Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro příspěvkové organizace kraje

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Bezpečnostní rady kraje Vysočina č. 2/2003

29. říjen 2003
 

 
 

Zápis ze zasedání Bezpečnostní rady kraje Vysočina č. 2/2003

konaného dne 29. 10. 2003

 

Program:

1.         Zahájení

2.         Plnění usnesení z posledního jednání BRK

3.         Zpráva o činnosti bezpečnostní komise rady kraje

4.         Stav zpracování Havarijního plánu kraje, Vnějšího havarijního plánu JE Dukovany

            Krizového plánu kraje

5.         Zpráva o průběhu policejní bezpečnostní akce „Kryštof“

6.         Realizace koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení v kraji Vysočina v roce 2003

7.         Zdravotnická krajská radiosíť

8.         Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015

9.         Informace z kontrolní činnosti v oblasti krizového řízení na obcích s rozšířenou

            působností

 

1. Zahájení

Zasedání zahájil Pavel Maslák, místopředseda bezpečnostní rady kraje a omluvil hejtmana kraje, který se nemohl z pracovních důvodů zúčastnit zasedání. Seznámil členy BRK, že byl hejtmanem kraje pověřen řízením jednání BRK. Přednesl program jednání a navrhl doplnění o bod 10 různé. Na základě účasti členů prohlásil radu za usnášeníschopnou. Všichni přítomní souhlasili. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny připomínky.

 

2. Plnění usnesení z posledního jednání BRK

Informaci přednesl Ing. Jan Murárik, tajemník BRK.

Na výše uvedeném jednání dne 4. 6. 2003 byly usnesením přijaty tyto úkoly k plnění:

Usnesení 002/01/03/BRK – na BROb přenést úkol již nedořešený bývalými OkÚ a to požadavek BRK, projednat na zasedání BROb popřípadě kompetentními orgány (odbory ŽP) stav hrází rybníků z bezpečnostního hlediska a prověřit technický stav rybníků. Problematické rybníky zapracovat do havarijního plánu kraje.

Odpovědnost: tajemník BRK, ředitel HZS

Termín: 31. 12. 2003

Stav plnění: Dopisem hejtmana kraje byli osloveni primátor města Jihlavy a starostové ObRP k zabezpečení tohoto úkolu. Z odezvy na výše uvedené usnesení, které jsem sumarizoval vyplývá, poměrně velký zájem obcí o řešení problematiky. Ve většině případů byla problematika řešena vodoprávními úřady obcí a odbory životního prostředí, ve spolupráci s orgány krizového řízení.

Pozitivní přínos usnesení BRK k řešení problematiky rybníků spatřuji zejména:

·        Bylo upozorněno na vodní díla, představující zdroj rizika, čímž byla „vyburcována“ pozornost odpovědných orgánů za tyto díla z hlediska krizového řízení po zkušenostech z loňských povodní

·        Bylo provedeno zmapování stavu vodních děl ve správních obvodech ObRP, stavu hrází, břehů, přepadů a odtokových systémů

·        Zjištěný stav je u všech ObRP plánován k projednání v BROb v závěru roku s návrhy na opatření a řešení

·        U rizikových vodních děl, kde není možný špatný stav řešit momentálně ať již z finančních důvodů nebo z důvodu nevyřešených majetkoprávních vztahů, je prozatím tento stav vzat na vědomí s tím, že v případě nebezpečí vzniku povodní budou tato díla pod zvýšeným dohledem

·        Údaje o rizikových vodních dílech byly předány HZS kraje k zapracování do havarijního plánu kraje

 

Usnesení 003/01/03/BRK - BRK doporučuje hejtmanovi kraje vyzvat dopisem starosty ObRP ke zvýšení připravenosti správního obvodu obce na mimořádné události a krizové situace – bylo splněno.

 

Usnesení 004/01/03/BRK - BRK souhlasí aby oddělení GIS KrÚ spolupracovalo se složkami IZS na zpracování geografických dat a dále doporučilo hejtmanovi kraje oslovit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových s žádostí o uvolnění případně uložených geodat

pro účely krizového řízení.

Odpovědnost: hejtman kraje

Termín. 30. 6.

Stav plnění: Pro potřeby IZS kraje byly již zpracovány první dokumenty oddělením GIS a předány HZS. Dále byla vytvořena pracovní skupina k dalšímu rozvoji GIS, zpracována analýza současného stavu GIS ve vztahu ke krizovému řízení jako podklad k další práci.

Dopisem hejtmana kraje byl osloven Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. V odpovědi bylo sděleno, že jimi spravovaná geodata budou předána krajskému úřadu.

Členové BRK vzali na vědomí splnění usnesení.

 

3. Zpráva o činnosti bezpečnostní komise rady kraje

Tento bod programu přednesl Pavel Maslák. Od doby konání posledního zasedání bezpečnostní rady proběhla čtyři zasedání bezpečnostní komise. Jedno ze nejdůležitějších témat, které se diskutovala, byla reorganizace záchranných služeb.

MUDr. Jan Sedlák pohovořil o reorganizaci záchranných služeb. Podal několik informací k technice radiových sítí. Jejich výměna bude nutná. Nutné je také vybudovat jednotné radiové sítě na území kraje. Zvažují se následující možnosti:

Využití hromadné rádiové sítě MV ČR Matra-Pegas,

Zřízení krajské radiové sítě v pásmu 74 MHz,

Zřízení krajské radiové sítě v pásmu 160 MHz.

Byl vznesen dotaz  na využívání systému Matra v rámci složek IZS. MUDr. Jan Sedlák uvedl, že systém Matra je v kraji Vysočina záchrannými službami využíván.

Pavel Maslák a plk. Ing. Karel Kredba informovali BRK o aktuálním stavu reorganizace Armády ČR v kraji Vysočina a o aktivních dobrovolných zálohách.

Tajemník bezpečnostní rady požádal o podkladový materiál k aktivním dobrovolným zálohám, na základě něhož připraví článek s informací do Zpravodaje kraje a na webové stránky kraje pro potřeby informovanosti široké veřejnosti. plk. Ing. Karel Kredba s tímto souhlasil.

Členové BRK vzali zprávu na vědomí

 

4. Stav zpracování Havarijního plánu kraje, Vnějšího havarijního plánu JE Dukovany a Krizového plánu kraje

a) Stav zpracování Vnějšího havarijního plánu JE Dukovany

K tomuto bodu pohovořil pplk. Ing. Drahoslav Ryba. Sdělil v krátkosti obsah vnějšího havarijního plánu JE Dukovany. Materiál byl upraven dle změn, které proběhly v lednu:

-         převody kompetencí v lednu 2003;

-         vyrozumění a varování kompetence přešlo z kraje Jihomoravského na kraj Vysočina,

-         celý VHP byl poslán k připomínkám;

-         po revizi bude dán k podpisu.

 

V souvislosti s provedenou revizí VHP, na základě provedených úprav dle připomínek obdržených od obcí s rozšířenou působností, JE Dukovany, GŘ HZS ČR, SÚJB a po projednání v BRK bylo navrženo usnesení.

 

Usnesení č. 05/02/03/BRK

Bezpečnostní rada kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci o revizi VHP EDU

 

doporučuje

hejtmanovi kraje na základě projednání VHP v BRK dne 30. 10. 2003 schválit revizi VHP JEDU a

ukládá

1)      tajemníkovi BRK ve spolupráci s HZS kraje Vysočina zajistit předání VHP dle vyhlášky MV č. 328/2001 v listinné a elektronické podobě

-         1 x JE Dukovany,

-         1 x MV GŘ HZS ČR

-         1 x SÚJB

-         1 x KrÚ kraje Vysočina

-         1 x KrÚ Jihomoravského kraje

-         3 x HZS kraje Vysočina

-         3 x HZS Jihomoravského kraje

Termín: do 31. 12. 2003

2)      tajemníkovi BRK zajistit předání VHP v elektronické podobě dotčeným složkám, dotčeným správním úřadům s krajskou nebo okresní působností a dotčeným obcím s rozšířenou působností dle rozdělovníku, který je obsažen ve VHP

Termín: do 31. 12. 2003

3)      řediteli HZS kraje Vysočina připravit výpisy z VHP pro tisk a předat je tajemníkovi BRK

Termín: do 15. 11. 2003

4)      tajemníkovi BRK ve spolupráci s HZS kraje Vysočina zajistit předání výpisů z VHP na dotčené obce v zóně havarijního plánování

Termín: do 31. 12. 2003

5)      řediteli HZS kraje ve spolupráci JEDu a krajským úřadem zpracovat návrh informační brožury o VHP pro obce v okruhu do 20 km od Jaderné elektrárny Dukovany.

Termín: do konce ledna 2004

b) Stav zpracování Havarijního plánu kraje Vysočina

pplk. Ing. Drahoslav Ryba vysvětlil, že to je pouze dočasný materiál a to do roku 2004. S materiálem se bude nadále pracovat.

Tajemník BRK doplnil, že havarijní plán je součástí krizového plánu.

 

Usnesení č. 06/02/03/BRK

Bezpečnostní rada kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o stavu zpracování Havarijního plánu kraje Vysočina a

doporučuje

hejtmanovi kraje na základě projednání stavu Havarijního plánu kraje Vysočina v BRK dne 29. října 2003 schválit Havarijní plán kraje Vysočina jako dočasný dokument a

ukládá svým členům v termínu do 30. 5. 2004:

 

1) řediteli HZS kraje Vysočina:

a)      koordinovat práce na novém havarijním plánu kraje

b)      zpracovat informační a operativní část plánu

c)      zpracovat následující plány konkrétních činností:

§         plán vyrozumění

§         plán varování obyvatelstva

§         plán ukrytí obyvatelstva

§         plán individuální ochrany obyvatelstva

§         plán evakuace obyvatelstva

§         plán nouzového přežití obyvatelstva

2) ředitelce KrÚ kraje Vysočina dodat do nového havarijního plánu kraje (HPK):

§         plán ochrany kulturních památek

§         plán komunikace s veřejností a sdělovacími prostředky

3) řediteli Územního střediska ZS (ve spolupráci s KrÚ, odborem zdravotnictví) dodat do nového HPK:

§         traumatologický plán

4) řediteli Policie ČR správy jižní Moravy dodat do nového HPK:

§         plán veřejného pořádku a bezpečnosti kraje

 

ukládá tajemníkovi BRK v termínu do 30. 11. 2003

a)      připravit jednání hejtmana kraje s ředitelem Krajské hygienické stanice k převzetí gesce nad zpracováním plánu hygienických a protiepidemických opatření

b)      připravit jednání hejtmana kraje s ředitelem Veterinární správy kraje k převzetí gesce nad plánem mimořádných veterinárních opatření

ukládá předsedům bezpečnostních rad obcí s rozšířenou působností v termínu do 30. 5. 2004

c)      projednat stav zpracování povodňových plánů ve smyslu zákona 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů, § 71 odst. 3 písm.b)

d)      zpracované povodňové plány ve smyslu zák. č. 239/2000 Sb., o IZS, § 15, odst. 2, písm. e) předat HZS kraje Vysočina

 

c) Způsob zpracování krizového plánu kraje

pplk.Ing. Drahoslav Ryba pohovořil o rozdílu mezi havarijním plánem a krizovým plánem

Havarijní plán ve svém obsahu řeší běžné havárie. Pokud některé havárie nebo události přejdou v nutnost vyhlášení nouzového stavu, bude se vše řídit podle krizového plánu.

 

Usnesení 07/02/03/2003/BRK

Bezpečnostní rada kraje Vysočina

schvaluje

návrh postupu zpracování Krizového plánu kraje Vysočina tak jak byl předložen a

ukládá svým členům

 

1)      řediteli HZS kraje Vysočina zabezpečit:

a)      koordinaci zpracování krizového plánu kraje

b)      zapracování veškerých potřebných dokumentů do KP kraje a provedení konečné úpravy plánu

Termín: do 31. 12. 2004

c)      zpracování těchto částí pro potřeby krizového plánu:

§         působnost, odpovědnost a úkoly zpracovatele KP

§         přehled sil a prostředků

§         katalog krizových opatření

§         přehled operačních plánů

§         plány spojení

§         mapy rizik a řešení

Termín: do 31. 8. 2004

2)      ředitelce KrÚ kraje Vysočina zajistit zpracování těchto částí:

§         další potřebné podklady a zásady ve znění návrhu

§         plán nezbytných dodávek

§         plán hospodářské mobilizace

§         plán zdravotnického zabezpečení

Termín: do 31. 8. 2004

 

3)     řediteli HZS kraje Vysočina a ředitelce KrÚ kraje Vysočina v součinnosti zajistit zpracování těchto částí:

§         krizová rizika a zajištění krizových opatření

§         plán akceschopnosti

§         plán materiálně technického zabezpečení

§         charakteristika organizace krizového řízení

§         plán akceschopnosti

Termín: do 31. 8. 2004

 

4)      věcně příslušným členům BRK:

§         ve své působnosti rozpracovat katalogové listy krizových opatření

§         typové plány, které obdrží od ústředních orgánů, využít pro zpracování operačních plánů

Termín: do 31. 8. 2004

 

5)      řediteli HZS kraje Vysočina,

 koordinovat zpracování krizového plánu s ostatními představiteli krajů

Ing. Jan Murárik upozornil na skutečnost, že HZS kraje za období od počátku roku 2003 do současné doby neplní do systému IS ARGIS nové dodavatele nezbytných dodávek, ani neaktualizuje údaje zanesené okresními úřady. Tímto je vážně ohrožena možnost zpracování Plánu nezbytných dodávek do krizového plánu. Informace o dodavatelích pouze v listinné podobě, tak jak uvádí HZS, že tyto eviduje, jsou ke zpracování plánu bez softwarového vybavení, které pro tento účel IS ARGIS představuje, nedostatečné.

 

5. Zpráva o průběhu policejní bezpečnostní akce „Kryštof“

 plk. Mgr. Roman Heinz.

Materiál byl předložen písemně. Komplexně vyjadřoval po jednotlivých okresech počty nasazených policistů, četnost přestupků a další informace. Akce trvala od 29. 9. 2003 do 3. 10. 2003. Tajemník BRK požádal o předání souhrnné zprávy o akci v elektronické podobě k zveřejnění na webových stránkách. plk Heinz s tímto souhlasil.

Členové BRK vzali zprávu na vědomí.

 

6. Realizace koncepce vzdělání v oblasti krizového řízení

pplk. Ing. Drahoslav Ryba

Bezpečnostní rada státu dne 25. září 2001 schválila svým usnesením č. 211 Koncepci vzdělávání v oblasti krizového řízení v České republice.

Základem koncepce je vytvoření systému vzdělávání, který bude umožňovat členů všech cílových skupin v oblasti krizového řízení získání požadované odbornosti v uvedené oblasti. Odborná připravenost je předpokladem pro výkon potřebných činností profesionálních pracovníků.

Cílové skupiny jsou starostové obcí, hejtmani, poslanci a senátoři, členové krizových štábu, odborní pracovníci krizového řízení.

Vyhodnotil seminář - Odborná příprava starostů obcí II. a III. stupně a Odborná příprava ostatních obcí.

Celková účast starostů II. a III. st. 81 %.

Ostatní starostové 66% účast.

Zhodnotil přípravu krizového štábu kraje a odborných skupin STANO v roce 2003.

Na toto téma nastala diskuse. Přítomní se shodli, že je potřeba víc cvičit složky IZS ve spolupráci s krizovými štáby obcí.

Ředitel JE Dukovany Ing. Ivo Kouklík navrhl, že příští rok proběhne cvičení Jaderné elektrárny Dukovany a bylo by vhodné při této příležitosti procvičit vyšší složky v rámci kraje. Jen je potřeba domluvit se na konkrétních vazbách. Ing. Murárik doplnil, že 7.11. byl pozván na JE Dukovany, za účelem dohovoru organizace cvičení jeho rozsahu. Pavel Maslák navrhl organizovat toto cvičení jako krajské cvičení IZS. Členové BRK s tímto návrhem souhlasily a vzali informaci na vědomí.

 

7. Zdravotnická krajská radiosíť

MUDr. Jan Sedlák

Materiál byl předán členům BRK v písemné podobě. Je to návrh možnosti řešení radiosítě v kraji, která odráží změnu státoprávního uspořádání České republiky. MUDr. Sedlák informoval, že materiál bude dále posuzován a dopracován. Členové BRK vzali materiál na vědomí.

 

8. Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015

pplk. Ing. Drahoslav Ryba

Materiál byl členům BRK předložen písemně. pplk. Ryba poukázal na to, že materiál je pouze informativní, hlavně ve smyslu řešení individuální a kolektivní ochrany.

Koncepce byla schválena usnesením vlády ČR ze dne 22. dubna 2002. Základním prvkem systému ochrany obyvatelstva musí být informovaný a sebevzdělaný občan. Bezprostřední pomoc občanovi poskytne obec zaměstnavatel a složky IZS. Dále informoval o počtech uložišť prostředků individuální ochrany, počtech stálých úkrytů a varovných sirén. Členové BRK vzali matriál na vědomí.

 

9. Informace z kontrolní činnosti

Ing. Jan Murárik

Po ukončení činnosti okresních úřadů, byly převedeny některé kompetence v oblasti krizového řízení na obce s rozšířenou působností. V roce 2003 bylo proto nutno zahájit realizaci zabezpečení těchto úkolů obcemi s rozšířenou působností v jejich správních obvodech.

Oddělení pro řešení mimořádných situací KrÚ se proto soustředilo na kontrolní činnost a metodickou pomoc těmto obcím při zabezpečení úkolů přípravy na mimořádné události a krizové situace.

Dle plánu kontrolní činnosti byla provedena oddělením pro řešení MS kontrola výkonu státní správy na úseku plnění zákona 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně některých zákonů, zákona č. 240/2000 Sb, o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), nařízení vlády č. 36/2003 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., a Směrnice Ministerstva vnitra č.j. PO-4536/IZS-2001, kterou se stanoví organizační uspořádání krizového štábu kraje, okresu a obce, jeho uvedení do pohotovosti a vedení dokumentace, kontrolu zajištění připravenosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností na mimořádné události a krizové situace na městských úřadech Náměšť nad Oslavou, Bystřice nad Pernštejnem a Telč. Kontrolou byl zjištěn stav dle přiložených protokolů číslo 1/03, 2/03 a 3/03. V kontrolované oblasti nebyly shledány zásadní nedostatky. Ing. Murárik informoval členy rady, že v této oblasti byla poskytnuta metodická pomoc ze strany KrÚ pracovníkům zařazených na obcích, kteří spravují agendu krizového řízení a to dvakrát v roce formou pracovních porad.

 

Usnesení č. 08/02/03/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

informaci z kontrolní činnosti v oblasti „Zajištění připravenosti obecního úřadu s rozšířenou působností na mimořádné události a krizové situace“ a

ukládá

v roce 2004 pokračovat v metodické pomoci, kontrolní činnost a pomoci na dalších ObRP v uvedené oblasti

 

odpovědnost: tajemník bezpečnostní rady

Termín: rok 2004

 

10. Různé

Karel Kredba se vyjádřil k reformě armády ČR - dvě operační velitelství společných sil v Olomouci a druhé operační velitelství bude ve Staré Boleslavi.V roce 2004 se ukončí průběh základní vojenské služby.

Kraj má v současné době 9 posádek. Perspektivní posádkou je Náměšť nad Oslavou, Rapotice a Jihlava.

V příštím roce budou probíhat další jednání k reformě.

Ing. Kouklík požádal o pomoc s řešením otázky regionálního vysílání ČT. Dříve se dalo vysílat regionálně. Teď jen celostátně Je dobré zvážit, zda je užitečné pro kraj Vysočina, přes SÚJB prosadit požadavek. Technicky je to řešitelné, v 80% se využije celostátní, ale stačilo by i regionální vysílání. Pavel Maslák doporučil ing. Kouklíkovi obrátit se dopisem na hejtmana kraje.

Ing. Murárik písemně předložil členům BRK okruhy možných témat jednání BRK v roce 2004. Požádal členy bezpečnostní rady o zaslání dalších témat a námětů pro jednání BRK v roce 2004 tak, aby mohl zpracovat Plán práce BRK na příští rok. Členové rady souhlasily s předloženým materiálem. Bylo dohodnuto, že případné další náměty budou tajemníkovy BRK zaslány e-mailem do konce listopadu.

Dále navrhl nový způsob vytváření materiálů do bezpečnostní rady. Forma krycího listu a přílohy byla předána písemně. Tento krok zdůvodnil zrychlením jednání BRK Závěrem každého materiálu bude návrh na usnesení, kdo zodpovídá a termín splnění. Sdělil že šablonu materiálu do bezpečnostní rady pošle e-mailem všem členům bezpečnostní rady. Dále ještě požádal členy o včasné předložení písemných materiálů tak, aby je sám mohl včas distribuovat ostatním členům před jednáním v termínu v souladu s jednacím řádem. Členové rady s tímto souhlasili a vzali materiál na vědomí.

V závěru poděkoval Pavel Maslák všem členům za účast na jednání.

 

 

Ing. Jan Murárik

tajemník Bezpečnostní rady kraje Vysočina

 

Pavel Maslák

místopředseda Bezpečnostní rady kraje Vysočina

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 12.11.2003 / 12.11.2003

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro příspěvkové organizace

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze