Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

SFDI - dotace na výstavbu a opravy cyklostezek 2022

sfdi_logo
Výbor SFDI na svém zasedání dne 12. října 2021 schválil Pravidla pro financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022.
 

 
 
Výše příspěvku pro rok 2022 zůstává stejná, a to 85 % celkových uznatelných nákladů akce, případně 90 % celkových uznatelných nákladů akce, pokud se jedná o výstavbu cyklostezky o délce min. 1 km na opuštěném drážním tělese bývalé celostátní nebo regionální dráhy.

Termín pro předkládání žádostí o příspěvek pro rok 2022 byl stanoven na 25. únor 2022.

Oproti Pravidlům z let minulých došlo k níže uvedeným změnám.
Kompletní pravidla jsou k dispozici na webu SFDI: https://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/

Výčet nejvýznamnějších změn Pravidel oproti předcházejícímu roku:
 • Příspěvek u akcí schválených Výborem SFDI bude možno čerpat na uznatelné náklady vzniklé nejdříve po termínu pro podávání žádostí (25. únor 2022).
 • SFDI může na Akci poskytnout prostředky ze svého rozpočtu nebo prostředky z programů Evropské unie (např. Národního plánu obnovy).
 • Součástí žádosti musí být nejen pravomocné stavební povolení nebo obdobný doklad o povolení stavby, ale také pravomocné rozhodnutí o udělení výjimky, pokud bylo k Akci vydáno.
 • Pokud bude k žádosti přiložena projektová dokumentace v podrobnosti k provedení stavby (PDPS), bude nutno doložit také výkres a textový popis změn, ke kterým došlo oproti PD schválené ve stavebním či společném řízení.
 • PD bude nutno předložit v listinné i elektronické podobě, ve formátu pdf.
 • Akce s celkovými náklady převyšujícími 30 mil. Kč bez DPH bude nutno předložit ke schválení Centrální komisi Ministerstva dopravy.
 • K žádosti již není nutno dokládat stanoviska správce toku, správce dráhy, správce přilehlé či křížené komunikace I., II. nebo III. tř.
 • Upozorňujeme na trvající podmínku doložení majetkoprávního vypořádání pozemků (vlastnictví pozemků stavebníkem) dotčených stavbou cyklostezky v případě, že tato cyklostezka je veřejnou účelovou komunikací z důvodu nemožnosti realizovat stavbu stezky určenou k veřejnému užívání na pozemku, který není v majetku žadatele.
 • V rámci bezpečnostního kritéria je nově zohledněna velikost obce dle počtu obyvatel u bodů za napojení objektů občanské vybavenosti, provozovny zaměstnavatele s více než 50 zaměstnanci a zastávek veřejné dopravy budovanou cyklostezkou nebo zřizovaným cyklopruhem. Zároveň bylo sníženo bodové hodnocení finanční náročnosti akcí.
 • Žadatelé mohou využít Vzor smlouvy o spolupráci a Kontrolní seznam náležitostí žádosti, které jsou nově přílohami Pravidel.
 • Příjemce bude povinen v průběhu financování doložit výkaz produkce odpadu vzniklého při realizaci Akce.
 • Upozorňujeme na trvající povinnost předložit ke schválení veškeré změny v akci, ke kterým dojde od doby předložení žádosti.
 
Zodpovídá: Ing. Petr Stejskal
Vytvořeno / změněno: 25.10.2021 / 25.10.2021

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies