Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis rady 29. května 2001

14. zasedání rady
 

 
 

Jihlavský kraj

Krajský úřad sekretariát hejtmana

_________________________________________________________________________

Palackého 53, 587 33 Jihlava, 066/732 03 99; FAX 066/730 80 81, e-mail - sekretariat.hejtman@ku.ji.cz

 

 

Zápis z 14. zasedání rady kraje, konaného dne 29.5.2001

v zasedací místnosti Komerční banky v  Jihlavě, Palackého 53, Jihlava

 

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu z 13. zasedání

Přítomno 7 členů rady – viz. prezenční listina ze dne 29.5.2001.

Zasedání rady kraje zahájil první zástupce hejtmana M.Vystrčil.

Na návrh M. Černé byl program jednání rozšířen o bod Informace o variantách uzavření dohody mezi kraji o pořizování ÚPN VÚC. Tento bod byl zařazen jako bod číslo 17. Na návrh S. Zikmundové byl původní bod číslo 7 ponechán v programu pouze jako podkladový materiál pro projednání bodu č. 8.

Takto pozměněný návrh programu (viz níže) byl schválen 7 hlasy pro.

 

Navržený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu z 13. zasedání
 2. Zpráva o činnosti výborů (11.05-11.20, M. Kalivoda, RK-14-2001-02)
 3. Zpráva z přípravy a průběhu akce Česko-francouzská setkání

(11.20-11.25, M. Kalivoda, RK-14-2001-03)

 1. Sociální fond – statut a zásady hospodaření (11.25-11.35, A. Krištofová, RK-14-2001-04)
 2. Veřejná zakázka na pořízení osobních automobilů nižší, nižší střední a střední třídy

(11.35-11.45, A. Krištofová,RK-14-2001-05)

 1. Návrh na jmenování vedoucích odborů (11.45-11.55, S. Zikmundová RK-14-2001-06)
 2. Návrh na navýšení počtu zaměstnanců (11.55-12.05, S. Zikmundová, RK-14-2001-07)
 3. Návrh na změnu organizační struktury krajského úřadu

(12.05-12.10, S. Zikmundová, RK-14-2001-08)

 1. Schválení nájemní smlouvy(12.10-12.20, S. Zikmundová, RK-14-2001-09)
 2. Programové prohlášení – poslední připomínky (12.20-12.30, T. Hermann, RK-14-2001-10)
 3. Návrh na ustavení komisí (12.30-12.45, M. Vystrčil, RK-14-2001-11)
 4. Návrh na jednací řády výborů a komisí (12.45-13.00, M. Vystrčil, RK-14-2001-12)
 5. Zpráva o ukončení činnosti Výboru pro spolupráci s Dolním Rakouskem

(13.00-13.10, M. Vystrčil, RK-14-2001-13)

 1. Vývoj situace ve financování krajů – informace (13.10-13.25, M. Vystrčil, RK-14-2001-14)
 2. Návrh na schválení nařízení rady kraje č.1/2001 a č.2/2001

(13.25.-13.35 P. Maslák,RK-14-2001-15)

 1. Vyjádření stanoviska o záměru zřízení soukromé vysoké školy v Třebíči

(13.35-13.50, A. Štěrbová, RK-14-2001-16)

 1. Informace o variantách uzavření dohody mezi kraji o pořizování ÚPN VÚC
 2. Rozprava členů rady

K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Zpráva o činnosti výborů

Vedoucí sekretariátu hejtmana M. Kalivoda, podal doplňující informace k předloženému materiálu a sdělil přítomným, že zápisy z výborů a komisí jsou zveřejňovány na webových stránkách.

Po krátké diskusi byl předložen upravený návrh usnesení.

Usnesení 069/14/01/RK

Rada kraje

pověřuje

ředitelku úřadu připravit návrh pravidel na způsob informování rady kraje o zasedání výborů a komisí a zabezpečení jejich fungování.

Odpovědnost: ředitelka krajského úřadu

Termín: 30.6.2001

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

3. Zpráva z přípravy a průběhu akce Česko-francouzská setkání

Vedoucí sekretariátu hejtmana M. Kalivoda k předložené zprávě doplnil další skutečnosti.

Po krátké diskusi byl schválen rozšířený návrh usnesení.

Usnesení 070/14/01/RK

Rada kraje

bere na vědomí

zprávu z přípravy a průběhu akce Česko-francouzská setkání

vyslovuje

poděkování odboru regionálního rozvoje za přípravu celé akce.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

4. Sociální fond – statut a zásady hospodaření

A. Krištofová podala doplňující informace k předloženému materiálu.

V příloze č.1 RK-14-2001-04 bylo navrženo změnit Čl 5 Použití sociálního fondu následujícím způsobem:

Použití sociálního fondu

Prostředky sociálního fondu mohou být používány k financování těchto výdajů:

a)      příspěvek na stravování

výše příspěvku ze sociálního fondu na jednu stravenku činí 10 Kč. Nárok na stravenky upravuje vnitřní předpis o stravování.

b)      příspěvek na dopravu

výše příspěvku se odvíjí od vzdálenosti místa bydliště od místa pracoviště. Nárok na příspěvek na dopravu upravuje samostatný vnitřní předpis.

c)      věcné dary při životním jubileu 50 let a k prvnímu odchodu do důchodu

v tomto případě je poskytnut věcný dar ve výši 3 000,-- Kč ze sociálního fondu

d)      vzdělávání zaměstnanců

částečná či celková úhrada vzdělávání zaměstnanců ve vzdělávacích kurzech schválených zaměstnavatelem

e)      příspěvek na kulturní akce, zájezdy, rekreace, ozdravnou a sportovní činnost

výše příspěvku  na tyto akce je dána finančními možnostmi fondu a určena zaměstnavatelem.

dětská rekreace

ze sociálního fondu je možno uhradit polovinu ceny poukazu letních dětských táborů, maximálně však 1 000,-- Kč na jedno dítě, a to  maximálně 1x za dva roky.

f)       jednorázová sociální výpomoc nebo bezúročná půjčka

v případě, že se některý zaměstnanec nebo jeho rodina ocitne v mimořádně závažné situaci, může mu být poskytnuta sociální výpomoc až do výše schválené radou kraje

g)      ostatní čerpání

z této položky jsou hrazeny např. výdaje na setkání se zaměstnanci a jiné jednorázové výdaje.

 

Usnesení 071/14/01/RK

Rada kraje

schvaluje

zřízení sociálního fondu jako trvalého účelového fondu kraje a jeho Statut a zásad hospodaření s fondem ve znění upravené přílohy 1 RK-14-2001-04.

Odpovědnost: předložením na ZK zajistí ředitelka KrÚ Simeona Zikmundová

Termín: jednání zastupitelstva kraje 19. 6. 2001

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

5. Veřejná zakázka na pořízení osobních automobilů nižší, nižší střední a střední třídy

A. Krištofová předložila navrhovaný materiál.

Po krátké diskusi, ve které se většina členů RK vyslovila proto, aby i zbývající finanční prostředky na nákup automobilů v tomto roce byly přednostně využity na nákup automobilů osobních. Ing. V. Kodet upozornil však na to, že plné zabezpečení fungování odboru zemědělství, lesního a vodního hospodářství a rovněž tak zřejmě i odboru životního prostředí nebude možné bez nákupu terénního vozidla ihned v roce 2002 zabezpečit. Potom byl schválen upravený návrh usnesení.

 

Usnesení 072/14/01/RK

Rada kraje

schvaluje

nákup 3 ks osobních automobilů značky Škoda Fabia Classic 1,4 dle nabídky firmy AUTO RACEK, Pelhřimov, nákup 1 ks vozidla značky Opel Astra Base 5DR 1.6i16V dle nabídky firmy AUTO DOBROVOLNÝ JIHLAVA a nákup 1 ks vozidla značky Škoda Fabia Comfort 1,9 Tdi dle nabídky firmy Máca, s.r.o., Jihlava.

Odpovědnost: ekonomický odbor, sekretariát ředitele úřadu

Termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

6. Návrh na jmenování vedoucích odborů

Ředitelka úřadu předložila návrh na vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Po krátké diskusi, ve které Mgr. A. Štěrbová vyslovila nesouhlas s navrhovaným usnesením byl předložen radě předložen a následně schválen následující návrh usnesení.

 

Usnesení 073/14/01/RK

Rada kraje

jmenuje

v souladu s ustanovením §59 odst.1 písm c/ zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) k 1.7.2001 JUDr. Věru Švarcovou vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

odpovědnost: ředitelka krajského úřadu

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, jeden byl proti a jeden se zdržel hlasování

 

7. Návrh na navýšení počtu zaměstnanců

Navržený materiál byl v souladu se schváleným programem pojat jako podkladový materiál k bodu jednání č. 8.

 

 

8. Návrh na změnu organizační struktury krajského úřadu

Ředitelka úřadu podrobně informovala k návrhu na navýšení počtu zaměstnanců a návrhu na změnu organizační struktury krajského úřadu. V diskusi M. Vystrčil požádal ředitelku , aby se po dohodě s vedoucími odborů pokusila vypracovat v dlouhodobějším časovém výhledu návrh na další postupné navyšování pracovníků úřadu. Po diskusi o poměrně obtížné realizaci tohoto návrhu přednesla ředitelka úřadu následující návrh usnesení

 

Usnesení 074/14/01/RK

Rada kraje 

schvaluje

novou organizační strukturu dle přílohy 1 materiálu RK-14-2001-08 a zároveň

stanoví

v souladu s ustanovením § 59 odst.1 písm.b) zákona č.129/2000 Sb,.o krajích (krajské zřízení) podle téže přílohy v rámci této organizační struktury maximální počet zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu k 1.6.2001 na 80.

odpovědnost: ředitelka krajského úřadu

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

9. Schválení nájemní smlouvy

Po krátké diskusi RK rozhodla projednat bod jednání na příštím jednání RK, neboť je nutné vyjasnit potřebnost pronajímání dalších prostor a to, jak v oblasti množství pronajímaných prostor, tak v oblasti doby nájmu.

 

10. Programové prohlášení – poslední připomínky

M. Vystrčil doplnil některé skutečnosti k Programovému prohlášení a přednesl upravený návrh usnesení. Většina členů rady kraje se vyjádřila pro zdůraznění významu rozvoje vzdělanosti v programovém prohlášení.

 

Usnesení 075/14/01/RK

Návrh usnesení:

Rada kraje

schválila

zásady programového prohlášení Rady Jihlavského kraje a stanovila jako termín jeho zveřejnění 19. červen 2001

Odpovědnost: rada kraje

Termín: do 19. června 2001

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

11. Návrh na ustavení komisí

Po krátké diskusi RK rozhodla z důvodu optimalizace regionálního rozložení členství v komisích odložit tento bod na příští jednání RK.

 

12. Návrh na jednací řády výborů a komisí

M. Vystrčil podal informace k předloženému materiálu.

V příloze č.1 RK-14-2001-12 byly navrženy následující změny:

Čl.3,bod 4) Jednání výboru…….souhlas. Každého jednání se účastní zástupce RK. Rada kraje….

V příloze č.2 RK-14-2001-12 byly navrženy následující změny:

Čl.3 – upraveno číselné pořadí bodů – šlo o formální, nikoliv věcnou opravu.

Po krátké diskusi byly předloženy upravené návrh usnesení.

 

Usnesení 076/14/01/RK

Rada kraje

doporučuje

Zastupitelstvu Jihlavského kraje schválit jednací řád výborů kraje v upraveném znění přílohy 1 podání RK-14-2001-12

Odpovědnost: Martin Kalivoda (rozeslání návrhu jednacího řádu výborů předsedům výborů )

Termín: do 5. června 2001

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

Usnesení 077/14/01/RK

Rada kraje

pověřuje

ředitelku krajského úřadu konzultovat s předsedou kontrol. výboru návrh Zásad postupu při provádění kontrolní činnosti finančního a kontrolního výboru ve znění přílohy 3 podání RK-14-2001-12

Odpovědnost: ředitelka krajského úřadu

Termín: do 5. června 2001

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

Usnesení 078/14/01/RK

Rada kraje

schvaluje

jednací řád komisí rady kraje v upraveném znění přílohy 2 podání RK-14-2001-12

Odpovědnost: Martin Kalivoda (rozeslání jednacího řádu komisí předsedům komisí po jejich zřízení)

Termín: neprodleně po zřízení komisí

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

13. Zpráva o ukončení činnosti Výboru pro spolupráci s Dolním Rakouskem

M. Vystrčil informoval k předloženému materiálu a přednesl návrh usnesení.

Usnesení 079/14/01/RK

Rada kraje

bere na vědomí

zprávu o ukončení činnosti Výboru pro spolupráci s Dolním Rakouskem

ukládá

odboru regionálního rozvoje využít nabídky hejtmana Brněnského kraje a zajistit kopie základní dokumentace o činnosti Výboru včetně adresářů.

ukládá

vedoucí odboru regionálního rozvoje Mgr. Věře Jourové , aby do konce měsíce června 2001 informovala radu o tom, jakým způsobem bylo nebo bude získané dokumentace využito.

Odpovědnost: vedoucí regionálního rozvoje

Termín: do 30. června 2001

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

14. Vývoj situace ve financování krajů – informace

M. Vystrčil sdělil přítomným další skutečnosti ve vývoji financování krajů a avizoval plánovanou schůzku s předsedou PSP ČR, která by se měla uskutečnit začátkem měsíce června.

 

15. Návrh na schválení nařízení rady kraje č.1/2001 a č.2/2001

Ředitelka krajského úřadu informovala k předloženému materiálu a přednesla návrh usnesení.

 

Usnesení 081/14/01/RK

Rada kraje

schvaluje

Nařízení rady kraje č. 1/2001 zřízení bezpečnostní rady kraje ve znění přílohy 1 RK-14-2001-15 a Nařízení rady kraje č. 2/2001 statut bezpečnostní rady kraje ve znění přílohy 3 RK-14-2001-15

ukládá

předsedovi bezpečnostní komise rady kraje připravit jmenovací dekrety členů  a tajemníka bezpečnostní rady kraje

odpovědnost: předseda bezpečnostní komise

termín: neprodleně

ukládá

ředitelce krajského úřadu zajistit prostřednictvím krajského úřadu v souladu s ustanovením §8, 9, 10 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajském zřízení) vydání nařízení rady kraje č. 1/2001 a 2/2001 ve věstníku kraje.

Odpovědnost : ředitelka krajského úřadu

Termín : neprodleně

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

16. Vyjádření stanoviska o záměru zřízení soukromé vysoké školy v Třebíči

A. Štěrbová podala informace k předloženému záměru města Třebíč a přednesla návrh usnesení.

 

Usnesení 080/14/01/RK

Rada kraje

vyjadřuje podporu

záměru soukromé Vysoké školy Jana Amose Komenského, o.p.s. se sídlem Bedřicha  Václavka 59/11, 674 01 Třebíč realizovat bakalářské studijní programy  zaměřené na důležité kvalifikační potřeby regionálního trhu práce.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

17. Informace o variantách uzavření dohody mezi kraji o pořizování působnosti ÚPN VÚC

M. Černá podrobně informovala k předloženému materiálu.

M. Černá přednesla návrh usnesení.

 

Usnesení 082/14/01/RK

Rada kraje

souhlasí

 převzetím pořizovatelské působnosti ÚPN VÚC Žďárské vrchy a Javořická vrchovina za předpokladu souhlasu ze strany kraje Pardubického a Budějovického.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

18. Rozprava členů rady

A. Štěrbová pozvala přítomné radní na seminář, který se bude konat dne 26.6.2001 a požádala o změnu termínu zasedání rady kraje.

V. Kodet oznámil zrušení akce  „Lesy Vysočiny“, která se měla konat dne 12.6.01 na OkÚ Jihlava;

I. Rohovský informoval o presentaci  subjektu  Svazu vodovodů a kanalizací měst a obcí a Projektu ochrany vod v povodí Dyje.

M. Matějková pozvala přítomné radní na vernisáž výstavy „Výtvarná Vysočina 2001“, která se koná pod záštitou Magistrátu a Jihlavského kraje v Oblastní galerii Vysočina dne 28.6.2001.

P. Pospíchal navrhl na některé z příštích jednáních zabývat se organizačním schématem bloku A nového sídla Jihlavského kraje

M. Vystrčil ukončil jednání rady kraje s tím, že další termín konání rady je předběžně stanoven na 5.6.2001.

 

 

 

 

 

    RNDr. Miloš Vystrčil, v.r.

první zástupce hejtmana Jihlavského kraje

 

 

 

 

 

Zapsala: 30. května 2001, Jakoubková

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 4.6.2001 / 13.9.2006

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze