Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Metodické zprávy ekonomického odboru - 2003

 

 
 

Tento text vychází zejména z některých poznatků ze závěrů kontrolních zpráv z přezkoumání hospodaření obcí za rok 2002. Dále bychom chtěli obce upozornit na některé další tematické okruhy .

 

Platné předpisy vztahující se ke zpracování účetních závěrek, účetních a finančních výkazů, ze kterých je potřeba v současné době vycházet:

  • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb. a zákona č. 575/2002 Sb.
  • Vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
  • Opatření MF, kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a PO čj. 283/76 104/2000, ve znění čj. 283/54 991/2001 a čj. 283/77 227/2001
  • Vyhláška č. 16/2001 Sb. Ministerstva financí o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů  územních samosprávných celků
  • Vyhláška č. 535/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 16/2001 Sb.

 

Všechny tyto předpisy by měly mít obce založeny na úřadu a měly by si hlídat aktualizace.

 

 

             

I. Účelové prostředky

 

Během roku jsou obcím a DSO poskytnuty účelové prostředky, a to formou dotací nebo návratných finančních výpomocí.

 

A) Dotace poskytnuté z kraje Vysočina se zaúčtují:

Investiční                     231 xx  pol. 4222  MD                                                217 10 D

Neinvestiční                 231 xx  pol. 4122  MD                                                217 10 D

Z toho školství             231 xx  pol. 4122  MD      UZ  33150                        217 10 D       

(v ojedinělých případech se mohou u školství vyskytnout ještě další účelové prostředky)

 

B) Dotace a návratné finanční výpomoci se státního rozpočtu:

Návratné finanční výpomoci krátkodobé          231 xx   pol.  8113                  272 xx  D

Návratné finanční výpomoci dlouhodobé     231 xx   pol.  8123           272 xx  D

Neinvestiční dotace                                         231 xx   pol.  41xx                  217 10  D

Investiční dotace                                             231 xx   pol.  42xx                  217 10  D

 

 

 

xx u položky 4xxx může být:  

4x11    dotace z všeobecné pokladní správy                ÚZ   98xxx

4x13   dotace ze státních fondů                                  ÚZ   90xxx     

                                                                                                                              91xxx

                                                                                          92xxx     

                                                                                          93xxx

                                                                                          94xxx

4x18    převody z Národního fondu                             ÚZ   95xxx

                                    4160, 4240  dotace ze státních finančních aktiv            ÚZ   97xxx     

                                   4x16   dotace z ostatních ministerstev  všechny ostatní ÚZ

 

Pokud byly peněžní prostředky poskytnuty formou limitních účtů, místo účtu 231 použijete účet 223.

 

Je nutné vždy při poskytnutí dotace  zaúčtovat k účtům 231 a 223 také ÚZ(účelový znak). Zaúčtování ÚZ u obcí je sledováno na celostátní úrovni. Účelové zdroje se musí také proúčtovat při použití těchto prostředků. ÚZ nebo čísla programů uvádějí ústřední orgány na limitních oznámení, přiznání dotací apod. Pokud je známo aspoň číslo programu, lze odvodit ÚZ. Seznam všech ÚZ je mimo jiné k nahlédnutí na  www stránkách MF (www.mfcr.cz) heslo rozpočet.

                                   

Je nutné dodržovat analytiky účtů uvedené  v  dopisu ze dne 23.  1. a 12. 2. 2003. Účet 272 vstupuje do výkazu Příloha účetní závěrky. Na správné analytice závisí přiřazení účtu na správné číslo položky výkazu.

 

 

 

 

II. Transfery mezi obcemi a DSO

 

            Při účtování transferů mezi obcemi navzájem, mezi obcemi a DSO dělají některé účetní jednotky chyby v používání položek rozpočtové skladby. Proto uvádíme některé příklady účtování.

 

Obec A poskytne obci B neinvestiční nebo investiční dotaci:

Obec A zaúčtuje poskytnutí dotace na položku 5321 nebo 6341 (účtuje se také odd., paragraf)

Obec B zaúčtuje přijatou dotaci na položku 4121 nebo 4221

 

DSO A poskytne DSO B neinvestiční nebo investiční dotaci:

DSO A zaúčtuje poskytnutí dotace na položku 5329 nebo 6349 (oddíl, paragraf)

DSO B zaúčtuje přijatou dotace na položku 4129 nebo 4229

 

Obec poskytne neinvestiční nebo investiční dotaci DSO:

Obec zaúčtuje poskytnutí dotace na položku 5329 nebo 6349 (oddíl, paragraf)

DSO zaúčtuje přijatou dotaci na položku 4121 nebo 4221

 

DSO poskytne neinvestiční nebo investiční dotaci obci:

DSO zaúčtuje poskytnutou dotaci na položku 5321 nebo 6341 (oddíl, paragraf)

Obec zaúčtuje přijatou dotaci na položku 4129 nebo 4229

 

Obec poskytne neinvestiční dotaci kraji:

Obec zaúčtuje poskytnutou dotaci na položku 5323

 

U položek 5321, 5329, 6341, 6349, 4121, 4129, 4221, 4229 používají účetní jednotky záznamové jednotky.

ZJ 024 - Dotace přijaté z území jiného okresu

ZJ 026 – Dotace poskytnuté na území jiného okresu

ZJ 028 – Dotace přijaté z území jiného kraje

ZJ 035 – Dotace poskytnuté na území jiného kraje

 

 
III. Závěrečné zápisy

 

Součástí předání účetní závěrky bude předložení závěrečných zápisů. Účty hlavní knihy se uzavírají účetními zápisy. Uzavírání účetních knih řeší postupy účtování, příloha č. 2, úvodní ustanovení, Čl. IV a V.

Na účet:

·        933 se převedou konečné stavy účtů 217 a 218

·        963 se převedou konečné stavy účtů třídy 5 a 6 

·        964 se převedou konečné stavy účtů 211, 213, 214, 221, 223 a  třídy 4

·        965 se převedou konečné stavy účtů 215, 216

 

Jediný výkaz – rozvaha se vytváří až po provedených závěrečných zápisech.

 

Po této etapě proběhne přeúčtování (vynulování) všech účtů aktiv a pasiv (včetně účtů 933, 963, 964 a 965) na účet 962 – Konečný účet rozvažný.

 

 

 

IV. Vznik nových organizací

 

            Pokud obec zřídí novou příspěvkovou organizaci a nebo obce založí DSO jsou povinny nahlásit tuto skutečnost také na ekonomický odbor krajského úřadu. Krajský úřad spravuje a aktualizuje registr ARIS. V tomto registru jsou zavedeny všechny účetní jednotky – obce, DSO a PO. Pokud by nebyla některá účetní jednotka v tomto registru zapsána, nemohla by předat účetní výkazy. Registr je veřejný a najdete ho na internetových stránkách Ministerstva financí ČR.

 

            K zavedení do registru musí obec předložit písemně tyto doklady. Oznámení obce o vzniku PO nebo DSO,  kopie přidělení identifikačního čísla ze Statistického úřadu, stanov a smluv o vzniku DSO. V písemném oznámení uvede obec následující informace: název, IČO, OKEČ, datum vzniku, u DSO použité analytiky u účtu 231, kmenový oddíl, paragraf.

 

Podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, § 4 jsou účetní jednotky povinny vést účetnictví ode dne svého vzniku. To znamená, že v měsíci, ve kterém vzniknou, musí předat na Ministerstvo financí své výkazy. Podle § 19 musí PO a DSO ke dni vzniku sestavit zahajovací rozvahu. A to i v případě, že rozvaha nebude obsahovat žádná data. Rozvaha musí být potvrzená statutárním orgánem.

V. Odpovědní mail automatu

 

Odpovědní mail  automatu na obec nedojde v případech:

·        Chybně konfigurovaného poštovního programu (špatně uvedená adresa úřadu v emailovém klientu – např. překlepnutí) – většinou se jedná o problém počítačů, ze kterých se běžně neposílá E-MAIL. Velmi časté při zasílání výkazů.

·        Uživatel s omezenou kapacitou schránky vyčerpal kapacitu této schránky. Např. schránka na SEZNAMu  má kapacitu 20MB. Pokud nebude uživatel mazat přijatou poštu, bude po vyčerpání kapacity příjem E-mailů odmítnut.

·        Problém poštovního serveru internetového poskytovatele (např. TISCALI). Jedná se většinou o krátkodobé výpadky (desítky minut).

·        Problém na naší straně nebo chybně uvedená e-mailová adresa automatu. V tomto případě pomůže pouze telefonické nebo e-mailové ověření u odpovídajícího pracovníka krajského úřadu.

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 22.12.2003 / 22.12.2003

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze