Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro samosprávu

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina č. 4/2003

23. září 2003
 

 
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2003 konaného dne 23. 9. 2003 v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

 

Přítomni:

- 43 členů Zastupitelstva kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 23. 9. 2003;

- zástupci krajského úřadu;

- občanská veřejnost.

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 3/2003

Úvodem hejtman F. Dohnal přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 43 z celkového počtu 45 členů zastupitelstva kraje.

Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: J. Barák,

Na zasedání se nedostavil M. Zrůst.

Byly určeny zapisovatelky – M. Jakoubková a P. Pospíchalová.

K navrženému programu jednání předložili návrhy na rozšíření programu:

M. Bišof – bod Žádost Nemocnice Jihlava o finanční výpomoc;

M. Vystrčil – bod 85 Výkup pozemku v k. ú. Koroužné;

– bod 86 Smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi Vysočinou a obcí Radňoves.

Zastupitelstvo kraje hlasovalo o předložených návrzích:

- bod Žádost Nemocnice Jihlava o finanční výpomoc.

Návrh nebyl schválen: pro 9 hlasů, proti 26, zdrželi se 2.

- bod 85 Výkup pozemku v k. ú. Koroužné,

- bod 86 Smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi Vysočinou a obcí Radňoves.

Návrh byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdrželi se 2. M. Vystrčil doporučil zastupitelům zařazení schválených bodů 85 a 86 k projednání do programu mezi body 45 a 46.

Ověřovateli zápisu byly navrženi: L. Péťa a J. Bambasová.

Návrh byl schválen 38 hlasy, proti 0, zdrželi se 0.

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

Upravený program zasedání:

 1. Složení slibu nových členů zastupitelstva
 2. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 3/2003
 3. Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva a rady kraje
 4. Informace o činnosti krajského úřadu
 5. Finanční podpora městům s památkami světového kulturního dědictví UNESCO

6.       Zákonodárná iniciativa

 1. Žádost obce Šimanov o finanční podporu
 2. Žádost obce Cikháj o podporu v tíživé situaci
 3. Žádost města Hrotovice o mimořádnou finanční podporu
 4. Finanční výpomoc obcím s vysokým podílem školních dětí
 5. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden – srpen 2003
 6. Zpráva o stavu portfolia kraje k 30. 6. 2003

13.   Darování komunikace a pozemků v k. ú. a obci Golčův Jeníkov a k. ú. Skryje u Golčova Jeníkova a obci Skryje

 1. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Perknov a obci Havlíčkův Brod a k. ú. Klanečná a obci Havlíčkův Brod
 2. Darování pozemků v k. ú. a obci Sedletín
 3. Prodej pozemku v k. ú. a obci Hurtova Lhota

17.   Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Šlapanov

18.   Darování části pozemku v k. ú. a obci Chotěboř, přijetí daru stavby do vlastnictví kraje Vysočina

 1. Prodej a výkup pozemků v k. ú. a obci Polná
 2. Výkup administrativní budovy a garáže s pozemky v k. ú. a obci Malý Beranov
 3. Koupě pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov

22.   Darování pozemku v k. ú. a obci Martínkov

23.   Vzájemné darování pozemků v k. ú. Trnava

24.   Přijetí daru pozemků v k. ú. Slavice a obci Třebíč

 1. Darování a výkup částí pozemku v k. ú. Valeč u Hrotovic a obci Valeč

26.   Darování pozemků v k. ú. a obci Jakubov u Moravských Budějovic

27.   Vzájemné darování pozemků v k. ú. Třebíč a k. ú. Podklášteří

28.   Prodej pozemku v k. ú. Věžná na Moravě a obci Věžná

29.   Výkup pozemku v k. ú. a obci Měřín

 1. Darování pozemků v k. ú. a obci Rožná

31.   Darování pozemků v k. ú. Dolní Loučky, Střemchoví a obci Dolní Loučky

32.   Výkup pozemku v k. ú. a obci Nové Město na Moravě

33.   Výkup pozemků v k. ú. a obci Rovečné

34.   Výkupy pozemků pod silnicemi III. třídy

 1. Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu „II/406 Dvorce – Třešť – Telč, rekonstrukce povrchů“
 2. Koupě pozemku v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava

37.   Prodej pozemku v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou

38.   Prodej pozemků v k. ú. a obci Chotěboř

39.   Vzájemné majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Telč s městem Telč

40.   Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Třebíč

 1. Darování pozemků a staveb v k. ú. Velký Újezd u Kojatic a obci Kojatice

42.   Smlouva o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Polná

43.   Smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi Vysočinou a obcí Kalhov

44.   Smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi Vysočinou a obcí Šimanov

45.   Smlouva o budoucí kupní smlouvě na vykoupení částí pozemků v k. ú. a obci Jihlava

 1. Výkup pozemku v k. ú. Koroužné

86.   Smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi Vysočinou a obcí Radňoves

 1. Bezúplatný převod nemovitostí z vlastnictví České republiky ve správě Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví kraje Vysočina
 2. Žádost obce Puklice o dotaci
 3. Dotace městu Ledeč nad Sázavou

49.   Dotace městu Třebíč

 1. Dotace městu Havlíčkův Brod
 2. Rezignace člena zastupitelstva kraje
 3. Systémové řešení zřizovatelské funkce k některým subjektům v oblasti školství

53.   Státní informační politika ve vzdělávání - dotace na realizaci Projektu P I – Informační gramotnost

54.   Státní informační politika ve vzdělávání - dotace na realizaci Projektu P II – Vzdělávací software a informační zdroje v roce 2003, podprogram – Tvorba, distribuce a evaluace softwarových produktů

55.   Přímé výdaje na vzdělávání - změna schválených dotací obcím

56.   Plán činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost na 2. pololetí roku 2003

57.   Změny v síti škol, předškolních a školských zařízení – Školní statek Třebíč

 1. Obecná pravidla postupu při ukončení činnosti školních statků jako příspěvkových organizací zřízených krajem Vysočina
 2. Sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 1. 2004
 3. Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže u Aleje, Havlíčkův Brod, Masarykova 2190
 4. Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Gymnázium, Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní 760
 5. Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Gymnázium, Jihlava, Jana Masaryka 1
 6. Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola, Vyšší zdravotnická škola a Speciální školy, Jihlava, Husova 54
 7. Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72
 8. Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Speciální školy, Černovice, Dobešovská 1
 9. Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Střední odborné učiliště strojírenské a Učiliště, Jihlava, Polenská 2
 10. Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Integrovaná střední škola stavební a Učiliště, Jihlava, Žižkova 20
 11. Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště, Třešť, K Valše 38
 12. Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Střední odborné učiliště, Pelhřimov, Friedova 1469
 13. Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Integrovaná střední škola obchodní, Jihlava, Havlíčkova 109

71.   Rezignace člena zastupitelstva kraje

72.   Zrušení pečovatelské služby ve středisku Žirovnice, převod pečovatelské služby na město Žirovnice - změna rozpočtu v souvislosti s převodem finančních prostředků a převod movitého majetku

73.   Zrušení pečovatelské služby ve středisku Moravské Budějovice, převod pečovatelské služby na město Moravské Budějovice - změna rozpočtu v souvislosti s převodem finančních prostředků a převod movitého majetku

74.   Zrušení pečovatelské služby ve středisku Horní Cerekev, převod pečovatelské služby na město Horní Cerekev - změna rozpočtu v souvislosti s převodem finančních prostředků a převod movitého majetku

75.   Zrušení pečovatelské služby ve středisku Jimramov, převod pečovatelské služby na obec Jimramov - změna rozpočtu v souvislosti s převodem finančních prostředků a převod movitého majetku

76.   Změny rozpočtu na rok 2003 v kapitole Zdravotnictví

77.   Základní osnova Zdravotního plánu kraje Vysočina

 1. Rozdělení Okresního ústavu sociálních služeb Třebíč, příspěvkové organizace a Okresní správy ústavů sociálních služeb Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace
 2. Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 3. Návrh na dotaci pro nestátní neziskové organizace v roce 2003

81.   FOND VYSOČINY - Grantový program EDICE VYSOČINY

 1. FOND VYSOČINY - Grantový program ŠKOLA A KNIHOVNA - CENTRA VZDĚLÁVÁNÍ
 2. FOND VYSOČINY – Grantový program BYDLETE NA VENKOVĚ 2003
 3. Poskytnutí finančního příspěvku obci Štěpánov nad Svratkou
 1. Rozprava

Návrh byl schválen 34 hlasy, proti 1, zdrželi se 4.

 

2. Složení slibu nových členů zastupitelstva

F. Dohnal požádal Zdeňku Markovou a Ing. Martina Čížka, aby složili slib člena zastupitelstva. Po složení slibu Zdeňky Markové a Ing. Martina Čížka hejtman konstatoval, že Zastupitelstvo kraje Vysočina má opět 45 členů.

 

3. Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva a rady kraje

F. Dohnal krátce informoval přítomné o předložených zápisech ze zasedání rady kraje.

Dále informoval přítomné o:

·         jednáních ohledně financování krajů v roce 2004

·         pololetním rozboru hospodaření ve zdravotnických organizacích kraje

·         připomínkování zákona o změnách hranic krajů

a otevřel rozpravu.

M. Bišof požádal o informaci ohledně pořízení lineárního urychlovače do Nemocnice Jihlava vyplývající z úkolu usnesení 103/03/2003/ZK.

F. Dohnal sdělil, že rada kraje byla informována ředitelem Nemocnice Jihlava o pronájmu lineárního urychlovače. Dále sdělil, že ministryně zdravotnictví, M. Součková, přislíbila navrhnout zařazení státního příspěvku na pořízení lineárního urychlovače pro Nemocnici Jihlava do návrhu státního rozpočtu pro rok 2004. Podle poslední písemné informace však ministryně zdravotnictví obdržela žádost ředitele Nemocnice Jihlava, ze které vyplývá, že Nemocnice Jihlava lineární urychlovač již má. Z toho důvodu nebyl státní příspěvek na pořízení lineárního urychlovače pro Nemocnici Jihlava do návrhu státního rozpočtu pro rok 2004 zařazen. Dodal, že s ministryní bude dále jednáno o zařazení tohoto návrhu do rozpočtu příštího roku.

M. Bišof navrhl zastupitelům reagovat na tíživou finanční situaci a žádost Nemocnice Jihlava o finanční příspěvek přijetím následujícího usnesení.

Zastupitelstvo kraje

souhlasí

s poskytnutím Nemocnici Jihlava dle § 34 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů návratné finanční výpomoci ve výši 21 mil. Kč z rozpočtu zřizovatele k dočasnému krytí potřeb příspěvkové organizace. Tuto finanční výpomoc poskytnout do 31. března 2004.

odpovědnost: rada kraje

termín: 30. 9. 2003

Po následující diskuzi zastupitelé hlasovali o návrhu M. Bišofa.

Usnesení nebylo přijato 10 hlasy, proti 29, zdrželi se 3.

V. Výborný navrhl připravit pracovní seminář zastupitelů kraje k problematice hospodaření ve zdravotnických organizacích kraje, kde by vyslechli vedoucí pracovníky jednotlivých nemocničních zařízení s jejich návrhy na řešení současné situace v nemocnicích a na základě toho případně svolat mimořádné zasedání zastupitelstva k dořešení problému.

Z. Dobrý vyslovil svůj názor na řešení situace ve zdravotnictví, podpořil návrh V. Výborného a doporučil ustanovit komisi ze zástupců všech politických stran, která by připravila podklady pro zmíněný pracovní seminář.

J. Novotný vznesl dotaz na ředitele Nemocnice Jihlava, zda členům rady kraje skutečně navrhl řešení tohoto stavu systémem provozování privátním subjektem.

J. Černý, ředitel Nemocnice Jihlava, seznámil přítomné s  finančními toky roku 2002, které negativně ovlivnily hospodaření v roce 2003, s opatřeními a se změnami organizační struktury, které byly provedeny tak, aby to neovlivňovalo poskytování zdravotní péče a výkonnost nemocnice. K dotazu J. Novotného sdělil následující: „Na základě doporučení M. Vystrčila hledat jiné možnosti dofinancování, jsem se o této možnosti zmínil proto, že jsem ji považoval za vhodnější řešení, než nemocnici poslat do konkurzu a vytvořit tak katastrofickou situaci ve zdravotnictví v kraji.“

J. Slámečka podpořil návrh V. Výborného a předložil návrh usnesení.

Usnesení 178/04/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

ukládá

radě kraje ve spolupráci s finančním výborem a kontrolním výborem zastupitelstva připravit pracovní seminář k tématu zdravotnických zařízení.

odpovědnost: rada kraje

termín: do 30. 10. 2003

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 1, zdrželi se 4.

J. Novotný konstatoval, že vyřešení vyrovnaného rozpočtu nemocnic neřeší jejich oddlužení.

I. Denčevová podpořila myšlenku uskutečnění pracovního semináře, ale namítla, že by se jej měli zúčastnit také zástupci vlády, tzn. zástupci bývalého zřizovatele či dnešního ministerstva zdravotnictví, kteří vzniklou situaci zavinili.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 179/04/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

·   zprávu o činnosti rady kraje od posledního jednání zastupitelstva kraje;

·   zprávu o plnění usnesení zastupitelstva a rady kraje za první pololetí roku 2003 dle materiálu ZK-04-2003-03, př. 1.

odpovědnost: rada kraje

termín: 23. 9. 2003

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Na základě požadavku, který M. Bišof vznesl na zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2003, je dle zvukového záznamu uvedena citace vyjádření M. Vystrčila k současné finanční krizi nemocnic v kraji a způsobu jejich hospodaření v předchozích letech: „Kraj obdržel nemocnice se zátěží do budoucnosti. Protože nemocnice žijí v letošním roce z toho, co dělaly vloni. Proto, když dneska chce někdo M. Matějkovou volat k zodpovědnosti za to, že Nemocnice Jihlava, respektive Nemocnice Havlíčkův Brod, měly špatné výkony vloni, a že nemají na výplaty a na jiné věci, tak je to docela v tomto kontextu ne úplně v pořádku. A teď jsme v situaci, že nemocnice přišly s dluhy a zároveň vyrábí další dluhy, protože v tom roce, kdy nám ještě nepatřily, špatně hospodařily a to se projevuje v tomto roce.“

Zdrojové materiály: ZK-04-2003-03, ZK-04-2003-03pr1

 

4. Informace o činnosti krajského úřadu

S. Zikmundová, ředitelka krajského úřadu, představila přítomným RNDr. Martina Černého, kterého na základě výsledku výběrového řízení rada kraje jmenovala vedoucím odboru regionálního rozvoje. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 180/04/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

informaci o činnosti krajského úřadu.

odpovědnost:

termín:

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2003-04, ZK-04-2003-04pr1, ZK-04-2003-04pr2, ZK-04-2003-04pr3

 

5. Finanční podpora městům s památkami světového kulturního dědictví UNESCO

F. Dohnal seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým materiálem a navrhl zvýšení schvalované finanční dotace uvedeným městům na 1 mil. Kč. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 181/04/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         poskytnutí finanční dotace obcím Telč, Třebíč a Žďár nad Sázavou na pomoc s ochranou světového kulturního dědictví každé ve výši 1 mil. Kč;

·         přesunutí částky ve výši 3.000 tis. Kč z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje (§ 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené) do kapitoly Kultura (§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek) za účelem poskytnutí výše uvedené dotace a

ukládá

·          radě kraje zapracovat tuto roční podporu do návrhu rozpočtu kraje pro rok 2004 a do rozpočtového výhledu na další roky;

·          krajskému úřadu vyřídit potřebné administrativní náležitosti.

odpovědnost: ředitelka KrÚ

termín: 30. 9. 2003

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2003-05

 

6. Zákonodárná iniciativa

F. Dohnal podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 182/04/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

zákonodárnou iniciativu dle materiálu ZK-04-2003-06, př. 1.

odpovědnost: odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu

termín: říjen 2003

Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-04-2003-06, ZK-04-2003-06pr1, ZK-04-2003-06pr2, ZK-04-2003-06pr3

 

7. Žádost obce Šimanov o finanční podporu

F. Dohnal seznámil zastupitelstvo kraje s žádostí obce Šimanov o finanční podporu. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 183/04/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje              

zamítá

žádost o finanční podporu obce Šimanov a

ukládá

hejtmanovi kraje vyřídit odpověď na žádost obce.

odpovědnost: hejtman kraje

termín: 30. 9. 2003

Usnesení bylo přijato 31 hlasy, proti 0, zdrželi se 5.

Zdrojové materiály: ZK-04-2003-07

 

8. Žádost obce Cikháj o podporu v tíživé situaci

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje žádost obce Cikháj o podporu při řešení finanční situace obce. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 184/04/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         poskytnutí dotace pro obec Cikháj ve výši 50.000,- Kč na úhradu mimořádných nákladů v souvislosti s vykradením obecního úřadu;

·         přesunutí částky ve výši 50 tis.Kč z nespecifikované rezervy kraje (§ 6409 Ostatní činnosti j. n.) do kapitoly Zastupitelstvo kraje (§ 3636 Územní rozvoj) na dotaci obci Cikháj a

ukládá

krajskému úřadu vyřídit potřebné finanční náležitosti.

odpovědnost: ředitelka KrÚ

termín: 30. 9. 2003

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-04-2003-08, ZK-04-2003-08pr1

 

9. Žádost města Hrotovice o mimořádnou finanční podporu

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje žádost města Hrotovice o poskytnutí dotace na úhradu mimořádných nákladů v souvislosti s převzetím agendy stavebního úřadu pro Jadernou elektrárnu Dukovany. Nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 185/04/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         poskytnutí dotace pro město Hrotovice ve výši 400.000,- Kč na úhradu mimořádných nákladů v souvislosti s převzetím agendy stavebního úřadu pro Jadernou elektrárnu Dukovany;

·         přesunutí částky ve výši 400 tis. Kč z nespecifikované rezervy kraje (§ 6409 Ostatní činnosti j. n.) do kapitoly Zastupitelstvo kraje (§ 3636 Územní rozvoj) na dotaci městu Hrotovice a

ukládá

krajskému úřadu vyřídit potřebné finanční náležitosti.

odpovědnost: ředitelka KrÚ

termín: 30. 9. 2003

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

Zdrojové materiály: ZK-04-2003-09

 

10. Finanční výpomoc obcím s vysokým podílem školních dětí

F. Dohnal podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu a požádal o opravu textu části usnesení: slova „dle materiálu RK-29-2003-50, př. 1“, nahradit slovy „dle materiálu ZK-04-2003-10, př. 1“. Nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 186/04/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         poskytnutí finanční dotace obcím na pomoc s krytím provozních nákladů základního školství dle materiálu ZK-04-2003-10, př. 1;

·         přesunutí částky ve výši 449 tis. Kč z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje (§ 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené) do kapitoly Školství (§ 3113 Základní školy) za účelem poskytnutí výše uvedené dotace a

ukládá

krajskému úřadu vyřídit potřebné administrativní náležitosti.

odpovědnost: ředitelka KrÚ

termín: 30. 9. 2003

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-04-2003-10, ZK-04-2003-10pr1

 

11. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden – srpen 2003

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje pravidelnou zprávu o čerpání rozpočtu kraje v uplynulém období. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 187/04/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

zprávu o čerpání rozpočtu kraje za období leden – srpen 2003 dle materiálu ZK-04-2003-11, př. 1.

odpovědnost: odbor ekonomický

termín:

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2003-11, ZK-04-2003-11pr1

 

12. Zpráva o stavu portfolia kraje k 30. 6. 2003

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje se zprávou o stavu portfolia k uvedenému datu. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 188/04/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

zprávu o stavu portfolia kraje k 30. 6. 2003.

odpovědnost: odbor ekonomický

termín:

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-04-2003-12

 

13. Darování komunikace a pozemků v k. ú. a obci Golčův Jeníkov a k. ú. Skryje u Golčova Jeníkova a obci Skryje

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s žádostí o převod uvedených pozemků a komunikace do vlastnictví města Golčův Jeníkov. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 189/04/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         darování pozemků vedených ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) – JK Skryje u Golčova Jeníkova par. č. 715 o výměře 403 m2 a par. č. 716/2 o výměře 3 173 m2 v k. ú. a obci Golčův Jeníkov včetně komunikace městu Golčův Jeníkov;

·         dodatek č. 17 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-04-2003-13, př. 1;

·         darování pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 716/2 o výměře 2 912 m2 v k. ú. Skryje u Golčova Jeníkova a obci Skryje včetně komunikace obci Skryje;

·         dodatek č. 18 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-04-2003-13, př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: říjen 2003

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2003-13, ZK-04-2003-13pr1, ZK-04-2003-13pr2

 

14. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Perknov a obci Havlíčkův Brod a k. ú. Klanečná a obci Havlíčkův Brod

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s žádostí města Havlíčkův Brod o bezúplatný převod pozemků v k. ú. Perknov a obci Havlíčkův Brod do vlastnictví města Havlíčkův Brod se současným darováním pozemků v k. ú. Klanečná a obci Havlíčkův Brod do vlastnictví kraje Vysočina. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 190/04/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         darování pozemku par. č. 749/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 55 m2, dílu „a“ o výměře 23 m2 odděleného z pozemku par. č. 751/13 a dílu „d“ o výměře 180 m2 odděleného z pozemku 749/1, oba sloučené dle geometrického plánu č. 281-110/1999 do nově vzniklého pozemku par. č. 749/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Perknov a obci Havlíčkův Brod městu Havlíčkův Brod;

·         nabytí pozemků par. č. 205/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 90 m2, par. č. 207/10 – ostatní plocha, silnice o výměře 718 m2 a par. č. 207/16 – vodní plocha, vodní tok o výměře 20 m2 vše v k. ú. Klanečná a obci Havlíčkův Brod darem do vlastnictví kraje Vysočina;

·         dodatek č. 19 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod, dle materiálu ZK-04-2003-14, př. 1;

·         dodatek č. 20 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod, dle materiálu ZK-04-2003-14, př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: říjen 2003

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2003-14, ZK-04-2003-14pr1, ZK-04-2003-14pr2

 

15. Darování pozemků v k. ú. a obci Sedletín

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje žádost obce Sedletín o bezúplatný převod pozemků v k. ú. a obci Sedletín do vlastnictví obce. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 191/04/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         darování pozemků par. č. 878/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 240 m2 a par. č. 878/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 497 m2 v k. ú. a obci Sedletín obci Sedletín;

·         dodatek č. 21 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod, dle materiálu ZK-04-2003-15, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: říjen 2003

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2003-15, ZK-04-2003-15pr1

 

16. Prodej pozemku v k. ú. a obci Hurtova Lhota

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje žádost manželů Beránkových o odprodej části pozemku v k. ú. a obci Hurtova Lhota. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 192/04/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         prodej pozemku par. č. st. 95 – zastavěná plocha o výměře 5 m2 v k. ú. a obci Hurtova Lhota manželům Beránkovým za cenu 610,-Kč plus úhradu částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí;

·         dodatek č. 22 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-04-2003-16, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: říjen 2003

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2003-16, ZK-04-2003-16pr1

 

17. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Šlapanov

M. Vystrčil podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu majetkoprávního vypořádání. Nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 193/04/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         darování pozemků par. č. 1214/44 o výměře 90 m2, par. č. 1214/45 o výměře 67 m2, par. č. 1214/46 o výměře 236 m2, par. č. 1214/47 o výměře 67 m2, par. č. 1214/48 o výměře 17 m2, par. č. 1214/49 o výměře 1 501 m2, par. č. 1214/50 o výměře 40 m2, 1214/51 o výměře 115 m2, par. č. 1214/52 o výměře 8 m2, par. č. 1214/53 o výměře 46 m2, par. č. 1214/54 o výměře 72 m2, par. č. 1214/55 o výměře 6 m2, par. č. 1239/10 o výměře 769 m2, 1239/11 o výměře 10 m2, par. č. 1239/15 o výměře 209 m2, par. č. 1282/17 o výměře 588 m2, par. č. 1282/18 o výměře 7 m2 a par. č. 1282/26 o výměře 53 m2 a geometrickým plánem č. 290-1300/2001 ze dne 28. 3. 2003 z pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 1214/1 odděleného dílu „c“ o výměře 71 m2, dílu „d“ o výměře 362 m2 a dílů „a+b“ o výměře 158 m2, všechny v k. ú. a obci Šlapanov obci Šlapanov;

·         dodatek č. 23 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK‑04‑2003‑17, př. 1;

·         schvaluje přijetí daru pozemků par. č. 1214/30 o výměře 1760 m2, par .č. 1214/43 o výměře 7 m2 a par .č. 1239/19 o výměře 397 m2 a pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 72/1 o výměře 2 007 m2 v k. ú. a obci Šlapanov do vlastnictví kraje Vysočina;

·         dodatek č. 24 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK‑04‑2003‑17, př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: listopad 2003

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2003-17, ZK-04-2003-17pr1, ZK-04-2003-17pr2

 

18. Darování části pozemku v k. ú. a obci Chotěboř, přijetí daru stavby do vlastnictví kraje Vysočina

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s žádostí města Chotěboř o bezúplatný převod pozemku v k. ú. a obci Chotěboř do vlastnictví města se současným darováním stavby zastávkového pruhu na pozemku v k. ú. a obci Chotěboř do vlastnictví kraje Vysočina. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 194/04/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         darování geometrickým plánem č. 2266-198/2003 ze dne 19. 5. 2003 nově odděleného pozemku par. č. 4550/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 36 m2 v k. ú. a obci Chotěboř městu Chotěboř;

·         přijetí daru stavby zastávkového pruhu na pozemku par. č. 4550 v k. ú. a obci Chotěboř do vlastnictví kraje Vysočina;

·         dodatek č. 25 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK‑04‑2003-18, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: říjen 2003

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2003-18, ZK-04-2003-18pr1

 

19. Prodej a výkup pozemků v k. ú. a obci Polná

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh firmy CALIBRA PLUS, s. r. o., na směnu částí pozemků. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 195/04/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   prodej dílu „d“ o výměře 219 m2 odděleného dle geometrického plánu č. 951-4153/2002 z pozemku par. č. 2369/1 a nově sloučeného do pozemku par. č. 2369/3 v k. ú. a obci Polná firmě CALIBRA PLUS, s. r. o. za cenu 16 425,- Kč;

·   koupi dílů „b“ a „c“ o výměře 36 m2 oddělených dle geometrického plánu č. 951-4153/2002 z pozemku par. č. 2369/3 a nově sloučených do pozemku par. č. 2369/1 v k. ú. a obci Polná do vlastnictví kraje za cenu 2 700,-Kč;

·   dodatek č. 12 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava, dle materiálu ZK-04-2003-19, př. 1;

·   dodatek č. 13 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava, dle materiálu ZK-04-2003-19, př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: říjen 2003

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2003-19, ZK-04-2003-19pr1, ZK-04-2003-19pr2

 

20. Výkup administrativní budovy a garáže s pozemky v k. ú. a obci Malý Beranov

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh výkupu nemovitostí v k. ú. a obci Malý Beranov. Nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 196/04/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         koupi administrativní budovy na poz. st. 86/5, budovy garáže na poz. st. 86/4, pozemku st. 86/5 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 231 m2 a pozemku st. 86/4 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 284 m2 v k. ú. a obci Malý Beranov do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 924.280,- Kč;

·         dodatek č. 14 zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava dle materiálu ZK-04-2003-20, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: říjen 2003

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2003-20, ZK-04-2003-20pr1

 

21. Koupě pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s žádostí společnosti KOH-I-HOOR HARDTMUTH Trade, a. s., o vyřešení vlastnického poměru k užívanému pozemku. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 197/04/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         koupi pozemku par. č. 2413/153 v k. ú. a obci Pelhřimov a stavby komunikace na něm do vlastnictví kraje Vysočina od společnosti KOH-I-HOOR HARDTMUTH Trade, a. s., za kupní cenu 384 180,- Kč;

·         dodatek č. 5 zřizovací listiny příspěvkové organizace Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-04-2003-21, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: říjen 2003

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2003-21, ZK-04-2003-21pr1

 

22. Darování pozemku v k. ú. a obci Martínkov

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem schválit darování uvedeného pozemku obci Martínkov. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 198/04/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         darování pozemku par. č. 2588/28 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 77 m2 odděleného geometrickým plánem č. 146-5832/2002 z pozemku par. č. 2588/1 v k. ú. a obci Martínkov obci Martínkov;

·         dodatek č. 22 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK‑04‑2003-22, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: říjen 2003

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2003-22, ZK-04-2003-22pr1

 

23. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Trnava

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s žádostí obce Trnava o směnu pozemků v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava formou vzájemného darování. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 199/04/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         darování dle GPL č. 469-108/1999 dílu „p“ o výměře 115 m2 a dílu „d1“ o výměře 14 m2 oddělených z pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci, původ PK par. č. 4868 a nově sloučených do pozemku par. č. 160, dílu „o“ o výměře 191 m2 odděleného z pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci, původ PK par. č. 4868 a nově sloučeného do pozemku par. č. 162 a dílu „k“ o výměře 355 m2 odděleného z pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci, původ PK par. č. 4868 a nově sloučeného do pozemku par. č. 4868/13, vše v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava obci Trnava;

·         přijetí daru zastávkového pruhu dle GPL č. 469-108/1999 na části pozemku par. č. 4868/14 a části pozemku par. č. 4868/15 a dále dílu „b“ o výměře 22 m2 odděleného z pozemku par. č. 106/1 a nově sloučeného do pozemku par. č. 4868/14, dílu „d“ o výměře 6 m2 odděleného z pozemku par. č. 108 a nově sloučeného do pozemku par. č. 4868/14, dílu „f“ o výměře 54 m2 odděleného z pozemku par. č. 166/2 a nově sloučeného do pozemku par. č. 4868/14, dílu „i“ o výměře 9 m2 odděleného z pozemku par. č. 164/2 a dílu „h“ o výměře 14 m2 odděleného z pozemku par. č. 4908/2 nově sloučených do pozemku par. č. 4868/14, dílu „a1“ o výměře 43 m2 odděleného z pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci, původ PK par. č. 151 a nově sloučeného do pozemku par. č. 4868/15, dílu „x“ o výměře 179 m2 odděleného z pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci, původ PK par. č. 152 a nově sloučeného do pozemku par. č. 4868/15, dílu „n“ o výměře 224 m2 odděleného z pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci, původ PK par. č. 160 a nově sloučeného do pozemku par. č. 4868/15, dílu „m“ o výměře 14 m2 odděleného z pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci, původ PK par. č. 170/4 a nově sloučeného do pozemku par. č. 4868/15 a celých pozemků vedených ve zjednodušené evidenci par. č. 106 o výměře 22 m2, par. č. 108 o výměře 112 m2, par. č. 164/2 o výměře 8 m2, par. č. 166 o výměře 122 m2, par. č. 4908 o výměře 5 m2 nově sloučených do pozemku par. č. 4868/14, vše v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava do vlastnictví kraje Vysočina.

·         dodatek č. 23 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč, dle materiálu ZK-04-2003-23, př. 1.

·         dodatek č. 24 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč, dle materiálu ZK-04-2003-23, př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: říjen 2003

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2003-23, ZK-04-2003-23pr1, ZK-04-2003-23pr2

 

24. Přijetí daru pozemků v k. ú. Slavice a obci Třebíč

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o nabídce darování pozemků v k. ú. Slavice a obci Třebíč do vlastnictví kraje Vysočina. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 200/04/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         přijetí daru pozemků par. č. 523/8 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 21 m2, par. č. 528/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 61 m2, par. č. 528/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 m2, par. č. 533/43 – ostatní plocha, silnice o výměře 17 m2, par. č. 552/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m2 a par. č. 611/2 – vodní plocha, vodní tok v korytě umělém o výměře 46 m2, vše v k. ú. Slavice a obci Třebíč do vlastnictví kraje Vysočina;

·         dodatek č. 26 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-04-2003-24, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: říjen 2003

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2003-24, ZK-04-2003-24pr1

 

25. Darování a výkup částí pozemku v k. ú. Valeč u Hrotovic a obci Valeč

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu na darování uvedených částí pozemku obci Valeč a výkup částí pozemku do vlastnictví kraje. Nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 201/04/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         darování dílů „b“ + „e“ o celkové výměře 29 m2 oddělených z pozemku par. č. 675 a nově sloučených do pozemku par. č. 80/11 dle geometrického plánu č. 279-5311/2002, vše v k. ú. Valeč u Hrotovic a obci Valeč obci Valeč;

·         koupi dílu „a“ o výměře 24 m2, který byl dle geometrického plánu č. 279-5311/2002 oddělen z pozemku par. č. 80/9 a nově sloučen do pozemku par. č. 675, vše v k. ú. Valeč u Hrotovic a obci Valeč do vlastnictví kraje Vysočina za cenu 500,- Kč;

·         dodatek č. 27 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč, dle materiálu ZK-04-2003-25, př. 1;

·         dodatek č. 28 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč, dle materiálu ZK-04-2003-25, př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: říjen 2003

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2003-25, ZK-04-2003-25pr1, ZK-04-2003-25pr2

 

26. Darování pozemků v k. ú. a obci Jakubov u Moravských Budějovic

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje žádost obce Jakubov u Moravských Budějovic o majetkoprávní vypořádání pozemků. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 202/04/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         darování geometrickým plánem č. 225-555/2002 ze dne 22. 4. 2003 nově odměřených pozemků par. č. 1224/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 12 m2 a par. č. 1224/5 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 184 m2 oba v k. ú. a obci Jakubov u Moravských Budějovic obci Jakubov u Moravských Budějovic;

·         dodatek č. 29 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK‑04‑2003‑26, př. 1;

·         přijetí daru geometrickým plánem č. 225-555/2002 ze dne 22. 4. 2003 nově odměřeného pozemku par. č. 1245/27 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 23 m2 v k. ú. a obci Jakubov u Moravských Budějovic do vlastnictví kraje Vysočina;

·         dodatek č. 30 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK‑04‑2003‑26, př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: říjen 2003

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2003-26, ZK-04-2003-26pr1, ZK-04-2003-26pr2

 

27. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Třebíč a k. ú. Podklášteří

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na uzavření darovacích smluv na uvedené pozemky v k. ú. Třebíč a k. ú. Podklášteří. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 203/04/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         darování pozemku par. č. 1521/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 707 m2 v k. ú. a obci Třebíč městu Třebíč;

·         nabytí pozemku par. č. 581 – ostatní plocha, silnice o výměře 5 273 m2 v k. ú. Podklášteří a obci Třebíč darem od města Třebíč do vlastnictví kraje Vysočina;

·         dodatek č. 31 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-04-2003-27 př. 1;

·         dodatek č. 32 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-04-2003-27 př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: říjen 2003

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2003-27, ZK-04-2003-27pr1, ZK-04-2003-27pr2

 

28. Prodej pozemku v k. ú. Věžná na Moravě a obci Věžná

M. Vystrčil podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 204/04/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         prodej pozemku par. č. 1902/8 – ostatní plocha, silnice o výměře 145 m2 v k. ú. Věžná na Moravě a obci Věžná Romaně Maršálkové za cenu 3 050,- Kč plus úhradu částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí;

·         dodatek č. 43 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-04-2003-28, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: říjen 2003

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2003-28, ZK-04-2003-28pr1

 

29. Výkup pozemku v k. ú. a obci Měřín

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje žádost pí Rosické o odkoupení pozemku v k. ú. a obci Měřín.

K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 205/04/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         koupi pozemku par. č. 1586/18 – ostatní plocha, silnice o výměře 38 m2 v k. ú. a obci Měřín za kupní cenu 950,- Kč;

·         dodatek č. 44 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou, dle materiálu ZK-04-2003-29, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: říjen 2003

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2003-29, ZK-04-2003-29pr1

 

30. Darování pozemků v k. ú. a obci Rožná

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje žádost obce Rožná o bezúplatný převod části pozemku v k. ú. a obci Rožná obci. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 206/04/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         darování pozemků par. č. 1525/18 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 51 m2, par. č. 1525/20 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 11 m2, par. č. 1525/23 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 21 m2, par. č. 1525/24 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 86 m2 a par. č. 1525/25 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 149 m2 v k. ú. a obci Rožná obci Rožná;

·         dodatek č. 45 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou, dle materiálu ZK-04-2003-30, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: říjen 2003

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2003-30, ZK-04-2003-30pr1

 

31. Darování pozemků v k. ú. Dolní Loučky, Střemchoví a obci Dolní Loučky

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem schválit darování uvedených pozemků obci. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 207/04/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         darování pozemků par. č. 795 ostatní plocha, silnice o výměře 1 371 m2 v k. ú. a obci Dolní Loučky a par. č. 206/1 ostatní plocha, silnice o výměře 9 737 m2 v k. ú. Střemchoví a obci Dolní Loučky obci Dolní Loučky;

·         dodatek č. 46 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK‑04‑2003‑31, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: říjen 2003

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2003-31, ZK-04-2003-31pr1

 

32. Výkup pozemku v k. ú. a obci Nové Město na Moravě

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje žádost manželů Kulhánkových o vykoupení pozemků v k. ú. a obci Nové Město na Moravě. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 208/04/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         koupi pozemku par. č. 3417/25 ostatní plocha silnice o výměře 498 m2 v k. ú. a obci Nové Město na Moravě za kupní cenu 31 440,-Kč;

·         dodatek č. 47 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-04-2003-32, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: říjen 2003

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2003-32, ZK-04-2003-32pr1

 

33. Výkup pozemků v k. ú. a obci Rovečné

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s žádostí o majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Rovečné. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 209/04/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

koupi pozemků par. č. 1517/8 – ostatní plocha, silnice o výměře 55 m2, par. č. 1517/9 – ostatní plocha, silnice o výměře 9 m2, par. č. 1517/10 – ostatní plocha, silnice o výměře 409 m2, par. č. 1517/11 – ostatní plocha, silnice o výměře 5 m2, par. č. 1517/31 – ostatní plocha, silnice o výměře 57 m2 a par. č. 1517/34 – ostatní plocha, silnice o výměře 329 m2 v k. ú. a obci Rovečné za kupní cenu 18 150,- Kč do vlastnictví kraje Vysočina.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: říjen 2003

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2003-33, ZK-04-2003-33pr1

 

34. Výkupy pozemků pod silnicemi III. třídy

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu na výkup pozemků do vlastnictví kraje Vysočina. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 210/04/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         koupi pozemků dle materiálu ZK-04-2003-34, př. 1, do vlastnictví kraje Vysočina;

·         dodatek č. 49 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK‑04‑2003‑34, př. 2;

·         dodatek č. 50 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK‑04‑2003‑34, př. 3.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: říjen 2003

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2003-34, ZK-04-2003-34pr1, ZK-04-2003-34pr2, ZK-04-2003-34pr3

 

35. Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu „II/406 Dvorce – Třešť – Telč, rekonstrukce povrchů“

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu na nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 211/04/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         výkup pozemků v k. ú. a obci Třešť materiálu ZK-04-2003-35, př. 1, za cenu stanovenou podle vyhlášky č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů;

·         přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Třešť dle materiálu ZK-04-2003-35, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: říjen 2003

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2003-35, ZK-04-2003-35pr1

 

36. Koupě pozemku v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na výkup pozemku v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava do vlastnictví kraje Vysočina. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 212/04/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

koupi pozemku par. č. 3396/15, trvalý travní porost o výměře 259 m2 v k. ú. Trnava u Třebíče, obec Trnava, za dohodnutou kupní cenu 25 800,- Kč do vlastnictví kraje Vysočina.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 2003

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2003-36

 

37. Prodej pozemku v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s žádostí manželů Jiráčkových o prodej části pozemku v k. ú. a obci Nové Město na Moravě. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 213/04/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         prodej pozemku par. č. 47/21 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 74 m2 v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou manželům Jiráčkovým za cenu 7 400,- Kč plus úhradu částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí;

·         dodatek č. 5 Zřizovací listiny Vyšší odborné školy, Gymnázia, Střední sklářské školy, Středního odborného učiliště a Odborného učiliště, Světlá nad Sázavou, Sázavská 547, dle materiálu ZK-04-2003-37, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: říjen 2003

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2003-37, ZK-04-2003-37pr1

 

38. Prodej pozemků v k. ú. a obci Chotěboř

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o žádosti o odprodej pozemků v k. ú. a obci Chotěboř. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 214/04/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         prodej pozemků par. č. 1477/14 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 67 m2, par. č. 1477/15 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 63 m2 a par. č. 1477/16 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 714 m2 v k. ú. a obci Chotěboř vlastníkům bytových jednotek v domě č. p. 1141 a 1142 v rozsahu jejich spoluvlastnických podílů na společných částech domu č. p. 1141 a 1142 a souvisejících pozemcích za celkovou cenu 75 980,- Kč;

·         dodatek č. 3 Zřizovací listiny Speciálních škol, Chotěboř, Hradební 529, dle materiálu ZK-04-2003-38, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: listopad 2003

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2003-38, ZK-04-2003-38pr1

 

39. Vzájemné majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Telč s městem Telč

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh majetkoprávního vypořádání pozemků v k. ú. Telč s městem Telč. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 215/04/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         darování geometrickým plánem č. 1060-62/2002 ze dne 18. 2. 2003 nově oddělených pozemků par. č. 7707 – ostatní plocha , ostatní komunikace o výměře 242 m2 , par. č. 7708 – ostatní plocha, zeleň o výměře 101 m2 a par. č. 610/8 – ostatní plocha, zeleň o výměře 2 m2 v k. ú. a obci Telč městu Telč;

·         přijetí daru geometrickým plánem č. 1060-62/2002 ze dne 18. 2. 2003 nově oddělených pozemků, a to dílu „a“ o výměře 67 m2 určeného ke sloučení do nově vzniklého pozemku par. č. 609/9, dílu „d“ o výměře 380 m2 určeného ke sloučení do nově vzniklého pozemku par. č. 609/11, par. č. 610/10 – ostatní plocha, zeleň o výměře 30 m2 , par. č. 610/11 – ostatní plocha, zeleň o výměře 421 m2, 610/9 – ostatní plocha, zeleň o výměře 122 m2, 610/7 – ostatní plocha, zeleň o výměře 346 m2 , par. č. 629/3 – ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 31 m2 a par. č. 629/4 – ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 13 m2 v k. ú. a obci Telč od města Telč do vlastnictví kraje Vysočina;

·         dodatek č. 3 Zřizovací listiny Gymnázia Otokara Březiny dle materiálu ZK-04-2003-39, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: říjen 2003

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2003-39, ZK-04-2003-39pr1

 

40. Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Třebíč

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem nabytí pozemků v k. ú. a obci Třebíč do vlastnictví kraje. Nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 216/04/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         nabytí pozemků par. č. 589/8 – ost. plocha o výměře 2 145 m2, par. č. 588/7 ost. plocha o výměře 826 m2, par. č. st. 7266 zastavěná plocha o výměře 29 m2, par. č. st. 7267 zastavěná plocha o výměře 19 m2 a budovy jiné stavby bez čp./če. postavené na pozemku par. č. st. 7266, všechno v k. ú. a obci Třebíč do vlastnictví kraje za kupní cenu 437 000,- Kč.

·         dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborná škola obchodu a služeb, Střední odborné učiliště, Sirotčí 4, Třebíč dle materiálu ZK-04-2003-40, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: říjen 2003

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2003-40, ZK-04-2003-40pr1

 

41. Darování pozemků a staveb v k. ú. Velký Újezd u Kojatic a obci Kojatice

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o žádosti obce Kojatice o bezúplatný převod pozemků a staveb v k. ú. Velký Újezd u Kojatic a obci Kojatice do vlastnictví obce. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 217/04/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         darování budovy č. p. 2 na pozemku par. č. st. 2/1, včetně pozemků par. č. st. 2/1 – zastavěná plocha o výměře 315 m2, par. č. 10/1 – zahrada o výměře 329 m2 a par. č. 10/4 – zahrada o výměře 108 m2, vše v k. ú. Velký Újezd u Kojatic a obci Kojatice obci Kojatice;

·         dodatek č. 1 Zřizovací listiny Okresního ústavu sociálních služeb Třebíč, dle materiálu ZK-04-2003-41, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: říjen 2003

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2003-41, ZK-04-2003-41pr1

 

42. Smlouva o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Polná

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje žádost družstva JMB Moravské Budějovice o majetkoprávní vypořádání silničního tělesa vybudovaného na pozemku v k. ú. a obci Polná. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 218/04/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě, kterou do vlastnictví kraje Vysočina bude bezplatně převedena stavba odbočovacího pruhu silnice II/348 na pozemku par.č. 2476/6, případně i část dalšího dotčeného pozemku pod touto stavbou v k. ú. a obci Polná.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: říjen 2003

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2003-42

 

43. Smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi Vysočinou a obcí Kalhov

M. Vystrčil podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 219/04/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod části pozemku par. č. 820 ostatní plocha, silnice v k. ú. a obci Kalhov, zastavěné chodníkem, do vlastnictví obce Kalhov.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: říjen 2003

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2003-43

 

44. Smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi Vysočinou a obcí Šimanov

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě s obcí Šimanov. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 220/04/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod části pozemku par. č. 1067/1 ostatní plocha, silnice o výměře cca 300 m2 v k. ú. a obci Šimanov, zastavěné kanalizací a chodníkem, do vlastnictví obce Šimanov.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: říjen 2003

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2003-44

 

45. Smlouva o budoucí kupní smlouvě na vykoupení částí pozemků v k. ú. a obci Jihlava

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na převod částí pozemků v k. ú. a obci Jihlava do vlastnictví kraje Vysočina. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 221/04/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na převod částí pozemků par. č. 550/1 zastavěná plocha a nádvoří a par. č. 550/2 zahrada o celkové výměře cca 15 m2 v k. ú. a obci Jihlava, zastavěných silnicí II/352, za kupní cenu 480,- Kč/m2 do vlastnictví kraje Vysočina.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: říjen 2003

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2003-45

 

85. Výkup pozemku v k. ú. Koroužné

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na výkup části pozemku v k. ú. a obci Koroužné. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 222/04/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci původ PK - par. č. 292 v k. ú. a obci Koroužné pro stavbu „Silnice II/387 Koroužné – Švarec 2. stavba“  za cenu 40,- Kč/m2

odpovědnost: odbor majetkový

termín: září 2003

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2003-85

 

86. Smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi Vysočinou a obcí Radňoves

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na převod části pozemků v k. ú. a obci Radňoves do vlastnictví obce. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 223/04/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod části pozemků par. č. 489 a par. č. 485/1 v k. ú. a obci Radňoves zastavěných chodníkem do vlastnictví obce Radňoves.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: říjen 2003

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2003-86

 

46. Bezúplatný převod nemovitostí z vlastnictví České republiky ve správě Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví kraje Vysočina

M. Vystrčil podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 224/04/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

prohlašuje,

že nemovitosti požadované k bezúplatnému převodu z Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina dle materiálu ZK-04-2003-46, př.1, pro činnost předškolních zařízení, škol a školských zařízení zřízených krajem Vysočina:

·         Dům dětí a mládeže u Aleje, Havlíčkův Brod, Masarykova 2190

·         Gymnázium, Chotěboř, Jiráskova 637

·         Havlíčkovo gymnázium, Havlíčkův Brod, Štáflova 2063

·         Integrovaná střední škola, Světlá nad Sázavou, Zámecká 1

·         Integrovaná střední škola podnikání a služeb, Havlíčkův Brod, Bratříků 851

·         Pedagogicko-psychologická poradna, Havlíčkův Brod, Nad Tratí 335

·         Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501

·         Střední zemědělská škola, Havlíčkův Brod, Jihlavská 895

·         Vyšší odborná škola a Obchodní akademie, Chotěboř, Na Valech 690

·         Speciální školy, Chotěboř, Hradební 529

·         Dům dětí a mládeže, Pelhřimov, Pražská 1542

·         Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72

·         Dům dětí a mládeže Jihlava

·         Střední odborné učiliště opravárenské, Jihlava, Školní 1a

·         Vyšší odborná škola, Jihlava, Tolstého 16

·         Speciální školy, Třebíč, 9. května 3

·         Střední odborné učiliště řemesel a služeb, Moravské Budějovice, Tovačovského sady 79

·         Střední odborné učiliště zemědělské, Velké Meziříčí, Hornoměstská 35

·         Školní statek, Bystřice nad Pernštejnem, Dr. Veselého 343

·         Školní statek, Humpolec, Dusilov 384

·         Dům dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou, Horní 2

zařazených do sítě předškolních zařízení, škol a školských zařízení, jsou pro tyto subjekty nezbytné a převod nemovitostí pro tyto subjekty je i ve výhledu v souladu s koncepcí školství kraje.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: září 2003

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2003-46, ZK-04-2003-46pr1

 

47. Žádost obce Puklice o dotaci

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s  žádostí obce Puklice o poskytnutí dotace na plynofikaci školních objektů v obci. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 225/04/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

zamítá

žádost obce Puklice o dotaci na plynofikaci základní a mateřské školy, školní kuchyně a jídelny a

ukládá

krajskému úřadu žadatele o zamítnutí žádosti vyrozumět.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30. 9. 2003

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 1, zdrželi se 2.

Zdrojové materiály: ZK-04-2003-47

 

48. Dotace městu Ledeč nad Sázavou

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s žádostí města Ledeč nad Sázavou o poskytnutí dotace na vybudování zastřešeného chodníku pro Ústav mentálně postižené Ledeč nad Sázavou. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 226/04/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         poskytnutí dotace ve výši 490 tis. Kč městu Ledeč nad Sázavou na vybudování zastřešeného chodníku pro převoz stravy pro Ústav pro mentálně postižené Ledeč nad Sázavou v areálu Háj u Ledče nad Sázavou;

·         povýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, kapitálové výdaje, § 3639 Komunální služby a územní rozvoj j. n. o 490 tis. Kč snížením nespecifikované rezervy kraje (§6409 Ostatní činnosti j. n.).

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: říjen 2003

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2003-48

 

49. Dotace městu Třebíč

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje žádost města Třebíč o poskytnutí finančního příspěvku na II. etapu stavby „Rekonstrukce ulice Brněnská“. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 227/04/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         poskytnutí dotace Městu Třebíč ve výši 3 500 000,- Kč na úhradu nákladů vynaložených na rekonstrukci silnice II/360 v rámci stavby „Rekonstrukce ulice Brněnská“ II. etapa za podmínky bezúplatného převzetí silnice II/360 v úseku ulic Brněnská a Velkomeziříčská nahrazeném novou trasou vedenou ulicí Rafaelova a silnici III/36062 včetně mostů ev. č. 36062-1 a 36062-2, příslušenství a pozemků par. č. 1507/1, 1507/4, 1512/1, 1512/2, části PK 1521/1 a PK 1521/3 všechny v k. ú. a obci Třebíč do vlastnictví Města Třebíč;

·         povýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, § 3639 Komunální služby a územní rozvoj j. n. o 3 500 000,- Kč snížením nespecifikované rezervy kraje.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: říjen 2003

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2003-49

 

50. Dotace městu Havlíčkův Brod

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na poskytnutí dotace městu Havlíčkův Brod na rekonstrukci části silnice II/344. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 228/04/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         poskytnutí dotace městu Havlíčkův Brod ve výši 592 tis. Kč na úhradu nákladů vynaložených na rekonstrukci části silnice II/344;

·         povýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, § 3639 Komunální služby a územní rozvoj j. n. o 592 tis. Kč snížením nespecifikované rezervy kraje.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: 2003

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2003-50

 

51. Rezignace člena zastupitelstva kraje

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o rezignaci člena zastupitelstva a jmenování nového člena zastupitelstva kraje. Z jednání se omluvil P. Pospíchal. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 229/04/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

stanovuje

5. červenec 2003 dnem, od kterého se poskytuje odměna Ing. Martinovi Čížkovi, novému členovi zastupitelstva kraje.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: 23. 9. 2003

Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-04-2003-51

 

52. Systémové řešení zřizovatelské funkce k některým subjektům v oblasti školství

A. Štěrbová seznámila zastupitelstvo kraje s průběhem jednání s městy a se záměry kraje na podporu převodu zřizovatelských kompetencí, upozornila přítomné na chybu v příloze 2 a požádala o její opravu. Zastupitelstvo kraje návrh na opravu akceptovalo a přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 230/04/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

informaci o jednání s městy o převodu zřizovatelských kompetencí k základním uměleckým školám, domům dětí a mládeže a speciálním školám dle materiálu ZK-04-2003-52, př. 1 a

schvaluje

záměry dle materiálu ZK-04-2003-52, př. 2upr1.

odpovědnost: Z. Ludvík

termín: na listopadové jednání zastupitelstva kraje předložit informaci o stavu převádění zřizovatelských kompetencí

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2003-52, ZK-04-2003-52pr1, ZK-04-2003-52pr2

 

53. Státní informační politika ve vzdělávání - dotace na realizaci Projektu P I – Informační gramotnost

A. Štěrbová seznámila zastupitelstvo kraje s návrhem využití účelové dotace MŠMT ČR. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 231/04/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

účelovou dotaci obcím pro jimi zřizované školy na realizaci Státní informační politiky ve vzdělávání – Projekt P I ve výši 6 569 tis. Kč dle materiálu ZK-04-2003-53, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: září 2003

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2003-53, ZK-04-2003-53pr1

 

54. Státní informační politika ve vzdělávání - dotace na realizaci Projektu P II – Vzdělávací software a informační zdroje v roce 2003, podprogram – Tvorba, distribuce a evaluace softwarových produktů

A. Štěrbová předložila zastupitelstvu kraje návrh na využití dotace MŠMT ČR na realizaci Státní informační politiky ve vzdělávání – Projekt P II. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 232/04/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

účelovou dotaci obcím pro jimi zřizované školy na realizaci Státní informační politiky ve vzdělávání – Projekt P II v celkové výši 2 926 tis. Kč dle materiálu ZK-04-2003-54, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: září 2003

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-04-2003-54, ZK-04-2003-54pr1

 

55. Přímé výdaje na vzdělávání - změna schválených dotací obcím

A. Štěrbová sdělila zastupitelstvu kraje doplňující informace k navrhovanému zvýšení dotace obcím na krytí přímých neinvestičních výdajů na vzdělávání pro školy, předškolní a školská zařízení jimi zřizované. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 233/04/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

navýšení dotace obcím určené na krytí přímých neinvestičních výdajů na vzdělávání pro školy, předškolní a školská zařízení jimi zřizované dle materiálu ZK-04-2003-55, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: září 2003

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-04-2003-55, ZK-04-2003-55pr1

 

56. Plán činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost na 2. pololetí roku 2003

A. Štěrbová předložila zastupitelstvu kraje ke schválení plán činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost na 2. pololetí roku 2003. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 234/04/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

plán činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost dle materiálu ZK-04-2003-56, př. 1.

odpovědnost: předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

termín: 23. 9. 2003

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2003-56, ZK-04-2003-56pr1

 

57. Změny v síti škol, předškolních a školských zařízení – Školní statek Třebíč

A. Štěrbová seznámila zastupitelstvo kraje se záměrem ukončení zřizovatelské funkce kraje k příspěvkové organizaci Školní statek, Třebíč. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 235/04/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

záměr ukončit zřizovatelskou funkci kraje k příspěvkové organizaci Školní statek, Třebíč, Račerovická 920 nejpozději dnem 1. 1. 2005.

odpovědnost: Z. Ludvík

termín: do 30. 9. 2003 informovat ŠS

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

Zdrojové materiály: ZK-04-2003-57

 

58. Obecná pravidla postupu při ukončení činnosti školních statků jako příspěvkových organizací zřízených krajem Vysočina

A. Štěrbová podala zastupitelstvu kraje podrobné informace k navrženým pravidlům.

V. Štěpán vznesl dotaz na průběh jednání s městy o převodu školních statků a o jejich dalším provozování městy.

A. Štěrbová přítomné krátce informovala o nabídkách a podmínkách převodu, které byly městům předloženy.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 236/04/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         Návrh obecného postupu při ukončení činnosti školních statků jako příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu ZK-04-2003-58, př. 1;

·         časový harmonogram postupu dle materiálu ZK-04-2003-58, př. 2.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: k 1. 1. 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2003-58, ZK-04-2003-58pr1, ZK-04-2003-58pr2

 

59. Sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 1. 2004

A. Štěrbová předložila zastupitelstvu kraje návrhy rozhodnutí o sloučení některých příspěvkových organizací k 1. 1. 2004. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 237/04/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          rozhodnutí o sloučení Vyšší odborné školy a Integrované střední školy strojnické, Ledeč nad Sázavou, Poštovní 405, s Gymnáziem, Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 1, dle materiálu ZK-04-2003-59, př. 1 a dodatek č. 1 Zřizovací listiny přejímající organizace dle materiálu ZK-04-2003-59, př. 2;

·         rozhodnutí o sloučení Střední odborné školy, Jihlava, Telečská 50, se Středním odborným učilištěm služeb, Jihlava, Karoliny Světlé 2, dle materiálu ZK-04-2003-59, př. 3 a dodatek č. 1 Zřizovací listiny přejímající organizace dle materiálu ZK-04-2003-59, př. 4;

·         rozhodnutí o sloučení Středního odborného učiliště lesnického a Učiliště, Lesonice 2, se Středním odborným učilištěm řemesel a služeb, Moravské Budějovice, Tovačovského sady 79, dle materiálu ZK-04-2003-59, př. 5 a dodatek č. 3 Zřizovací listiny přejímající organizace dle materiálu ZK-04-2003-59, př. 6.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 20 dnů po schválení zastupitelstvem zaslat rozhodnutí a dodatky ke zřizovacím listinám slučovaným organizacím

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.

Zdrojové materiály: ZK-04-2003-59, ZK-04-2003-59pr1, ZK-04-2003-59pr2, ZK-04-2003-59pr3, ZK-04-2003-59pr4, ZK-04-2003-59pr5, ZK-04-2003-59pr6

 

60. Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže u Aleje, Havlíčkův Brod, Masarykova 2190

A. Štěrbová seznámila zastupitelstvo kraje s dodatkem zřizovací listiny výše uvedené příspěvkové organizace. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 238/04/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 2 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže u Aleje, Havlíčkův Brod, Masarykova 2190, dle materiálu ZK-04-2003-60, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 20 dnů od schválení zastupitelstvem zaslat dodatek škole

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2003-60, ZK-04-2003-60pr1

 

61. Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Gymnázium, Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní 760

A. Štěrbová seznámila zastupitelstvo kraje s dodatkem Zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium, Bystřice nad Pernštejnem. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 239/04/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium, Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní 760, dle materiálu ZK-04-2003-61, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 20 dnů od schválení zastupitelstvem zaslat dodatek škole

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2003-61, ZK-04-2003-61pr1

 

62. Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Gymnázium, Jihlava, Jana Masaryka 1

A. Štěrbová předložila zastupitelstvu kraje dodatek Zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium, Jihlava. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 240/04/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 2 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium, Jihlava, Jana Masaryka 1, dle materiálu ZK-04-2003-62, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 20 dnů od schválení zastupitelstvem zaslat dodatek škole

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2003-62, ZK-04-2003-62pr1

 

63. Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola, Vyšší zdravotnická škola a Speciální školy, Jihlava, Husova 54

A. Štěrbová seznámila zastupitelstvo kraje s dodatkem zřizovací listiny výše uvedené příspěvkové organizace. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 241/04/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 5 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola, Vyšší zdravotnická škola a Speciální školy, Jihlava, Husova 54, dle materiálu ZK-04-2003‑63, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 20 dnů od schválení zastupitelstvem zaslat dodatek škole

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2003-63, ZK-04-2003-63pr1

 

64. Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72

A. Štěrbová seznámila zastupitelstvo kraje s dodatkem zřizovací listiny výše uvedené příspěvkové organizace. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 242/04/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72, dle materiálu ZK-04-2003-64, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 20 dnů od schválení zastupitelstvem zaslat dodatek škole

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2003-64, ZK-04-2003-64pr1

 

65. Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Speciální školy, Černovice, Dobešovská 1

A. Štěrbová předložila zastupitelstvu kraje dodatek Zřizovací listiny příspěvkové organizace Speciální školy, Černovice. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 243/04/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 3 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Speciální školy, Černovice, Dobešovská 1, dle materiálu ZK-03-2003-65, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 20 dnů od schválení zastupitelstvem zaslat dodatek škole

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2003-65, ZK-04-2003-65pr1

 

66. Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Střední odborné učiliště strojírenské a Učiliště, Jihlava, Polenská 2

A. Štěrbová seznámila zastupitelstvo kraje s dodatkem zřizovací listiny výše uvedené příspěvkové organizace. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 244/04/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 2 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborné učiliště strojírenské a Učiliště, Jihlava, Polenská 2, dle materiálu ZK‑04‑2003‑66, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 20 dnů od schválení zastupitelstvem zaslat dodatek škole

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2003-66, ZK-04-2003-66pr1

 

67. Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Integrovaná střední škola stavební a Učiliště, Jihlava, Žižkova 20

A. Štěrbová předložila zastupitelstvu kraje dodatek zřizovací listiny výše uvedené příspěvkové organizace ke schválení. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 245/04/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 2 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Integrovaná střední škola stavební a Učiliště, Jihlava, Žižkova 20, dle materiálu ZK‑04‑2003‑67, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 20 dnů od schválení zastupitelstvem zaslat dodatek škole

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2003-67, ZK-04-2003-67pr1

 

68. Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště, Třešť, K Valše 38

A. Štěrbová seznámila zastupitelstvo kraje s dodatkem zřizovací listiny výše uvedené příspěvkové organizace. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 246/04/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 3 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště, Třešť, K Valše 38, dle materiálu ZK‑04‑2003‑68, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 20 dnů od schválení zastupitelstvem zaslat dodatek škole

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2003-68, ZK-04-2003-68pr1

 

69. Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Střední odborné učiliště, Pelhřimov, Friedova 1469

A. Štěrbová seznámila zastupitelstvo kraje s dodatkem Zřizovací listiny příspěvkové organizace SOU Pelhřimov. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 247/04/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 2 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborné učiliště, Pelhřimov, Friedova 1469, dle materiálu ZK‑04‑2003‑69, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 20 dnů od schválení zastupitelstvem zaslat dodatek škole

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2003-69, ZK-04-2003-69pr1

 

70. Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Integrovaná střední škola obchodní, Jihlava, Havlíčkova 109

A. Štěrbová předložila zastupitelstvu kraje dodatek zřizovací listiny výše uvedené příspěvkové organizace ke schválení. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 248/04/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Integrovaná střední škola obchodní, Jihlava, Havlíčkova 109, dle materiálu ZK‑04‑2003‑70, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 20 dnů od schválení zastupitelstvem zaslat dodatek škole

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2003-70, ZK-04-2003-70pr1

 

71. Rezignace člena zastupitelstva kraje

M. Černá informovala zastupitelstvo kraje o rezignaci člena zastupitelstva a jmenování nového člena zastupitelstva kraje. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 249/04/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

stanovuje

6. září 2003 dnem, od kterého se poskytuje měsíční odměna Zdeňce Markové, novému členovi zastupitelstva kraje.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: 23. 9. 2003

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-04-2003-71

 

72. Zrušení pečovatelské služby ve středisku Žirovnice, převod pečovatelské služby na město Žirovnice - změna rozpočtu v souvislosti s převodem finančních prostředků a převod movitého majetku

M. Matějková seznámila zastupitelstvo kraje s návrhem na ukončení poskytování pečovatelské služby ve středisku Žirovnice. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 250/04/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         ukončení poskytování pečovatelské služby ve středisku Žirovnice zajišťované Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, ke dni 30. 9. 2003;

·         poskytnutí dotace ve výši 136 300 Kč městu Žirovnice;

·         snížení rozpočtu výdajů u kapitoly Sociální věci, ORJ 5000, § 4314 Pečovatelská služba, pol. 5331 Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 136 300 Kč;

·         zvýšení výdajů u kapitoly Sociální věci, ORJ 5000, § 4314 Pečovatelská služba, pol. 5321 Neinvestiční dotace obcím o částku 136 300 Kč;

·         úpravu závazného ukazatele příspěvku na provoz u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, snížením o částku 136 300 Kč.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor

termín: říjen 2003

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2003-72, ZK-04-2003-72pr1, ZK-04-2003-72pr2

 

73. Zrušení pečovatelské služby ve středisku Moravské Budějovice, převod pečovatelské služby na město Moravské Budějovice - změna rozpočtu v souvislosti s převodem finančních prostředků a převod movitého majetku

M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje návrh na ukončení poskytování pečovatelské služby ve středisku Moravské Budějovice. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 251/04/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         ukončení poskytování pečovatelské služby ve středisku Moravské Budějovice zajišťovanou Okresním ústavem sociálních služeb Třebíč, příspěvkovou organizací, ke dni 30. 9. 2003;

·         poskytnutí dotace ve výši 56 200,- Kč městu Moravské Budějovice;

·         snížení rozpočtu výdajů u kapitoly Sociální věci, ORJ 5000, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, pol. 5331 Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 56 200,- Kč;

·         zvýšení výdajů u kapitoly Sociální věci, ORJ 5000, § 4314 Pečovatelská služba, pol. 5321 Neinvestiční dotace obcím o částku 56 200,- Kč;

·         úpravu závazného ukazatele příspěvku na provoz u Okresního ústavu sociálních služeb Třebíč, příspěvkové organizace, snížením o částku 56 200,- Kč;

·         bezúplatný převod movitého majetku, který slouží k poskytování pečovatelské služby ve městě a je k tomuto účelu využíván, dle materiálu ZK-04-2003-73, př. 2.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor

termín: říjen 2003

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2003-73, ZK-04-2003-73pr1, ZK-04-2003-73pr2

 

74. Zrušení pečovatelské služby ve středisku Horní Cerekev, převod pečovatelské služby na město Horní Cerekev - změna rozpočtu v souvislosti s převodem finančních prostředků a převod movitého majetku

M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje návrh na ukončení poskytování pečovatelské služby ve středisku Horní Cerekev. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 252/04/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         zrušení pečovatelské služby ve středisku Horní Cerekev zajišťovanou Nemocnicí Pelhřimov, příspěvková organizace, ke dni 30. 9. 2003;

·         poskytnutí dotace ve výši 68 100 Kč městu Horní Cerekev;

·         snížení rozpočtu výdajů u kapitoly Sociální věci, ORJ 5000, § 4314 Pečovatelská služba, pol. 5331 Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 68 100 Kč;

·         zvýšení výdajů u kapitoly Sociální věci, ORJ 5000, § 4314 Pečovatelská služba, pol. 5321 Neinvestiční dotace obcím o částku 68 100 Kč;

·         úpravu závazného ukazatele příspěvku na provoz u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, snížením o částku 68 100 Kč.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor

termín: říjen 2003

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2003-74, ZK-04-2003-74pr1, ZK-04-2003-74pr2

 

75. Zrušení pečovatelské služby ve středisku Jimramov, převod pečovatelské služby na obec Jimramov - změna rozpočtu v souvislosti s převodem finančních prostředků a převod movitého majetku

M. Matějková informovala zastupitelstvo kraje o návrhu na ukončení poskytování pečovatelské služby ve středisku Jimramov. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 253/04/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         ukončení poskytování pečovatelské služby ve středisku Jimramov zajišťovanou Okresní správou ústavů sociálních služeb Žďár nad Sázavou, příspěvkovou organizací, ke dni 30. 9. 2003;

·         poskytnutí dotace ve výši 74 900,- Kč obci Jimramov;

·         snížení rozpočtu výdajů u kapitoly Sociální věci, ORJ 5000, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, pol. 5331 Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 74 900,- Kč;

·         zvýšení výdajů u kapitoly Sociální věci, ORJ 5000, § 4314 Pečovatelská služba, pol. 5321 Neinvestiční dotace obcím o částku 74 900,- Kč;

·         úpravu závazného ukazatele příspěvku na provoz u Okresní správy ústavů sociálních služeb Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace, snížením o částku 74 900,- Kč;

·         bezúplatný převod movitého majetku, který slouží k poskytování pečovatelské služby ve městě a je k tomuto účelu využíván, dle materiálu ZK-04-2003-75, př. 2.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor

termín: říjen 2003

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2003-75, ZK-04-2003-75pr1, ZK-04-2003-75pr2

 

76. Změny rozpočtu na rok 2003 v kapitole Zdravotnictví

M. Matějková seznámila zastupitelstvo kraje s navrhovanými změnami schváleného rozpočtu v kapitole Zdravotnictví a doplnila materiál o stanovisko rady kraje. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení dle upraveného materiálu ZK-04-2003-76upr1.

Usnesení 254/04/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly Zdravotnictví, § 3533 - Zdravotnická záchranná služba o částku 2 674 000,- Kč;

·         snížení rozpočtu výdajů kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené o částku 2 674 000,- Kč;

·         zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice o částku 1 980 000,- Kč;

·         snížení rozpočtu výdajů kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené o částku 1 980 000,- Kč;

·         stanovení odvodu z investičního fondu Územnímu středisku záchranné služby Jihlava ve výši 2 100 000,- Kč;

·         zvýšení rozpočtu příjmů kraje, odvody příspěvkových organizací o částku 2 100 000,- Kč;

·         zvýšení rozpočtu výdajů kraje, kapitola Zdravotnictví, § 3533 – Zdravotnická záchranná služba o částku 2 100 000,- Kč.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor ekonomický

termín: září 2003

Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2003-76, ZK-04-2003-76pr1, ZK-04-2003-76pr2

 

77. Základní osnova Zdravotního plánu kraje Vysočina

M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje doplňující informace k navržené základní osnově Zdravotního plánu kraje Vysočina a požádala o výměnu upravené přílohy 1 tohoto materiálu. Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 255/04/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

základní osnovu Zdravotního plánu kraje dle materiálu ZK-04-2003-77.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: 30. 4. 2004

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2003-77, ZK-04-2003-77pr1

 

78. Rozdělení Okresního ústavu sociálních služeb Třebíč, příspěvkové organizace a Okresní správy ústavů sociálních služeb Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace

M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje návrhy rozhodnutí o rozdělení výše zmíněných příspěvkových organizací a návrhy zřizovacích listin nástupnických organizací. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 256/04/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          rozhodnutí o rozdělení Okresní správy ústavů sociálních služeb Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2003-78, př. 1;

·          rozhodnutí o rozdělení Okresního ústavu sociálních služeb Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2003-78, př. 2;

·          zřizovací listiny Domova důchodců Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2003-78, př. 3;

·          zřizovací listiny Domova důchodců Mitrov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2003-78, př. 4;

·          zřizovací listiny Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2003-78, př. 5;

·          zřizovací listiny Domova důchodců Třebíč – Manž. Curieových, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2003-78, př. 6;

·          zřizovací listiny Domova důchodců Třebíč – Kubešova, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2003-78, př. 7;

·          zřizovací listiny Domova důchodců Třebíč – Koutkova, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2003-78, př. 8;

·          zřizovací listiny Domova důchodců Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2003-78, př. 9;

·          zřizovací listiny Domova důchodců Velký Újezd, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2003-78, př. 10;

·          zřizovací listiny Ústavu sociální péče Jinošov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2003-78, př. 11;

·          zřizovací listiny Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2003-78, př. 12.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: 31. 12. 2003

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-04-2003-78, ZK-04-2003-78pr1, ZK-04-2003-78pr2, ZK-04-2003-78pr3, ZK-04-2003-78pr4, ZK-04-2003-78pr5, ZK-04-2003-78pr6, ZK-04-2003-78pr7, ZK-04-2003-78pr8, ZK-04-2003-78pr9, ZK-04-2003-78pr10, ZK-04-2003-78pr11, ZK-04-2003-78pr12

 

79. Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace

M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje návrh dodatku ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Nemocnice Havlíčkův Brod. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 257/04/2003/ZK

Zastupitelstvo

schvaluje

Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2003-79, př. 1.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: 23. 9. 2003

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2003-79, ZK-04-2003-79pr1

 

80. Návrh na dotaci pro nestátní neziskové organizace v roce 2003

M. Matějková seznámila zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem.

J. Černý hovořil o nutnosti přijetí jednotného systémového řešení návrhů přidělování dotací v oblasti sociálních služeb a dodal, že v tomto směru bude připomínkovat rozpočet kraje na rok 2004.

Z. Dobrý požádal o zpracování kritérií a jejich předložení spolu s návrhem výše přidělovaných dotací zastupitelstvu kraje ke schválení.

M. Vystrčil k požadavku Z. Dobrého konstatoval, že odbor sociálních věcí a zdravotnictví nemá dosud ukončeno druhé čtení rozpočtu kraje na rok 2004.

Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 258/04/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         dotaci ve výši 2.876.504,- Kč na podporu projektů nestátních neziskových organizací, které poskytují sociální služby v kraji Vysočina, dle materiálu ZK–04–2003–80, př. 1;

·         povýšení kapitoly Sociální věci, ORJ 5000, § 4312 Domovy pro zdravotně postižené – 334.000,- Kč, § 4314 Pečovatelská služba – 104.000,- Kč, § 4317 Domovy-penziony pro staré občany – 577.400,- Kč, § 4319 Ostatní sociální péče a pomoc zdravotně postiženým – 165.600,- Kč, § 4323 Sociální pomoc dětem a mládeži – 482.160,- Kč, § 4333 Domovy-penzióny pro matky s dětmi – 105.000,- Kč, § 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství – 86.000,- Kč, § 4345 Centra sociální pomoci – 1.022.344,- Kč;

·         snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje § 6409, pol. 5901, ORJ 1700 o 2.876.504, Kč.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor

termín: říjen 2003

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-04-2003-80, ZK-04-2003-80pr1

 

81. FOND VYSOČINY - Grantový program EDICE VYSOČINY

M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje návrh grantového programu na podporu společenskovědních publikací s vazbou na kulturu, historii a přírodu kraje. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy.Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídicího výboru grantového programu a přijalo návrh usnesení.

Usnesení 259/04/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu „Edice Vysočiny“ na podporu společenskovědních publikací s vazbou na kulturu, historii a přírodu kraje dle materiálu ZK-04-2003-81, př. 1;

jmenuje

·         řídicí výbor grantového programu „Edice Vysočiny“ ve složení:

KSČM – Jan Slámečka (ZR), Pavel Kalabus (JI)

ČSSD – Vladimír Dolejš (HB)

SNK – Zdeňka Marková (ZR), Marek Buš (TR)

ODS – Hana Müllerová (JI), Jana Fischerová (HB)

4K – Tomáš Hermann (HB), Jaromír Černý (ZR)

·         Dagmar Zvěřinovou (ZR, ČSSD) předsedkyní řídicího výboru grantového programu „Edice Vysočiny“;

·         Horymíra Kubíčka (PE) s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou (JI) s právem poradním jako garanty řídícího výboru grantového programu „Edice Vysočiny“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

termín: září 2003

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2003-81, ZK-04-2003-81pr1

 

82. FOND VYSOČINY - Grantový program ŠKOLA A KNIHOVNA - CENTRA VZDĚLÁVÁNÍ

A. Štěrbová předložila zastupitelstvu kraje návrh grantového programu na podporu aktivit popularizujících možnosti celoživotního vzdělávání. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy.Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídicího výboru grantového programu a přijalo návrh usnesení.

Usnesení 260/04/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         vyhlášení grantového programu „Škola a knihovna - centra vzdělávání“ na podporu aktivit popularizujících možnosti celoživotního vzdělávání dle materiálu ZK-04-2003-82, př.1;

·         formulář „Žádost o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny pro grantový program Škola a knihovna - centra vzdělávání“ dle materiálu ZK-04-2003-82, př.2;

jmenuje

·         řídicí výbor grantového programu grantového programu „Škola a knihovna - centra vzdělávání“ ve složení:

KSČM – Václav Štěpán (PE), Blanka Vyhnalíková (HB)

ČSSD – Miloslav Liedermann (ZR), Miroslav Němec (JI)

SNK – Otto Ondráček (ZR), Blanka Svobodová (ZR)

ODS – Jana Špačková (TR), Jaromíra Hanáčková (TR)

4K – Roman Křivánek (JI)

·         Petra Kesla (PE, 4K) předsedou řídicího výboru grantového programu „Škola a knihovna - centra vzdělávání“;

·         Albína Loulu (ZR) s právem hlasovacím a Kamila Ubra (ZR) s právem poradním, jako garanty řídicího výboru grantového programu „Škola a knihovna - centra vzdělávání“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 30. 9. 2003 zveřejnit výzvu

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2003-82, ZK-04-2003-82pr1, ZK-04-2003-82pr2

 

83. FOND VYSOČINY – Grantový program BYDLETE NA VENKOVĚ 2003

M. Černá předložila zastupitelstvu kraje návrh grantového programu na podporu projektů souvisejících s následnou bytovou výstavbou.

V. Vacek vznesl dotaz na nezbytnost požadavku územního plánu v podmínkách pro získání grantové pomoci a navrhl doplnění podmínek o možnost doložit pouze urbanistickou studii.

J. Černý a D. Oulehla podpořili názor V. Vacka.

M. Černá návrh V. Vacka neakceptovala a sdělila, že tento grantový program chce přimět i malé obce k vytvoření územní plánovací dokumentace jako základního dokumentu rozvoje obce.

F. Dohnal navrhl hlasovat o stávajícím obsahu textu výzvy obsaženém v příloze 1 tohoto materiálu.

Návrh byl přijat 29 hlasy, proti 3, zdrželo se 7.

Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídicího výboru grantového programu a přijalo návrh usnesení.

Usnesení 261/04/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu „Bydlete na venkově 2003“ na podporu projektů souvisejících s následnou bytovou výstavbou, dle materiálu ZK-04-2003-83, př. 1;

jmenuje

·         řídicí výbor grantového programu „Bydlete na venkově 2003“ ve složení:

KSČM – Drahoslav Oulehla (TR), Jiří Vlach (JI)

ČSSD – Petr Pospíchal (JI), Ladislav Péťa (TR, ČSSD)

SNK – Marie Černá (TR), Libor Honzárek (HB)

ODS – Václav Vacek (HB)

4K – Marie Ostatnická (HB), Stanislav Kropáček (PE)

·         Ivo Rohovského (ZR, ODS) předsedou řídicího výboru grantového programu „Bydlete na venkově 2003“;

·         Luďka Hrůzu (JI) s právem hlasovacím a Dušana Vichra (PE) s právem poradním, jako garanty řídicího výboru grantového programu „Bydlete na venkově 2003“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 23. 9. 2003

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2003-83, ZK-04-2003-83pr1

 

84. Poskytnutí finančního příspěvku obci Štěpánov nad Svratkou

P. Maslák seznámil zastupitelstvo kraje s žádostí obce Štěpánov o poskytnutí finančního příspěvku na pomoc při odstraňování následků živelné pohromy v obci.

J. Slámečka vznesl návrh na navýšení příspěvku obci o 300 tis. Kč.

Návrh nebyl přijat: pro 15 hlasů, proti 10, zdrželo se 12.

K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 262/04/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

poskytnutí finančního příspěvku na pomoc při odstraňování následků živelné pohromy obci Štěpánov nad Svratkou ve výši 500 tis. Kč z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, §6409 Ostatní činnosti j. n. (nespecifikovaná rezerva).

odpovědnost: Pavel Maslák

termín: 23. 9. 2003

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 1, zdrželi se 3.

Zdrojové materiály: ZK-04-2003-84, ZK-04-2003-84pr1

 

87. Rozprava

D. Oulehla vyjádřil nespokojenost s časovým prodlením při doručování podkladových materiálů pro jednání zastupitelstva kraje.

F. Dohnal sdělil, že v případě souhlasu zastupitele se zasíláním podkladových materiálů elektronickou poštou, je pro doručení materiálů rozhodující den odeslání materiálů elektronickou cestou.

V. Vacek pozval přítomné zastupitele na seminář „Možnosti v zemědělství v kraji Vysočina v souvislosti se vstupem do EU“, který se bude konat 6. 10. 2003 v 10,00 hod. v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

F. Dohnal poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva kraje s tím, že další zasedání se bude konat v úterý 18. 11. 2003.

 

 

František Dohnal

hejtman kraje Vysočina

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Ladislav Péťa                                                               ……...……………………………………

 

Jaroslava Bambasová                                                      …..………………………………….……

 

 

Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2003.

Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2003 dne 23. 9. 2003.

Zapsaly: M. Jakoubková, P. Pospíchalová dne 25. 9. 2003 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 1.10.2003 / 1.12.2003

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Zastupitelstvo kraje > Zápisy ze zasedání > 2013

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze