Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina č. 6/2003

11. září 2003
 

 
 

Zápis ze zasedání

Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina č. 6/2003

konaného dne 11. září 2003

 

Přítomni:

Členové

-         PaedDr. Jaroslav Ptáček (předseda komise)

-         Jan Bokšay

-         PhDr. Markéta Hejkalová

-         Simona Kadlecová

-         Ing. Alois Koukola, CSc.

-         Mgr. Miroslav Lhotka

-         Jana Skálová

 

hosté

-         Ing. Tomáš Hermann – radní kraje Vysočina

-         Ing. Jitka Svatošová – oddělení vnějších vztahů OSH

 

 

Navržený program jednání:

1.      Zahájení jednání;

2.      Prezentace kraje Vysočina v Paříži;

3.      Ediční plán oddělení pro vnější vztahy;

4.      Příprava vánočních tiskovin;

5.      Diskuse a různé;

6.      Závěr.

 

1. Zahájení

            PaedDr. Jaroslav Ptáček přivítal přítomné členy komise a hosty Ing. Tomáše Hermanna, Ing. Jitku Svatošovou na zasedání komise pro vnější vztahy č. 6/2003. Návrh programu – bez připomínek. Minulé jednání komise proběhlo 12. 6. 03 během Dne otevřených dveří Krajského úřadu kraje Vysočina - akci (DOD) zhodnotil jako vydařenou a doporučil určitou  konzervativnost programového složení a zamyslet se nad cílovou skupinou této akce. Ing. Svatošová upozornila na malou návštěvnost.

 

2. Prezentace kraje Vysočina v Paříži

            Ing. Svatošová informovala o přípravách oddělení vnějších vztahů na prezentaci kraje Vysočina v Paříži 28. října 03, které se zúčastní Mgr. Alena Štěrbová a Ing. Marie Černá. Podoba jednodenní prezentace je již dokončena – kontaktní osobou je ing. Běhanová, odbor regionálního rozvoje. Připomínky z komise:

-         využít k prezentaci družebních vztahů měst kraje Vysočina s Francií (existuje databáze partnerských měst na webu)

-         využít francouzské představitele firem, jež podnikají na Vysočině k prezentaci jejich praktických zkušeností (např. Pribina)

-         využít kulturní část k  prezentaci česko-francouzských projektů Nakladatelství Suzanne Renaud z Havl.Brodu.

 

3. Ediční plán oddělení pro vnější vztahy

            Ing. Svatošová seznámila členy komise s edičním plánem oddělení vnějších vztahů a se záměrem vydat v příštím roce tyto informační materiály: mapy (rozšíření edice), „Top 10“ = Nejzajímavější památky Vysočiny, Velký a malý průvodce internetem kraje, kulturní pozvánky, PF. Některé jsou určeny pouze pro interní potřeby kraje. Připomínky k rozlišování cílových skupin, zda nevyjít vstříc co nejširšímu okruhu příjemců.

J. Svatošová:upřesnila záměry kraje vydat reprezentativní obrazovou knihu o Vysočině,  pravděpodobně ve spolupráci s konkrétním nakladatelstvím.

T. Hermann: 23. 9. bude vyhlášen grantový program „Edice Vysočiny“, v jehož rámci budou podpořeny publikace se vztahem k historii, osobnostem, kultuře a přírodě kraje.

M. Hejkalová: zavést na webu kraje odkaz „Přečtěte si o Vysočině“, kde by byl seznam publikací vztahujících se ke kraji. Návrh bude tlumočen odboru kultury.

 

4. Příprava vánočních tiskovin

Ing. Svatošová předložila konkrétní návrh na zpracování novoročních přání PF v podobě koláže fotografií typických pro Vysočinu (nejen přání, ale i obrazová informace = „přidaná hodnota“).

T. Hermann: rozhodnout, zda do budoucna používat jednotnou linii PF nebo každý rok zcela jiný návrh. Podporuje jednotnost.

M. Lhotka: jednotící linka nutná pro všechny materiály kraje – na první pohled rozeznatelné (příklad tištěných materiálů města Jihlavy)

Zvážit PF přání na CD namísto tištěného – zajištěna originalita + informace o kraji („přidaná hodnota“)

Návrh koláže byl podpořen členy komise s doporučením změny formátu na menší (obálka, poštovné).

Tištěné PF: určeny pro ředitelku úřadu a členy rady kraje. Elektronická podoba PF: k dispozici všem zaměstnancům (na intranetu v šablonách s textovým polem) – kvůli snížení nákladů na poštovné.

 

5. Diskuse a různé

            V diskusi se hovořilo o propagačních materiálech kraje, o jejich lepší dostupnosti občanům.

            Ing. Tomáš Hermann:

·        Vznikly 2 dokumentární filmy (5 min a 20 min) pro propagaci kraje. Budou promítnuty na příštím jednání komise.

·        Ukončení výběrového řízení na Noviny kraje, které jsou určeny do každé domácnosti. Účastník řízení Parolaart, s. r. o. (vydavatel Jihlavských listů) byl kvůli formální chybě v nabídce z výběru vyloučen. Vítěz výběrového řízení Strategic Consulting s. r. o. byl vybrán radou kraje na základě dobrých zkušeností z vydávání obdobných novin v jiných krajích.

·        Personální zabezpečení agendy vnějších vztahů (diskutováno na poslední komisi): po diskusi v radě kraje bude oddělení vnějších vztahů (dnes 3 pracovníci) posíleno o 1 člověka (výhledově o 2). Zvyšuje se potřeba zahraničních kontaktů (propagace kraje v zahraničí, spolupráce s regiony – Dolní Rakousko, Ardene-Champagne) - vybíraný pracovník by měl zajišťovat i tuto problematiku.

·        Předložil návrh zpracovaný ve spolupráci s M. Kalivodou na reklamu kraje na dálničních mostech: kterých dálničních mostů se reklama týká a která možnost je nejlepší z hlediska maximální efektivnosti. V diskusi byla podpořena postupná realizace verze C („maximalistické“) s anglickou mutací, využitím jednotného stylu a barevnosti a s návazností na připravovaný navigační systém cedulí k turisticky atraktivním cílům.

 

Ing. Koukola: navrhl zvážit možnost výjezdního zasedání komise

 

6. Závěr

Předseda komise pro vnější vztahy v závěru požádal předkladatele, aby pokud možno k jednotlivým bodům programu v předstihu předkládali stručný podkladový materiál, o němž může komise diskutovat.

Termín zasedání komise č. 7/2003 byl předběžně určen na 16. října 2003 ve 13:00 v budově A, zasedací místnost 2. 21.

 

 

PaedDr. Jaroslav Ptáček v.r.

předseda Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina dne 11. 9. 2003.

Zapsala: Kateřina Kubová dne 12. 9. 2003 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 17.9.2003 / 17.9.2003

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Zastupitelstvo > záznamy z jednání

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze