Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Zápis za zasedání Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina č. 6/2003

12. prosinec 2003
 

 
 

Zápis ze zasedání

Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina č. 6/2003

ze dne 12. prosince 2003

 

Přítomni:

Členové rozpočtové komise: Bambula Leopold, Hloušek Bohumil, Chvátal Oldřich, Marková Zdeňka, Přibyl Josef, Šenkýř Jiří, Toufar Josef, Vystrčil Miloš (předseda komise), Chvátalová Martina (tajemnice komise)

 

 

Návrh programu:

1.      Zahájení jednání;

2.      Návrh rozpočtu kraje Vysočina předkládaný do zastupitelstva;

3.      Finanční situace kraje, rozpočet, fondy;

4.      Různé, diskuse;

5.      Závěr.

 

1.      Zahájení

Miloš Vystrčil, předseda komise, zahájil jednání, přivítal všechny přítomné. Dle počtu členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná. Přednesl návrh programu dnešního zasedání. Všichni přítomní s tímto návrhem souhlasili. K zápisu ze zasedání rozpočtové komise č. 5/2003 nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2.      Návrh rozpočtu kraje Vysočina předkládaný do zastupitelstva

Předseda komise uvedl, že rozpočet byl projednáván dle předem stanoveného harmonogramu  a bude projednáván 16. 12. 2003 na zastupitelstvu kraje.

Všichni členové komise před zasedání obdrželi podkladové materiály (Hlavní kniha rozpočtu 2004, Přílohy k rozpočtu 2004, Komentář k rozpočtu 2004).

RNDr. Miloš Vystrčil pohovořil o struktuře rozpočtu:

Příjmy rozpočtu (Běžné daňové příjmy, Běžné nedaňové příjmy, Běžné přijaté dotace, Běžné přijaté dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu, Kapitálové příjmy, Kapitálové přijaté dotace).

 

Finanční výbor, rozpočtová komise i zastupitelé vyžadují zpracování určitého porovnání plánovaných výdajů kraje v roce 2003 a 2004. Kraj s tímto souhlasí, ale jsou zde dva problémy:

1.      Výdaje ještě stále nejsou stabilní (např. se rok od roku mění počet úředníků na úřadu apod.)

2.      Rozpočtová opatření, přijatá ke konci roku 2004 nejsou zapracována do příjmů a výdajů.

Tím pádem by toto porovnání mohlo být nevypovídající až zkreslující. Kraj proto navrhuje udělat toto porovnání až po vyhotovení závěrečného účtu za rok 2003.

Ekonomický odbor již vypracoval obecnější porovnání, které bude rozesláno členům rozpočtové komise do konce roku.

Dále předseda komise stručně popsal výdajovou stranu rozpočtu, promluvil o jednotlivých kapitolách.

Kapitola zemědělství (výdaje celkem 1 870 tis. Kč). Kapitola školství –výdaje celkem 3 232 000 tis. Kč.Kapitola kultura – výdaje celkem 92 000 tis. Kč. Kapitola zdravotnictví – výdaje celkem 300 790 tis. Kč (RNDr Vystrčil stručně pohovořil o současné situaci ve zdravotnictví). Kapitola životní prostředí –celkové výdaje 6 727 tis. Kč. Kapitola územní plánování – celkové výdaje 8 080 tis. Kč. Kapitola doprava – výdaje celkem 327 240 tis.Kč (předseda komise zmínil možný problém v oblasti dopravní obslužnosti v souvislostí se zvýšením sazby spotřební daně uhlovodíkových paliv) Kapitola sociální věci – celkové výdaje 314 740 tis. Kč. (Největší položku tvoří výdaje na zařízení poskytujících sociální služby 283 890 tis. Kč. Tato částka je kryta dotací  na převod zřizovatelských funkcí a činností převedených OkÚ – soc. služby ve výši 277 729 tis. Kč. Zbývající prostředky jsou hrazeny z daňových příjmů kraje. Kapitola požární ochrana a IZS – výdaje celkem 12 275 tis. Kč. Kapitola zastupitelstvo kraje – výdaje celkem 32 890 tis. Kč. Kapitola krajský úřad – výdaje celkem 225 243 tis. Kč.(Poměrně velká rezerva na případné vybavování nové budovy KrÚ). Kapitola regionální rozvoj - celkové výdaje 17 450 tis. Kč. Kapitola nemovitý majetek – celkové výdaje 595  329 tis. Kč. (podrobněji v přílohách M1, M2, M3, M4) Kapitola rezerva a rozvoj kraje – (nespecifikovaná rezerva je menší než v minulém roce 83 731 tis. Kč, Strategické a koncepční materiály 10  000 tis. Kč a péče o lidské zdroje a majetek kraje 30 000 tis. Kč.) RNDr. Miloš Vystrčil též zdůraznil, že filosofie rozpočtu se nezměnila, a že v  rozpočtu nebylo počítáno se změnou sazeb DPH.

Rozvinula se diskuse na témata: životní prostředí – zemědělství, zdravotnictví, sociální služby – pečovatelské služby.

 

3.      Finanční situace kraje, rozpočet, fondy;

Martina Chvátalová krátce pohovořila o fondech (Fond strategických rezerv, Fond Vysočiny, Sociální fond).

 

Usnesení 1150/36/2003/RK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

projednala návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2004 a

doporučuje

Zastupitelstvu kraje Vysočina jeho schválení.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

 

4.      Různé, diskuse;

Josef Toufar.informoval o plnění státního rozpočtu. Inkaso daní z příjmů právnických osob, daní z příjmů fyzických osob, DPH, Spotřební daně, Porovnání inkasa daní s predikcí min. financí – vývoj relativně příznivý.

 

Závěr

Předseda poděkoval všem přítomným za účast. Termín dalšího zasedání zatím nebyl konkrétně stanoven.

 

Miloš Vystrčil v. r.

předseda Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina

 

Záznam pořízen na jednání dne 12. prosince 2003.

Zapsal Zbyněk Čech dne 22. prosince 2003.

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 6.1.2004 / 6.1.2004

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Zastupitelstvo > záznamy z jednání

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze