Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina č. 5/2003

23. říjen 2003
 

 
 

Zápis ze zasedání

Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina

ze dne 23. října 2003

Přítomni:

Členové rozpočtové komise: Bambula Leopold, Hloušek Bohumil, Chvátal Oldřich, Marková Zdeňka, Přibyl Josef, Šenkýř Jiří, Toufar Josef, Vystrčil Miloš (předseda komise), Šulc Michal (tajemník komise)

Hosté: Dolejš Vladimír, Krištofová Anna, Kašparová Milada

 

Návrh programu:

1.      Zahájení jednání

2.      Čerpání rozpočtu 1-9/2003

3.      Příprava rozpočtu na rok 2004

4.      Různé, diskuse

5.      Závěr

 

1.      Zahájení

Miloš Vystrčil, předseda komise, zahájil jednání, přivítal všechny přítomné. Představil a přivítal novou členku komise Zdeňku Markovou. Dle počtu členů konstatoval, že je komise neusnášeníschopná. Přednesl návrh programu dnešního zasedání. Všichni přítomní s tímto návrhem souhlasili. K zápisu ze zasedání rozpočtové komise č. 4/2003 nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2.      Čerpání rozpočtu 1-9/2003

Michal Šulc komentoval čerpání rozpočtu v období 1-9/2003. Pohovořil o plnění příjmů, sdělil, že příjmy z daňových výnosů jsou k 9. měsíci na lepší úrovni, že bylo očekáváno (cca 80 % z celkově očekávaných daňových příjmů). Dále informoval, že finanční prostředky, které nebudou v jednotlivých kapitolách do konce roku vyčerpány budou převedeny do nespecifikované rezervy (stejný posutu jako v loňském roce). Stav čerpání jednotlivých kapitol obdrželi členové komise před zahájením jednání.

 

3.      Příprava rozpočtu na rok 2004

Miloš Vystrčil přítomné informoval o fázi schvalování zákona o rozpočtovém určení daní (dále RUD). Dále sdělil, že zákon o státním rozpočtu je nastaven v rozporu se zákonem o RUD. Z tohoto důvodu je zatím pozastavena práce na rozpočtu kraje Vysočina na rok 2004. Je nutné počkat v jaké podobě budou schváleny zákony o RUD a o státním rozpočtu.

 

K problematice financování zdravotnictví Miloš Vystrčil přítomným sdělil, že pokud by stát uhradil své dluhy v nemocnicích vzniklých do roku 2002 (včetně splátkových kalendářů uzavřených před 1. 1. 2003 a faktur vystavených v roce 2002 splatných v roce 2003) měl by kraj být schopen dofinancovat dluhy roku 2003.

Dále upozornil, že kvůli chystané změně sazeb DPH naroste v roce 2004 cena stavebních prací. V návrhu rozpočtu je ponechána stejná částka jako v loňském roce, s tím, že počet prováděných akcí bude nižší.

 

Struktura rozpočtu se nemění – hlavní kniha, komentář a přílohy.

 

Josef Toufar krátce pohovořil o pokladním plnění státního rozpočtu. Konkrétně poukázal na hlavní příčiny schodkového státního rozpočtu.

 

4.      Různé, diskuse

Miloš Vystrčil informoval členy komise o průběhu posilování (slučování) škol. Zároveň, zdůraznil, že tento proces nebude v této fázi ziskový.

 

Dále zdůraznil, že se musí řešit prostory pro část zaměstnanců krajského úřadu, kteří dočasně sídlí v budově bývalého okresního úřadu.

 

Informoval také, že pro Vysočinu je nevýhodné, aby se finanční prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury přesunuly do RUD. Jako důvod označil vysokou rozestavěnost komunikací (největší ze všech krajů).

 

Zatím není jasné, zda bude i nadále pokračovat pomoc obcím, v podobě poskytnutí finančního příspěvku na dopravní obslužnost.

 

Kraj Vysočina nechce přikročit k plošnému oddlužení nemocnic. Prozatím není přesně stanoven postup jakým by mělo oddlužení probíhat.

 

Leopold Bambula se dotázal na zpracovávání studie dopravní obslužnosti. Miloš Vystrčil odpověděl, že studie se připravuje.

 

Diskuse nad možností zakládat další fondy mimorozpočtové fondy. Komise se shodla na závěru – další fondy nezakládat.

 

Dále se diskutovalo nad problémem krácení dotací z Fondu Vysočiny. Členové komise nezaujali jednotné stanovisko.

 

5.      Závěr

Předseda poděkoval všem přítomným za účast. Termín dalšího zasedání zatím nebyl konkrétně stanoven (konec listopadu 2003).

 

 

Miloš Vystrčil v. r.

předseda Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 12.11.2003 / 12.11.2003

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Zastupitelstvo > záznamy z jednání

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze