Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Zápis za zasedání Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina č. 8/2003

20. listopad 2003
 

 
 

Zápis ze zasedání

Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina č. 8/2003

konaného dne 20. 11. 2003

 

Přítomni:

Členové komise

-         Ing. Alois Koukola, CSc.

-         Marková Zdeňka

-         PaedDr. Jaroslav Ptáček (předseda komise)

-         Jana Skálová

-         Milan Stránský

-         Radka Burketová (tajemnice)

 

Program jednání:

1.       Úvod;

2.       Aktuální informace

-         stručné informace o řešení problematiky zdravotnictví v kraji Vysočina;

-         informace z jednání Zastupitelstva kraje Vysočina konaného dne 18. 11. 2003;

-         jednání s agenturou News Outdoor (reklama kraje na mostech);

3.       Návrh rozpočtu kraje na rok 2004 - oblast vnějších vztahů;

4.       Výroční ceny kraje;

5.       Diskuse a různé

-         informace ke krajským novinám;

-         chystané akce;

-         ukončení výběrového řízení na pozici zahraničních vztahů;

6.       Závěr.

 

1.       Úvod

Předseda uvítal členy komise a zahájil jednání. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky. Přednesl body programu (bez připomínek).

 

2.       Aktuální informace

Radka Burketová informovalo o:

-         řešení problematiky zdravotnictví v kraji Vysočina – viz přiložený materiál

-         jednání Zastupitelstva kraje Vysočina konaného dne 18. 11. 20003 - veškeré podkladové materiály ze zastupitelstva jsou zveřejněny na www stránkách kraje Vysočina.

-         jednání s agenturou News Outdoor (reklama kraje na mostech) - ve středu 12. 11. 2003 proběhlo jednání Ing. Tomáše Hermanna s touto agenturou. Z důvodu neúčasti Ing. Hermanna na zasedání VvK se tento bod přesunuje na příští jednání komise.

 

3.       Návrh rozpočtu kraje na rok 2004 - oblast vnějších vztahů

Radka Burketová:

Rozpočet ještě není uzavřen, protože nebyl parlamentem ČR schválen návrh zákona o rozpočtovém určení daní. Konkrétní informace budou k dispozici až po jednání zastupitelstva, které se koná dne 16. 12. 2003. S tím, že velké akce související s problematikou VvK (např.: Zlatá lyže) nebudou, v případě opožděného schválení rozpočtu ohroženy, protože je s nimi v rozpočtu na rok 2004 automaticky počítáno.

 

4.       Výroční ceny kraje

Diskuse:

-         složení a velikost nominační komise (RK, SH, odbor kultury, ORR, VOŠ, zástupce SOV - Sdružení obcí, atd…);

-         čestný předseda;

-         množství cen a jejich váha – členové komise podpořili udělení maximálně pěti cen ročně, které by měly stejnou váhu, každý rok nemusí být udělena cena v každé oblasti;

-         věk laureáta;

-         možnost udělení cen jen pro jednotlivce nebo také dvojicím a kolektivům;možnost  předkládání návrhů na udělení ceny - vedle členů ZK, výborů a komisí, také veřejnost;

-         termíny návrhů: např. do 30.11. (příp. 15. 12.) běžného roku, poté zasedne nominační komise, která podá návrh na ceny radě kraje, ta podá doporučení zastupitelstvu;

-         možnost udílení cen na únorovém Krajském koncertu.

Diskuse:

-         vhodnost názvu „Výroční ceny kraje Vysočina“ – komise podpořila návrh názvu Z. Markové „Cena kraje Vysočina roku …“;

-         R. Burketová zásadně nesouhlasí s možností předávat tyto ceny na Krajském koncertu vzhledem k časovému rozvržení;

-         předávání takovéto ceny by si zasloužilo samostatnou akci každý rok;

-         prodiskutovat problém čekatelů na tuto cenu;

-         možnost odlišit cenu za zásluhy a výroční ceny;

-         problémovost v selekci jednotlivých oceněných (nic spočitatelného) - tenký politický led, otázka, jak zabránit rivalitě mezi okresy.

 

Úkol

Oslovit kolegy v jiných krajích, kteří podobné ceny již udílejí, tuto záležitost s nimi prokonzultovat, případně vytvořit něco podobného.

Odpovědnost: tajemnice komise

 

5.       Diskuse a různé

Radka Burketová:

-         v otázce krajských novin nedošlo k žádné změně (viz zasedání komise č. 7/2003)-

-         TV wolk natáčela minulý týden v kraji Vysočina pořad s názvem: „Po stopách Otokara Březiny – první díl. Na tomto seriálu spolupracoval sekretariát hejtmana a odbor kultury a památkové péče. Pořad je o známých osobnostech a bude se natáčet i v jiných krajích.

-         chystané akce:

20. – 21. 11. 2003 – Krajský rok informatiky (kongresový sál budova B)

22. 11. 2003 – KrÚ kongresový sál, akce odboru školství – školení předsedů organizací sdružení sportovních svazů(pod záštitou Mgr. Štěrbové)

25. 11. 2003 – Rada kraje Vysočina

26. 11. 2003 – Gastro den, Havlíčkův Brod

28. 11. 2003 – Asociace krajů ČR

28. 11. 2003 – Slavnostní předávání stavby silnice v Trnavě (jedna z největších investičních akcí kraje Vysočina)

2. 12. 2003 – Přípravná rada na krajské zastupitelstvo

3. 12. 2003 - Tisková konference Pivovaru Pelhřimov (dva roky v soukromých rukou a nyní přichází na trh s novým logotypem)

9. 12. 2003 – Pravidelná Rada kraje Vysočina

12. 12. 2003 – Pan hejtman na návštěvě Chotěboře

12. 2003 – Setkání rady kraje se senátory a poslanci na KrÚ (téma jednání: státní rozpočet, zdravotnictví a školství)

16. 11. 2003 – Zastupitelstvo kraje Vysočina

2. 1. 2004 - Sanitární den KrÚ

27. 2. 2004 - Krajský koncert

-         ukončení výběrového řízení na pozici zahraničních vztahů - přesunuto na příští jednání z důvodů neúčasti Ing. Hermanna.

 

Komise též diskutovala o pozvánce na seminář 5. a 6. prosince 2003 v Itálii ohledně družby regionů, kterou obdržel pan Koukola. Chtěl by vyjádření, jestli toto spadá do problematiky VvK a jestli je toto v kompetencích komise. Samotní členové komise přivítali tuto iniciativu a uvítají i účast člena komise na semináři, který podporuje družební vztahy.

Dotaz na Radu kraje, zda má program družebních vztahů obcí Kraje Vysočina a jaké jsou priority v dalším výhledu.

 

6.       Závěr

Předseda poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání komise. Další jednání Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina č. 9/2003 je plánováno na 8. ledna 2004 ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti A 2.21.

 

 

PaedDr. Jaroslav Ptáček v.r.

předseda Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina dne 20. 11. 2003.

Zapsal Zbyněk Čech dne 25. 11. 2003 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 26.11.2003 / 26.11.2003

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Zastupitelstvo > záznamy z jednání

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze