Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Kulturní komise Rady kraje Vysočina č. 2/2003

3. červen 2003
 

 
 

Zápis ze zasedání

Kulturní komise Rady kraje Vysočina č. 2/2003

ze dne 3. června 2003

 

Přítomni:

Členové komise:

·        Felcman Miroslav;

·        Chalupa Josef, PhDr. (předseda);

·        Kalabus Pavel;

·        Makovec Jaroslav;

·        Stejskal Vladimír;

·        Kubíček Horymír, Mgr. (tajemník).

Hosté:

·        Hovorka Marek;

·        Přibyl Jiří;

·        Šnýdl Vladimír;

·        Blecha Radek;

·        Kubica Petr;

·        Seifert Aleš.

 

Návrh programu:

1.      Zahájení;

2.      Problematika oblasti filmové kultury v kraji Vysočina:

a)      filmové festivaly – dokumentární film v Jihlavě;

b)      filmové kluby v kraji Vysočina;

3.      Aktuální informaci o grantových systémech a aktualizaci PRKu;

4.      Různé, závěr.

 

1. Zahájení jednání a schválení programu

PhDr. Josef Chalupa, předseda komise, přivítal členy komise a hosty. Dle počtu přítomných členů komise konstatoval, že není komise usnášeníschopná. Přednesl program jednání, ten byl 5 hlasy schválen. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Problematika oblasti filmové kultury v kraji Vysočina (filmové festivaly – dokumentární film v Jihlavě, filmové kluby v kraji Vysočina)

Předseda úvodem pohovořil o tom, proč si kulturní komise zvolila toho téma do svého dnešního programu. Vyzval zástupce filmových klubů, aby podali informace k dané problematice.

            Zástupci filmových klubů informovali o tom, že v kraji Vysočina je 5 filmových klubů (2 v Jihlavě, dále pak Přibyslav, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Třebíč), zmínili snahu o zakládání dalších. Podrobněji zmínili problematiku právní formy klubu, otázku zřizovatele, provozovatele, spolupráci s obcí, rozdělení kompetencí, finanční zajištění.

            Dále se hovořilo o vývoji kin, historii filmových klubů, dotacích z měst pro kina, podmínkách pro provozování, podmínkách pro nekomerční provoz, umělecké hodnotě promítaných filmů, současné situaci, budoucí existenci kin, porovnání počtu kin a natáčení nových filmů se zahraničím.

Radek Blecha představil přítomným materiál Filmového klubu DKO Jihlava (leden až červen 2003 – počet diváků, tržby), nabídku tohoto filmového klubu. Pohovořil o jeho fungování a historii, návštěvnosti, podmínkách provozu a údržby, finančním zajištění, využití znalostí odborníků.

Petr Kubica představil filmový klub při kině Dukla v Jihlavě. Pohovořil o mechanismu práce s filmy, kladně zhodnotil existenci 2 filmových klubů v Jihlavě, zdůraznil nutnost krajské koncepce.

Jiří Přibyl a Vladimír Šnýdl představili filmový klub Přibyslav. Podali informaci o vzniku a vývoji filmového klubu, fungování, podmínkách, nabídce, návštěvnosti.

Aleš Seifert, pracovník odboru kultury a památkové péče KrÚ, komentoval myšlenku krajské koncepce, upozornil na to, že kraj není zřizovatelem žádného kina, koncepci by tedy měla iniciovat Asociace filmových klubů.

Předseda komise vyzdvihl fakt, že oblast filmu a filmové kultury by se rovněž měla objevit v PRKu.

Rozvinula se diskuse k podpoře filmové kultury, filmového vzdělávání, klubů, možnostech podpory z grantových programů, možnostech spolupráce se školami, přínosu filmových klubů, existenci oblasti amatérské tvorby.

Přítomní rovněž hovořili o potřebě krajské koncepce, úrovni kin (technicky a kulturně), důležitosti filmu. Jako základní krok zmínili nutnost zmapování situace.

 

Marek Hovorka podal informace o Festivalu dokumentárního filmu v Jihlavě. Pohovořil o historii festivalu (vznikl před 7 lety, postupně rozšiřován záměr), jeho významu (světové vnímání dokumentárního filmu), přínosu, ambicích a vizi do budoucna. Vyzdvihl, že letos počtvrté proběhne v rámci festivalu soutěž o nejlepší český dokumentární film. Zmínil rovněž problémy: zajištění representativních prostor, nutná profesionalizace týmu – pevné zázemí pro celý rok, problém s hledáním sponzorů. Uvedl, že festival získal rovněž podporu kraje (v roce 2002 - 50 000,- Kč, v roce 2003 - 200 000 Kč). Zdůraznil snahu o prezentaci dokumentární kinematografie. Zmínil, že v letošním roce probíhá akce sbírání rodinných archivních filmů. V letošním roce organizátoři festivalu spolupracují s DKO. Podrobněji pohovořil o rozpočtu festivalu. Dále přítomným prezentoval pozvánku na Výstavu filmového plakátu 11. do 29. června 2003.

 

3. Aktuální informace o grantových systémech a aktualizaci PRKu

Mgr. Horymír Kubíček informoval přítomné o tom, které záměry grantových programů z oblasti kultury byly v poslední době v radě kraje projednávány, dále pohovořil o průběhu a naplnění grantových programů Regionální kultura II a Restaurování movitých památek.

 

4. Různé, závěr

Rozvinula se diskuse k možnosti zařazení problematiku filmu a filmové kultury do grantového programu Regionální kultura, definování podpory, propagace.

Rozsáhlá diskuse byla věnována myšlence krajského kina.

 

Mgr. Horymír Kubíček, tajemník komise, poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání. Termín zasedání Kulturní komise Rady kraje Vysočina č. 3/2003 byl stanoven na středu 25. června 2003 v 10:00 v budově Krajského úřadu kraje Vysočina (pavilon C, zas. místnost 1.21).

 

PhDr. Josef Chalupa v. r.

předseda Kulturní komise Rady kraje Vysočina

 

Záznam pořízen na jednání dne 3. 6. 2003.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 12. 6. 2003 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 25.7.2003 / 25.7.2003

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze