Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Kulturní komise Rady kraje Vysočina č. 5/2003

10. listopad 2003
 

 
 

Zápis ze zasedání

Kulturní komise Rady kraje Vysočina č. 5/2003

konaného dne 10. listopadu 2003

 

Přítomni:

Členové komise

-         Miroslav Felcman

-         PhDr. Josef Chalupa (předseda)

-         Jaroslav Makovec

-         Vladimír Stejskal

-         Vlasta Vrbová

-         Ing. Jana Vališová

-         Mgr. Horymír Kubíček (tajemník komise)

 

Program:

1.       Problematika památkové péče v kraji Vysočina – grantový systém

2.       Podpora obnovy a zachování movitých kulturních památek, jejich prezentace, problematika vývozů, výkupů

3.       Grantový systém v oblasti kultury

4.       Diskuse a různé

5.       Závěr

 

Úvod, aktuální informace

Zasedání zahájil předseda komise. Přivítal přítomné a přednesl program jednání, k programu nebyly vzneseny připomínky.

Poté dodal, že při MK ČR existuje fond na výkup památek, které jsou ohroženy vývozem. Ztráta památky je tím větší, pokud jsou v soukromém vlastnictví. V minulých letech na tento fond dosáhly veškeré instituce. Nyní, pokud má instituce zájem a není zřizovaná státem, musí mít poloviční finanční spoluúčast. Předseda komise podal návrh, že kraj by měl vytvořit podobný fond, který by pokryl těch zbývajících padesát procent.

Hned v úvodu se ujal slova tajemník komise, který podal několik informací k činnosti odboru kultury a památkové péče.

-         Sdělil informace o výstavě v prostorách budovy krajského úřadu. Jedná se o dřevěné plastiky Karla Tomana.

-         28 října 2003 se uskutečnila prezentace kraje Vysočina ve Francii, odbor regionálního rozvoje a odbor kultury tuto akci zaštitoval, jednalo se o výstavu s hudebním doprovodem. Výstava byla zaměřena na  kované plastiky autorů Tasovského, Kmocha a Hurdy, a sklo z dílny Jana Exnara.

-         2. prosince 2003 by měla být vernisáž výstavy Poldiho Habermanna „Proměny v ohni“ - kované plastiky.“

-         V lednu 2004 se uskuteční výstava Školy hmatového modelování Tasov.

-         Nyní se kraj Vysočina finančně podílí na projektu firmy TV Walk, jedná se o 15-ti minutové filmy o kraji Vysočina. Odbor kultury a památkové péče se podílel na přípravě scénáře. Významné osobnosti, které budou v pořadu představeni jsou Otokar Březina, Gustav Mahler, Karel Havlíček Borovský aj.

 

1.       Problematika památkové péče v kraji Vysočina – grantový systém

O tomto bodu pohovořil tajemník komise. Ten vysvětlil pojmy „památkové území“ a „národní kulturní památka“, vyjmenoval městské a vesnické památkové rezervace. Vyzdvihl význam památek UNESCO a upozornil na přesné používání termínů. Mezi památky UNESCO patří historické jádro Telče, židovské město s bazilikou Sv. Prokopa v Třebíči a dále poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou.

Informoval o národních kulturních památkách, které prohlašuje vláda a v první instanci se o ně starají kraje (využití, úpravy atd.). V kraji Vysočina je jich devět.

 

2.       Podpora obnovy a zachování movitých kulturních památek, jejich prezentace, problematika vývozů, výkupů

Tajemník komise apelovat na finanční podporu především drobných památek, které mají svoji historickou a kulturní hodnotu (památníky, kapličky a poutní místa) na jejichž obnovu by mohl kraj přispět z grantového programu.

Odbor kultury a památkové péče vidí další problémy v prohlašování území za památkovou zónu. V některých případech je prohlášeno zbytečně rozsáhlé území např. Červená Řečice.

Diskutovalo se o financích, které dříve měly ve svých rozpočtech okresní úřady na obnovu a zachování kulturních památek. Do rozpočtu kraje Vysočina měly být tyto peníze z Ministerstva kultury ČR rozděleny formou rozpočtového určení daní jedná se o 12,2 milionů Kč.

 

Usnesení č. 04/05/2003/KultK

Kulturní komise

plně podporuje

snahy kraje Vysočina o to, aby částka 12,2 mil. Kč ze státního rozpočtu na rok 2004 určená na obnovu památek byla přidělena do rozpočtu kraje Vysočina a byla použita na obnovu a zachování kulturních památek v kraji Vysočina.

a doporučuje

Radě kraje Vysočina, aby se v této věci angažovala.

Usnesení přijato všemi hlasy

 

Diskutovalo se o výkupu památek. Některé mají velikou hodnotu, ale vzhledem k tomu, že města ani galerie nemají finance na jejich odkup, mohou být prodány do zahraničí. Komise se proto shodla, že by měl vzniknou fond na výkup památek, a v případě, že se v kraji Vysočina objeví dílo mimořádné kvality a hodnoty mělo by se zakoupit. Hlavně by se ovšem měla odkupovat díla mistrů z Vysočiny.

 

Usnesení č. 05/05/2003/KultK

Kulturní komise

doporučuje

Radě kraje Vysočina vytvořit Fond na výkup památek pro muzea a galerie

a umožnit,

aby příspěvkové organizace kraje Vysočina a obce měly možnost dosáhnout na padesáti procentní spoluúčast na výkup památek uloženou v podmínkách fondu Ministerstva kultury ČR.

Usnesení přijato 5-ti hlasy

 

Dále se ujal slova tajemník a vysvětlil činnost krajského úřadu, odboru kultury a památkové péče, při provádění kontrol a metodické činnosti vůči obcím třetího stupně.

Odbor kultury a památkové péče pořádá metodické porady a semináře pro pracovníky státní památkové péče. Dne 20. října 2003 se uskutečnil seminář na kraji – „Zdravotně postižení a jejich bariéry pohybu“.

Z řady kontrol vyplynulo, že obce pověřené výkonem státní správy na úseku památkové péče jsou schopny kvalitně realizovat tento úkol a mají snahu se učit. V měsíčníku Zpravodaj kraje Vysočina poskytuje odbor kultury a památkové péče informace pro obce z oblasti památkové péče.

 

3.       Grantový systém v oblasti kultury

K tomuto problému také pohovořil tajemník komise. Nejdříve zhodnotil grantové programy za předešlá období.

Nemovité památky

Restaurování movitých památek v roce 2003

Regionální kultura II

Edice Vysočiny

 

Tajemník komise představil nově vznikající grant, který má pracovní názvy „Malá muzea Vysočiny“ nebo také „Malé klenotnice Vysočiny“

-         finanční rozsah 2,5 mil. Kč

-          podpora galerií a muzeí zřizovaných obecními samosprávami a dalšími subjekty

-         pouze pro neprodejní galerie,

-         je všeobecný zájem.

Další návrh grantů z oblasti kultury:

Využívání nevyužitých objektů (např. zámky).

Budovy které nejsou zapsány jako památky a mají význam regionální, by mohly být také podpořeny z grantu.

 

Usnesení č. 06/05/2003/KultK

Kulturní komise Rady kraje Vysočina

doporučuje,

Radě kraje Vysočina schválit grantový program „Malé klenotnice Vysočiny“

a doporučuje

aby účast žadatele o podporu byla 30% a kraj by přispíval 70%.

Usnesení přijato všemi hlasy

 

4.       Různé

Diskutovalo se na výše uvedená témata.

Pan Felcman podal návrh, aby grantový program „Edice Vysočiny“ byl příště doplněn o CD nebo DVD. Všichni přítomní se shodli, že tištěná část musí být a CD nebo DVD by byl jako kvalitní doplněk.

Všeobecně přítomní souhlasili s tím, že grantové programy by měly být navrženy tak, aby se příjemci podíleli finančně v maximální výši 50 %.

Diskutovalo se, jak řešit pobočky galerií a muzeí.

V koncepci kultury a památkové péče je dobré řešit otázku vyrovnání rozdílů v dotování muzeí na území kraje Vysočina.

 

5.       Závěr

Předseda ukončil jednání a navrhl termín dalšího zasedání. Poslední zasedání roku 2003 se uskuteční dne 12. 12. 2003 v Horácké galerii v Novém Městě na Moravě.

 

PhDr. Josef Chalupa v. r.

předseda Kulturní komise rady kraje Vysočina

 

 

Zápis pořízen na jednání dne 10. 11. 2003.

Zapsala Šárka Polívková dne 17. 11. 2003 (zápis pořízen na základě záznamu)

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 8.12.2003 / 8.12.2003

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze