Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Kulturní komise Rady kraje Vysočina č. 3/2003

25. červen 2003
 

 
 

Zápis ze zasedání

Kulturní komise Rady kraje Vysočina č. 3/2003

ze dne 25. června 2003

 

Přítomni:

Členové komise:

Ø      Felcman Miroslav;

Ø      Chalupa Josef, PhDr. (předseda);

Ø      Kalabus Pavel;

Ø      Makovec Jaroslav;

Ø      Řádková Žofie, PhDr.

Ø      Stejskal Vladimír.

Hosté:

Ø      Kučera Tomáš, Mgr. (firma GaREP spol. s r. o.);

Ø      Lisá Katina, PhDr. (OKPP KrÚ);

Ø      Vyhlídalová Lenka Mgr. (OKPP KrÚ).

 

Návrh programu:

1.      Zahájení;

2.      Meziroční zpráva o vývoji kraje Vysočina;

3.      Aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina;

4.      Programový doplněk Programu rozvoje kraje na rok 2004;

5.      Různé, závěr.

 

1. Zahájení jednání a schválení programu

PhDr. Josef Chalupa, předseda komise, přivítal členy komise a hosty. Dle počtu přítomných členů komise konstatoval, že je komise usnášeníschopná. Přednesl program jednání, ten byl 6 hlasy schválen.

PhDr. Katina Lisá představila přítomným novou pracovnici odboru kultury a památkové péče – oddělení kultury - Mgr. Lenku Vyhlídalovou.

 

2. Meziroční zpráva o vývoji kraje Vysočina

3. Aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina

4. Programový doplněk Programu rozvoje kraje na rok 2004

            Podkladový materiál k aktualizaci PRKu byl všem členům komise s předstihem rozeslán.

Mgr. Tomáš Kučera, zástupce zpracovatelské firmy GaREP, pohovořil o významu a přínosu aktualizace PRKu. Sdělil, že aktualizace by měla mít 2 výstupy: meziroční zprávu a programový doplněk. Přiblížil přítomným meziroční zprávu, která již byla zpracována a předložena radě kraje (bude se každý rok aktualizovat). Dále byl měl vzniknout programový doplněk, který bude rovněž každý rok aktualizován. Otevřel diskusi a prostor pro připomínky k podkladovému materiálu.

            Rozvinula se diskuse k Profilu kraje a SWOT analýze. Podrobné připomínkování části PRKu týkající se oblasti kultury již kulturní komise provedla na podzim roku 2002.

Přítomní hovořili o opatření PRKu 2.4 – o nutnosti vyčlenit samostatně oblast kultury, která je dosud společně s oblastí volnočasových aktivit.

Dále se diskutovalo o možnostech čerpání ze strukturálních fondů EU (Mgr. Tomáš Kučera přislíbil zaslat členů komise informace o operačních programech EU).

Hovořilo se o tom, že jako zdroj údajů pro aktualizaci využívá GaREP vybrané podklady  z ČSÚ. Předseda komise doporučil využít rovněž jako zdroj dat statistické materiály IPOS.

Členové kulturní komise zdůraznili, že by se v aktualizovaném materiálu měla objevit rovněž podpora malých městských muzeí, podpora činnosti neprofesionálních souborů (divadelních, pěveckých, folklorních a dalších).

Dále přítomní diskutovali o záměrech dalších grantových programů s navrhovali nové  náměty jako např. expoziční a výstavní činnost,  zabezpečení a ochrana movitých a nemovitých památek a další.

 

Závěry z diskuse:

    • Mgr. Tomáš Kučera zašle členům kulturní komise informace o operačních programech EU;
    • byla stanovena pracovní verze priorit v oblasti kultury pro rok 2004;
    • členové kulturní komise mohou připomínky a další náměty zasílat GaREPu do 31. 7. 2003;
    • další spolupráce mezi firmou GaREP a kulturní komisí v souvislosti s aktualizací PRKu bude pokračovat především v elektronické podobě;
    • 14. 7. 2003 rozešle GaREP členům kulturní komise 1. pracovní verzi aktualizace PRKu v oblasti kultury.

 

Usnesení 001/03/2003/KK

Kulturní komise Rady kraje Vysočina

projednala aktualizovaný návrh Profilu a SWOT analýzy Programu rozvoje kraje a navrhla výběr priorit na rok 2004, které budou dále specifikovány.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

5. Různé, závěr

PhDr. Katina Lisá pohovořila o obsahu, zacílení a kritériích připravovaného grantového programu Ediční činnost. Tento grantový program bude znovu předložen k projednání radě kraje. Dále krátce pohovořila o aktuálním dění na úseku kultury a památkové péče v kraji Vysočina.

Předseda komise informoval přítomné, že komise cestovního ruchu a komise volnočasových aktivit požádaly o společné setkání s kulturní komisí. Konstatoval, že společná jednání se uskuteční v druhém pololetí roku 2003.

Členové kulturní komise si vyměnili pozvánky na nejbližší kulturní akce v okolí jejich bydliště.

 

PhDr. Josef Chalupa, předseda komise, poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání. Termín, místo a program zasedání Kulturní komise Rady kraje Vysočina č. 4/2003 budou včas upřesněny na pozvánce.

 

PhDr. Josef Chalupa v. r.

předseda Kulturní komise Rady kraje Vysočina

 

Záznam pořízen na jednání dne 25. 6. 2003.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 4. 7. 2003 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 16.7.2003 / 16.7.2003

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze