Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze společného zasedání Kulturní komise Rady kraje Vysočina a Komise cestovního ruchu Rady kraje Vysočina

22. září 2003
 

 
 

Zápis ze společného zasedání Kulturní komise Rady kraje Vysočina a Komise cestovního ruchu Rady kraje Vysočina

Konaného dne 22. 9. 2003

 

Přítomni:

Členové kulturní komise:

·        PhDr. Josef Chalupa (předseda)

·        Pavel Kalabus

·        Jaroslav Makovec

·        PhDr. Žofie Řádková

·        Vladimír Stejskal

·        Ing. Jana Vališová

·        Vlasta Vrbová

·        Mgr. Horymír Kubíček (tajemník)

Členové komise cestovního ruchu:

·        Ing. Jana Fischerová CSc. (předsedkyně)

·        Hana Müllerová

·        Ing. Zdeněk Studenec

·        Ing. Jaromír Tomek

·        Ing. Marta Vondráčková

·        Ing. Dagmar Zvěřinová

·        Ivana Mahelová (tajemník)

 

Program:

1.      Zahájení jednání; vzájemné představení aktivit a členů obou komisí;

2.      Začlenění kulturních a historických památek kraje do nabídky turistických produktů;

3.      Způsob sběru a aktualizace informací pro kalendárium kulturních akcí;

4.      Synergie edičních plánů na rok 2004;

5.      Diskuse a různé;

6.      Závěr.

 

1)      Zahájení jednání; vzájemné představení aktivit a členů obou komisí

Ing. Fischerová a PhDr. Chalupa zahájili společné jednání a uvítali členy obou komisí. Dále se členové vzájemně představili. A stručně představili své aktivity.

Předseda kulturní komise konstatoval, že komise je usnášení schopná a proti programu nebyly vzneseny žádné námitky, byl přijat všemi hlasy.

 

2)      Začlenění kulturních a historických památek kraje do nabídky turistických produktů

Ivana Mahelová:

-        Zhodnotila situaci cestovního ruchu v kraji Vysočina a pohovořila o způsobu začleňování památek do nabídky turistických produktů a předložila komisi ukázkové materiály.

-        Informovala o vydání publikace a o problémech s tím spojených – neaktuální informace. Z důvodu nekonkrétnosti datumů, a váznoucí spolupráce ze stran pořadatelů byly z přehledu vypuštěny výstavy.

-        Zmínila se o soutěži „Pojďte s námi do muzea“ s uzávěrkou v lednu. Informovala o produktech na příští rok – návštěvní mapa ve spolupráci s Czech – turismem a o záměru vytvořit jednotný formát všech krajů.

-        Pohovořila o novém, aktuálním zmapování cyklotras na Vysočině.

-        Dále pohovořila o připravovaných turistických značení na rok 2004.

-        Zmínila se o dobře propracovaných kulturních nabídkách ze stran provozovatelů ubytovacích zařízení.

Mgr. Kubíček:

-        Upřesnil situaci na Vysočině, kde je 3100 kulturních a historických objektů. Upozornil na obavy majitelů subjektů z hlediska zajištění památky před poškozením. Ucelené a aktuální databáze lze dosáhnout pouze za předpokladu zlepšení komunikace mezi zřizovatelem a vlastníkem.

-        Předložil komisím Katalog památek „Dny evropského dědictví“ a poukázal na fakt, že kraj zřizuje 10 kulturních muzeí a 3 významné galerie. Cílem je propagace a vytvoření vlastního informačního systému, snaha o sjednocení pracovních dob v institucích zřizovaných krajem a každých pět let oživit koncepci provozu.

-        Zmínil se o otázce galerií, týkající se rozpočtu a činnosti.

PhDr. Řádková: navrhla možnost vytvořit komplexní sbírku cyklotras a památek.

Ivana Mahelová: informovala o existenci takovéto podobné nabídky ve Fondu Vysočina pod názvem „Vítejte u nás“.

PhDr. Chalupa:

-        Upozornil na složitost celé situace.

-        Zmínil se o vhodnosti připravit informační materiály pro školy.

Závěr: Společná vůle obou komisí o vzájemné podpoře.

 

3)      Způsob sběru a aktualizace informací pro kalendárium kulturních akcí

PhDr. Chalupa informoval o programech sběru informací. Zmínil se o pravidelném zpracovávání dotazníku a o zveřejňování a aktualizování na webových stránkách.

Ivana Mahelová upozornila na webové stránky Krajského úřadu kraje Vysočina, kde existuje krajská databáze, informovala o budoucím záměru přimět zřizovatele včas aktualizovat databáze a zajistit celkovou dostupnost kdekoliv na Vysočině (př.: hotely, informační centra). Nutnost motivace pořadatelů a zvolení vhodného garanta.

Diskuse:

Ing. Fischerová:

-        Upozornila na nedostupnost soukromých subjektů a nutnost dostatečnosti kontaktů a vzájemné komunikace.

Mgr. Kubíček:

-        Popsal systém komunikace s organizacemi zřizovanými krajem v oblasti kultury a systém komunikace s knihovnami a informačními centry.

Členové si vzájemně vyměnili zkušenosti ze svých působišť a shodli se v problematice s předáváním informací a aktualizací.

 

4)      Synergie edičních plánů na rok 2004

Ivana Mahelová:

-        Informovala o významu synergie.

-        Seznámila členy obou komisí o přípravě publikací, které ORR připravuje a zmínila se o zpracovávaných tématech, počtech kusů, možnostech a metodách distribuce).

Mgr. Kubíček:

-        Informoval o přípravě publikací, které OKPP plánuje do budoucna.

-        Upozornil na problematiku, jak jsou definovány památky UNESCO – v jednotlivých materiálech je toto pojato různě (nabídl spolupráci při definici a vymezení).

-        Upozornil na grantový program „Plán edice Vysočiny“, který zítra bude schvalovat ZK, popsal zacílení programu, výši příspěvku a podpory.

Diskuse

Dagmar Zvěřinová:

-        Vyslovila podnět k vydání knihy, která by kompletně obsáhla Vysočinu. A upozornila na fakt, že tato publikace na trhu chybí.

-        Vznesla dotaz jaké velké kulturní akce bude příští rok podporovat kraj Vysočina.

Mgr. Kubíček:

-        Popsal systém podpory akcí, jejíž přehled je součástí rozpočtu. V této souvislosti vyzdvihl zacílení grantového programu „Regionální kultura“.

Josef Chalupa:

-        Upozornil na problematiku prezentace na veletrzích a výstavách.

Ivana Mahelová:

-        Popsala přípravu systému propagace. Konstatovala, že vše je dosud v jednání.

 

5)      Diskuse a různé

Horymír Kubíček:

-        Vyslovil návrh vyjadřování se k nové výstavbě apod.

-        Upozornil na možnost ohrožení a poškození kulturních památek, cyklotras atd..

 

6)      Závěr

Předsedové obou komisí poděkovali za účast a ukončili jednání.

 

 

Ing. Jana Fischerová v. r.

předsedkyně Komise cestovního ruchu Rady kraje Vysočina

PhDr. Josef Chalupa v. r.

předseda Kulturní komise Rady kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na Společném zasedání Kulturní komise Rady kraje Vysočina a Komise cestovního ruchu Rady kraje Vysočina dne 22. 9. 2003.

Zapsala: Kateřina Kubová dne 22. 9. 2003 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 24.9.2003 / 24.9.2003

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze