Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis rady 3. dubna 2001

11. zasedání rady
 

 
 

Jihlavský kraj

Krajský úřad sekretariát hejtmana

_________________________________________________________________________

Palackého 53, 587 33 Jihlava, 066/732 03 99; FAX 066/730 80 81, e-mail - sekretariat.hejtman@ku.ji.cz

                                   

Zápis z 11. zasedání rady kraje, konaného dne 3.4.2001

v zasedací místnosti Komerční banky v  Jihlavě, Palackého 53, Jihlava

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu z 10. zasedání

Přítomno 5 členů rady – viz. prezenční listina ze dne 3.4.2001.

Zasedání rady kraje zahájil první zástupce M. Vystrčil a omluvil neúčast hejtmana F. Dohnala, zástupce hejtmana M. Černé, radních V. Kodeta, a T. Hermanna..

Na návrh ředitelky úřadu bod 11) Výpůjčky stažen z programu jednání. Takto upravený návrh programu byl schválen 5 hlasy.

Schválený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu z 10. zasedání

(13,00–13.05, M.Vystrčil, bez materiálu)

 1. Zpráva o čerpání rozpočtu, informace o výhledu dalšího čerpání

(13,05-13,20, A. Krištofová - materiál RK-11-2001-2)

 1. Diskuse o stanovení rámcového harmonogramu ustavení komisí

(13,20-13,40, M.Vystrčil - materiál RK-11-2001-3)

 1. Bezpečnostní komise, plán činnosti, organizace

(13,40-14,00, P.Maslák - materiál RK-11-2001-4)

 1. Schválení strategie informační kampaně – PRK

(14,00-14,10, V. Jourová - materiál RK-11-2001-5)

 1. Zpráva o návštěvě v Sankt Pöltenu

(14,10-14,30, Věra Jourová - písemný materiál až na zasedání RK)

 1. Výběrová řízení – průběh, organizace, časový harmonogram

(14,20-14,40, S. Zikmundová - materiál RK-11-2001-7)

 1. Financování krajů- situace

(14,20 – 14,40, M.Vystrčil – písemný materiál až na zasedání RK)

 1. Setkání se starosty, poslanci a senátory – příprava

(14,40 –15,00, F. Dohnal – písemný materiál, nástin koncepce reformy VS, bude po zasedání rady dopracováno hejtmanem)

 1. Společné zasedání RJ JK a BK – příprava projednávaných témat

(15,00-15,20, dle návrhů na zasedání, bez materiálu)

 1. Programové prohlášení kraje – informace (15,30-16,00, T. Hermann)
 2. Rozprava členů rady

K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Zpráva o čerpání rozpočtu, informace o výhledu dalšího čerpání

A. Krištofová podala podrobné informace k předloženému materiálu, vč. přehledu čerpání výdajů ke dni 29.3.2001. I. část materiálu bude předložena na dalším zasedání zastupitelstva kraje.

Ředitelka úřadu, na základě úkolu RK na 6. zasedání rady kraje dne 13.2.01, podala informaci o uzavírání jednorázových závazkových vztahů přesahujících částku 300.000,- Kč,

Z diskuse vyplynuly 2 úkoly na příští jednání RK:

 1. A. Krištofová, ved. ekonomického odboru připraví přehled delimitovaných. zaměstnanců vč. finančních a věcných prostředků;
 2. A. Krištofová, ved. ekonomického odboru a  Z. Ludvík, ved. odboru školství předloží informace o způsobu zajištění financování škol a školských zařízení, které spadají pod Jihlavský kraj.

A. Krištofová přednesla návrh usnesení.

Usnesení 30/11/01/RK

Rada kraje

bere na vědomí

informaci o výhledu čerpání rozpočtu dle jednotlivých položek a informaci o čerpání výdajů kraje ke dni  29.3.01.

termín: neprodleně

odpovědnost: A. Krištofová

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

 

3. Diskuse o stanovení rámcového harmonogramu ustavení komisí

M. Vystrčil informoval o průběhu a výsledku jednání vedení poslaneckých klubů, které se konalo dne 12.3.2001.

Po krátké diskusi rada kraje rozhodla o odložení bodu RK-11-2001-3 do doby, než budou ukončena jednání v politických klubech.

 

4. Bezpečnostní komise, plán činnosti, organizace

P. Maslák, předseda bezpečnostní komise rady kraje, seznámil radu kraje s materiálem o činnosti bezpečnostní komise a předložil radě kraje návrh na doplnění komise o pana Slámečku.

Po krátké diskusi byla přijata upravená usnesení.

Usnesení 31/11/01/RK

Rada kraje

bere na vědomí

návrh plánu činnosti bezpečnostní komise rady kraje na rok 2001 

bere na vědomí

informaci předsedy komise o současné situaci v rámci IZS a krizového řízení na úrovni kraje.

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

Usnesení 32/11/01/RK

Rada kraje

jmenuje členem bezpečnostní komise

Jana Slámečku, RČ 520826/166, bytem – Olší 46, 592 61  Doubravník

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

 

5. Schválení strategie informační kampaně – PRK

V. Jourová, vedoucí odb. regionálního rozvoje, sdělila další skutečnosti týkající se dokumentu Programu rozvoje kraje, který byl převzat od předsedy RKS Ing. Vratislava Výborného na 3.zasedání zastupitelstva kraje dne 20.3.2001.

V. Jourová přednesla návrh usnesení.

Usnesení 33/11/01/RK

Rada kraje

rozhodla

uskutečnit informační kampaň předcházející schválení strategického dokumentu Program rozvoje kraje dle předloženého návrhu.

Termín: trvale

Odpovědnost: vedoucí  odboru regionálního rozvoje

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

 

6. Zpráva o návštěvě v Sankt Pöltenu

V. Jourová podala zprávu o návštěvě zástupců Jihlavského kraje v sídle vlády Dolního Rakouska a předložila radě kraje návrh „Rámcového programu spolupráce mezi zainteresovanou oblastí České republiky a zemí Dolní Rakousko (Pracovní program pro roky 2001 – 2002)“, který byl zpracován rakouskou stranou.

Po krátké diskusi bylo přijato upravené usnesení.

 

Usnesení 34/11/01/RK

Rada kraje

bere na vědomí

návrh „Rámcového programu spolupráce mezi zainteresovanou oblastí České republiky a zemí Dolní Rakousko (Pracovní program pro roky 2001 – 2002)“

a pověřuje

V. Jourovou, vedoucí odb. regionálního rozvoje, jeho doplněním, dopracováním a předložením na příští jednání rady kraje.

Termín: do 30.4.2001

Odpovědnost: vedoucí odboru regionálního rozvoje

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

 

 

7. Výběrová řízení – průběh, organizace, časový harmonogram

Ředitelka úřadu sdělila další skutečnosti k výběrovému řízení na obsazení vedoucích pozic jednotlivých odborů, které se uskuteční ve dnech 5. a 6. dubna 2001. Výsledky výběr. řízení budou radě kraje firmou Hofírek Consulting předloženy dne 20.4.01. Konečný výběr radou kraje proběhne v následujících dvou týdnech.

 

 

8. Financování krajů- situace

M. Vystrčil podal informace z pracovního jednání zástupců hejtmanů na téma „Financování krajů“ konaného dne 30. března 2001 v Pardubicích.

 

 

9. Setkání se starosty, poslanci a senátory – příprava

M. Vystrčil shrnul fázi přípravy na setkání se starosty, poslanci a senátory, které se uskuteční dne 9. dubna 2001 ve velké zasedací síni Magistrátu Města Jihlavy.

 

 

10. Společné zasedání RJ JK a BK – příprava projednávaných témat

Po krátké diskusi rada kraje rozhodla bod 10) odložit na příští zasedání rady kraje.

 

 

11. Programové prohlášení kraje – informace

M. Vystrčil sdělil, že k rozpracovanému návrhu Programovému prohlášení kraje předloží podrobnější informace na příští zasedání rady kraje radní T. Hermann.

 

 

12. Rozprava členů rady

Rada kraje krátce diskutovala k vnitřnímu organizačnímu upořádání úřadu.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                RNDr. Miloš Vystrčil, v.r.

                                                                                       první zástupce hejtmana Jihlavského kraje

 

 

 

 

Zapsala: 4.4.2001 Jakoubková

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 25.7.2001 / 26.7.2001

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze