Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 12/2003

27. listopad 2003
 

 
 

Zápis ze zasedání výboru pro výchovu,

vzdělávání a zaměstnanost č. 12/2003

konaného dne 27. listopadu 2003

 

Přítomno:

Členové Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost (dále jen VVVZ):

-          Ing. Miroslav Bišof

-          Ota Benc

-          Josef Bulušek

-          Antonín Daněk

-          Mgr. Petr Kesl - místopředseda

-          Mgr. Milan Šmíd - předseda

-          Ing. Václav Štěpán

-          Mgr. Alena Štěrbová

Hosté:

-          Mgr. Zdeněk Ludvík – vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, dále jen OŠMS

-          RNDr. Kamil Ubr – vedoucí oddělení koncepce vzdělávání OŠMS

-          Ing. Alena Vlachová – vedoucí oddělení ekonomiky školství OŠMS

 

Program jednání:

1.      Zahájení jednání a kontrola zápisu z minulého zasedání

2.      Projednání návrhů názvu budoucí Vysoké školy v Jihlavě

3.      Informace k dopisu z města Polná týkající se odloučeného pracoviště Středního odborného učiliště služeb Jihlava v Polné

4.      Úprava sítě středních škol – posilování škol

5.      Zpráva o projednávání rozpočtu kraje Vysočina do resortu školství

6.      Informace o programu Phare IB 2001

7.      Připravované grantové programy

8.      Návrh programu jednání výboru na I. polovinu roku 2004

9.      Různé

10.  Závěr

 

 

1. Zahájení a kontrola zápisu z minulého zasedání

Milan Šmíd, předseda VVVZ, zahájil jednání, přivítal přítomné členy výboru. Přednesl návrh programu jednání, který byl přijat.

K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.

 

2. Projednání návrhů názvu budoucí Vysoké školy v Jihlavě

Na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina byl již tento bod projednán a zastupitelé se usnesli na názvu „Vysoká škola polytechnická Jihlava“.

Tento bod již nebyl projednáván členy výboru.

 

3. Informace k dopisu z města Polná týkající se odloučeného pracoviště Středního odborného učiliště služeb Jihlava v Polné

Členové výboru, Rada kraje Vysočina a Zdeněk Ludvík, vedoucí OŠMS obdrželi po minulém jednání výboru dopis od Jindřicha Skočdopoleho, starosty města Polná, týkající se budoucnosti odloučeného pracoviště Středního odborného učiliště služeb Jihlava ve městě Polná. Pan starosta v dopise uvádí, že na minulém jednání výboru zazněly zkreslené informace o problematice tohoto odloučeného pracoviště.

Zdeněk Ludvík popsal situaci týkající se odloučeného pracoviště v Polné. O záměru ukončit činnost tohoto odloučeného pracoviště nebylo na minulém jednání výboru diskutováno, zazněla pouze zmínka v souvislosti s eventuálním prostorovým řešením při projednávání variant záměrů na sloučení Obchodní akademie a Státní jazykové školy s Integrovanou střední školou obchodní Jihlava.

Předseda výboru i Alena Štěrbová již s panem starostou tuto záležitost prodiskutovali a vše si objasnili.

Petr Kesl vznesl požadavek na pořizování audio nahrávek z každého jednání výboru.

 

USNESENÍ/046/12/2003/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

vysvětlení dopisu pana Jindřicha Skočdopoleho, starosty města Polná.

Usnesení bylo přijato (pro 8, proti 0, zdrželo se 0).

 

Úkol:

Pořizovat audio nahrávky z každého jednání výboru.

 

4. Úprava sítě středních škol – posilování škol

Na jednání Rady kraje Vysočina dne 4. listopadu 2003 bylo schváleno 5 z 9 předložených záměrů ke sloučení a zbývající čtyři záměry byly odloženy a dány OŠMS k dopracování dalších hledisek.

Kamil Ubr předložil členům výboru materiál „Přehled záměrů posilování středních škol – projednávání prosinec 2003“, kde jsou uvedeny čtyři dopracované záměry na slučování škol. Tento materiál bude v nejbližší době projednáván na zasedání Rady kraje Vysočina.

Jedná se o tyto školy:

  • ISŠ obchodní, Jihlava, Havlíčkova 109 a OA a Státní jazyková škola, Jihlava, nám. Svobody 1
  • SOŠ, Moravské Budějovice, Pražská 104 a Gymnázium, Moravské Budějovice, Tyršova 365
  • SZŠ, VZŠ a VOŠ,Třebíč, Hasskova 15 a Střední zemědělská a ekonomická škola, Třebíč, Žižkova 505
  • SOU stavební a OU, Třebíč, Kosmákova 66 a SPŠ stavební, Třebíč, Václavské nám. 44

 

Alena Štěrbová zmínila na úvod závažnou problematiku zdravotnických středních škol. Byla schválena vyhláška upravující vznik oboru zdravotní asistent a zánik oboru všeobecná zdravotní sestra ve středním školství. Obory terciálního zdravotnického vzdělávání v oboru všeobecná sestra mohou být nabízeny jak ve vyšších odborných školách, tak jako bakalářské obory vysokých škol. Vzhledem k tomu, že v kraji Vysočina není vysoká škola, hrozí nebezpečí, že zájemci dají přednost vysokoškolskému vzdělání a budou odcházet ke studiu mimo kraj, což může značně oslabit stávající vyšší zdravotnické školy. Tato vyhláška má vejít v platnost od 1. září 2004. Vzhledem k tomu, že MŠMT dosud neschválilo učební dokumenty v oboru zdravotní asistent, schválila Komise pro školství Rady Asociace krajů ČR usnesení požadující odložení účinnosti vyhlášky v tomto bodě o jeden rok. Zdravotnické školy jsou v situaci, kdy neví, co mají nabízet zájemcům o studium.

Proběhla diskuse ke všem předloženým záměrům slučování škol. Kamil Ubr podal doplňující informace.

 

USNESENÍ/047/12/2003/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

schvaluje

přehled záměrů posilování středních škol – projednávání prosinec 2003 dle materiálu RK-39-2003-31, př. 2. a

doporučuje

tyto záměry Zastupitelstvu kraje Vysočina ke schválení.

Usnesení bylo přijato (pro 7, proti 0, zdrželo se 1).

 

Odešel Miroslav Bišof.

 

5. Zpráva o projednávání rozpočtu kraje Vysočina do resortu školství

Alena Vlachová pohovořila k předloženému materiálu rozpočet – kapitola školství a upozornila na zapracované změny.

Petr Kesl vznesl dotaz, jakým způsobem budou rozdělovány mzdy učitelů středních škol. Zástupci OŠMS odpověděli, že se tak bude dít normativně, ale s korekcemi a normativ bude různý pro různé typy škol.

 

Dále informovala o Pokynu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k udělování výjimek školám podle § 6 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Začíná se prohlubovat problém ve financování základního školství, podepisuje se na tom i úbytek dětí. OŠMS bude v příštím roce vytipovávat spádové školy na výjimku, které by měly být podporovány, aby zůstala zachována dostupnost základního vzdělávání.

 

USNESENÍ/048/12/2003/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

schvaluje

návrh rozpočtu kraje Vysočina pro školy a školská zařízení na rok 2004 a

doporučuje

Zastupitelstvu kraje Vysočina ke schválení.

Usnesení bylo přijato (pro 7, proti 0, zdrželo se 0).

 

6. Informace o programu Phare IB 2001

Kamil Ubr pohovořil k předloženému materiálu Regionální akční plán – návrh (listopad 2003). Tento materiál je výstupem úvodní fáze projektu „Dokončení struktur a opatření pro zvýšení absorpční kapacity na národní a regionální úrovni“ financovaného z prostředků Phare IB 2001. Cílem úvodní fáze projektu bylo zmapovat potenciální projekty v regionu, které se mohou ucházet o podporu ze strukturálních fondů EU a vybrat z nich skupinu,které bude poskytnuta pomoc z prostředků projektu.

Tento akční plán byl předložen na jednání Regionální rady Regionů soudržnosti NUTS II Jihovýchod dne 26. listopadu 2003, kde byl s menšími úpravami schválen. Radou kraje Vysočina byly schváleny projekty za náš kraj.

 

V průběhu odešel Petr Kesl.

 

USNESENÍ/049/12/2003/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci o programu Phare IB 2001 podanou Kamilem Ubrem.

Usnesení bylo přijato (pro 6, proti 0, zdrželo se 0).

 

7. Připravované grantové programy

Na jednání rady kraje dne 25. listopadu 2003 byly předloženy grantové programy za OŠMS, GP Cizí jazyky – brána k novému poznání a GP Lidské zdroje ve firmách. Rada je zatím neprojednávala. Na programu výboru bude tento bod zařazen až na jeho lednovém jednání.

 

8. Návrh programu jednání výboru na rok 2004

Předseda předložil zpracovaný návrh programu jednání výboru na rok 2004, který byl po projednání s menšími úpravami schválen.

 

USNESENÍ/050/12/2003/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

schvaluje

návrh programu jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZK Vysočina a

doporučuje

Zastupitelstvu kraje Vysočina ke schválení.

Usnesení bylo přijato (pro 6, proti 0, zdrželo se 0).

 

9. Různé

V bodu různé neměl nikdo další témata k projednávání.

 

10. Závěr

Na závěr předseda poděkoval všem přítomným za účast a za práci výboru po celý rok a termín zasedání školského výboru č. 1/2004 stanovil na 12. ledna 2004 od 13:30 hod.

 

 

Mgr. Milan Šmíd v. r.

předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZK Vysočina

 

 

Záznam byl pořízen na jednání výboru dne 27. listopadu 2003.

Zapsala Markéta Nováková, dne 28. listopadu 2003 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 9.12.2003 / 9.12.2003

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze