka Pospíchala, rod. č.: 520228/250, ve funkci ředitele SOŠ, SOU, OU a PrŠ, Třešť, K Valše 38
 • Ing. Bohumíra Jelínka, rod. č.: 560509/1239, ve funkci ředitele Střední odborné školy, Jihlava, Telečská 50,
 • Ing. Bohumíra Jelínka, rod. č.: 560509/1239, ve funkci ředitele Školního statku, Jihlava, Sasov 15,
 • Ing. Josefa Plucara, rod. č.: 500906/051, ve funkci ředitele Střední odborné školy,Telč, nám. Zachariáše z Hradce 2,
 • Mgr. Františka Číhala, rod. č.: 610920/0504, ve funkci ředitele SOU služeb, Jihlava, Karolíny Světlé 2,
 • Ing. Jaroslava Paula, rod. č.: 480905/446, ve funkci ředitele SOU strojírenské a Učiliště, Jihlava, Polenská 2,
 • PhDr. Ivanu Mrvkovou, rod. č.: 515722/145, ve funkci ředitelky Domova mládeže, Jihlava, Žižkova 58/1347,
 • Josefa Bartáka, rod. č.: 430708/432, ve funkci ředitele Dětského domova, Telč, Štěpnická 111,
 • Ing. Jana Škarka, rod. č.: 460818/430, ve funkci ředitele Školního statku, Telč, Slavatovská 86,
 • Mgr. Petra Šanderu, rod. č.: 411101/119, ve funkci ředitele Základní umělecké školy Jihlava,
 • Milana Mikuláška, rod. č.: 390412/040, ve funkci ředitele Plavecké školy Jihlava,
 • Mgr. Miroslava Němce, rod. č.: 550625/2356, ve funkci ředitele Domu dětí a mládeže Jihlava,
 • Mgr. Hanu Kabelkovou, rod. č.: 486106/424, ve funkci ředitelky Pedagogicko-psychologické poradny Jihlava,
 • Zdeňka Zažímala, rod. č.: 420229/409, ve funkci ředitele Speciální základní školy a speciální mateřské  školy při nemocnici Jihlava,
 • Irenu Talpovou, rod. č.: 465829/058, ve funkci ředitelky  Zvláštní školy Sedlejov,
 • Ing. Jaroslava Vymazala, rod. č.: 550313/2096, ve funkci vedoucího SPV, Jihlava, Brněnská 65,
 • Oldřicha Havrana, rod. č.: 520722/242, ve funkci vedoucího SPV, Jihlava, Tovární 4,
 • Františka Krause, rod. č.: 500711/152, ve funkci vedoucího SPV, Třešť, Tovární 404/3,
 • Vlastu Vičanovou, rod. č.: 555214/0858, ve funkci vedoucí SPV, Jihlava, Legionářů 6

a schvaluje

jejich platové výměry vydané Ministerstvem školství,  mládeže a tělovýchovy a platné ke dni 31. 3. 2001.

 

Odpovědnost: vedoucí odboru školství, mládeže a sportu krajského úřadu

Termín: neprodleně

 

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

6. Návrh na přijetí smlouvy o výpůjčce kancelářského nábytku z Okresního úřadu Třebíč

Z. Ludvík, ved. odboru školství mládeže a sportu, informoval o předloženém návrhu. Po krátké diskusi byl přednesen návrh usnesení.

 

Usnesení 112/17/01/RK

Rada kraje

rozhodla

uzavřít s OkÚ Třebíč smlouvu o výpůjčce kancelářského nábytku dle přílohy 1 materiálu RK-17-2001-06.

 

odpovědnost: vedoucí odboru školství, mládeže a sportu

termín: neprodleně

 

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

4. Návrh na nákup kancelářské techniky

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, sdělil informace k předloženému materiálu a přednesl návrh usnesení.

 

Usnesení 113/17/01/RK

Rada kraje

rozhodla

uzavřít kupní smlouvu s firmou IMPROMAT INT., spol. s r.o., se sídlem Zlín-Malenovice č.p. 1118, na nákup 2 ks velkokapacitní kopírky Ricoh AF1045 a 6 ks kancelářské kopírky Ricoh AF1018 dle příloh 1, 2, materiálu RK-17-2001-04.

 

odpovědnost: P. Pavlinec

termín: do 26. 7. 2001

 

Rada kraje

rozhodla

uzavřít kupní smlouvu s firmou Canon CZ s.r.o., se sídlem nám. Na Santince 2440 Praha 6, na nákup 1 ks barevné kopírky A3 Canon CLC 900 dle příloh 3, 4, materiálu RK-17-2001-04.

 

odpovědnost: P. Pavlinec

termín: do 26. 7. 2001

 

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

22. Veřejná zakázka na vybavení krajského úřadu výpočetní technikou

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, informoval přítomné k předloženému materiálu a přednesl návrh usnesení.

 

Usnesení 114/17/01/RK

Rada kraje

schvaluje

nákup výpočetní techniky financovaný v rámci státního investičního programu „Vybavení krajského úřadu výpočetní technikou“ v objemu 478.828,- Kč od firmy VIKI, spol. s r.o., Věžní 6, Jihlava a v objemu 1.209.964,- Kč od firmy AutoCont CZ, a.s. Chlumova 1, Jihlava v rozsahu schváleného investičního záměru kraje podle nabídek těchto firem, a to způsobem podle § 49b zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

odpovědnost za realizaci: ekonomický odbor, odbor informatiky

termín: neprodleně

 

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

7. Nabídka trvale nepotřebného majetku státu

M. Vystrčil informoval k předloženému materiálu. Po krátké diskusi rada kraje uložila M. Kalivodovi, ved. sekretariátu hejtmana, projednat se starostu Obce Dolní Rožínka nabídku bezúplatného převodu nemovitého majetku státu, možnost nabytí a převodu do majetku obce.

 

8. Nabídka trvale nepotřebného majetku státu v užívání Ministerstva obrany

M. Vystrčil k předloženému materiálu doplnil některé skutečnosti s možností nahlédnout do příloh výše uvedeného materiálu.

M. Vystrčil předložil návrh usnesení.

 

Usnesení 115/17/01/RK

Rada kraje

ukládá

majetkovému odboru vypracovat žádost o bezúplatný převod nemovitého majetku – letiště Henčov, radiolokační stanoviště Nečice, letiště Kámen u Pacova, objekt č. 6 v kasárnách na Žižkově ulici a zajistit její odeslání.

 

odpovědnost: majetkový odbor

termín: neprodleně

 

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

9. Návrh na uspořádání prezentací v zahraničních zastoupeních Českých center

V. Jourová, ved. odboru regionálního rozvoje, podrobně informovala k předloženému materiálu. Po krátké diskusi byl přednesen upravený návrh usnesení.

 

Usnesení 116/17/01/RK

Rada kraje

bere na vědomí

předložený návrh na uspořádání prezentací v zahraničních zastoupeních Českých center dle přílohy 2 materiálu RK-17-2001-09

 

a ukládá

vedoucí odboru regionálního rozvoje a vedoucímu sekretariátu hejtmana dopracovat návrh projektu ve spolupráci s  vedoucím odboru kultury a předběžně jednat se Správou českých center o rezervaci termínů v jednotlivých navržených destinacích.

 

odpovědnost: vedoucí odboru regionálního rozvoje

termín: srpen 2001

 

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

10. Návrh na organizační zajištění aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina

V. Jourová, ved. odboru regionálního rozvoje, seznámila přítomné s předloženým návrhem. V. Jourová přednesla návrh usnesení.

 

Usnesení 117/17/01/RK

Rada kraje

schvaluje

navržený způsob organizačního zajištění aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina dle materiálu RK-17-2001-10.

 

odpovědnost: ředitelka krajského úřadu, předsedové výborů a komisí

termín: listopad 2001

 

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

11. Zpráva o jednání s představiteli okresu Třebíč

V. Jourová, ved. odboru regionálního rozvoje, sdělila některé skutečnosti ke předložené zprávě o jednání s představiteli okresu Třebíč.

Po krátké diskusi byl předložen upravený návrh usnesení.

 

Usnesení 118/17/01/RK

Rada kraje

bere na vědomí

zprávu o jednání odboru regionálního rozvoje s představiteli okresu Třebíč dle materiálu RK-17-2001-11.

 

a ukládá

vedoucí odboru regionálního rozvoje

1.       vytipovat problémové oblasti mikroregionů, které vykazují nejzávažnější problémy v rámci kraje;

2.       učinit další nezbytné kroky při přípravě projektů na podporu podnikání a snížení nezaměstnanosti v problémových mikroregionech kraje a průběžně o nich radu kraje informovat.

 

odpovědnost: vedoucí odboru regionálního rozvoje

termín: trvale

 

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

12. Návrh na vyhledání personálních rezerv pro zajištění úkolů spojených s přípravou na vstup ČR do EU

V. Jourová, ved. odboru regionálního rozvoje, podala informace k předloženému návrhu a přednesla návrh usnesení.

 

Usnesení 119/17/01/RK

Rada kraje

schvaluje

návrh na vyhledání personálních rezerv pro zajištění úkolů spojených s přípravou kraje Vysočina na vstup do EU dle materiálu RK-17-2001-12.

 

odpovědnost: vedoucí odboru regionálního rozvoje, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu

termín: srpen 2002 – duben 2003

 

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

13. Návrh na účast kraje Vysočina na veletrzích cestovního ruchu

V. Jourová, ved. odboru regionálního rozvoje, sdělila podrobné informace o možné účasti kraje Vysočina na veletrzích cestovního ruchu v ČR.

Po krátké diskusi byl přednesen upravený návrh usnesení.

 

Usnesení 120/17/01/RK

Rada kraje

předběžně schvaluje

účast kraje Vysočina na veletrzích cestovního ruchu MADI, Regiontour, Holiday World, Vakantie Utrecht, ITB Berlin a  SMT Paříž dle materiálu RK-17-2001-13

 

a ukládá

odboru regionálního rozvoje připravit účast kraje Vysočina na těchto veletrzích a předložit radě kraje konkrétní návrhy vč. rozpočtů.

 

Odpovědnost: vedoucí odboru regionálního rozvoje

Termín: 30.9.2001

 

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

14. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje od 1. 1. 2001 do 30. 6. 2001

M. Vystrčil předložil materiál o čerpání rozpočtu s podrobným rozpisem změn rozpočtu jednotlivých položek.

M. Vystrčil přednesl návrh usnesení.

 

Usnesení 121/17/01/RK

Rada kraje

bere na vědomí

zprávu o čerpání rozpočtu kraje od 1. 1. 2001 do  30. 6. 2001 dle materiálu RK-17-2001-14.

 

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

 

15. Návrh na ustavení komise na výběr banky pro poskytování bankovních služeb

M. Vystrčil krátce hovořil k předloženému návrhu týkajícího se nabídek bank.

M. Vystrčil přednesl návrh usnesení.

 

Usnesení 122/17/01/RK

Rada kraje

ustavuje

komisi pro hodnocení nabídek bank v tomto složení:

·         Ing. František Dohnal (náhradník RNDr. Petr Pospíchal)

·         RNDr. Miloš Vystrčil (náhradník Mgr. Alena Štěrbová)

·         Vladimír Dolejš (náhradník Vladimír Hink)

·          Ing. Anna Krištofová (náhradník Ing. Michal Šulc)

·         JUDr. Eva Šarapatková (náhradník Ing. Petr Kolář)

 

odpovědnost: ekonomický odbor (zajištění organizace výběru a tajemníka komise)

termín: průběžně do 1. 8. 2001

 

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

 

 

 

16. Stanovení limitu objemu prostředků na platy zaměstnanců KÚ a organizačních složek kraje

M. Vystrčil informoval přítomné o objemu mzdových prostředků krajského úřadu a organizačních složek.

M. Vystrčil přednesl návrh usnesení.

 

Usnesení 123/17/01/RK

Rada kraje

stanovuje

objem prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu ve výši 17 081 700,- Kč a objem prostředků na platy zaměstnanců organizačních složek kraje ve výši 2 187 000,- Kč.

 

odpovědnost: ředitelka úřadu

termín: neprodleně

 

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

17. Hydrogeologické a environmentální posouzení vodních zdrojů v Plačkově

P. Hájek, vedoucí odboru životního prostředí, doplnil některé skutečnosti k předloženému materiálu.

Po krátké diskusi byl přednesen upravený návrh usnesení.

 

Usnesení 124/17/01/RK

Rada kraje

bere na vědomí

informaci o situaci se zásobováním pitnou vodou v Plačkově u Humpolce dle přílohy 1 materiálu RK-17-2001-17

 

a ukládá

hejtmanovi kraje Vysočina požádat, dopisem náměstka ministra životního prostředí ČR, o pomoc při hydrogeologickém a environmentálním posouzení dané lokality.

 

odpovědnost: hejtman

termín: neprodleně

 

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

18. Návrh na určení výše stravovací jednotky v Diagnostickém ústavu sociální péče Černovice

V. Švarcová, ved. odboru zdravotnictví a sociální péče, podala informace k předloženém návrhu.

Po krátké diskusi byl přednesen upravený návrh usnesení.

 

Usnesení 125/17/01/RK

Rada kraje

schvaluje

výši stravovací jednotky pro svěřence Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, včetně svěřenců trvale upoutaných na lůžko, dle vyhlášky č. 83/1993 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, stanovenou takto:

1. ve věku od 3 do 6 let                                                            46,00 Kč

2. ve věku od 6 do 12 let                                              53,00 Kč

3. věku od 12 let                                                          62,00 Kč

 

odpovědnost: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

termín: průběžně

 

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

19. Návrh pověřit odbor sociálních věcí a zdravotnictví KÚ Kraje Vysočina rozhodováním o přijetí, přemístění a ukončení pobytu, jakož i o úhradě za služby poskytované v zařízeních sociální péče

V. Švarcová, ved. odboru zdravotnictví a sociální péče, doplnila další skutečnosti k předloženému návrhu a přednesla návrh usnesení.

 

Usnesení 126/17/01/RK

Rada kraje

pověřuje

odbor sociálních věcí a zdravotnictví rozhodovat v rozsahu § 3 odst. 2 zák. č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, v platném znění, o přijetí do ústavů sociální péče, ukončení pobytu v nich, o přemístění do jiných ústavů, jakož i o úhradě za služby, pokud kraj Vysočina vykonává funkci zřizovatele těchto ústavů sociální péče.

 

odpovědnost: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

termín: průběžně

 

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

20. Návrh na jmenování členů komisí Rady kraje Vysočina za SNK

M. Čená předložila přítomným návrh na jmenování členů komisí Rady kraje Vysočina za SNK a přednesla návrh usnesení.

 

Usnesení 127/17/01/RK

Rada kraje

jmenuje

členem komise dopravní Ing. Vladimíra Lysého, bytem Janáčkova 2, 589 01 Třešť, členem komise zdravotní PhDr. Jindru Stříbrskou, bytem Ruská 35, 674 01 Třebíč, členem komise rozpočtové Ing. Bohuslava Douchu, bytem Okrouhlička 4, 583 53 Štoky.

 

odpovědnost: sekretariát hejtmana

termín: neprodleně

 

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

21. Zpráva ze služební cesty do Dolního Rakouska

K předložené zprávě P. Pospíchala ze služební cesty do Dolního Rakouska přijala rada kraje návrh usnesení.

Usnesení 128/17/01/RK

Rada kraje:

bere na vědomí

předloženou zprávu ze služební cesty do Dolního Rakouska dle materiálu RK-17-2001-21.

 

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

23. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuse.

 

 

František Dohnal, v.r.

hejtman kraje Vysočina

 

 

Zapsala: M. Jakoubková, 23. 7. 2001

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 25.7.2001 / 8.9.2006

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze