Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis rady 27. června 2001

16. zasedání rady
 

 
 

KRAJ  VYSOČINA

KRAJSKÝ ÚŘAD 

Sekretariát hejtmana, Palackého 53, 587 33 Jihlava

tel: 066/7119209, fax: 066/7308081, sekretariat.hejtman@ku.ji.cz, www.kr-vysocina.cz

 

Zápis z 16. zasedání rady kraje, konaného dne 27. června 2001

v zasedací místnosti Komerční banky v  Jihlavě, Palackého 53, Jihlava

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu z 15. zasedání

Přítomno 6 členů rady – viz. prezenční listina ze dne 27.6.2001.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman F. Dohnal.

Na návrh S. Zikmundové byl z původního návrhu programu jednání vyřazen bod č. 12 „Návrh na uzavření nájemní smlouvy“. Takto upravený návrh (viz níže) byl schválen 5 hlasy.

 

Navržený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu z 15. zasedání
 2. Návrh na uzavření nájemní smlouvy (09.05-09.15, P. Kolář, RK-16-2001-02)
 3. Veřejná zakázka na pořízení os. automobilů nižší a nižší střední třídy

(09.15-09.25, A. Krištofová, RK-16-2001-03)

 1. Rozpočet sociálního fondu na rok 2001 (09.25-09.35, A. Krištofová RK-16-2001-04)
 2. Návrh na schválení organizačního řádu Diagnostického ústavu sociální péče Černovice (09.35-09.45, V. Švarcová, RK-16-2001-05)
 3. Potvrzení jmenování ředitele Diagnostického ústavu sociální péče Černovice

(09.45-09.55, V. Švarcová, RK-16-2001-06)

 1. Návrh na uzavření nájemní smlouvy (09.55-10.10, S. Zikmundová, RK-16-2001-07)
 2. Návrh na uzavření nájemní smlouvy (10.10-10.20, S. Zikmundová, RK-16-2001-08)
 3. Návrh na změnu organizační struktury krajského úřadu navýšení počtu zaměstnanců

(10.20-10.30, S. Zikmundová, RK-16-2001-09)

 1. Užívání služebních motorových vozidel ke služebním a soukromým účelům

(10.30-10.45, S. Zikmundová, RK-16-2001-10)

 1. Návrh na prohlášení 9 domů v Třebíči za kulturní památky

(10.45-11.00, M.Matějková, RK-16-2001-11)

 1. Rozprava členů rady

 

K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Návrh na uzavření nájemních smluv

K danému bodu krátce pohovořil Ing. Petr Kolář, vedoucí majetkového odboru.

Usnesení 098/16/01/RK

Rada kraje

schvaluje

v souladu s ustanovením odst.2, písm.e) § 59 zákona č. 129/2000 Sb. nabytí movitých věcí v hodnotě 50 613,59 Kč dle darovací smlouvy mezi MŽP a krajem Vysočina

Odpovědnost: majetkový odbor, sekretariát ředitelky – oddělení hospodářské správy, odbor informatiky

Termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

 

 

3. Veřejná zakázka na pořízení os. automobilů nižší a nižší střední třídy

Ing. Anna Krištofová, vedoucí ekonomického odboru, podala informace k předloženému materiálu.

Po krátké diskusi bylo přijato usnesení.

Usnesení 099/16/01/RK

Rada kraje

schvaluje

nákup osobních automobilů značky Škoda Fabia Combi Classic 1,4 MPI/50 kW v počtu 2 ks od firmy Ing. Vladimír Racek - AUTO RACEK, Pelhřimov a 1 vozidlo značky Opel Astra Base 5DR 1.6i16V od AUTO DOBROVOLNÝ JIHLAVA, s.r.o.

Odpovědnost za realizaci: ekonomický odbor, sekretariát ředitele úřadu

Termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

4. Rozpočet sociálního fondu na rok 2001

Tento bod uvedla A. Krištofová, vedoucí ekonomického oddělení. Rada kraje uložila A. Krištofové rozeslat e-mailovou poštou všem členům rady materiály obsahující konstrukce výpočtů týkající se rozpočtu sociálního fondu na rok 2001.

Usnesení 100/16/01/RK

Rada kraje

Schvaluje

Rozpočet sociálního fondu na rok 2001

Odpovědnost za realizaci: ředitelka úřadu

Termín:  neprodleně

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

5. Návrh na schválení organizačního řádu Diagnostického ústavu sociální péče Černovice

Simeona Zikmundová, ředitelka krajského úřadu, podala informaci o této problematice. Po krátké diskusi byl přednesen návrh usnesení.

Usnesení 101/16/01/RK

Rada kraje

schvaluje

v souladu s ust. § 59 odst. 1 písm. i) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, předložený organizační řád Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

6. Potvrzení jmenování ředitele Diagnostického ústavu sociální péče Černovice

K předloženému materiálů pohovořila S. Zikmundová. Na základě věcných připomínek byl přednesen upřesněný návrh usnesení, který obsahoval i adresu trvalého bydliště.

Usnesení 102/16/01/RK

Rada kraje

potvrzuje

v souladu s ust. § 59 odst. 1 písm. i) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, jmenování Ing. Františka Vránka, nar. 9. prosince 1955, bytem , ředitelem Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

7. Návrh na uzavření nájemní smlouvy

Na základě jednání s firmou Canon CZ, spol. s r.o., předložila ředitelka krajského úřadu návrh krátkodobé nájemní smlouvy, který byl přílohou materiálu RK-14-2001-07.

Usnesení 103/16/01/RK

Rada kraje

uzavírá

v souladu s ustanovením § 59 odst.1, písm.l) zákona č. 129/2000Sb,. o krajích smlouvu  o nájmu  věci movité mezi krajem a firmou Canon CZ spol. s r.o.

Odpovědnost: ředitelka krajského úřadu

Termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

8. Návrh na uzavření nájemní smlouvy

Na základě jednání s firmou Minolta Leasing, spol. s r.o., předložila ředitelka krajského úřadu návrh krátkodobé nájemní smlouvy, který byl přílohou materiálu RK-14-2001-08.

 

Usnesení 104/16/01/RK

Rada kraje

uzavírá

v souladu s ustanovením § 59 odst.1, písm.l) zákona č. 129/2000Sb,. o krajích, smlouvu  o nájmu  věci movité mezi krajem a firmou Minolta Leasing CZ, spol. s r.o.

Odpovědnost: ředitelka krajského úřadu

Termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

9. Návrh na změnu organizační struktury krajského úřadu navýšení počtu zaměstnanců

K předloženému materiálu pohovořila S. Zikmundová. Upozornila na změny v názvech školských zařízení ve výše zmíněném materiálu (Zvláštní škola Sedlejov, Speciální základní škola a Speciální mateřská škola při Nemocnici Jihlava, Zvláštní integrovaná škola Herálec).

Dále rada kraje uložila ředitelce úřadu, aby na některém z dalších zasedání předložila ke schválení  objem mzdových prostředků s informativní přílohou obsahující přehled o platových třídách vedoucích odborů a vedoucích oddělení.

Usnesení 105/16/01/RK

Rada kraje 

schvaluje

novou organizační strukturu krajského úřadu podle přílohy 1 materiálu RK-16-2001-09 a zároveň

stanoví

v souladu s ustanovení § 59 odst.1 písm.b) zákona č.129/2000 Sb,.o krajích ( krajské zřízení ) maximální počet zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu v rámci této organizační struktury k 1.7.2001 na 122 zaměstnance.

Odpovědnost: ředitelka krajského úřadu

Termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

10. Užívání služebních motorových vozidel ke služebním a soukromým účelům

Ředitelka krajského úřadu podala informace o této problematice. Po krátké diskusi byl přednesen upravený návrh usnesení.

Usnesení 106/16/01/RK

Rada kraje

Schvaluje

možnost použití služebních vozidel i pro soukromé účely pro členy rady kraje, uvolněné členy zastupitelstva kraje, ředitelku krajského úřadu a vedoucí odborů.

Odpovědnost za realizaci: hejtman, ředitel krajského úřadu

Termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

11. Návrh na prohlášení 9 domů v Třebíči za kulturní památky

V zástoupení za M. Matějkovou, která se ze zasedání rady omluvila, podala informace k tomuto bodu M. Černá.

Usnesení 107/16/01/RK

Rada kraje

doporučuje

zařazení domů :

Žerotínovo náměstí č.14 (čp. 22) – měšťanský dům

Leopolda Pokorného č.15 (čp. 58) – dům v ghettu

Blahoslavova č. 8/Tiché náměstí č.5 (čp.98) – dům v ghettu, nárožní dům

Leopolda Pokorného č.42 (čp. 29) – dům v ghettu

Leopolda Pokorného č.16-18/Havlíčkovo nábřeží č.17 (čp.18-19) – dům v ghettu

Tiché náměstí č.12 – přední synagoga

Subakova č.3 (čp. 43) – dům v ghettu

Leopolda Pokorného č.35 (čp. 49) – dům v ghettu

Blahoslavova č.19/V Mezirce č.1 (čp.88) – dům v ghettu

v třebíčské židovské čtvrti do seznamu památkově chráněných objektů.

Odpovědnost: odbor kultury

Termín: ihned

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

12. Rozprava členů rady

M. Černá pohovořila o problematice zpracování územního plánu VÚC Javořická vrchovina. Po diskusi s ostatními členy rady formulovala návrh usnesení.

 

Usnesení 108/16/01/RK

Rada kraje

souhlasí

s tím, aby pořizovatelem územního plánu VÚC Javořická vrchovina byl Krajský úřad Jihočeského kraje a současně žádá Radu Jihočeského kraje, aby tato územně plánovací dokumentace byla dopracována tak, aby mohla být předložena oběma zastupitelstvům krajů do konce března roku 2002.

Odpovědnost: hejtman, Ing. Marie Černá

Termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

V. Kodet podal návrh na stanovení předběžného termínu 5. zasedání zastupitelstva kraje. Byl vznesen návrh na úterý 18. září 2001.

 

M. Vystrčil podal návrh na setkání radních s předsedy komisí Rady kraje Vysočina. Dále otevřel diskusi k připravovanému setkání se starosty malých obcí.

 

I. Rohovský informoval o průběhu setkání radních jednotlivých krajů, kteří jsou pověřeni resortem životního prostředí a zemědělství.

 

Hejtman F. Dohnal seznámil radní s návrhem J. Strejčka, vedoucího odboru územního plánování a staveb. řádu, na rezignaci na funkci koordinátora výstavby sídla krajského úřadu.

Poté hejtman ukončil jednání rady kraje.

 

 

 

 

 

 

 

 

František Dohnal, v.r.

hejtman kraje Vysočina

 

 

 

 

 

 

Zapsala: 27. června 2001, Nedvědová

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 2.7.2001 / 8.9.2006

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze