Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina č. 7/2003

16. prosinec 2003
 

 
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2003 konaného dne 16. 12. 2003 v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

 

Přítomni:

- 40 členů Zastupitelstva kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 16. 12. 2003;

- zástupci krajského úřadu;

- občanská veřejnost.

 

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 6/2003

Úvodem hejtman F. Dohnal přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 40 z celkového počtu 45 členů zastupitelstva kraje.

Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: J. Novotný, J. Skočdopole, I. Denčevová, R. Křivánek a J. Slámečka.

Byly určeny zapisovatelky – M. Jakoubková a P. Pospíchalová.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: J. Černý, D. Oulehla.

Návrh byl schválen 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

K navrženému programu jednání vznesli návrhy na zařízení bodů do programu: M. Vystrčil, A. Štěrbová a M. Matějková.

M. Vystrčil upozornil zastupitele na informativní materiál, porovnávající údaje rozpočtu roku 2003 a 2004. Současně požádal o doplnění příloh 2 a 3 k materiálu ZK-07-2003-04.

Do programu jednání navrhl zařadit bod 46. Žádost obce Věžná o finanční výpomoc a bod 47. Využití areálu staré nemocnice v Jihlavě, jejichž projednávání doporučil zařadit za bod 26.

A. Štěrbová navrhla k zařazení bod 48. Investiční dotace Statutárnímu městu Jihlava na pořízení kompenzačních pomůcek za bod 30.

M. Matějková vznesla návrh na zařazení bodu 49. Pečovatelská služba Moravské Budějovice, změna rozpočtu v souvislosti s převodem finančních prostředků za bod 36 a bodu 50. Sídlo Krajské knihovny Vysočiny.

M. Bišof projevil nesouhlas se zařazením bodu 50. do programu jednání a požádal proto o hlasování o předložených bodech jednotlivě.

-    Hlasování o zařazení bodu 46. Žádost obce Věžná o finanční výpomoc:

návrh byl schválen 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

-    Hlasování o zařazení bodu 47 Využití areálu staré nemocnice v Jihlavě:

návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

-    Hlasování o zařazení bodu 48. Investiční dotace Statutárnímu městu Jihlava na pořízení kompenzačních pomůcek:

návrh byl schválen 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

-    Hlasování o zařazení bodu 49. Pečovatelská služba Moravské Budějovice, změna rozpočtu v souvislosti s převodem finančních prostředků:

návrh byl schválen 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

-    Hlasování o zařazení bodu 50. Sídlo Krajské knihovny Vysočiny:

návrh byl schválen 32 hlasy, proti 4, zdrželi se 3.

Upravený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 6/2003
 2. Zpráva o činnosti rady kraje
 3. Informace o činnosti krajského úřadu
 4. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden – říjen 2003
 5. Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2004
 6. Návrh budoucích majetkových převodů silnic a pozemků v Moravských Budějovicích
 7. Majetkoprávní příprava stavby „II/150 Vilémovice – Pavlíkov“
 8. Vymezení nemovitého majetku předaného do správy příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola, Havlíčkův Brod, Kyjovská 3187
 9. Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Domov důchodců Humpolec, příspěvková organizace
 10. Prodej plynovodní přípojky v k. ú. Světlá nad Sázavou
 11. Změna schválených dodatků zřizovacích listin organizací správy a údržby silnic
 12. Nabytí pozemku do vlastnictví kraje v k. ú. Přibyslav
 13. Darování pozemků v k. ú. a obci Vepříkov
 14. Darování nemovitostí v k. ú. a obci Polná
 15. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Petrovice u Třebíče a obci Petrovice
 16. Darování pozemku v k. ú. Šebkovice a k. ú. Milatice v obci Šebkovice
 17. Výkup pozemku v k. ú. a obci Oslavička
 18. Výkup pozemku v k. ú. Pocoucov, obec Třebíč
 19. Darování nemovitostí v k. ú. a obci Velká Bíteš
 20. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Dolní Loučky
 21. Darování pozemků v k. ú. a obci Nové Veselí
 22. Darování pozemků v k. ú. Město Žďár a Zámek Žďár a obci Žďár nad Sázavou
 23. Směna pozemků pro stavbu mostu ev. č. 11226-4 Blažnov
 24. Darování pozemků v k. ú. Pernštejn a k. ú. Nedvědice u Pernštejna a obci Nedvědice
 25. Darování pozemků pod silnicí I/19 na okrese Žďár nad Sázavou
 26. Darování movitých věcí a nemovitostí v k. ú. a obci Myslibořice
 27. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina
 28. Návrh na udělení odměn členům řídících výborů grantových programů Fondu Vysočiny
 29. Státní informační politika ve vzdělávání – dotace na realizaci Projektu P I – Informační gramotnost – přerozdělení dotace
 30. Přímé výdaje na vzdělávání - změna schválených dotací obcím
 31. Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Havlíčkovo gymnázium, Havlíčkův Brod, Štáflova 2063
 32. Změny v síti školských zařízení, revokace usnesení
 33. Převod majetku, práv a závazků základních uměleckých škol, speciálních škol a domů dětí a mládeže zřizovaných krajem Vysočina na příspěvkové organizace zřizované městy
 34. Posilování středních škol
 35. Zrušení pečovatelské služby ve středisku Doubravník, převod pečovatelské služby na Obec Doubravník a převod movitého majetku
 36. Zrušení pečovatelské služby ve středisku Herálec, převod pečovatelské služby na Obec Herálec a převod movitého majetku
 37. Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Dětské odborné léčebny Počátky, příspěvkové organizace
 38. Zřízení Manželské a rodinné poradny kraje Vysočina, příspěvkové organizace
 39. Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina pro rok 2004
 40. Návrh na přeřazení místní komunikace do silniční sítě Dlouhé – Račice
 41. Návrh na přeřazení místní komunikace do silniční sítě Kyjov – Chroustov
 42. Návrh na přeřazení místní komunikace do silniční sítě Spělkov
 43. FOND VYSOČINY - Grantový program JEDNORÁZOVÉ AKCE 2004
 44. FOND VYSOČINY - Grantový program SPORT PRO VŠECHNY 2004
 45. FOND VYSOČINY – Grantový program METROPOLITNÍ SÍTĚ
 46. Žádost obce Věžná o finanční výpomoc
 47. Záměr využití části areálu staré nemocnice Jihlava
 48. Investiční dotace Statutárnímu městu Jihlava na pořízení kompenzačních pomůcek
 49. Pečovatelská služba Moravské Budějovice, změna rozpočtu v souvislosti s převodem finančních prostředků
 50. Sídlo Krajské knihovny Vysočiny
 51. Rozprava

Upravený návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

 

2. Zpráva o činnosti rady kraje

F. Dohnal krátce informoval přítomné o předložených zápisech ze zasedání rady kraje. Dále hovořil o:

·         návrzích novely zákona o reklamě a poplatcích a novely zákona o půdě, které formou zákonodárné iniciativy doporučil kraj Vysočina Poslanecké sněmovně a Vládě ČR k projednání;

·         způsobu řešení úhrady dluhů a ztrát krajských nemocnic a o současné situaci v nemocničních zařízeních

a otevřel rozpravu.

J. Bambasová ocenila postoj rady kraje, kterým se staví k současné situaci ve zdravotnictví, zejména v oblasti privatizace, která by dnes mohla vést ke zhoršení situace a dostupnosti zdravotní péče pro pacienty. Současně požádala radu kraje o další průběžné informování zastupitelů v této problematice.

D. Oulehla vyjádřil nespokojenost nad dosaženými závěry jednání s vládou ohledně úhrady dluhů zdravotnických zařízení v kraji Vysočina a vznesl dotaz k dalšímu postupu v této věci.

Z. Dobrý podpořil žádost J. Bambasové o poskytování průběžných informací zastupitelům ohledně přijatých opatření ke zlepšení hospodaření nemocnic.

F. Dohnal zdůraznil, že celá rada kraje se snaží v této věci udělat maximum pro to, aby zdravotnické organizace na Vysočině působily i nadále jako veřejné složky a nemusely být dotovány krajem na úkor dalšího rozvoje kraje.

M. Vystrčil vyjádřil své přesvědčení, že výsledky hospodaření nemocnic za rok 2003 budou lepší, než v loňském roce.

M. Bišof poukázal na nedostatečnou komunikaci mezi krajem a nemocnicemi a podpořil žádost o průběžné informování zastupitelů k aktuálnímu hospodaření nemocnic.

M. Matějková informovala zastupitele o jednáních, která probíhají mezi krajem a státem a současně i s nemocnicemi a přislíbila zpracovat informativní materiál, který obdrží všichni zastupitelé.

Závěrem rozsáhlé diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 321/07/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

zprávu o činnosti rady kraje od posledního jednání zastupitelstva kraje.

odpovědnost:

termín:

Návrh byl schválen 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2003-02

 

3. Informace o činnosti krajského úřadu

S. Zikmundová, ředitelka krajského úřadu, seznámila krátce přítomné s činností krajského úřadu v uplynulém roce a vyjádřila poděkování zaměstnancům úřadu i všem zastupitelům za jejich dosavadní práci. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 322/07/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

informaci o činnosti krajského úřadu.

odpovědnost:

termín:

Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2003-03, ZK-07-2003-03pr1, ZK-07-2003-03pr2, ZK-07-2003-03pr3

 

4. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden – říjen 2003

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje pravidelnou zprávu o čerpání rozpočtu kraje za uplynulé období a seznámil zastupitele s předloženými přílohami materiálu ZK-07-2003-04 (příloha 2 – Plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje v období 1 – 11/2003 a příloha 3 Komentář k čerpání výdajů kapitol krajského úřadu za období 1 – 11/2003). Současně navrhl hlasovat o upraveném návrhu usnesení dle nově předložené přílohy 2, která poskytuje aktuálnější údaje o čerpání. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 323/07/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

zprávu o čerpání rozpočtu kraje za období leden – listopad 2003 dle materiálu ZK-07-2003-04, př. 2.

odpovědnost: odbor ekonomický

termín:

Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2003-04, ZK-07-2003-04pr1, ZK-07-2003-04pr2, ZK-07-2003-04pr3

 

5. Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2004

M. Vystrčil podrobně seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem rozpočtu kraje na rok 2004, s obsahem jednotlivých kapitol a se změnami v návrhu rozpočtu, které vzešly z jednání pracovního semináře zastupitelstva kraje k rozpočtu kraje na rok 2004, konaného dne 1. 12. 2003.

P. Maslák požádal zastupitele o možnost navýšení Kapitoly požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5512, o částku 380 tis. Kč, která je určena na rozvoj akceschopnosti jednotek požární ochrany obcí a která byla poskytnuta formou státní dotace ze státního rozpočtu. Administrativní chybou došlo k tomu, že uvedená dotace se v návrhu rozpočtu kraje na rok 2004 neobjevila.

M. Vystrčil akceptoval požadavek a návrh P. Masláka na navýšení Kapitoly PO a IZS.

V. Dolejš podal zastupitelům doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtu a doporučil jej ke schválení.

Z. Dobrý vyjádřil svůj názor k výši objemu kapitoly Rezerva a rozvoj kraje a k účelovosti použití prostředků, o kterých rozhoduje rada kraje.

M. Bišof a D. Oulehla podpořili námitku Z. Dobrého na kompetentnost rady kraje k rozhodování o veřejných finančních prostředcích a k finanční výši těchto prostředků.

M. Vystrčil konstatoval, že se rada kraje snaží jednotlivé položky kapitol průběžně kontrolovat, konzultovat s ředitelkou úřadu a pravidelně jsou prováděna rozpočtová opatření. Současně se však rada kraje snaží respektovat přání správce kapitoly. Po schválení rozpočtu tak dochází k průběžné kontrole čerpání finančních prostředků radou kraje. Upozornil na to, že rada kraje je také oprávněna přesunout finanční prostředky i bez předchozí výzvy správce kapitoly. Jakákoliv rozpočtová opatření však rada kraje dosud prováděla pouze na základě požadavku správce kapitoly, a to převážně v rámci položky Péče o lidské zdroje a Strategické a koncepční materiály.

Dále konstatoval, že v kapitole Rezerva a rozvoj kraje položky Strategické a koncepční materiály a Péče o lidské zdroje a majetek kraje původně nebyly, ale byly obsaženy v kapitole Regionální rozvoj. Připomínku Z. Dobrého proto akceptoval a v návrhu usnesení (ve druhé odrážce části usnesení, kde zastupitelstvo kraje svěřuje radě kraje provádění …) navrhl doplnit položku Ostatní činnosti j. n. (nespecifikovaná rezerva).

J. Vondráček upozornil na nedořešený problém financování domovů důchodců a požádal o doplnění Domova důchodců Havlíčkův Brod (zřizovatel město Havlíčkův Brod) ve výši 1,2 mil. Kč do Kapitoly sociální věci § 4316 Domovy důchodců (zřizovatel obec nebo církev), kam nebyl pravděpodobně technickou chybou do předloženého materiálu zařazen. Celková výše finančních prostředků 8 720 tis. Kč zůstává nezměněna.

M. Vystrčil požadavek J. Vondráčka akceptoval.

B. Kotlán vyslovil politování nad tím, že nebyl akceptován požadavek na navýšení finančních prostředků na jedno lůžko u domovů důchodců zřizovaných obcí nebo církví.

M. Vystrčil sdělil, že tento požadavek byl zaregistrován, ale o případném navýšení zmíněné dotace se uvažuje až podle vývoje rozpočtu.

Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 324/07/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         rozpočet kraje Vysočina na rok 2004 jako vyrovnaný v celkové výši příjmů i výdajů 5 605 847 tis. Kč v členění dle materiálu ZK-07-2003-05, př. 1upr1 (Hlavní kniha rozpočtu 2004) v rozsahu stran 1 až 33 včetně;

·         závazné ukazatele pro příspěvkové organizace kraje, které jsou obsaženy v části D (Tabulková část a grafy) v tabulce č. 9 – Závazné ukazatele rozpisu rozpočtu pro příspěvkové organizace materiálu ZK-07-2003-05, př. 1upr1 (Hlavní kniha rozpočtu 2004) a

svěřuje

radě kraje provádění:

·         všech rozpočtových opatření týkajících se přijetí účelových dotací ze státního rozpočtu a státních fondů a jejich použití;

·         všech ostatních rozpočtových opatření do výše 2 mil. Kč v jednotlivých případech v rámci celkového schváleného rozpočtu kromě provádění rozpočtových opatření v položce Ostatní činnosti, j. n. (nespecifikovaná rezerva);

·         všech úprav závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem;

·         všech rozpočtových opatření bez omezení jejich výše (včetně kapitoly Rezerva a rozvoj kraje), která jsou prováděna za účelem tvorby Fondu strategických rezerv Vysočiny a jsou v souladu s článkem 2 odstavcem (2) statutu tohoto fondu.

odpovědnost: rada kraje

termín: 16. 12. 2003

Návrh byl schválen 30 hlasy, proti 3, zdrželi se 4.

Zdrojové materiály: ZK-07-2003-05, ZK-07-2003-05pr1, ZK-07-2003-05pr2, ZK-07-2003-05pr3, ZK-07-2003-05pr4

 

6. Návrh budoucích majetkových převodů silnic a pozemků v Moravských Budějovicích

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o uvedeném návrhu majetkových převodů. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 325/07/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         uzavření závazného prohlášení, podle kterého kraj Vysočina převezme do svého vlastnictví a uzavře s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR darovací smlouvu na vyřazenou část původní silnice I/38 v úseku od napojení na novou trasu obchvatu ze strany od Jihlavy po napojení na novou trasu silnice III/4118;

·         uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě, podle které kraj Vysočina daruje do vlastnictví města Moravské Budějovice vyřazenou část původní silnice II/411 v úseku od křižovatky se silnicí II/152 na hranici rekultivovaného úseku, včetně příslušenství a části pozemku par. č. 4201/2 v k. ú. a obci Moravské Budějovice, zastavěného tímto úsekem silnice a vyřazenou část původní silnice III/4118 od křižovatky se silnicí I/38 na hranici rekultivovaného úseku, včetně příslušenství a částí pozemků par. č. 582 a 169/9 v k. ú. Lažínky a obci Moravské Budějovice, zastavěných tímto úsekem silnice.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 2004

Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2003-06

 

7. Majetkoprávní příprava stavby „II/150 Vilémovice – Pavlíkov“

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem na nabytí pozemků pro uvedenou stavbu. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 326/07/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

nabytí pozemků pro stavbu „II/150 Vilémovice – Pavlíkov“ v rozsahu dle materiálu ZK-07-2003-07, př. 1, za cenu stanovenou podle vyhlášky o oceňování majetku platné ke dni nabytí pozemků a cenu porostů stanovenou podle tohoto předpisu a

zmocňuje

radu kraje schválením změny cen nabývaných nemovitostí v případech, kdy nebude možné dosáhnout dohody o ceně vykupovaných nemovitostí schválené zastupitelstvem kraje.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: duben 2004

Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2003-07, ZK-07-2003-07pr1

 

8. Vymezení nemovitého majetku předaného do správy příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola, Havlíčkův Brod, Kyjovská 3187

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh dodatku zřizovací listiny uvedené střední školy. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 327/07/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 1 Zřizovací listiny Integrované střední školy, Havlíčkův Brod, Kyjovská 3187, dle materiálu ZK-07-2003-08,př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2003

Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2003-08, ZK-07-2003-08pr1

 

9. Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Domov důchodců Humpolec, příspěvková organizace

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na uzavření dodatku ke zřizovací listině uvedené příspěvkové organizace. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 328/07/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 1 Zřizovací listiny Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2003-09, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: leden 2004

Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2003-09, ZK-07-2003-09pr1

 

10. Prodej plynovodní přípojky v k. ú. Světlá nad Sázavou

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s  návrhem kupní smlouvy na prodej plynovodní přípojky pro Domov mládeže Integrované střední školy ve Světlé nad Sázavou. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 329/07/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

prodej STL přípojky IPE D 50 o délce 0,35 m a přípojky ocel DN 40 v délce 0,75 m pro Domov mládeže Integrované střední školy ve Světlé nad Sázavou z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví společnosti Východočeská plynárenská, a. s., Hradec Králové, za dohodnutou kupní cenu 5 345,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2003

Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2003-10

 

11. Změna schválených dodatků zřizovacích listin organizací správy a údržby silnic

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu změny schválených dodatků zřizovacích listin organizací správy a údržby silnic. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 330/07/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

ruší

·   část usnesení 125/06/2002/ZK týkající se schválení dodatků zřizovacích listin příspěvkových organizací správy a údržby silnic dle příloh 2A, 3A a 4 materiálu ZK-06-2002-31;

·   část usnesení 169/07/2002/ZK týkající se schválení dodatků zřizovacích listin příspěvkových organizací správy a údržby silnic dle příloh 2, 3 a 4 materiálu ZK-07-2002-30 a

schvaluje

·   dodatek č. 4 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-07-2003-11, př. 1;

·   dodatek č. 3 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-07-2003-11, př. 2;

·   dodatek č. 6 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-07-2003-11, př. 3,

kterými se do jejich správy svěřují pozemky vykoupené dle usnesení 125/06/2002/ZK169/07/2002/ZK.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2003

Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2003-11, ZK-07-2003-11pr1, ZK-07-2003-11pr2, ZK-07-2003-11pr3

 

12. Nabytí pozemku do vlastnictví kraje v k. ú. Přibyslav

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s návrh darovací smlouvy mezi městem Přibyslav a krajem Vysočina týkající se nabytí nemovitostí do vlastnictví kraje. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 331/07/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         nabytí pozemku par. č. 1660/1 v k. ú. a obci Přibyslav darem od obce Přibyslav do vlastnictví kraje Vysočina;

·         dodatek zřizovací listiny č. 26 příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-07-2003-12, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: leden 2004

Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2003-12, ZK-07-2003-12pr1

 

13. Darování pozemků v k. ú. a obci Vepříkov

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Vepříkov do vlastnictví obce. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 332/07/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   dle geometrického plánu č. 124-1053/2003 darování pozemků par. č. 1337/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 11 m2 a par. č. 1337/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 75 m2 v k. ú. a obci Vepříkov obci Vepříkov;

·   dodatek č. 29 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-07-2003-13, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: leden 2004

Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2003-13, ZK-07-2003-13pr1

 

14. Darování nemovitostí v k. ú. a obci Polná

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na bezúplatný převod nemovitostí městu. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 333/07/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   darování pozemků par. č. 2369/1 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 692 m2 a par. č. st. 932 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 546 m2 včetně stavby cestmistrovství čp. 653 na pozemku par. č. st. 932 městu Polná;

·   dodatek č. 18 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava dle materiálu ZK-07-2003-14, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: březen 2004

Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2003-14, ZK-07-2003-14pr1

 

15. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Petrovice u Třebíče a obci Petrovice

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s majetkoprávním vypořádáním pozemků v k. ú. Petrovice u Třebíče a obci Petrovice. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 334/07/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   darování pozemku par. č. 1445/3 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 172 m2 a dílů „a“ a „c“ o výměře 161 m2, které se oddělují z pozemku par. č.1445 a nově slučují do pozemku par. č. 1457/8 – ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Petrovice u Třebíče a obci Petrovice, dle geometrického plánu č. 248-6801/2003 do vlastnictví obce Petrovice;

·   přijetí daru dílu „b“ o výměře 3 m2, který se odděluje z pozemku par. č. 1457/8 a nově slučuje do pozemku par. č. 1445/1 a dílu „d“ o výměře 16 m2, který se odděluje z pozemku par. č. 437/15 a nově slučuje do pozemku par. č. 1445/1, vše v k. ú. Petrovice u Třebíče a obci Petrovice dle geometrického plánu č. 248-6801/2003 do vlastnictví kraje Vysočina;

·   dodatek č. 38 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-07-2003-15, př. 1;

·   dodatek č. 39 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-07-2003-15, př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2003

Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2003-15, ZK-07-2003-15pr1, ZK-07-2003-15pr2

 

16. Darování pozemku v k. ú. Šebkovice a k. ú. Milatice v obci Šebkovice

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na darování pozemku v k. ú. Šebkovice a k. ú. Milatice v obci Šebkovice. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 335/07/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   darování pozemků par. č. 705/9 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 40 m2, par. č. 705/10 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 240 m2 a části pozemku par. č. 705/11 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 569 m2, vše v k. ú. a obci Šebkovice a pozemku par. č. 267/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 343 m2 v k. ú. Milatice a obci Šebkovice obci Šebkovice;

·   dodatek č. 40 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-07-2003-16, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2003

Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2003-16, ZK-07-2003-16pr1

 

17. Výkup pozemku v k. ú. a obci Oslavička

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na výkup pozemku v k. ú. a obci Oslavička do vlastnictví kraje. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 336/07/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   koupi pozemku par. č. 458/7 – ostatní plocha, silnice o výměře 896 m2 v k. ú. a obci Oslavička do vlastnictví kraje Vysočina za cenu 18 820,- Kč;

·   dodatek č. 41 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč, dle materiálu ZK-07-2003-17, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2003

Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2003-17, ZK-07-2003-17pr1

 

18. Výkup pozemku v k. ú. Pocoucov, obec Třebíč

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na výkup pozemku v k. ú. Pocoucov do vlastnictví kraje. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 337/07/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   koupi pozemku par. č. 1810/28 – ostatní plocha, silnice o výměře 71 m2 v obci Třebíč, k. ú. Pocoucov do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 17 040,- Kč;

·   dodatek č. 42 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč, Hrotovická 1102, 674 82 Třebíč, dle materiálu ZK-07-2003-18, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: leden 2004

Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2003-18, ZK-07-2003-18pr1

 

19. Darování nemovitostí v k. ú. a obci Velká Bíteš

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na darování nemovitostí v k. ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 338/07/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   darování pozemků dle materiálu ZK-07-2003-19, př. 1 v k. ú. a obci Velká Bíteš městu Velká Bíteš;

·   darování pozemku par. č. 150 – ostatní plocha, silnice o výměře 1 844 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš městu Velká Bíteš;

·   dodatek č. 2 Zřizovací listiny Středního odborného učiliště zemědělského Velké Meziříčí dle materiálu ZK-07-2003-19, př. 2;

·   dodatek č. 53 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-07-2003-19, př. 3.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2003

Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2003-19, ZK-07-2003-19pr1

 

20. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Dolní Loučky

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na vzájemné darování pozemků v k. ú. Dolní Loučky. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 339/07/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   darování pozemků par. č. 862/2 – trvalý travní porost o výměře 660 m2, par. č. 974/4 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 42 m2 a par. č. 990/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 116 m2 v k. ú. a obci Dolní Loučky obci Dolní Loučky;

·   přijetí daru pozemků par. č. 880/5 – ostatní plocha, silnice o výměře 719 m2, par. č. 880/7 – ostatní plocha, silnice o výměře 1 536 m2, par. č. 880/8 – ostatní plocha, silnice o výměře 603 m2, par. č. 880/9 – ostatní plocha, silnice o výměře 1 030 m2 a par. č. 880/11 – ostatní plocha, silnice o výměře 653 m2 v k. ú. a obci Dolní Loučky do vlastnictví kraje Vysočina;

·   dodatek č. 54 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-07-2003-20, př. 1;

·   dodatek č. 55 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-07-2003-20, př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: leden 2004

Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2003-20, ZK-07-2003-20pr1, ZK-07-2003-20pr2

 

21. Darování pozemků v k. ú. a obci Nové Veselí

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Nové Veselí K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 340/07/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   darování pozemků par. č. 1589/20 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 184 m2 a par. č. 1589/21 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 478 m2 v k. ú. a obci Nové Veselí obci Nové Veselí;

·   dodatek č. 56 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-07-2003-21, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: leden 2004

Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2003-21, ZK-07-2003-21pr1

 

22. Darování pozemků v k. ú. Město Žďár a Zámek Žďár a obci Žďár nad Sázavou

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na darování pozemků městu Žďár nad Sázavou. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 341/07/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         darování pozemků městu Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-07-2003-22, př. 1;

·         dodatek č. 57 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-07-2003-22, př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: leden 2004

Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2003-22, ZK-07-2003-22pr1, ZK-07-2003-22pr2

 

23. Směna pozemků pro stavbu mostu ev. č. 11226-4 Blažnov

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s uvedeným návrhem na směnu pozemků. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 342/07/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         směnu pozemků ve vlastnictví kraje Vysočina dle materiálu ZK-07-2003-23, př. 2, za pozemky ve vlastnictví České republiky – příslušnost hospodaření ŘSD ČR dle materiálu ZK-07-2003-23, př. 1;

·         dodatek č. 58 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-07-2003-23, př. 3;

·         dodatek č. 10 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-07-2003-23, př. 4.

odpovědnost : odbor majetkový

termín : březen 2004

Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2003-23, ZK-07-2003-23pr1, ZK-07-2003-23pr2, ZK-07-2003-23pr3, ZK-07-2003-23pr4

 

24. Darování pozemků v k. ú. Pernštejn a k. ú. Nedvědice u Pernštejna a obci Nedvědice

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na bezúplatný převod uvedených pozemků do vlastnictví kraje. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 343/07/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         darování pozemků par. č. 957/5 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 538 m2 a par. č. 957/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 255 m2 v k. ú. Nedvědice pod Pernštejnem a obci Nedvědice obci Nedvědice;

·         dodatek č. 59 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-07-2003-24, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: leden 2004

Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2003-24, ZK-07-2003-24pr1

 

25. Darování pozemků pod silnicí I/19 na okrese Žďár nad Sázavou

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na bezúplatný převod pozemků zastavěných silnicí I/19 na území okresu Žďár nad Sázavouz vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví ČR a příslušnosti hospodaření příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 344/07/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         darování pozemků zastavěných silnicí I/19 na území okresu Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-07-2003-25, př. 1, do vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodaření Ředitelství silnic a dálnic ČR;

·         dodatek č. 60 Zřizovací listiny příspěvkové organizace kraje s názvem Správa a údržba silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-07-2003-25, př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: I. pololetí r. 2004

Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2003-25, ZK-07-2003-25pr1, ZK-07-2003-25pr2

 

26. Darování movitých věcí a nemovitostí v k. ú. a obci Myslibořice

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na darování nemovitostí v k. ú. a obci Myslibořice.

D. Oulehla návrhu vytknul:

- že obchází restituční zákony,

- v materiálu schází text návrhu darovací smlouvy

a vysvětlil, proč obec Myslibořice kraji neposlala k zamýšlenému darování Diakonii své stanovisko, neboť jednání obecního zastupitelstva v Myslibořicích se účastnil vedoucí majetkového odboru krajského úřadu, Ing. Kolář, který zde vysvětloval, že obec nemá na získání majetku nárok a naději.

Z. Dobrý vyslovil svůj negativní postoj k předloženému materiálu, který, dle jeho slov, není z ekonomického hlediska kompletní, není k dispozici darovací smlouva ani stanovisko obce. Z uvedených důvodů navrhl tento materiál stáhnout z programu jednání.

D. Oulehla podpořil návrh Z. Dobrého a po doplnění uvedených náležitostí doporučil projednat tento materiál na příštím zasedání zastupitelstva kraje.

F. Dohnal konstatoval, že kraj se nesnaží obcházet restituční zákon, ale řeší pouze osud krajského majetku. Sdělil, že tento majetek je ve stavu, kdy vyžaduje velké finanční dotace. Dále sdělil, že rada kraje se touto záležitostí zabývala a doporučila zastupitelstvu kraje žádost uživatele majetku o převod projednat a schválit. O protinávrzích D. Oulehly a Z. Dobrého prohlásil, že je za protinávrhy nepovažuje a nedal o nich hlasovat.

M. Vystrčil dodal, že při řešení tohoto záměru bylo postupováno standardně a vzhledem k technickému stavu budovy je navrhovaný bezúplatný převod v zájmu kraje.

P. Kolář, vedoucí majetkového odboru, podal zastupitelům doplňující informace ke standardnímu postupu kraje při řešení jakéhokoliv majetkového převodu a zdůvodnil svoji účast na zasedání zastupitelstva obce, kde byla otázka navrhovaného převodu řešena.

M. Vystrčil si po výzvě D. Oulehly náměty z protinávrhů neosvojil a předložil návrh na usnesení tak, jak byl projednán a schválen radou kraje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 345/07/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   darování pozemků par. č. 2/1 – ostatní plocha, zeleň o výměře 3 854 m2, par. č. 2/2 - zastavěná plocha o výměře 3 277 m2 včetně stavby objektu bydlení č.p. 1, par. č. 3/1 – ostatní plocha, zeleň o výměře 580 m2, par. č. 169 - zastavěná plocha o výměře 716 m2 včetně stavby objektu bydlení č. p. 90, par. č. 171/1 - ostatní plocha, zeleň o výměře 83 525 m2 včetně drobných staveb, par. č. 171/2 – ostatní plocha, zeleň o výměře 349 m2, par. č. 335/80 - zastavěná plocha o výměře 37 m2 včetně stavby občanské vybavenosti bez č. p. a par. č. 1253/5 - ostatní plocha, hřbitov, urnový háj o výměře 1 589 m2, vše v k. ú. a obci Myslibořice Diakonii Českobratrské církve evangelické IČ: 45242704, se sídlem Belgická 22, 120 00 Praha 2;

·   dodatek č. 2 Zřizovací listiny Okresního ústavu sociálních služeb Třebíč dle materiálu ZK-07-2003-26, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2003

Návrh byl schválen 25 hlasy, proti 8, zdržel se 4.

Zdrojové materiály: ZK-07-2003-26, ZK-07-2003-26pr1

 

46. Žádost obce Věžná o finanční výpomoc

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s žádostí obce Věžná o finanční dotaci na úhradu škody vzniklé dvojnásobnou krádeží vloupáním na obecní úřad.

J. Bulušek doplnil informace k uvedené žádosti a podpořil schválení předloženého návrhu. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 346/07/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

v souladu s § 36 písmenem d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, poskytnutí finanční dotace obci Věžná ve výši 25 000,- Kč jako náhradu za vzniklou škodu vzniklou dvojnásobnou krádeží na obecním úřadě.

odpovědnost: odbor ekonomický

termín: 16. 12. 2003

Návrh byl schválen 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2003-46, ZK-07-2003-46pr1, ZK-07-2003-46pr2

 

47. Využití areálu staré nemocnice v Jihlavě

M. Vystrčil podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu na využití budov v areálu staré nemocnice.

D. Oulehla vznesl dotaz na nezbytnost zastoupení krajského soudu a krajského zastupitelství v Jihlavě a na existenci dalších zájemců o tyto prostory.

F. Dohnal sdělil, že se nejedná o krajský soud, ale pouze o pobočku Krajského soudu v Brně a snahou rady kraje bylo hledat komerční zájemce, kteří by využili celý areál staré nemocnice, ale z tohoto hlediska byl minimální zájem.

S. Zikmundová doplnila diskusi o informaci, že z důvodu chystaného zákona o územním členění státu je pro Jihlavu, jako krajské město, umístění pobočky Krajského soudu v Brně důležité.

M. Bišof podotkl, že by bylo vhodnější uskutečnit kompletní bezúplatný převod celého areálu než převod jednotlivých budov.

M. Vystrčil sdělil, že zastupitelstvu je předložen záměr MSP ČR využít uvolněné budovy v areálu staré nemocnice v Jihlavě. F. Dohnal doplnil, že některé budovy jsou využívány Statutárním městem Jihlava, v současné době probíhají s městem jednání ohledně využití další části tohoto areálu a o zbývajících budovách bude kraj jednat s dalšími státními institucemi, případně budeme uvažovat o využití zbylého areálu krajským úřadem.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 347/07/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

souhlasí

se záměrem umístění Okresního soudu v Jihlavě, Okresního státního zastupitelství v Jihlavě, poboček Krajského soudu v Brně, Krajského státního zastupitelství v Brně a Probační a mediační služby v nemovitostech ve vlastnictví kraje Vysočina v areálu staré nemocnice v Jihlavě.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 16. 12. 2003

Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2003-47

 

27. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem odměn. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 348/07/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje a komisí rady kraje dle materiálu ZK-07-2003-27, př. 1 a př. 2.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: 16. 12. 2003

Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2003-27, ZK-07-2003-27pr1, ZK-07-2003-27pr2

 

28. Návrh na udělení odměn členům řídících výborů grantových programů Fondu Vysočiny

T. Hermann seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem odměn. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 349/07/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

odměny pro členy řídících výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období 1. 6. 2003 – 30. 11. 2003 dle materiálu ZK-07-2003-28, př. 1.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: 16. 12. 2003

Návrh byl schválen 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2003-28, ZK-07-2003-28pr1

 

29. Státní informační politika ve vzdělávání – dotace na realizaci Projektu P I – Informační gramotnost – přerozdělení dotace

A. Štěrbová informovala zastupitelstvo kraje o předloženém materiálu. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 350/07/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

změnu účelové dotace obcím pro jimi zřizované školy na realizaci Státní informační politiky ve vzdělávání – Projekt P I dle materiálu ZK-07-2003-29, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: prosinec 2003

Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2003-29, ZK-07-2003-29pr1

 

30. Přímé výdaje na vzdělávání - změna schválených dotací obcím

A. Štěrbová seznámila zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření a požádala o výměnu přílohy 1 tohoto materiálu.

J. Černý tlumočil žádost starosty obce Nová Ves u Nového Města na Moravě o navýšení poskytovaného příspěvku, který vlivem administrativního omylu Českého statistického úřadu nemohl být obci přiznán. Dále připomenul, že je vhodné, aby stejnou podporu schválilo zastupitelstvo i v roce 2004.

F. Dohnal podal zastupitelům doplňující informace k vzniklému problému u jmenované obce. Dále zastupitele informoval o svém jednání se starostou obce a o příslibu projednání této věci na zasedání zastupitelstva kraje v příštím roce. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 351/07/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

navýšení dotace obcím určenou na krytí přímých neinvestičních výdajů na vzdělávání pro školy, předškolní a školská zařízení jimi zřizované celkem o 170 tis. Kč dle materiálu ZK-07-2003-30, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: prosinec 2003

Návrh byl schválen 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2003-30, ZK-07-2003-30pr1

 

48. Investiční dotace Statutárnímu městu Jihlava na pořízení kompenzačních pomůcek

A. Štěrbová seznámila zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 352/07/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

investiční dotaci v celkové výši 166 tis. Kč Magistrátnímu městu Jihlava určenou pro Pomocnou školu Jihlava (125 tis. Kč) a Mateřskou školu se speciálními třídami Jihlava (41 tis. Kč) na pořízení školních  kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené a handicapované žáky.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický

termín: prosinec 2003

Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-07-2003-48

 

31. Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Havlíčkovo gymnázium, Havlíčkův Brod, Štáflova 2063

A. Štěrbová seznámila zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem dodatku ke zřizovací listině uvedené příspěvkové organizace. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 353/07/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Havlíčkovo gymnázium, Havlíčkův Brod, Štáflova 2063, dle materiálu ZK-07-2003-31, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 20 dnů od schválení zastupitelstvem zaslat dodatek škole

Návrh byl schválen 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2003-31, ZK-07-2003-31pr1

 

32. Změny v síti školských zařízení, revokace usnesení

A. Štěrbová seznámila zastupitelstvo kraje s uvedeným záměrem a přednesla návrh na úpravu znění předloženého návrhu usnesení. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 354/07/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

změnu usnesení 142/03/2003/ZK tak, že v příloze 1, kód 10 A se termín záměru ukončení činnosti Školního statku, Telč, Slavatovská 86, mění na nejpozději k 31. 3. 2004.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 31. 3. 2004

Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2003-32

 

33. Převod majetku, práv a závazků základních uměleckých škol, speciálních škol a domů dětí a mládeže zřizovaných krajem Vysočina na příspěvkové organizace zřizované městy

A. Štěrbová seznámila zastupitelstvo kraje s předloženým materiálem. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 355/07/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         rozhodnutí o zrušení příspěvkové organizace Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Humpolec, Školní 701, dle materiálu ZK-07-2003-33, př. 1;

·         smlouvu o bezúplatném převodu dle materiálu ZK-07-2003-33, př. 2;

·         darování movitého majetku kraje Vysočina městu Humpolec dle materiálu ZK-07-2003-33, př. 3;

·         rozhodnutí o zrušení příspěvkové organizace Základní umělecká škola, Chotěboř, Náměstí TGM 322, dle materiálu ZK-07-2003-33, př. 4;

·         smlouvu o bezúplatném převodu dle materiálu ZK-07-2003-33, př. 5;

·         darování movitého majetku kraje Vysočina městu Chotěboř dle materiálu ZK-07-2003-33, př. 6;

·         rozhodnutí o zrušení příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jana Štursy, Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 121,dle materiálu ZK-07-2003-33, př. 7;

·         smlouvu o bezúplatném převodu dle materiálu ZK-07-2003-33, př. 8;

·         darování movitého majetku majetku kraje Vysočina městu Nové Město na Moravě dle materiálu ZK-07-2003-33, př. 9;

·         darování nemovitého majetku kraje Vysočina městu Nové Město na Moravě dle materiálu ZK-07-2003-33, př. 10;

·         rozhodnutí o zrušení příspěvkové organizace Základní umělecká škola, Světlá nad Sázavou, Nádražní 228, dle materiálu ZK-07-2003-33, př. 11;

·         smlouvu o bezúplatném převodu dle materiálu ZK-07-2003-33, př. 12;

·         darování movitého majetku kraje Vysočina městu Světlá nad Sázavou dle materiálu ZK-07-2003-33, př. 13;

·         rozhodnutí o zrušení příspěvkové organizace Speciální školy, Velká Bíteš, Tišnovská 116, dle materiálu ZK-07-2003-33, př. 14;

·         smlouvu o bezúplatném převodu dle materiálu ZK-07-2003-33, př. 15;

·         darování movitého majetku kraje Vysočina městu Velká Bíteš dle materiálu ZK-07-2003-33, př. 16;

·         rozhodnutí o zrušení příspěvkové organizace Základní umělecká škola, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, dle materiálu ZK-07-2003-33, př. 17;

·         smlouvu o bezúplatném převodu dle materiálu ZK-07-2003-33, př. 18;

·         darování movitého majetku kraje Vysočina městu Velká Bíteš dle materiálu ZK-07-2003-33, př. 19;

·         rozhodnutí o zrušení příspěvkové organizace Základní umělecká škola, Velké Meziříčí, Poříčí 808, dle materiálu ZK-07-2003-33, př. 20;

·         smlouvu o bezúplatném převodu dle materiálu ZK-07-2003-33, př. 21;

·         darování movitého majetku kraje Vysočina městu Velké Meziříčídle materiálu ZK-07-2003-33, př. 22;

·         darování nemovitého majetku kraje Vysočina městu Velké Meziříčídle materiálu ZK-07-2003-33, př. 23;

·         rozhodnutí o zrušení příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže, Velké Meziříčí, Komenského 2/10, dle materiálu ZK-07-2003-33, př. 24;

·         smlouvu o bezúplatném převodu dle materiálu ZK-07-2003-33, př. 25;

·         darování movitého majetku kraje Vysočina městu Velké Meziříčídle materiálu ZK-07-2003-33, př. 26.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 14 dnů po schválení zastupitelstvem zaslat rozhodnutí o zrušení školám

Návrh byl schválen 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2003-33, ZK-07-2003-33pr1, ZK-07-2003-33pr2, ZK-07-2003-33pr3, ZK-07-2003-33pr4, ZK-07-2003-33pr5, ZK-07-2003-33pr6, ZK-07-2003-33pr7, ZK-07-2003-33pr8, ZK-07-2003-33pr9, ZK-07-2003-33pr10, ZK-07-2003-33pr11, ZK-07-2003-33pr12, ZK-07-2003-33pr13, ZK-07-2003-33pr14, ZK-07-2003-33pr15, ZK-07-2003-33pr16, ZK-07-2003-33pr17, ZK-07-2003-33pr18, ZK-07-2003-33pr19, ZK-07-2003-33pr20, ZK-07-2003-33pr21, ZK-07-2003-33pr22, ZK-07-2003-33pr23, ZK-07-2003-33pr24, ZK-07-2003-33pr25, ZK-07-2003-33pr26

 

34. Posilování středních škol

A. Štěrbová předložila zastupitelstvu kraje ke schválení návrh záměrů změn v síti škol.

V. Výborný doporučil projednávat navrhované záměry s představiteli dotčených měst.

Z. Dobrý podpořil názor V. Výborného a požádal o doplňování stanoviska měst, obcí, školských odborů, či ředitelů i jednotlivých učitelů, do takovýchto návrhů.

M. Bišof upozornil na to, že výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, doporučil zastupitelstvu schválit jiný počet záměrů sloučení, než jaký je předkládán zastupitelstvu radou kraje.

F. Dohnal namítl, že výbory a komise jsou poradními orgány, ale návrhy předkládá zastupitelstvu rada kraje. O rozdílném názoru výboru je zastupitelstvo informováno v předloženém materiálu.

D. Oulehla podpořil slova M. Bišofa a vyjádřil svůj názor na postavení výboru vůči zastupitelstvu. Ocitoval zákon o krajích, ust. o výborech a komisích, zdůraznil vztah komise k radě a výboru k zastupitelstvu a dovodil, že rada kraje není žádným mezičlánkem mezi výborem a krajským zastupitelstvem.

F. Dohnal v této souvislosti citaci ustanovení zákona o krajích označil za nešťastné s tím, že rozpory v praxi překonává jednací řád krajského zastupitelstva.

A. Štěrbová potvrdila, že stanovisko výboru je obsaženo v předloženém materiálu.

K dotazu Z. Dobrého F. Dohnal sdělil, že pokud se tyto záležitosti dotýkají využití jednotlivých budov, které jsou ve vlastnictví měst a obcí, jsou samozřejmě tyto návrhy s městy a obcemi projednávány. Ohledně organizačního zajištění jsou případná stanoviska měst a obcí pouze doplňující informací, protože zodpovědnost za financování a další osud škol má kraj.

Závěrem rozsáhlé diskuze poskytla A. Štěrbová, na žádost Z. Dobrého, doplňující informace z jednání školského výboru v Havlíčkově Brodě. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 356/07/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

záměry změn v síti škol zřizovaných krajem Vysočina označené v materiálu ZK‑07‑2003-34, př. 2, kódy 1A, 2A, 3A.

odpovědnost: Z. Ludvík, K. Ubr

termín: do 31. 12. 2003 informovat příslušné školy a školská zařízení

Návrh byl schválen 31 hlasy, proti 1, zdrželo se 5.

Zdrojové materiály: ZK-07-2003-34, ZK-07-2003-34pr1, ZK-07-2003-34pr2, ZK-07-2003-34pr3

 

35. Zrušení pečovatelské služby ve středisku Doubravník, převod pečovatelské služby na Obec Doubravník a převod movitého majetku

M. Matějková informovala zastupitelstvo kraje o ukončení poskytování pečovatelské služby ve středisku Doubravník v souvislosti s převodem pečovatelské služby na obec. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 357/07/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         ukončení poskytování pečovatelské služby ve středisku Doubravník zajišťované Okresní správou ústavů sociálních služeb Žďár nad Sázavou, příspěvkovou organizací, k 31. 12. 2003;

·         bezúplatný převod části movitého majetku OSÚSS Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace, na obec Doubravník v souladu se zákonem č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, dle materiálu ZK-07-2003-35, př. 2.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: prosinec 2003

Návrh byl schválen 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2003-35, ZK-07-2003-35pr1, ZK-07-2003-35pr2

 

36. Zrušení pečovatelské služby ve středisku Herálec, převod pečovatelské služby na Obec Herálec a převod movitého majetku

M. Matějková informovala zastupitelstvo kraje o ukončení poskytování pečovatelské služby ve středisku Herálec v souvislosti s převodem pečovatelské služby na obec. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 358/07/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         ukončení poskytování pečovatelské služby ve středisku Herálec zajišťované Okresní správou ústavů sociálních služeb Žďár nad Sázavou, příspěvkovou organizací, k 31. 12. 2003;

·         bezúplatný převod části movitého majetku OSÚSS Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace, na obec Herálec v souladu se zákonem č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce dle materiálu ZK-07-2003-36, př. 2.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: prosinec 2003

Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2003-36, ZK-07-2003-36pr1, ZK-07-2003-36pr2

 

49. Pečovatelská služba Moravské Budějovice, změna rozpočtu v souvislosti s převodem finančních prostředků

M. Matějková seznámila zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření v souvislosti s poskytnutím dotace Městu Moravské Budějovice na zajištění provozu pečovatelské služby. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 359/07/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         poskytnutí dotace ve výši 18,8 tis. Kč Městu Moravské Budějovice z kapitoly Sociální věci, ORJ 5000, § 4314 Pečovatelská služba, pol. 5321 Neinvestiční dotace obcím;

·         snížení rozpočtu výdajů u kapitoly Sociální věci, ORJ 5000, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, pol. 5331 Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 18,8 tis. Kč;

·         změnu závazného ukazatele příspěvku na provoz u Okresního ústavu sociálních služeb Třebíč, příspěvková organizace, snížením o částku 18,8 tis. Kč;

·         zvýšení výdajů u kapitoly Sociální věci, ORJ 5000, § 4314 Pečovatelská služba, pol. 5321 Neinvestiční dotace obcím o částku 18,8 tis. Kč.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor

termín: prosinec 2003

Návrh byl schválen 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2003-49, ZK-07-2003-49pr1

 

37. Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Dětské odborné léčebny Počátky, příspěvkové organizace

M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje ke schválení návrh dodatku zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 360/07/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 1 Zřizovací listiny Dětské odborné léčebny Počátky, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2003-37, př. 1.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: prosinec 2003

Návrh byl schválen 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2003-37, ZK-07-2003-37pr1

 

38. Zřízení Manželské a rodinné poradny kraje Vysočina, příspěvkové organizace

M. Matějková seznámila zastupitelstvo kraje s předloženými návrhy rozhodnutí.

V. Výborný vznesl protinávrh na změnu názvu příspěvkové organizace na „Psychocentrum - manželská a rodinná poradna kraje Vysočina“.

M. Ostatnická podpořila návrh V. Výborného.

M. Plodík vznesl dotaz na účelnost nové krajské příspěvkové organizace a na to, jakým způsobem bude řešena situace v Havlíčkově Brodě a Pelhřimově.

F. Dohnal uvedl, že se jedná pouze o organizační změnu, bez dalších finančních nákladů.

M. Matějková doplnila, že ve jmenovaných městech byl problém psychologických poraden řešen privátní cestou. Návrh V. Výborného akceptovala.

Protinávrh byl schválen 26 hlasy, proti 0, zdrželo se 8.

J. Vondráček vyjádřil svůj názor na nově zřizovanou příspěvkovou organizaci.

Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 361/07/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

ruší

rozhodnutí o rozdělení Okresní správy ústavů sociálních služeb Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace, a rozhodnutí o rozdělení Okresního ústavu sociálních služeb Třebíč, příspěvkové organizace, schválená usnesením č. 256/04/2003/ZK ze dne 23. září 2003

schvaluje

·          rozhodnutí o rozdělení Okresní správy ústavů sociálních služeb Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace, v novém znění dle materiálu ZK-07-2003-38, př. 2;

·          rozhodnutí o rozdělení Okresního ústavu sociálních služeb Třebíč, příspěvkové organizace, v novém znění dle materiálu ZK-07-2003-38, př. 3;

·          rozhodnutí o zrušení organizační složky kraje Psychocentrum Jihlava - manželská a rodinná poradna, dle materiálu ZK-07-2003-38, př. 4;

·          rozhodnutí o vzniku příspěvkové organizace Psychocentrum - manželská a rodinná poradna kraje Vysočina, dle materiálu ZK-07-2003-38, př. 5upr1;

·          zřizovací listinu Psychocentrum - manželská a rodinná poradna kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2003-38, př. 6upr1.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: leden 2003

Návrh byl schválen 30 hlasy, proti 0, zdržel se 6.

Zdrojové materiály: ZK-07-2003-38, ZK-07-2003-38pr1, ZK-07-2003-38pr2, ZK-07-2003-38pr3, ZK-07-2003-38pr4, ZK-07-2003-38pr5, ZK-07-2003-38pr6

 

39. Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina pro rok 2004

P. Pospíchal seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým materiálem a požádal o doplnění návrhu usnesení o textovou část „… sjednaných krajem Vysočinapro rok 2003…“.

J. Vondráček vyjádřil svůj názor na nutnost zajištění dopravy v nedostatečně krytých částech kraje.

F. Dohnal upozornil, že se jedná o „základní“ dopravní obslužnost; základ je stejný jako v roce 2003 a je možno jej v průběhu roku doplňovat.

Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 362/07/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

stanovuje

rozsah základní dopravní obslužnosti území kraje Vysočina pro rok 2004 jako rozsah základní dopravní obslužnosti vyplývající ze smluv o závazku veřejné služby, sjednaných krajem Vysočina pro rok 2003, v celkovém objemu 202 000 tis. Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti v autobusové dopravě.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: průběžně

Návrh byl schválen 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2003-39

 

40. Návrh na přeřazení místní komunikace do silniční sítě Dlouhé – Račice

P. Pospíchal seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem převodu místní komunikace z vlastnictví obce Dlouhé a obce Račice do vlastnictví kraje Vysočina. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 363/07/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací na převod místní komunikace spojující obec Dlouhé a obec Račice, tj. silničního tělesa, včetně součástí a příslušenství a pozemků par. č. 1602/1 a 1602/2 v k. ú. Dlouhé na Moravě, obec Dlouhé a pozemku par. č. 525 v k. ú. Račice u Dlouhého, obec Račice, z vlastnictví obce Dlouhé a obce Račice do vlastnictví kraje Vysočina.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství a odbor majetkový

termín: leden 2004

Návrh byl schválen 31 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2003-40

 

41. Návrh na přeřazení místní komunikace do silniční sítě Kyjov – Chroustov

P. Pospíchal předložil zastupitelstvu kraje výše uvedený návrh na převod místní komunikace spojující obec Kyjov a místní část Chroustov obce Bohdalov a pozemků, na kterých je tato komunikace postavena do vlastnictví kraje Vysočina. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 364/07/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

neschvaluje

uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod místní komunikace spojující obec Kyjov a místní část Chroustov obce Bohdalov a pozemků, na kterých je tato komunikace postavena do vlastnictví kraje Vysočina.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství a odbor majetkový

termín: leden 2004

Návrh byl schválen 32 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2003-41

 

42. Návrh na přeřazení místní komunikace do silniční sítě Spělkov

P. Pospíchal informoval zastupitelstvo kraje o navrhovaném převodu místní komunikace a pozemku v k. ú. a obci Spělkov z vlastnictví obce Spělkov do vlastnictví kraje Vysočina K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 365/07/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

neschvaluje

uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod místní komunikace spojující obec Spělkov a obec Krásné, tj. silničního tělesa, včetně součástí a příslušenství a pozemku par. č. 611/1 v k. ú. a obci Spělkov z vlastnictví obce Spělkov do vlastnictví kraje Vysočina.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství a odbor majetkový

termín: leden 2004

Návrh byl schválen 34 hlasy, proti 2, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2003-42

 

43. FOND VYSOČINY - Grantový program JEDNORÁZOVÉ AKCE 2004

A. Štěrbová předložila zastupitelstvu kraje návrh grantového programu na podporu jednorázových volnočasových a sportovních aktivit. Současně přednesla pozměňovací návrh ve znění Výzvy tohoto grantového programu v bodě 12: …“finanční dotace může být čerpána na průběh projektu od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004“.

K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídicího výboru grantového programu a přijalo návrh usnesení.

Usnesení 366/07/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu „Jednorázové akce 2004“ dle materiálu ZK-07-2003-43, př. 1upr1;

jmenuje

·         řídicí výbor grantového programu „Jednorázové akce 2004“ ve složení:

KSČM – Roman Ondrušek (PE), Stanislav Teplan (HB)

ČSSD – Dagmar Zvěřinová (ZR), Vladimír Dolejš (HB)

SNK – Zdeňka Marková (ZR), Martin Grepl (ZR)

ODS – Jaroslav Ptáček (ZR)

4K – Michal Zrůst (ZR), Marie Ostatnická (HB)

·         Stanislava Mastného (TR, ODS) předsedou řídicího výboru grantového programu „Jednorázové akce 2004“;

·         Jana Burdu (TR) s právem hlasovacím a Pavlínu Zábranskou (JI) s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu „Jednorázové akce 2004“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 16. 12. 2003

Návrh byl schválen 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2003-43, ZK-07-2003-43pr1

 

44. FOND VYSOČINY - Grantový program SPORT PRO VŠECHNY 2004

A. Štěrbová předložila zastupitelstvu kraje návrh grantového programu na podporu rozvoje volnočasových aktivit v oblasti tělovýchovy a sportu. Současně přednesla pozměňovací návrh ve znění Výzvy tohoto grantového programu v bodě 12: …“finanční dotace může být čerpána na průběh projektu od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004“.

Vzhledem k tomu, že se kraj Vysočina nezúčastní Zimní olympiády dětí a mládeže, která se bude konat začátkem příštího roku ve středočeském kraji, navrhuje kraj využít finanční prostředky, původně určené k reprezentaci kraje na ZO, na podporu dalších sportovních aktivit v kraji. Proto A. Štěrbová navrhla zvýšení částky objemu finančních prostředků, které jsou navrženy pro GP Sport pro všechny 2004 o 1 mil. Kč, na 3. mil. Kč.

K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídicího výboru grantového programu a přijalo návrh usnesení.

Usnesení 367/07/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu „Sport pro všechny 2004“ dle materiálu ZK-07-2003-44, př. 1upr1;

jmenuje

·         řídicí výbor grantového programu „Sport pro všechny 2004“ ve složení:

KSČM – Zdeněk Dobrý (HB), Milan Havlíček (TR)

ČSSD – Petr Krčál (ZR), Petr Piňos (TR)

SNK – Jaroslav Krška (ZR)

ODS – Jaroslav Hejduk (TR), Milan Šmíd (PE)

4K – Tomáš Hermann (HB), Jiří Vondráček (HB)

·         Jindřicha Skočdopole (JI, SNK) předsedou řídicího výboru grantového programu „Sport pro všechny 2004“;

·         Vilibalda Prokopa (JI) s právem hlasovacím a Jana Burda (TR) s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu „Sport pro všechny 2004“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 16. 12. 2003

Návrh byl schválen 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2003-44, ZK-07-2003-44pr1

 

45. FOND VYSOČINY – Grantový program METROPOLITNÍ SÍTĚ

F. Dohnal seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem grantového programu na podporu tvorby projektové dokumentace a nákupu klíčových technologických prvků sítí. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídicího výboru grantového programu a přijalo návrh usnesení.

Usnesení 368/07/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu „Metropolitní sítě“ dle materiálu ZK-07-2003-45, př. 1;

jmenuje

·         řídící výbor grantového programu „Metropolitní sítě“ ve složení:

KSČM – Zdeněk Lecjaks (HB), Pavel Kalabus (JI)

ČSSD – Zdeněk Chlád (HB), Petr Kocián (ZR)

SNK – Zbyněk Grepl (ZR), Tomáš Horáček (HB)

ODS – Jaroslav Doležal (TR), Dušan Novotný (JI)

4K – Stanislav Kropáček (PE)

·         Františka Dohnala (JI, 4K) předsedou řídícího výboru grantového programu „Metropolitní sítě“;

·         Petra Pavlince (JI) s právem poradním a Martinu Rojkovou (PE) s právem hlasovacím jako garanty řídícího výboru grantového programu „Metropolitní sítě“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídícího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: 16. 12. 2003

Návrh byl schválen 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-07-2003-45, ZK-07-2003-45pr1

 

50. Sídlo Krajské knihovny Vysočiny

M. Matějková podala zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému záměru vybudování sídla Krajské knihovny Vysočiny.

V. Výborný vznesl dotaz, zda město Havlíčkův Brod uvažuje o svém finančním podílu na této stavbě.

J. Kruntorád konstatoval, že stavební program bude teprve upřesněn, bude vyhlášena architektonická soutěž, ze které vyplyne náplň budovy i její městské funkce, na kterých se město bude samozřejmě finančně podílet. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 369/07/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

záměr vybudování sídla Krajské knihovny Vysočiny jako novostavby v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor kultury a památkové péče

termín: prosinec 2003

Návrh byl schválen 34 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.

Zdrojové materiály: ZK-07-2003-50, ZK-07-2003-50pr1, ZK-07-2003-50pr4

 

51. Rozprava

V. Novotný poděkoval všem svým kolegům v klubu ČSSD a úředníkům a pracovníkům krajského úřadu za dobrou spolupráci.

M. Havlíček vznesl dotaz ke způsobu rozdělování finančních prostředků pro domovy s pečovatelskou službou.

F. Dohnal sdělil, že diskuse k tomuto problému stále pokračuje a další informace budou sděleny na příštím zasedání zastupitelstva kraje, které je plánováno na 17. 2. 2004.

 

F. Dohnal poděkoval všem přítomným za účast a s přáním příjemného prožití svátků ukončil zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2003. Současně sdělil zastupitelům předpokládané termíny zasedání zastupitelstva kraje v roce 2004: 17. 2., 20. 4., 29. 6., 21. 9., 2. 11. 2004.

 

 

František Dohnal

hejtman kraje Vysočina

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Ing. Jaromír Černý                                                   ……...……………………………………

 

 

JUDr. Drahoslav Oulehla                                    …..………………………………….……

 

 

Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2003.

Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2003 dne 16. 12. 2003.

Zapsaly: M. Jakoubková, P. Pospíchalová dne 22. 12. 2003 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 29.12.2003 / 8.9.2006

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Zastupitelstvo > zápisy ze zasedání

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze