Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro samosprávu

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina č. 6/2003

1. prosinec 2003
 

 
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2003 konaného dne 1. 12. 2003 v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

 

Přítomni:

- 38 členů Zastupitelstva kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 1. 12. 2003;

- zástupci krajského úřadu;

- občanská veřejnost.

 

 

1. Zahájení

Úvodem hejtman F. Dohnal přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 38 z celkového počtu 45 členů zastupitelstva kraje.

Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni J. Černý, J. Kruntorád, J. Skočdopole a K. Tvrdý.

Na jednání zastupitelstva kraje se nedostavili: J. Novotný, J. Jež a M. Zrůst.

Byly určeny zapisovatelky – M. Jakoubková a P. Pospíchalová.

Ověřovateli zápisu byly navrženi: M. Šmíd a J. Slámečka.

Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

Navržený program jednání:

  1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 5/2003
  2. Zabezpečení finančních prostředků k úhradě závazků zdravotnických zařízení zřízených bývalými okresními úřady

Návrh byl schválen 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

 

2. Zabezpečení finančních prostředků k úhradě závazků zdravotnických zařízení zřízených bývalými okresními úřady

M. Vystrčil zastupitele kraje podrobně seznámil s obsahem jednotlivých příloh předloženého materiálu, týkajícího se usnesení vlády České republiky č. 1153 ze dne 12. listopadu 2003 a požádal o doplnění přílohy 10 tohoto materiálu.

F. Dohnal doplnil slova M. Vystrčila o aktuální informace z jednání Rady Asociace krajů ČR, které se konalo 28. 11. 2003 ve Zlíně.

D. Oulehla vznesl dotaz k „vratce“ Nemocnice Jihlava, v jakém právním předpisu je memorandum jako právní institut popsáno, jaké jsou důsledky souhlasu s přijetím memoranda a kdo byl pověřen kontrolou pohledávek Nemocnice Jihlava za rok 2002. V souvislosti s předloženým memorandem pak zdůraznil, že se nejedná o částečnou úhradu závazků, ale o úhradu definitivní.

F. Dohnal uvedl, že memorandum nemá žádný právní vztah, ale jedná se pouze o politickou deklaraci, prohlášení vlády a kraje o definitivním finančním vyrovnání. Podpisem memoranda prohlašujeme, že nebudeme uplatňovat žádné další požadavky. K poslednímu dotazu D. Oulehly sdělil, že statistické výkazy posílají nemocnice přímo Ústavu pro zdravotnické informace a statistiku. Nesrovnalosti v účetnictví nemocnic kraj zjistil až při účetním auditu. Zodpovědný je proto statutární orgán nemocnice.

J. Bambasová vznesla dotaz na mimoúčetní závazky nemocnic. Ohledně optimalizace sítě lůžkových zdravotních zařízení požádala o informaci v souvislosti se zajištěním dětské péče v kraji Vysočina. Na závěr vyslovila podporu rozdělení získaných finančních prostředků do všech zdravotnických zařízení.

T. Hermann vyslovil svůj názor na podmínky memoranda a doporučil jejich úpravu tak, jak bylo dohodnuto mezi Asociací krajů ČR a ministerstvem financí, se současným pověřením rady kraje jednat o úpravě částky navýšením o 92 100 tis. Kč.

V. Novotný doporučil zapracovat konkrétní podmínky do memoranda před jeho schvalováním.

D. Oulehla zdůraznil, že po podpisu memoranda nabývá tento dokument právní účinnost.

I. Denčevová upozornila na možný politický i právní dopad memoranda.

M. Matějková vyslovila svůj názor na současný text memoranda a na výzvu ministerstva zdravotnictví k optimalizaci lůžek ve zdravotnictví v souvislosti se zajištěním pediatrie v kraji.

M. Vystrčil k otázce D. Oulehly ohledně „vratky“ Nemocnice Jihlava uvedl, že žádost o prominutí vyřizuje Ministerstvo financí ČR, které kraj o svém stanovisku k této věci informoval. K otázce přijetí kompenzace uvedl, že úhrada, která je pro vládu úhradou definitivní, nemůže být pro kraj jinou, než pouze částečnou úhradou, neboť zdaleka nedosahuje výše závazků nemocnic.

K dotazu J. Bambasové na mimoúčetní závazky nemocnic sdělil, že problémy nastaly při nezaznamenání dohadných položek do účetnictví u některých nemocnic.

Z. Marková zdůraznila nezbytnost podepsání memoranda pro získání potřebných finančních prostředků.

M. Šmíd upozornil na nevyhovující podmínky pro uvolnění finančních prostředků.

S. Mastný navrhl upravit text memoranda a pověřit radu kraje dalším jednáním o podmínkách uvolnění finančních prostředků.

Z. Marková podpořila návrh S. Mastného.

Po poradě s předsedy politických klubů byl návrh usnesení upraven.

J. Slámečka tlumočil stanovisko svého politického klubu k podpisu předloženého memoranda a podpořil návrh I. Denčevové, hlasovat o předloženém návrhu usnesení odděleně.

Závěrem rozsáhlé diskuse zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení, o kterém bylo hlasováno po částech.

Usnesení 320/06/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

usnesení vlády České republiky č. 1153 ze dne 12. listopadu 2003 o zabezpečení finančních prostředků k úhradě závazků zdravotnických zařízení zřízených bývalými okresními úřady;

Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

schvaluje, za podmínky

navýšení finančních prostředků poskytnutých k řešení závazků (vzniklých do 31. 12. 2002) zdravotnických zařízení zřízených bývalými okresními úřady se sídlem na území kraje Vysočina (UV 1153/2003) pro kraj Vysočina o 92 100 tis. Kč, text memoranda dle materiálu ZK-06-2003-02, př. 3 a

Návrh byl schválen 25 hlasy, proti 1, zdržel se 9.

 

zmocňuje

Radu kraje Vysočina k jednání o podmínkách a k přijetí podmínek, za kterých budou finanční prostředky pro kraj Vysočina uvolněny.

odpovědnost: rada kraje

termín: prosinec 2003

Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2003-02, ZK-06-2003-02pr1, ZK-06-2003-02pr2, ZK-06-2003-02pr3, ZK-06-2003-02pr4, ZK-06-2003-02pr5, ZK-06-2003-02pr6, ZK-06-2003-02pr7, ZK-06-2003-02pr8, ZK-06-2003-02pr9

 

F. Dohnal poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva kraje s tím, že další zasedání se bude konat v úterý 16. 12. 2003.

 

František Dohnal

hejtman kraje Vysočina

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Mgr. Milan Šmíd                                                          ……...……………………………………

 

 

Jan Slámečka                                                              …..………………………………….……

 

Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2003.

Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2003 dne 1. 12. 2003.

Zapsaly: M. Jakoubková, P. Pospíchalová dne 2. 12. 2003 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 8.12.2003 / 29.12.2003

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Zastupitelstvo kraje > Zápisy ze zasedání > 2013

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze