Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Miroslav Houška - náměstek hejtmana Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kompenzace za ubytování ukrajinských uprchlíků v objektech měst, obcí a jejich příspěvkových organizací a v objektech komerčního charakteru

Kompenzace za ubytování ukrajinských uprchlíků v objektech měst, obcí a jejich příspěvkových organizací a v objektech komerčního charakteru
S ohledem na vysoké počty ukrajinských uprchlíků, kteří hledají bezpečí v České republice, se vláda dohodla s kraji na přerozdělení těchto osob z nejvytíženějších regionů. Poté vláda požadavek na kraje a obce s rozšířenou působností (ORP) formulovala i do právního předpisu – vládního usnesení. Kraj Vysočina má zajistit nouzové ubytování nebo nouzové přístřeší pro 7 043 osob. Jejich ubytování se předpokládá především v domácnostech, v komerčních objektech, ale i v objektech kraje a místních samospráv včetně jejich příspěvkových organizací.
 

 
 

Kompenzace za ubytování ukrajinských válečných uprchlíků přerozděluje stát prostřednictvím krajů a pouze v jejich kompetenci, případně v kompetenci ORP, je uzavírání smluv s ubytovateli. Ubytování v objektech měst a obcí, jejich příspěvkových organizací a také v soukromých penzionech, ubytovnách nebo hotelech dle usnesení vlády poptává samotný kraj a je zcela na něm, jaké kapacity si nasmlouvá a komu kompenzaci vyplatí. Zesmluvňování ubytovacích kapacit se bude řešit prostřednictvím tzv. přistoupení k rámcové smlouvě. Rámcová smlouva má jasný obsah a základní rámec povinností a práv obou stran, jimiž se budou řídit všechna konkrétní přistoupení uzavřená v budoucnu. Přistoupení k rámcové smlouvě může být uzavřeno pouze s těmi partnery, kteří souhlasí bez výhrad se zněním smlouvy. Její znění se nebude individuálně měnit.

 

  • Nouzové ubytování

1) Týká se kapacit, které nabízí města, obce a jejich příspěvkové organizace (rekreační zařízení, školicí centra, ubytovny, penziony…) – v jejich případě je kompenzace (příspěvek) stanovena až na 200 Kč/noc/osobu bez stravy.

2) Týká se kapacit, které nabízí komerční subjekty na základě živnostenského oprávnění, a to na území Kraje Vysočina (hotely, ubytovny, penziony…) – v jejich případě je kompenzace (příspěvek) stanovena až na 250 Kč/noc/osobu bez stravy.


O kompenzační příspěvek mohou výše uvedení požádat Kraj Vysočina prostřednictvím formuláře umístěného na kapacity.kr-vysocina.cz. Tento formulář bude aktivován v pátek 1. 4. 2022 v 8.00 hodin.

Prostřednictvím tohoto formuláře mohou výše uvedení majitelé ubytovacích kapacit hlásit už osoby ubytované, na které požadují kompenzační příspěvek. Zároveň touto cestou mohou ubytovatelé nabízet volné kapacity k zesmluvnění, a to v obou případech formou tzv. přistoupení k rámcové smlouvě. Nabídnuté kapacity nebo ubytování osob musí být k dispozici minimálně na 2 měsíce, smluvní vztah může být uzavřen s délkou do konce roku 2022.

Přistoupení ke smlouvě bude uzavřeno pouze s těmi subjekty, které souhlasí se zněním rámcové smlouvy, dále umožní prohlídku a kontrolu ubytovacího zařízení, včetně doložení ubytovacího řádu a dalších povinných dokumentů.

 

S ohledem na nutnost rozprostření uprchlíků rovnoměrně po území regionu bude většina nových přistoupení v daném katastru konzultována s vedením obce s rozšířenou působností. Pokud ORP vyhodnotí, že s ohledem na sociální smír, možnosti dosažitelnosti práce, kapacity školských zařízení nebo jiná, zatím nepopsaná rizika není žádoucí v katastru obce ubytovávat další uprchlíky, k této skutečnosti bude přihlédnuto a přistoupení ke smlouvě nemusí být uzavřeno.

Pokud ubytovatel splní výše uvedené podmínky a další skutečnosti obsažené v rámcové smlouvě, bude následovat fyzické podepsání přistoupení ke smlouvě. Zásadní pro výplatu kompenzačního příspěvku bude však datum odeslání formuláře. Formulář je možné odeslat pouze elektronicky prostřednictvím určeného odkazu kapacity.kr-vysocina.cz.

 

Zesmluvněné kapacity bude využívat pro umisťování osob pouze pověřený pracovník Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU). Vzhledem k velkému počtu uprchlíků a očekávanému nedostatku ubytovacích kapacit přijala vláda usnesení, že osoba registrovaná v KACPU, která odmítne nabízené ubytování, ztrácí na zajištění hrazeného ubytování nárok.


Odkaz na elektronický formulář Kraje Vysočina: kapacity.kr-vysocina.cz

Odkaz na rámcovou smlouvu Kraje Vysočina s návrhem Přistoupení k rámcové smlouvě: ZDE 

Kraj Vysočina nebude kompenzovat ubytování uprchlíků zpětně.

 

  • Dočasné nouzové přístřeší

Týká se pouze kapacit měst, obcí a kraje. Jde o ubytování ve sportovních halách, tělocvičnách a sokolovnách, které splňují požadavky na tento druh ubytování.

Vzhledem k tomu, že vláda uložila krajům toto ubytování řešit ve spolupráci s obcemi, požádá Kraj Vysočina starosty ORP, aby ve svém spádovém území vytipovali vhodná zařízení, průběžně aktualizovali jejich kapacity, a to s ohledem na možnosti zajištění stravování pro uprchlíky. Tento druh hromadného ubytování je chápán jako krátkodobý, vládní usnesení předpokládá dobu zpravidla 30 dnů.

V tomto případě bude možné čerpat kompenzační příspěvek 200 Kč/noc/osobu vč. poskytnutí stravy.

 

Zajištění těchto způsobů ubytování je upraveno Rozhodnutím hejtmana Kraje Vysočina č. 1/2022 ze dne 30. 3. 2022 o koordinaci při zajištění ubytovacích kapacit v dočasném nouzovém přístřeší a nouzovém ubytování pro účely ubytování osob přicházejících po dni 24. února 2022 z území Ukrajiny za účelem udělení dočasné ochrany.

 

  • Ubytování v domácnostech

Vláda už minulý týden rozhodla, že lidé, kteří ubytují ve svém bytě nebo domě bezúplatně válečné uprchlíky z Ukrajiny, získají nárok na tzv. příspěvek pro solidární domácnost. Ten činí tři tisíce korun měsíčně na osobu, maximálně lze zohlednit 4 ubytované osoby za kalendářní měsíc v jedné solidární domácnosti. Podmínkou pro poskytnutí příspěvku je ubytování osoby po dobu minimálně 16 dnů po sobě jdoucích v období kalendářního měsíce. Zákonem jsou stanoveny minimální standardy ubytování, když výslovně zmiňuje, že utečencům musí být zajištěn dostatečný prostor pro odpočinek, osobní hygienu, přípravu jídla nebo přístup k pitné vodě.

O solidární příspěvek budou moci majitelé bytů a domů, kteří ubytují uprchlíky z Ukrajiny, žádat od 11. dubna místně příslušné Úřady práce. Ministerstvo práce a sociálních věcí avizovalo, že by to mělo být možné i přes speciálně připravené webové stránky. (Odkaz na elektronický formulář Úřadu práce prozatím není k dispozici.)


 

  • tisk@kr-vysocina.cz 

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 31.3.2022 / 31.3.2022

 

Cesta: Titulní stránka > Miroslav Houška - náměstek hejtmana Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies