Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina č. 4/2003

11. září 2003
 

 
 

Zápis ze zasedání

Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina

 č. 4/2003 ze dne 11. září 2003

 

Přítomni:

Členové rozpočtové komise

·        Leopold Bambula;

·        Mgr. Bohumil Hloušek;

·        Ing. Jaroslav Kudyn;

·        Ing. Jiří Šenkýř (místopředseda);

·        RNDr. Miloš Vystrčil (předseda);

·        Ing. Michal Šulc (tajemník).

Hosté

·        Ing. Anna Krištofová (vedoucí ekonomického odboru);

·        Vladimír Dolejš (předseda finančního výboru).

 

Návrh programu:

1.      Zahájení jednání;

2.      Čerpání rozpočtu 1-7/2003;

3.      II. pracovní návrh rozpočtu kraje na rok 2004;

4.      Výběrové řízení na správce portfolia;

5.      Financování územní samosprávy v USA;

6.      Různé, diskuse;

7.      Závěr.

 

1. Zahájení

RNDr. Miloš Vystrčil, předseda komise, zahájil jednání, přivítal všechny přítomné. Dle počtu členů konstatoval, že je komise neusnášeníschopná. Přednesl návrh programu dnešního zasedání. Všichni přítomní s tímto návrhem souhlasili. K zápisu ze zasedání rozpočtové komise č. 3/2003 nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Čerpání rozpočtu 1-7/2003

Ing. Michal Šulc komentoval čerpání rozpočtu v období 1-7/2003. Pohovořil o plnění příjmů, zmínil se o vývoji daňových příjmů (kladný vývoj DPH), srovnání za rok 2002 a 2003. Informoval o čerpání jednotlivých kapitol výdajové části rozpočtu (není žádná výrazná disproporce).

            RNDr. Miloš Vystrčil se vyjádřil k výši čerpání jednotlivých kapitol. Dále se zmínil o 2 problematických oblastech financování v roce 2004, a to financování investičních akcí v rámci dopravy a silničního hospodářství a financování nemocnic. V souvislosti s nemocnicemi informoval o jejich současných problémech, výši zadluženosti, finančních plánech nemocnic, postoji Ministerstva zdravotnictví ČR k zadluženosti nemocnic.

 

3. II. pracovní návrh rozpočtu kraje na rok 2004

Členové komise obdrželi „Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2004 – II. pracovní verzi“. Ing. Anna Krištofová podrobně komentovala tento materiál, pohovořila o zásadách, které byly vzaty v úvahu při tvorbě rozpočtu (přijetí novely o rozpočtovém určení daní a nulové navýšení provozních příspěvků pro krajem zřizované organizace). Konstatovala, že struktura rozpočtu na rok 2004 zůstane stejná jako v tomto roce. Sdělila, že již proběhlo I. čtení rozpočtu, kterého se zúčastnili zástupci rady kraje, ekonomického odboru a správci všech kapitol (19. září 2003 proběhne II. čtení rozpočtu). Konstatovala, že o průběhu přípravy rozpočtu kraje na rok 2004 budou pravidelně informováni finanční výbor a rozpočtová komise.

 

Závěr:

Rozpočtová komise se seznámila s návrhem komentáře rozpočtu kraje Vysočina na rok 2004 (II. verze) a nemá k tomuto materiálu žádné zásadní připomínky.

 

4. Výběrové řízení na správce portfolia

            Členové komise obdrželi podkladový materiál se základními informacemi o společnostech, které byly ve výběrovém řízení na správce portfolia hodnoceny.

            RNDr. Miloš Vystrčil popsal průběh a hlavní kritéria výše zmiňovaného výběrového řízení.

Ing. Michal Šulc podal přítomným informaci o aktuálním stavu portfolia kraje k 9. září 2003 (byl rozdán podkladový materiál). Uvedl, že v současné době jsou investice zhodnocovány o 4,16% p.a. – tuto skutečnost kladně zhodnotil.

 

5. Financování územní samosprávy v USA

            RNDr. Miloš Vystrčil na základě zkušeností získaných při služební cestě pohovořil o financování samosprávy v USA, daňovém systému, sociálním a zdravotním zabezpečení občanů USA, tvorbě rozpočtu, odlišných a společných rysech s českou samosprávou.

 

6. Různé, diskuse

Vladimír Dolejš informoval o aktuálních tématech projednávaných ve finančním výboru, plánu činnosti výboru do konce roku 2003. Vyjádřil se k přípravě rozpočtu na rok 2004 a výběrovému řízení na správce portfolia.

 

7. Závěr

Předseda poděkoval všem za účast a ukončil jednání. Termín zasedání Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina č. 5/2003 byl stanoven na čtvrtek 23. října 2003 ve 14:00 v budově krajského úřadu, Žižkova 57, Jihlava (pavilon A, zasedací místnost č. 2.21).

 

 

RNDr. Miloš Vystrčil v. r.

předseda Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina

 

Záznam pořízen na jednání dne 11. 9. 2003.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 18. 9. 2003 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 1.10.2003 / 1.10.2003

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Zastupitelstvo > záznamy z jednání

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze