Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro samosprávu

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina č. 5/2003

18. listopad 2003
 

 
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2003 konaného dne 18. 11. 2003 v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:

- 44 členů Zastupitelstva kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 18. 11. 2003;

- zástupci krajského úřadu;

- občanská veřejnost.

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 4/2003

Úvodem hejtman F. Dohnal přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 44 z celkového počtu 45 členů zastupitelstva kraje.

Ze zasedání zastupitelstva kraje byl omluven J. Svoboda.

Byly určeny zapisovatelky – M. Jakoubková a P. Pospíchalová.

Na základě pátečního jednání se zástupci společnosti Volksbank CZ, M. Vystrčil předložil přítomným zastupitelům nově upravený materiál 31 „Návrh opatření k řešení krizové finanční situace nemocnic zřizovaných krajem Vysočina - přijetí úvěru“ a požádal o jeho výměnu, včetně příloh 1 – 3.

Ověřovatelkami zápisu byly navrženy: I. Denčevová, M. Matějková.

Návrh byl schválen 44 hlasy, proti 0, zdrželi se 0.

Navržený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 4/2003
 2. Zpráva o činnosti rady kraje
 3. Informace o činnosti krajského úřadu
 4. Finanční podpora obci Vilémov
 5. Rezignace a jmenování člena kontrolního výboru
 6. Darování pozemku, zastavěného chodníkem obci Hartvíkovice
 7. Darování pozemků pod silnicí I/19 na okrese Havlíčkův Brod
 8. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Pacov
 9. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Blatnice mezi Vysočinou a obcí Blatnice
 10. Darování části pozemku v k. ú. a obci Červená Řečice
 11. Přijetí daru nemovitého majetku od obce Hostětice
 12. Darování pozemku v k. ú. Telč městu Telč
 13. Darování pozemku v k. ú. Radostín nad Oslavou
 14. Směna pozemků v k. ú. a obci Třebíč
 15. Smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi Vysočinou a obcí Panenská Rozsíčka
 16. Prodej pozemku v k. ú. Horní Kosov a obci Jihlava
 17. Prodej pozemku v k. ú. a obci Rozsochatec
 18. Prodej části pozemku v k. ú. a obci Okarec
 19. Prodej pozemku v k. ú. Strměchy a obci Pelhřimov
 20. Prodej pozemku v k. ú. a obci Křižanov
 21. Prodej pozemků v k. ú. a obci Třebelovice
 22. Výkup pozemku v k. ú. a obci Jihlava
 23. Výkup pozemků v k. ú. a obci Jimramov
 24. Výkup pozemků v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou
 25. Bezúplatný převod nemovitostí z vlastnictví České republiky ve správě Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví kraje Vysočina
 26. Stavba II/130 rekonstrukce mostu ev. č. 130-009 přes řeku Sázavu v Ledči nad Sázavou, I. stavba - Husovo náměstí
 27. Silnice III/03821 - Lidická-Havířská, Havlíčkův Brod
 28. Dotace obci Úsobí
 29. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden – září 2003
 30. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2003
 31. Návrh opatření k řešení krizové finanční situace nemocnic zřizovaných krajem Vysočina - přijetí úvěru
 32. Zhodnocování volných prostředků kraje
 33. Podpora soutěží krajského až celostátního rozsahu z rozpočtu kraje Vysočina
 34. Sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2004
 35. Přímé výdaje na vzdělávání - změna schválených dotací obcím 
 36. Změny v síti škol, předškolních a školských zařízení
 37. Posilování středních škol
 38. Program na podporu pilotních projektů implementace ICT do výuky a zvýšení informační gramotnosti
 39. Název budoucí neuniverzitní veřejné vysoké školy v Jihlavě
 40. Žádost obce Puklice o finanční výpomoc
 41. Provedení rozpočtového opatření – Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
 42. Informace o lineárním urychlovači pro Nemocnici Jihlava – žádost o finanční příspěvek
 43. Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
 44. Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Územního střediska zdravotní záchranné služby Jihlava, příspěvkové organizace
 45. Zrušení pečovatelské služby ve středisku Dolní Loučky, převod pečovatelské služby na Obec Dolní Loučky a převod movitého majetku
 46. Zrušení pečovatelské služby ve středisku Humpolec, převod pečovatelské služby na Město Humpolec a převod movitého majetku
 47. Zrušení pečovatelské služby ve středisku Pelhřimov, převod pečovatelské služby na Město Pelhřimov a převod movitého majetku
 48. Zrušení pečovatelské služby ve středisku Bystřice nad Pernštejnem, převod pečovatelské služby na Město Bystřice nad Pernštejnem a převod movitého majetku
 49. Zrušení zařízení Ústav sociální péče - denní pobyt pro mentálně postiženou mládež, převod tohoto zařízení na Město Velké Meziříčí a převod movitého majetku
 50. Zrušení pečovatelské služby a jídelny pro důchodce ve městě Třebíč, jejich převod na Město Třebíč, převod nemovitého a movitého majetku
 51. Zrušení pečovatelské služby ve středisku Křižanov, převod pečovatelské služby na Obec Křižanov a převod movitého majetku
 52. Zrušení pečovatelské služby ve středisku Nedvědice, převod pečovatelské služby na Obec Nedvědice a převod movitého majetku
 53. Zrušení pečovatelské služby ve středisku Vír, převod pečovatelské služby na Obec Vír a převod movitého majetku
 54. Průběžná informace o plnění Akčního plánu na zvýšení absorpční kapacity pro čerpání fondů EU
 55. FOND VYSOČINY - Grantový program VOLNÝ ČAS 2004
 56. FOND VYSOČINY – Grantový program REGIONÁLNÍ KULTURA III.
 57. FOND VYSOČINY - Grantový program na podporu projektů v oblasti zemědělství ZEMĚDĚLSKÉ PROJEKTY
 58. Návrh na schválení příspěvku na jednotky SDH obcí
 59. Rozprava

Návrh byl schválen 43 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

M. Bišof navrhl, aby v zápise ze zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2003 bylo v bodě 4. (zpráva o činnosti rady kraje) doplněno vyjádření M. Vystrčila k současné finanční krizi nemocnic v kraji a způsobu jejich hospodaření v předchozích letech.

Návrh na doplnění zápisu byl schválen 27 hlasy, proti 4, zdrželi se 4.

 

2. Zpráva o činnosti rady kraje

F. Dohnal krátce informoval přítomné o předložených zápisech ze zasedání rady kraje. Dále seznámil přítomné se skutečnostmi, kterými se rada kraje v uplynulém období intenzivně zabývala:

·         projednávání zákona o rozpočtovém určení daní;

·         způsob rozdělení finančních prostředků pro zdravotnická zařízení a řešení vzniklé situace v kraji Vysočina

a otevřel rozpravu.

K předkládanému materiálu vznesli dotazy M. Bišof a D. Oulehla.

M. Bišof vznesl námitku k postupu rady kraje při schvalování bodu 3. Sídlo Krajské knihovny Vysočiny, který byl radou kraje č. 36/2003 schválen usnesením 1151/36/2003/RK.

Z. Dobrý doplnil námitku M. Bišofa o názor, že k záměru vybudování sídla Krajské knihovny Vysočiny by mělo být připojeno také stanovisko města Havlíčkův Brod v souvislosti s otázkou účelovosti a využití nové budovy, případně rekonstrukcí současného sídla Knihovny.

F. Dohnal sdělil, že radou kraje byl projednán pouze koncepční záměr vybudování sídla Krajské knihovny Vysočiny. Schvalování návrhů projektů a studie budou výhradně v kompetenci zastupitelů.

D. Oulehla upozornil na nesprávně uvedenou formulaci v zápise ze zasedání rady kraje č. 35/2003, bodu 41. Výstupy z pracovního semináře zastupitelstva kraje ze dne 21. 10. 2003, kde je chybně uvedeno „…seznámila radu kraje se závěry semináře...“, přestože z uvedeného semináře žádné závěry vzneseny nebyly.

F. Dohnal uvedl, že V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, radu kraje na jejím zasedání pouze informovala o průběhu semináře a v tomto znění bude zápis opraven. Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 263/05/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

zprávu o činnosti rady kraje od posledního jednání zastupitelstva kraje.

odpovědnost:

termín:

Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-05-2003-02

 

3. Informace o činnosti krajského úřadu

S. Zikmundová, ředitelka krajského úřadu, podrobně seznámila přítomné s činnostmi jednotlivých odborů za uplynulé období.

J. Slámečka vznesl dotaz, zda kraj počítá s tím, že osloví jmenované obce s vysvětlením v souvislosti se zveřejněním informace o výsledcích hospodaření obcí s uvedením konkrétních nedostatků.

F. Dohnal sdělil, že v tomto směru s dotčenými obcemi hovořil a S. Zikmundová, ředitelka krajského úřadu kraje Vysočina, poskytla komentář k přezkoumání hospodaření obcí, který byl otištěn ve Zpravodaji krajského úřadu kraje Vysočina č. 11. Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 264/05/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

informaci o činnosti krajského úřadu.

odpovědnost:

termín:

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2003-03, ZK-05-2003-03pr1, ZK-05-2003-03pr2, ZK-05-2003-03pr3

 

4. Finanční podpora obci Vilémov

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje návrh na poskytnutí mimořádné finanční dotace obci Vilémov v souvislosti s vítězstvím v celostátní soutěži Vesnice roku 2003.

M. Bišof vznesl protinávrh na poskytnutí mimořádné finanční dotace obci Vilémov ve výši 550 tis. Kč.

Protinávrh nebyl přijat: pro 15 hlasů, proti 11, zdrželo se 16.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 265/05/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         poskytnutí mimořádné finanční dotace obci Vilémov ve výši 520 tis. Kč za vítězství v celostátním kole soutěže Vesnice roku 2003;

·         přesun částky 520 tis. Kč z nespecifikované rezervy kraje (§ 6409 Ostatní činnosti j. n.) do kapitoly zastupitelstvo kraje (§ 3636 Územní rozvoj) na krytí mimořádné dotace obci Vilémov.

odpovědnost: rada kraje

termín: 30. 11. 2003

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2003-04

 

5. Rezignace a jmenování člena kontrolního výboru

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem jmenování nového člena Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 266/05/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

rezignaci Jana Kotena, bytem Lnářská 111, Humpolec, na funkci člena Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina a

jmenuje

členem Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina Ing. Martina Čížka, bytem Olešná – část Plevnice 4, Pelhřimov.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: 18. 11. 2003

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2003-05

 

6. Darování pozemku, zastavěného chodníkem obci Hartvíkovice

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s žádostí obce Hartvíkovice o darování pozemku zastavěného chodníkem. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 267/05/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         darování dílů „a“ a „b“ pozemku par. č. 2056/1 vedeného ve zjednodušené evidenci - původ PK v k. ú. a obci Hartvíkovice, oddělených geometrickým plánem 195-2783/2000 obci Hartvíkovice;

·         dodatek č. 37 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-05-2003-06, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2003

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2003-06, ZK-05-2003-06pr1

 

7. Darování pozemků pod silnicí I/19 na okrese Havlíčkův Brod

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem na darování pozemků zastavěných silnicí I/19 na území okresu Žďár nad Sázavouz vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví ČR – příslušnosti hospodaření příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 268/05/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         darování pozemků zastavěných silnicí I/19 na území okresu Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-05-2003-07, př. 1 do vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodaření Ředitelství silnic a dálnic ČR;

·         dodatek č. 28 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-05-2003-07, př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: I. pololetí r. 2004

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2003-07, ZK-05-2003-07pr1, ZK-05-2003-07pr2

 

8. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Pacov

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem bezúplatného převodu uvedených pozemků. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 269/05/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         darování dílů pozemků a pozemků městu Pacov dle materiálu ZK-05-2003-08, př. 1;

·         dodatek č. 6 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-05-2003-08, př. 2;

·         přijetí daru dílů pozemků a pozemku od města Pacov dle materiálu ZK-05-2003-08, př. 3;

·         dodatek č. 7 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-05-2003-08, př. 4.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2003

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2003-08, ZK-05-2003-08pr1, ZK-05-2003-08pr2, ZK-05-2003-08pr3, ZK-05-2003-08pr4

 

9. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Blatnice mezi Vysočinou a obcí Blatnice

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem darovacích smluv uzavřených mezi krajem Vysočina a obcí Blatnice. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 270/05/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         darování pozemku par. č. 535/3 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 8 370 m2 v k. ú. a obci Blatnice obci Blatnice;

·         přijetí daru geometrickým plánem č. 122-180/2000 ze dne 5. 8. 2002 nově oddělených pozemků par. č. 535/4 – orná o výměře 208 m2, pozemek par. č. 573/2 – orná o výměře 56 m2, pozemek par. č. 1053/2 – orná o výměře 16 m2, pozemek par. č. 525/10 – orná o výměře 18 m2 v k. ú. a obci Blatnice od obce Blatnice do vlastnictví kraje Vysočina;

·         dodatek č. 25 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-05-2003-09, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2003

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2003-09, ZK-05-2003-09pr1

 

10. Darování části pozemku v k. ú. a obci Červená Řečice

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na uzavření darovací smlouvy s obcí Červená Řečice. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 271/05/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         darování dílu „b“ o výměře 3 m2 pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – původ PK par. č. 2119/1 v k. ú. a obci Červená Řečice obci Červená Řečice;

·         dodatek č. 8 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-05-2003-10, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2003

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2003-10, ZK-05-2003-10pr1

 

11. Přijetí daru nemovitého majetku od obce Hostětice

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na uzavření darovací smlouvy s obcí Hostětice, kterou kraj získá do svého vlastnictví pozemek v k. ú. a obci Hostětice a pozemky v k. ú. Částkovice u Hostětic, obec Hostětice a silniční těleso na těchto pozemcích, včetně všech součástí a příslušenství. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 272/05/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         přijetí daru pozemku par. č. 611/5 o výměře 11 335 m2 v k. ú. a obci Hostětice a pozemků par. č. 96/6 o výměře 111 m2 a par. č. 452/1 o výměře 4 985 m2 v k. ú. Částkovice u Hostětic, obec Hostětice a silničního tělesa na těchto pozemcích, včetně všech součástí a příslušenství, od obce Hostětice;

·         dodatek č. 17 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava dle materiálu ZK-05-2003-11, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2003

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2003-11, ZK-05-2003-11pr1

 

12. Darování pozemku v k. ú. Telč městu Telč

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na majetkoprávní vypořádání pozemků v k .ú. Telč s městem Telč. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 273/05/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         darování geometrickým plánem č. 1060-62/2002 ze dne 18. 2. 2003 nově odděleného pozemku par. č. 7710 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 48 m2 v k. ú. a obci Telč městu Telč;

·         dodatek č. 4 Zřizovací listiny Gymnázia Otokara Březiny dle materiálu ZK-05-2003-12, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2003

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2003-12, ZK-05-2003-12pr1

 

13. Darování pozemku v k. ú. Radostín nad Oslavou

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na darování pozemku v k. ú. a obci Radostín nad Oslavou do vlastnictví obce. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 274/05/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         darování geometrickým plánem č. 326-19/2003 ze dne 10. 9. 2003 nově odměřeného pozemku par. č. 2175/60 – ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 206 m2 v k. ú. a obci Radostín n. Oslavou obci Radostín nad Oslavou;

·         dodatek č. 42 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-05-2003-13, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2003

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2003-13, ZK-05-2003-13pr1

 

14. Směna pozemků v k. ú. a obci Třebíč

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s navrhovanou směnou pozemků v k. ú. a obci Třebíč. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 275/05/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         převod pozemků par. č. 1511/13 – ostatní plocha o výměře 1 652 m2 a par. č. 1511/17 – ostatní plocha o výměře 238 m2 v k. ú. a obci Třebíč z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření Ředitelství silnic a dálnic ČR

·         nabytí pozemků par. č. 1507 /36 – ostatní plocha, silnice o výměře 112 m2, par. č. 1507/37 – ostatní plocha, silnice o výměře 42 m2, par. č. 1507/40 – ostatní plocha, silnice o výměře 665 m2 , par. č. 1507/41 – ostatní plocha, silnice o výměře 957 m2 , par. č. 1511/11 – ostatní plocha, silnice o výměře 5 m2 v k. ú a obci Třebíč z vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví kraje Vysočina;

·         dodatek č. 33 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-05-2003-14, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: listopad 2003

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2003-14, ZK-05-2003-14pr1

 

15. Smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi Vysočinou a obcí Panenská Rozsíčka

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Vysočinou a obcí Panenská Rozsíčka. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 276/05/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě, podle které kraj Vysočina daruje do vlastnictví obce Panenská Rozsíčka části pozemků par. č. 1107/25 a par. č. 2603/1 v k. ú. a obci Panenská Rozsíčka, zastavěné inženýrskými sítěmi, veřejným osvětlením, včetně el. přípojky a chodníku.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2003

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2003-15

 

16. Prodej pozemku v k. ú. Horní Kosov a obci Jihlava

M. Vystrčil seznámil radu kraje s návrhem na prodej pozemku v k. ú. Horní Kosov a obci Jihlava. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 277/05/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   prodej pozemku par. č. 339/20 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 99 m2 v k. ú. Horní Kosov a obci Jihlava, Janovi a Dagmaře Šerých za kupní cenu 50 000,- Kč plus úhradu částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí;

·   dodatek č. 15 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava, dle materiálu ZK-05-2003-16, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2003

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2003-16, ZK-05-2003-16pr1

 

17. Prodej pozemku v k. ú. a obci Rozsochatec

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na prodej pozemku v k. ú. a obci Rozsochatec do vlastnictví žadatele ing. Antonína Urbana. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 278/05/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   prodej pozemku par. č. 250/33 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 64 m2 v k. ú. a obci Rozsochatec, Antonínu a Šárce Urbanovým za kupní cenu 2 000,-Kč plus úhradu částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí;

·   dodatek č. 27 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod, dle materiálu ZK-05-2003-17, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2003

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2003-17, ZK-05-2003-17pr1

 

18. Prodej části pozemku v k. ú. a obci Okarec

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s žádostí o odprodej části pozemku v k. ú. a obci Okarec. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 279/05/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         prodej dílu „h“ o výměře 8 m2 odděleného geometrickým plánem č. 77-7981/96 ze dne 13. 2. 1997 z pozemku par. č. 372 ostatní plocha, silnice v k. ú. a obci Okarec, Jiřímu Vlašínovi, bytem Okarec 6, za kupní cenu 240,- Kč plus úhradu částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí;

·         dodatek č. 35 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-05-2003-18, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2003

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2003-18, ZK-05-2003-18pr1

 

19. Prodej pozemku v k. ú. Strměchy a obci Pelhřimov

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje žádost manželů Kouřilových o odkoupení části pozemku v k. ú. Strměchy, obec Pelhřimov. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 280/05/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         prodej geometrickým plánem č. 104-83/2003 ze dne 22. 9. 2003 nově odděleného pozemku par. č. 617/7 – ostatní plocha, silnice o výměře 9 m2 v obci Pelhřimov, k. ú. Strměchy, Marii a Petrovi Kouřilovým, bytem Podvinný mlýn 2130, 190 00 Praha 9, za kupní cenu 2 160,- Kč plus úhradu částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí;

·         dodatek č. 9 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-05-2003-19, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2003

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2003-19, ZK-05-2003-19pr1

 

20. Prodej pozemku v k. ú. a obci Křižanov

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o žádosti společnosti FEROSTAR, s. r. o., Křižanov o odkoupení části pozemku v k. ú. a obci Křižanov z vlastnictví kraje. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 281/05/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         prodej pozemku označeného jako díl „a“ o výměře 100 m2 odděleného geometrickým plánem č. 518-4035/2001 ze dne 21. 11. 2001 z pozemku par. č. 300/1 v k. ú. a obci Křižanov, obchodní společnosti FEROSTAR s. r. o., se sídlem Za Branou 455, 594 51 Křižanov za kupní cenu 2 450,- Kč plus úhradu částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí;

·         dodatek č. 1 Zřizovací listiny Okresní správy ústavů sociálních služeb Žďár nad Sázavou, Žižkova 1, PSČ 591 12, dle materiálu ZK-05-2003-20, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2003

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2003-20, ZK-05-2003-20pr1

 

22. Výkup pozemku v k. ú. a obci Jihlava

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje žádost firmy ICOM transport, a. s., Jihlava o dořešení majetkoprávních vztahů k pozemku v k. ú. a obci Jihlava a k stavbě silnice na tomto pozemku. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 282/05/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   koupi pozemku par. č. 5783/37 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 19 m2 v k. ú. a obci Jihlava a stavby silničního tělesa nacházejícího se na tomto pozemku od firmy ICOM transport, a. s., do vlastnictví kraje Vysočina za cenu 9 120,- Kč;

·   dodatek č. 16 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava dle materiálu ZK-05-2003-22, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2003

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2003-22, ZK-05-2003-22pr1

 

23. Výkup pozemků v k. ú. a obci Jimramov

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o žádosti SÚS Žďár nad Sázavou o majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicí II/375 Jimramov–Ubušín. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 283/05/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         koupi pozemku par. č. 1244/2 ostatní plocha, silnice o výměře 120 m2 v k. ú. a obci Jimramov za kupní cenu 2 635,- Kč;

·         dodatek č. 51 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-05-2003-23, př. 1;

·         koupi pozemku par. č. 1244/3 ostatní plocha, silnice o výměře 129 m2 v k. ú. a obci Jimramov za kupní cenu 2 835,- Kč;

·         dodatek č. 52 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-05-2003-23, př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2003

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2003-23, ZK-05-2003-23pr1, ZK-05-2003-23pr2

 

24. Výkup pozemků v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na výkup pozemků v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 284/05/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   koupi pozemků par. č. 202/8 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 915 m2, par. č. 205/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 559 m2, par. č. 3188/19 – ostatní plocha, silnice o výměře 246 m2, par. č. 3188/23 – ostatní plocha, silnice o výměře 1 339 m2, par. č. 3188/41 – ostatní plocha, silnice o výměře 115 m2, par. č. 3188/44 – ostatní plocha, silnice o výměře 48 m2 a par. č. 3189/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 113 m2 v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou za cenu 116 325,- Kč do vlastnictví kraje Vysočina;

·   dodatek č. 36 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-05-2003-24, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2003

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2003-24, ZK-05-2003-24pr1

 

25. Bezúplatný převod nemovitostí z vlastnictví České republiky ve správě Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví kraje Vysočina

M. Vystrčil podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 285/05/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

prohlašuje,

že nemovitosti užívané Školním statkem Telč, Slavatovská 86, dle materiálu ZK-05-2003-25, př. 1, požadované k bezúplatnému převodu z Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina, jsou pro činnost předškolních zařízení, škol a školských zařízení zřízených krajem Vysočina a zařazených do sítě předškolních zařízení, škol a školských zařízení, pro tyto subjekty nezbytné a že převod nemovitostí pro tyto subjekty je i ve výhledu v souladu s koncepcí školství kraje.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: listopad 2003

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2003-25, ZK-05-2003-25pr1

 

21. Prodej pozemků v k. ú. a obci Třebelovice

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem na prodej pozemků v k. ú. a obci Třebelovice žadateli Janu Slabému.

Z. Dobrý vznesl dotaz, zda byly zvažovány všechny možné varianty využití uvedeného pozemku a zda navrhovaná prodejní cena je adekvátní k výměru plochy pozemku, který kraj prodává.

M. Vystrčil sdělil, že pozemek je více než 2 roky nevyužitý, obec o něj nemá zájem a nenašel se jiný zájemce.

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, doplnil, že uvedený pozemek byl v minulosti užíván správou a údržbou silnic jako manipulační pozemek, nikdo se o něj nestaral a postupem času na něm vznikala černá skládka. Pro kraj ani pro správu není tento pozemek potřebný, proto odbor majetkový doporučuje za navrhovanou cenu pozemek prodat. Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 286/05/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         prodej pozemků par. č. 1352/6 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 293 m2, par. č. 1352/7 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 3 742 m2, par. č. 1352/11 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 1 907 m2, par. č. 1359/3 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 471 m2 a par. č. 1359/4 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 1 328 m2 v k. ú. a obci Třebelovice, Janu Slabému, bytem Třebelovice 23, za kupní cenu 219 000,- Kč;

·         dodatek č. 34 Zřizovací listiny Správa a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-05-2003-21, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: listopad 2003

Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 1, zdrželo se 5.

Zdrojové materiály: ZK-05-2003-21, ZK-05-2003-21pr1

 

26. Stavba II/130 rekonstrukce mostu ev. č. 130-009 přes řeku Sázavu v Ledči nad Sázavou, I. stavba - Husovo náměstí

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na uzavření Smlouvy o sdružení finančních prostředků mezi krajem Vysočina a městem Ledeč nad Sázavou na uhrazení nákladů na objekty ve vlastnictví města. Z jednání zastupitelstva kraje se omluvil V. Novotný. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky a návrhy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 287/05/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

uzavření Smlouvy o sdružení finančních prostředků na stavbu „II/130 Rekonstrukce mostu ev. č. 130-009 přes řeku Sázavu v Ledči nad Sázavou, I. stavba - Husovo náměstí.“ mezi městem Ledeč nad Sázavou a krajem Vysočina, podle které město Ledeč nad Sázavou sdruží své finanční prostředky ve výši 3 178 000,- Kč s krajem Vysočina jako investorem na uhrazení nákladů na objekty ve vlastnictví města.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2003

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2003-26

 

27. Silnice III/03821 - Lidická-Havířská, Havlíčkův Brod

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na uzavření Smlouvy o sdružení finančních prostředků s městem Havlíčkův Brod na uvedenou stavbu. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 288/05/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

uzavření Smlouvy o sdružení finančních prostředků na stavbu „III/03821 Lidická-Havířská, Havlíčkův Brod“ mezi městem Havlíčkův Brod a krajem Vysočina, podle které město Havlíčkův Brod sdruží své finanční prostředky ve výši 1 535 tis. Kč s krajem Vysočina jako investorem na uhrazení rozdílu mezi původním a novým řešením stavby objektu napojení stávající silnice III/03821.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2003

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2003-27

 

28. Dotace obci Úsobí

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem o poskytnutí dotace obci Úsobí na provedení nezbytných úprav opěrné zdi nacházející se mezi budovou základní školy v Úsobí a silnicí III/3489. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 289/05/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         poskytnutí dotace obci Úsobí na provedení nezbytných úprav opěrné zdi při silnici III/3489 u budovy základní školy v Úsobí ve výši 2 500 tis. Kč;

·         povýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, kapitálové výdaje, § 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené o 2 500 tis. Kč snížením nespecifikované rezervy kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: prosinec 2003

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-05-2003-28

 

29. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden – září 2003

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje pravidelnou zprávu o čerpání rozpočtu kraje za uplynulé období a otevřel rozpravu.

M. Bišof požádal o zdůvodnění nízkého procentuálního plnění čerpání rozpočtu zmíněných kapitol (zemědělství, životního prostředí, územního plánování, regionálního rozvoje, zdravotnictví, ….).

M. Vystrčil sdělil, že správce kapitoly má možnost v rámci kapitoly s financemi disponovat tak, aby mohly být realizované standardní činnosti v dané oblasti. Zdůraznil, že správci kapitol jsou nabádáni k efektivnímu čerpání prostředků včetně toho, že případné nízké procentuální čerpání má být jednoznačně upřednostněno před unáhleným utrácením na konci roku.

Dále navrhl, že ekonomický odbor připraví pro všechny zastupitele písemný materiál, kde bude vysvětleno a zdůvodněno nedočerpání jednotlivých položek, a který bude zastupitelům zaslán el. poštou. Případné další dotazy by mohly být zodpovězeny na semináři ZK k rozpočtu kraje, který se uskuteční dne 1. 12. 2003 na Krajském úřadě kraje Vysočina.

M. Bišof akceptoval návrh M. Vystrčila.

J. Vondráček navrhl projednání tohoto písemného materiálu na jednání finančního výboru a souhlasil s přesunem nevyčerpaných prostředků z rozpočtu jednotlivých paragrafů a kapitol do kapitoly Rezerva a rozvoj kraje.

B. Kotlán upozornil na nezbytnost aktualizace číselných údajů pro zasedání finančního výboru, kde bude projednáváno plnění rozpočtu za období 1 – 10. Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 290/05/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

zprávu o čerpání rozpočtu kraje za období leden – září 2003 dle materiálu ZK-05-2003-29, př. 1.

odpovědnost: odbor ekonomický

termín:

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-05-2003-29, ZK-05-2003-29pr1

 

30. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2003

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s navrhovanou změnou schváleného rozpočtu kraje na rok 2003. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 291/05/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

přesun nevyčerpaných prostředků z rozpočtu jednotlivých paragrafů a kapitol do kapitoly Rezerva a rozvoj kraje (§ 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené) ve výši 6 149 tis. Kč a do Fondu Vysočiny ve výši 40 000 tis. Kč dle materiálu ZK-05-2003-30, př. 1.

odpovědnost: odbor ekonomický

termín: 18. 11. 2003

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2003-30, ZK-05-2003-30pr1

 

31. Návrh opatření k řešení krizové finanční situace nemocnic zřizovaných krajem Vysočina - přijetí úvěru

M. Vystrčil podrobně seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým materiálem, doporučil návrh ke schválení a otevřel rozpravu.

J. Novotný vyjádřil negativní postoj k žádosti kraje o poskytnutí úvěru k řešení krizové finanční situace nemocnic v kraji.

B. Kotlán poznamenal, že by v předloženém materiálu mělo být uvedeno znění usnesení 1170/36/2003/RK, kterým rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje schválit uzavření smlouvy o přijetí krátkodobého provozního úvěru.

I. Denčevová vznesla dotaz, jakým způsobem bude řešena rozdílná částka v návrhu opatření mezi neuhrazenými fakturovanými závazky a úvěrem, jakým způsobem by byla řešena situace, pokud by rada kraje neschválila specifikaci toho, co nemocnice chtějí uhradit a zda jsou známy nejakutnější závazky nemocnic, které ohrožují jejich existenci.

J. Slámečka vyjádřil svůj názor k řešení krizové situace nemocnic a dotázal se, z jakého důvodu nebyly do komise pro posouzení a hodnocení nabídek pro výběr bankovního ústavu jmenováni zástupci politických klubů stejným způsobem, jak je zavedený systém.

D. Oulehla vyjádřil svůj názor k diskutované problematice a upozornil na nutnost dále se touto záležitostí intenzivně zabývat a pokračovat v jednáních při řešení krizové finanční situace nemocnic zřizovaných krajem Vysočina.

T. Herman a K. Tvrdý vyslovili souhlasné stanovisko s předloženým návrhem usnesení.

M. Bišof vznesl dotaz, zda není porušován zákon v případě plošného snížení osobních příplatků zaměstnancům v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina a požádal o písemné vyjádření k tomuto dotazu.

M. Vystrčil sdělil, že schválením návrhu smlouvy o přijetí krátkodobého provozního úvěru budou finanční prostředky rozděleny všem nemocnicím zřizovaným krajem Vysočina, a to formou poskytnutí návratné finanční výpomoci zhruba do doby obdržení dotace od státu. Rada kraje navrhuje, aby ředitelé nemocnic předložili radě kraje své specifické požadavky a na základě těchto požadavků budou finanční prostředky uvolněny. Pokud by došlo k nesouladu mezi návrhy ředitelů nemocnic, ohledně konkrétních plateb a rady kraje, budou jednání pokračovat tak, aby vedla ke shodě obou zúčastněných stran.

K dotazu J. Slámečky uvedl, že výběrové řízení bylo provedeno standardním způsobem. Náklady na toto výběrové řízení spadají do úrovně výběrových řízení do 2 mil. Kč, proto nebyli osloveni zástupci z politických klubů.

K požadavku M. Bišofa podotkl, že je sice možné si právní rozbor vyžádat, ale není si zcela jistý, zda by toto vyjádření měli vypracovat právníci krajského úřadu.

Z. Dobrý podpořil navržené řešení kraje, poskytnout finanční prostředky nemocnicím v kraji dříve, než je obdrží z ministerstva. Dále vyjádřil nespokojenost, jakým způsobem rada kraje řídí od začátku roku 2003 oblast zdravotnictví, a jakým způsobem jsou poskytovány informace k této krizové situaci.

Z jednání se omluvila M. Ostatnická.

Z. Marková vznesla návrh na ukončení diskuse k projednávanému materiálu a hlasování o předloženém návrhu usnesení, pokud nebude vznesen protinávrh k materiálu, který je předložen.

Návrh Z. Markové byl přijat 30 hlasy, proti 5, zdrželo se 7.

Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 292/05/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   uzavření smlouvy o přijetí krátkodobého provozního úvěru ve výši 150 mil. Kč dle materiálu ZK-05-2003-31, př. 1;

·   rozdělení takto získaných finančních prostředků, a to formou poskytnutí návratné finanční výpomoci jednotlivým nemocnicím ve výši dle materiálu ZK-05-2003-31, př. 3upr1;

·   přidělení návratné finanční výpomoci jednotlivým nemocnicím na základě jimi zpracovaných podkladů schválených radou kraje

odpovědnost: rada kraje

termín: do 31. 12. 2003

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2003-31

 

32. Zhodnocování volných prostředků kraje

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh investiční strategie a návrh na rozdělení kompetencí při nakládání s portfoliem kraje a otevřel rozpravu. Z jednání zastupitelstva kraje se omluvil J. Kruntorád.

D. Oulehla informoval přítomné o příspěvcích právního a ekonomického oddělení do předloženého materiálu a provedl jeho porovnání s dosavadní smlouvou s firmou SI Asset Management.

Z. Dobrý podotkl, že otázka bezpečnostního zajištění kreditu kraje měla být projednána ve finančním výboru.

M. Vystrčil konstatoval, že srovnání KB s firmou SI Asset Management je téměř nemožné, protože s KB kraj zatím nemá roční zkušenost, jako v případě firmy SI Asset Management. Zmínil však také, že jedním z kritérií, které bylo navrženo kontrolním a finančním výborem pro výběrovém řízení bylo, že pokud by došlo ke zcizení finančních prostředků, svěřených do správy zhodnocovací společnosti, nemá společnost SI Asset Management, na rozdíl od KB nebo ČS, dostatečné finanční krytí k uhrazení vzniklé ztráty. To bylo nakonec rozhodujícím faktorem pro výběr institucí s dostačujícím základním jměním. Při konečném výběru byl přítomen předseda finančního i kontrolního výboru.

Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 293/05/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         Investiční strategii, rozdělení kompetencí a kontrolu nakládání s volnými finančními prostředky kraje Vysočina mimo běžné účty dle materiálu ZK-05-2003-32, př. 1;

·         Smlouvu o obhospodařování cenných papírů dle materiálu ZK-05-2003-32, př. 2;

·         Smlouvu o obhospodařování portfolia dle materiálu ZK-05-2003-32, př. 3.

odpovědnost: odbor ekonomický

termín: 18. 11. 2003

Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 3, zdržel se 5.

Zdrojové materiály: ZK-05-2003-32, ZK-05-2003-32pr1, ZK-05-2003-32pr2, ZK-05-2003-32pr3

 

33. Podpora soutěží krajského až celostátního rozsahu z rozpočtu kraje Vysočina

A. Štěrbová seznámila zastupitelstvo kraje s navrženým rozpočtovým opatřením. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 294/05/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

přidělení finančních prostředků z rozpočtu kraje Vysočina pro rok 2003 - kapitola Školství (§ 3299 Záležitosti vzdělávání, běžné výdaje) ve výši 20 000,- Kč městu Jihlava pro Základní školu Jihlava, Demlova 32.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: listopad 2003

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2003-33, ZK-05-2003-33pr1

 

34. Sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2004

A. Štěrbová seznámila zastupitelstvo kraje s návrhy rozhodnutí o sloučení níže uvedených příspěvkových organizací a s návrhy dodatků zřizovacích listin přejímacích organizací.

Z. Dobrý poznamenal, že je pro něj nepřijatelné pro tento bod hlasovat, neboť k materiálu nebyla přiložena stanoviska ředitelů škol, školských odborů a stanoviska příslušných zastupitelstev měst, jak bylo dohodnuto mezi politickými kluby.

F. Dohnal sdělil přítomným, že před jednáním zastupitelstva kraje obdržel archy s podpisy rodičů a přátel SOU v Telči, kteří žádají, aby bylo odloženo sloužení SOŠ a G v Telči s tím, že od příštího roku bude v Telči působit Masarykova univerzita v Brně. Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 295/05/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          rozhodnutí o sloučení Střední odborné školy, Telč, nám. Zachariáše z Hradce 2, s Gymnáziem Otokara Březiny, Telč, Hradecká235, dle materiálu ZK-05-2003-34, př. 1 a dodatek č. 4 zřizovací listiny přejímající organizace dle materiálu ZK-05-2003-34, př. 2;

·         rozhodnutí o sloučení Středního odborného učiliště technického a Učiliště, Humpolec, Nádražní 486, Integrované střední školy, Světlá nad Sázavou, Zámecká 1 a Střední zemědělské školy, Havlíčkův Brod, Jihlavská 895, se Střední zemědělskou školou, Humpolec, Školní 764, dle materiálu ZK-36-2003-34, př. 3 a dodatek č. 1 zřizovací listiny přejímající organizace dle materiálu ZK-36-2003-34, př. 4.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 20 dnů po schválení zastupitelstvem zaslat rozhodnutí a dodatky ke zřizovacím listinám slučovaným organizacím

Usnesení bylo přijato 31 hlasy, proti 2, zdrželo se 7.

Zdrojové materiály: ZK-05-2003-34, ZK-05-2003-34pr1, ZK-05-2003-34pr2, ZK-05-2003-34pr3, ZK-05-2003-34pr4

 

35. Přímé výdaje na vzdělávání - změna schválených dotací obcím 

A. Štěrbová podala zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 296/05/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

navýšení dotace obcím určenou na krytí přímých neinvestičních výdajů na vzdělávání pro školy, předškolní a školská zařízení jimi zřizované celkem o 16 283 tis. Kč dle materiálu ZK-05-2003-35, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: listopad 2003

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2003-35, ZK-05-2003-35pr1

 

36. Změny v síti škol, předškolních a školských zařízení

A. Štěrbová předložila zastupitelstvu kraje ke schválení záměry změn v síti škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina.

V. Výborný vyslovil souhlasné stanovisko s předloženým materiálem. Současně však zmínil, že pokud se má zvýšit kapacita Pomocné školy s více vadami v Jihlavě, nemůže potřebnou investici hradit v plné výši Město. Vzhledem k tomu, že využití je opravdu krajské, usiluje Město již delší dobu o to, aby zřizovatelem této školy byl kraj.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 297/05/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

záměry změn v síti škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina označené v materiálu ZK-05-2003-36, př. 2 kódy 1A, B, C, D, 1E, F, G, H, 2A, 2E, F, G, H, I, J, 2B, 2C, D, 2K, L, 3A, 3B, 3C, D, E, F, G, H, 3I, J, 3K, L, M, N, O, P, R, 3S, 3T, U, 3V, X, 4A, B, 5A, 5E, 5D, 5B, 5C, 6A, B, 6E, 6C, D, 7A, 7B, 7C, D, 8E, F, G, 8H, I, 8D, 9A, 11A, B, 11C, 12A, 12B, C, D, E, 13B, 13H, I, J, K, L, M, 14A, 15B, 15A, 18A, B, 19A, B, C, H, J, N, 19Y, CC, DD, 19D, E, F, G, CH, K, M, O, T, 19EE, FF, GG, HH, 19L, 19S, JJ, 19I, 19P, Q, R, X, Z, AA, BB, 19U, V, W, 19II, 20A, 20B, 22B, 22A, C, 25A, 25B, C, D, E, F, G, H, 25I, J, 26A, 26G, 26B, 26LL, 26C, D, E, F, H, I, J, K, 28A, 29A, 30A, 31A, B, 32A, 33A, 34A a předložení žádostí o změnu na MŠMT a

doporučuje

MŠMT provedení záměrů změn v síti škol a školských zařízení zřizovaných jiným zřizovatelem než krajem Vysočina označených v materiálu ZK-05-2003-36, př. 2 kódy 10A, 16A, 17C, 17A, B, 17D, E, F, 23C, D, 23B, 23A, 23E, F, G, H, I, 27A, 27B, D, 27C.

odpovědnost: Z. Ludvík, K. Ubr, Z. Nouzová, odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 30. 11. 2003 odeslat na MŠMT

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 2.

Zdrojové materiály: ZK-05-2003-36, ZK-05-2003-36pr1, ZK-05-2003-36pr2

 

37. Posilování středních škol

A. Štěrbová seznámila zastupitelstvo kraje se záměry na posílení středních škol. Z jednání zastupitelstva kraje se omluvil J. Slámečka.

M. Šmíd doplnil stanovisko Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost kraje Vysočina a doporučil předložený materiál schválit.

Z. Marková vyslovila svůj názor ke slučování gymnázií s odbornými školami.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 298/05/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

záměry změn v síti škol zřizovaných krajem Vysočina označené v materiálu ZK‑05‑2003-37, př. 2 kódy 1A, 2A, 3A, 4A, 5A.

odpovědnost: Z. Ludvík, K. Ubr, Z. Nouzová

termín: do 30. 11. 2003 informovat příslušné školy

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 2, zdržel se 3.

Zdrojové materiály: ZK-05-2003-37, ZK-05-2003-37pr1, ZK-05-2003-37pr2

 

38. Program na podporu pilotních projektů implementace ICT do výuky a zvýšení informační gramotnosti

A. Štěrbová předložila zastupitelstvu kraje návrh rozpočtového opatření v souvislosti s poskytnutím účelové dotace z MŠMT na realizaci projektů v rámci programu „Pilotní projekty P I a P II v rámci realizace I. etapy SIPVZ“ obcím pro jimi zřizované školy. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 299/05/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

účelovou dotaci z MŠMT na realizaci projektů v rámci programu „Pilotní projekty P I a P II v rámci realizace I. etapy SIPVZ“ obcím pro jimi zřizované školy ve výši 383 tis. Kč dle materiálu ZK-05-2003-38, př. 1.

odpovědnost: Z. Ludvík,K. Ubr

termín: listopad 2003

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2003-38, ZK-05-2003-38pr1

 

39. Název budoucí neuniverzitní veřejné vysoké školy v Jihlavě

A. Štěrbová seznámila zastupitelstvo kraje s návrhy názvů budoucí vysoké školy v Jihlavě. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 300/05/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

návrh názvu budoucí vysoké školy „Vysoká škola polytechnická Jihlava“.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 21. 11. 2003 odeslat na MŠMT ČR

Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 2, zdrželo se 6.

Zdrojové materiály: ZK-05-2003-39

 

40. Žádost obce Puklice o finanční výpomoc

P. Pospíchal předložil zastupitelstvu kraje návrh na poskytnutí dotace obci Puklice na opravu poškozeného majetku v obci.

K. Tvrdý vznesl protinávrh na přiznání dotace obci Puklice ve výši 800 tis. Kč.

Protinávrh nebyl schválen: pro 12 hlasů, proti 14, zdrželo se 10.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 301/05/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   zvýšení rozpočtu kapitoly Doprava (§ 2212 – Silnice) o částku 400 tis. Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje (§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené);

·   poskytnutí dotace obci Puklice ve výši 400 tis. Kč na opravu místních komunikací, mostu a hráze rybníka poškozených živelní katastrofou.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: 15. 12. 2003

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2003-40

 

41. Provedení rozpočtového opatření – Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina

I. Rohovský předložil zastupitelstvu kraje návrh na provedení rozpočtového opatření za účelem zajištění finančních prostředků k úhradě zakázky na zpracování „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina“. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 302/05/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

povýšení kapitoly Zemědělství, § 2399 – Ostatní záležitosti vodního hospodářství, jinde nezařazené o částku 2 479 050,- Kč za účelem zajištění finančních prostředků k úhradě zakázky na zpracování „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina“ snížením položky Strategické a koncepční materiály, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené.

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství aodbor ekonomický

termín: listopad 2003

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2003-41

 

42. Informace o lineárním urychlovači pro Nemocnici Jihlava – žádost o finanční příspěvek

M. Matějková předala zastupitelstvu kraje informace ohledně financování pracoviště pro provoz lineárního urychlovače v Nemocnici Jihlava. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 303/05/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   poskytnutí účelové investiční dotace na rekonstrukci pracoviště ozařoven Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci ve výši 4 600 tis. Kč;

·   zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice o částku 4 600 tis. Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci a snížení rozpočtu výdajů kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené o částku 4 600 tis. Kč;

·   povýšení závazného ukazatele investiční dotace pro Nemocnici Jihlava o částku 4 600 tis. Kč.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: listopad 2003

Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

Zdrojové materiály: ZK-05-2003-42

 

43. Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace

M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje ke schválení dodatek č. 1 Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 304/05/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 1 Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2003-43, př. 1.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: listopad 2003

Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-05-2003-43, ZK-05-2003-43pr1

 

44. Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Územního střediska zdravotní záchranné služby Jihlava, příspěvkové organizace

M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje ke schválení dodatek č. 1 Zřizovací listiny Územního střediska zdravotnické záchranné služby Jihlava, příspěvkové organizace. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 305/05/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 1 Zřizovací listiny Územního střediska zdravotnické záchranné služby Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2003-44, př. 1.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: listopad 2003

Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-05-2003-44, ZK-05-2003-44pr1

 

45. Zrušení pečovatelské služby ve středisku Dolní Loučky, převod pečovatelské služby na Obec Dolní Loučky a převod movitého majetku

M. Matějková informovala zastupitelstvo kraje o předloženém materiálu. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 306/05/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         ukončení poskytování pečovatelské služby ve středisku Dolní Loučky zajišťované Okresní správou ústavů sociálních služeb Žďár nad Sázavou, příspěvkovou organizací, ke dni 31. 12. 2003;

·         bezúplatný převod části movitého majetku Okresní správou ústavů sociálních služeb Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace, na Obec Dolní Loučky v souladu se zákonem č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, dle materiálu ZK-05-2003-45, př. 2.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: prosinec 2003

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2003-45, ZK-05-2003-45pr1, ZK-05-2003-45pr2

 

46. Zrušení pečovatelské služby ve středisku Humpolec, převod pečovatelské služby na Město Humpolec a převod movitého majetku

M. Matějková informovala zastupitelstvo kraje o předloženém materiálu. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 307/05/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         ukončení poskytování pečovatelské služby ve středisku Humpolec zajišťované Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, ke dni 31. 12. 2003;

·         bezúplatný převod části movitého majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, na Město Humpolec v souladu se zákonem č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, dle materiálu ZK-05-2003-46, př. 2.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: prosinec 2003

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2003-46, ZK-05-2003-46pr1, ZK-05-2003-46pr2

 

47. Zrušení pečovatelské služby ve středisku Pelhřimov, převod pečovatelské služby na Město Pelhřimov a převod movitého majetku

M. Matějková informovala zastupitelstvo kraje o předloženém materiálu. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 308/05/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         ukončení poskytování pečovatelské služby ve středisku Pelhřimov zajišťované Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, ke dni 31. 12. 2003;

·         bezúplatný převod části movitého majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, na Město Pelhřimov v souladu se zákonem č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, dle materiálu ZK-05-2003-47, př. 2.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: prosinec 2003

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2003-47, ZK-05-2003-47pr1, ZK-05-2003-47pr2

 

48. Zrušení pečovatelské služby ve středisku Bystřice nad Pernštejnem, převod pečovatelské služby na Město Bystřice nad Pernštejnem a převod movitého majetku

M. Matějková informovala zastupitelstvo kraje o předloženém materiálu. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 309/05/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·        bezúplatný převod části movitého majetku Okresní správy ústavů sociálních služeb Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace, na Město Bystřice nad Pernštejnem, v souladu se zákonem č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, dle materiálu ZK-05-2003-48, př. 2;

·        převod leasingového vztahu, jehož předmětem je osobní automobil Škoda Felicia Combi ZRJ 19–45, z Okresní správy ústavů sociálních služeb Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace na Město Bystřice nad Pernštejnem.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: prosinec 2003

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2003-48, ZK-05-2003-48pr1, ZK-05-2003-48pr2

 

49. Zrušení zařízení Ústav sociální péče - denní pobyt pro mentálně postiženou mládež, převod tohoto zařízení na Město Velké Meziříčí a převod movitého majetku

M. Matějková informovala zastupitelstvo kraje o předloženém materiálu. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 310/05/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

bezúplatný převod části movitého majetku Okresní správy ústavů sociálních služeb Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace, na Město Velké Meziříčí v souladu se zákonem č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, dle materiálu ZK-05-2003-49, př. 2.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: prosinec 2003

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2003-49, ZK-05-2003-49pr1, ZK-05-2003-49pr2

 

50. Zrušení pečovatelské služby a jídelny pro důchodce ve městě Třebíč, jejich převod na Město Třebíč, převod nemovitého a movitého majetku

M. Matějková informovala zastupitelstvo kraje o předloženém materiálu. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 311/05/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·        ukončení poskytování pečovatelské služby a jídelny pro důchodce ve městě Třebíč Okresním ústavem sociálních služeb Třebíč, příspěvkovou organizací, ke dni 31. 12. 2003;

·        bezúplatný převod části movitého a nemovitého majetku OÚSS Třebíč, příspěvkové organizace, na Město Třebíč, v souladu se zákonem č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, dle materiálu ZK-05-2003-50, př. 2.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: prosinec 2003

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2003-50, ZK-05-2003-50pr1, ZK-05-2003-50pr2

 

51. Zrušení pečovatelské služby ve středisku Křižanov, převod pečovatelské služby na Obec Křižanov a převod movitého majetku

M. Matějková informovala zastupitelstvo kraje o předloženém materiálu. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 312/05/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·        ukončení poskytování pečovatelské služby ve středisku Křižanov zajišťované Okresní správou ústavů sociálních služeb Žďár nad Sázavou, příspěvkovou organizací, ke dni 31. 12. 2003;

·        bezúplatný převod části movitého majetku Okresní správou ústavů sociálních služeb Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace, na Obec Křižanov, v souladu se zákonem č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, dle materiálu ZK-05-2003-51, př. 2.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: prosinec 2003

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2003-51, ZK-05-2003-51pr1, ZK-05-2003-51pr2

 

52. Zrušení pečovatelské služby ve středisku Nedvědice, převod pečovatelské služby na Obec Nedvědice a převod movitého majetku

M. Matějková informovala zastupitelstvo kraje o předloženém materiálu. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 313/05/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         ukončení poskytování pečovatelské služby ve středisku Nedvědice zajišťované Okresní správou ústavů sociálních služeb Žďár nad Sázavou, příspěvkovou organizací, ke dni 31. 12. 2003;

·         bezúplatný převod části movitého majetku Okresní správy ústavů sociálních služeb Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace, na Obec Nedvědice, v souladu se zákonem č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, dle materiálu ZK-05-2003-52, př. 2.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: prosinec 2003

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2003-52, ZK-05-2003-52pr1, ZK-05-2003-52pr2

 

53. Zrušení pečovatelské služby ve středisku Vír, převod pečovatelské služby na Obec Vír a převod movitého majetku

M. Matějková informovala zastupitelstvo kraje o předloženém materiálu. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 314/05/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         ukončení poskytování pečovatelské služby ve středisku Vír zajišťované Okresní správou ústavů sociálních služeb Žďár nad Sázavou, příspěvkovou organizací, ke dni 31. 12. 2003;

·         bezúplatný převod části movitého majetku Okresní správy sociálních služeb Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace, na Obec Vír, v souladu se zákonem č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, dle materiálu ZK-05-2003-53, př. 2;

·         převod leasingového vztahu, jehož předmětem je osobní automobil Škoda Felicia Combi ZRJ 19–46, z OSÚSS Žďár nad Sázavou na Obec Vír.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: prosinec 2003

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2003-53, ZK-05-2003-53pr1, ZK-05-2003-53pr2

 

54. Průběžná informace o plnění Akčního plánu na zvýšení absorpční kapacity pro čerpání fondů EU

M. Černá předložila zastupitelstvu kraje informace o plnění Akčního plánu na zvýšení absorpční kapacity pro čerpání fondů EU. K předkládanému materiálu T. Hermann vznesl návrh na rozšíření návrhu usnesení o textovou část: „…na zvýšení absorpční kapacity pro čerpání fondů EU“. M. Černá návrh T. Hermanna akceptovala. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 315/05/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

informaci o plnění Akčního plánu na zvýšení absorpční kapacity pro čerpání fondů EU.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 18. 11. 2003

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2003-54

 

55. FOND VYSOČINY - Grantový program VOLNÝ ČAS 2004

A. Štěrbová předložila zastupitelstvu kraje návrh grantového programu na podporu dlouhodobých volnočasových aktivit. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídicího výboru grantového programu a přijalo návrh usnesení.

Usnesení 316/05/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu „Volný čas 2004“ na podporu dlouhodobých volnočasových aktivit dle materiálu ZK-05-2003-55, př. 1;

jmenuje

·   řídicí výbor grantového programu „Volný čas 2004“ ve složení:

KSČM – Jaroslava Bambasová (PE), Jiří Němec (HB)

ČSSD – Petr Piňos (TR)

SNK – Lukáš Vlček (PE), Zdena Marková (ZR)

ODS – Stanislav Mastný (TR), Milan Šmíd (PE)

4K – Petr Kesl (PE), Roman Křivánek (JI)

·    Petra Krčála (ZR, ČSSD) předsedou řídicího výboru grantového programu „Volný čas 2004“;

·    Pavlínu Zábranskou (JI) s právem hlasovacím a Petra Horkého (JI) s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu „Volný čas 2004“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 18. 11. 2003

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2003-55, ZK-05-2003-55pr1

 

56. FOND VYSOČINY – Grantový program REGIONÁLNÍ KULTURA III.

M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje návrh grantového programu na podporu kulturních akcí v oblasti neprofesionálního umění. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídicího výboru grantového programu a přijalo návrh usnesení.

Usnesení 317/05/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu „Regionální kultura III.“na podporu kulturních akcí v oblasti neprofesionálního umění dle materiálu ZK-05-2003-56, př. 1;

jmenuje

·   řídicí výbor grantového programu „Regionální kultura III.“ ve složení:

KSČM – Jan Slámečka (ZR), Iva Škrdová (ZR)

ČSSD – Vlasta Vrbová (TR), Petr Pospíchal (JI)

SNK – Marek Buš (TR), Žofie Řádková (ZR)

ODS – Martina Matějková (HB), Hana Müllerová (JI)

4K – Stanislav Kropáček (PE)

·   Jaromíra Černého (ZR, 4K) předsedou řídicího výboru grantového programu „Regionální kultura III.“;

·   Katinu Lisou (TR) s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou (JI) s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu „Regionální kultura III.“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

termín: 18. 11. 2003

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2003-56, ZK-05-2003-56pr1

 

57. FOND VYSOČINY - Grantový program na podporu projektů v oblasti zemědělství ZEMĚDĚLSKÉ PROJEKTY

I. Rohovský a V. Vacek předložili zastupitelstvu kraje návrh grantového programu na podporu projektů v oblasti zemědělství. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídicího výboru grantového programu a přijalo návrh usnesení.

Usnesení 318/05/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu „Zemědělské projekty“ na podporu projektů v oblasti zemědělství dle materiálu ZK-05-2003-57, př. 1;

jmenuje

·   řídicí výbor grantového programu Zemědělské projekty ve složení:

KSČM – Bohumil Kotlán (ZR), Drahoslav Oulehla (TR)

ČSSD – Vladimír Dolejš (HB), Václav Rychnovský (JI)

SNK – Oto Lipovský (ZR), Pavel Kapoun (PE)

ODS – Martin Čížek (PE)

4K – Jiří Blažek (PE), Michal Zrůst (ZR)

·    Václava Vacka (HB, ODS) předsedou řídicího výboru grantového programu „Zemědělské projekty“;

·    Jitku Merunkovou (HB) s právem hlasovacím a Petra Bureše (TR) s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu Zemědělské projekty a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

termín: 18. 11. 2003

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2003-57, ZK-05-2003-57pr1

 

58. Návrh na schválení příspěvku na jednotky SDH obcí

P. Maslák předložil zastupitelstvu kraje návrh na poskytnutí příspěvku na prověření akceschopnosti členů jednotek SDH obcí, požární techniky a věcných prostředků PO jednotek SDH obcí. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Na jednání se dostavila I. Denčevová. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 319/05/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. b) bod 2 zákona č. 237/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdější předpisů, na rozvoj akceschopnosti jednotek SDH obcí zařazených do plošného pokrytí kraje Vysočina příspěvek:

·          Obci Sázavka na jednotku SDH obce zařazené do kategorie JPO V s CAS ve výši 8 000,- Kč;

·          Obci Lipnice nad Sázavou na jednotku SDH obce zařazené do kategorie JPO V s CAS ve výši 8 000,- Kč;

·          Obci Kuklík na jednotku SDH obce zařazené do kategorie JPO V s CAS ve výši 8 000,- Kč;

·          Obci Věcov na jednotku SDH obce zařazené do kategorie JPO V s CAS ve výši 8 000,- Kč.

odpovědnost: P. Maslák

termín: 18. 11. 2003

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2003-58, ZK-05-2003-58pr1

 

59. Rozprava

D. Oulehla konstatoval, že problémy s časovým prodlením při doručování podkladových materiálů pro jednání zastupitelstva kraje, které avizoval na minulém zasedání ZK, stále přetrvávají a dodal, že ani elektronickou poštou neobdržel sdělení o zaslaných materiálech.

F. Dohnal přislíbil, že odesílání materiálů elektronickou cestou bude ještě prověřeno na příslušném odboru.

 

 

F. Dohnal poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva kraje s tím, že další zasedání se bude konat v úterý 16. 12. 2003.

 

 

 

 

 

 

 

František Dohnal

hejtman kraje Vysočina

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Mgr. Ivana Denčevová                                                       ……...……………………………………

 

 

PaedDr. Martina Matějková                                            …..………………………………….……

 

 

Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2003.

Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2003 dne 18. 11. 2003.

Zapsaly: M. Jakoubková, P. Pospíchalová dne 25. 11. 2003 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 1.12.2003 / 8.9.2006

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Zastupitelstvo kraje > Zápisy ze zasedání > 2013

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze