Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina 10/2003

6. říjen 2003
 

 
 

Zápis ze zasedání výboru pro výchovu,

vzdělávání a zaměstnanost č. 10/2003

konaného dne 6. října 2003

 

Přítomno:

 

Členové Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost (dále jen VVVZ):

-         Ing. Miroslav Bišof

-         Ota Benc

-         Josef Bulušek

-         Antonín Daněk

-         Mgr. Petr Kesl - místopředseda

-         Mgr. Roman Křivánek

-         Mgr. Milan Šmíd - předseda

-         Ing. Václav Štěpán

-         Mgr. Alena Štěrbová

 

Hosté:

-         Mgr. Šárka Kubátová – koordinátorka Evropského sociálního fondu (dále jen ESF), Úřad práce Jihlava

-         Mgr. Zdeněk Ludvík – vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, dále jen OŠMS

-         Ing. Alena Vlachová – vedoucí oddělení ekonomiky školství, OŠMS

-          RNDr. Kamil Ubr – vedoucí oddělení koncepce vzdělávání OŠMS

 

Program jednání:

1.      Zahájení

2.      Kontrola zápisu z minulého zasedání

3.      Příprava krajských projektů pro čerpání z Evropského sociálního fondu (Mgr. Šárka Kubátová, koordinátorka ESF, Úřad práce Jihlava)

4.      Zpráva o projednávání rozpočtu kraje Vysočina do resortu školství

5.      Projednávání změn v síti škol pro školní rok 2003/2004

6.      Informace o výjezdním zasedání Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v kraji Vysočina

7.      Různé

8.      Závěr

 

1. Zahájení

Milan Šmíd, předseda VVVZ, zahájil jednání, přivítal přítomné členy výboru a přizvané hosty. Přednesl návrh programu jednání, který byl přijat.

 

2. Kontrola zápisu z minulého zasedání

Předseda shrnul minulé zasedání komise a provedl kontrolu zápisu a kontrolu usnesení. K zápisu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.

 

3. Příprava krajských projektů pro čerpání z Evropského sociálního fondu (Mgr. Šárka Kubátová)

Šárka Kubátová pozdravila přítomné členy a stručně představila svoji funkci koordinátorky Evropského sociálního fondu Úřadu práce v Jihlavě. Evropský sociální fond (dále jen ESF) je jedním ze čtyř strukturálních fondů EU, jehož cílem je pomoci rozvíjet zaměstnanost podporou zaměstnatelnosti všech občanů, podnikání a rovných příležitostí a investovat do lidských zdrojů. Úřad práce v Jihlavě je krajským koordinátorem pro další čtyři úřady práce na Vysočině. Na každém tomto úřadě je v současné době jeden pracovník, který má na starosti přípravu projektů pro čerpání financí z ESF. Jsou to Ing. Kouřil (HB), Ing. Kejřová (PE), Ing. Miloš Zaur (ZR), Ing. Lavický (TR). V roce 2004 má být konečný stav krajských koordinátorů na ÚP v Jihlavě 5 – 6 osob.

Úřad práce vypracuje projekty ve formě grantových schémat, které předloží na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR k připomínkování. Tyto připomínky musí být hotovy do vstupu ČR do EU a po 1. květnu 2004 by měla být tato grantová schémata vyhlášena. Úřad práce bude dále sloužit jako administrátor a hodnotitel žádostí. Dalšími členy hodnotitelské komise může být kraj, ostatní dotčené subjekty a 2 nezávislí experti, kteří budou sloužit jako poradní orgán hodnotitelů.

Na závěr byla rozvedena diskuse k tomuto tématu.

 

Odešla Šárka Kubátová.

 

USNESENÍ/041/10/2003/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu o přípravě krajských projektů za Úřad práce Jihlava pro čerpání z Evropského sociálního fondu podanou Mgr. Šárkou Kubátovou.

Usnesení bylo přijato (pro 9, proti 0, zdrželo se 0).

 

4. Zpráva o projednávání rozpočtu kraje Vysočina do resortu školství

Alena Štěrbová informovala, že rozpočet na rok 2004 bude schvalován na prosincovém jednání zastupitelstva kraje, stejně jako tomu bylo v minulém roce.

Dále slovo dostala Alena Vlachová, která informovala o fázi projednávání rozpočtu na rok 2004. Již proběhla dvě projednávání a na jednání rady kraje č. 32/2003 dne 7. října 2003 bude podána průběžná zpráva o přípravě rozpočtu členům rady kraje za přítomnosti všech vedoucích odborů. Dále bude tento návrh projednáván v rozpočtové komisi, ve finančním výboru a poté bude naposledy projednán v radě kraje, která ho doporučí ke schválení zastupitelstvu kraje. 1. prosince 2003 se uskuteční seminář k tomuto tématu pro zastupitele kraje.

Letošní rozpočet v resortu školství je v oblasti čistých provozních nákladů ve srovnání s loňským navýšen o 0,8 %. Někde se náklady sníží, např. zrušení školních statků, sloučení některých škol naopak někde se náklady zvýší, např. se zvýšila částka na nájem budov pro školské potřeby atd.

 

USNESENÍ/042/10/2003/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu o projednávání rozpočtu kraje Vysočina v kapitole školství na rok 2004 podanou Ing. Alenou Vlachovou.

Usnesení bylo přijato (pro 9, proti 0, zdrželo se 0).

 

5. Projednávání změn v síti škol pro školní rok 2003/2004

Kamil Ubr seznámil přítomné s přehledem žádostí o změnu v síti škol, které budou projednávány na listopadovém jednání Zastupitelstva kraje Vysočina.

V síti škol v kraji Vysočina došlo k úbytku žáků v učňovských oborech a zároveň k nárůstu studijních oborů (včetně gymnázií) a oborů VOŠ.

 

Odešla Alena Vlachová.

 

USNESENÍ/043/10/2003/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

současný přehled žádostí o změnu v síti škol – projednávání podzim 2003.

Usnesení bylo přijato (pro 9, proti 0, zdrželo se 0).

 

Dále Kamil Ubr pohovořil k úpravám sítě středních škol – posilování středních škol. Informoval o probíhajících jednáních s řediteli a zástupci dotčených škol, kde jim je předložen konkrétní návrh řešení a jsou zodpovídány jejich připomínky. Zároveň přizval všechny členy výboru k tomuto jednání, pokud budou mít zájem. V příštím týdnu jim bude zaslán harmonogram jednání.

Alena Štěrbová popsala situaci posilování středních škol v ostatních krajích, kde tento proces probíhá obdobě. K problémům došlo v Jihomoravském kraji, kde uvažovali o zrušení asi 20 škol.

 

V průběhu projednávání tohoto bodu odešli Antonín Daněk a Václav Štěpán.

 

USNESENÍ/044/10/2003/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

záměry úpravy sítě středních škol – posilování středních škol, které jsou připravovány na jednání ZK v listopadu 2003.

Usnesení bylo přijato (pro 7, proti 0, zdrželo se 0).

 

6. Informace o výjezdním zasedání Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v kraji Vysočina

Alena Štěrbová podala zprávu o průběhu výjezdního zasedání Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v kraji Vysočina. Poslancům se v kraji Vysočina líbilo a prohlídky škol a rozhovory s řediteli byly pro ně velice přínosné. Zhodnotili dobré plány kraje Vysočina v oblasti vzdělávání a kultury do budoucna, především transformaci VOŠ na vysokou veřejnou neuniverzitní školu.

 

7. Různé

V bodu různé neměl nikdo další témata k projednávání.

 

8. Závěr

Předseda poděkoval přítomným za účast a termín dalšího jednání stanovil na 3. listopadu 2003 od 13:30 hod.

 

 

Mgr. Milan Šmíd v. r.

předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZK Vysočina

 

 

Záznam byl pořízen na jednání výboru dne 6. října 2003.

Zapsala Markéta Nováková, dne 16. října 2003 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 27.10.2003 / 27.10.2003

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze