Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Odpady Vysočiny

Mobilní verze webu

Povinnosti právnických osob v souvislosti s účinností zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů

1. června 2021 nabývá účinnosti nový zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. Mezi hlavní změny, které přináší, patří zpřesnění definice skutečného majitele, částečná veřejnost evidence, automatický průpis informací z obchodního rejstříku a zavedení řízení o nesrovnalostech. V neposlední řadě evidenční zákon zakotvuje i vysoké finanční a korporátní sankce při porušení stanovených povinností o evidenci skutečných majitelů.
 

 
 

Z pohledu kraje se změny související s účinností zákona č. 37/2021 o evidenci skutečných majitelů, dotýkají především oblasti dotační politiky (změny související s prokazováním skutečného majitele ve vazbě na formulář Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) a oblasti veřejných zakázek. Dnem 1. 6. 2021 nabývá účinnosti také novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, která ukládá zadavateli povinnost vyloučit vybraného dodavatele ze zadávacího řízení v případě, kdy nelze údaje o jeho skutečném majiteli zjistit z evidence skutečných majitelů („Zadavatel vyloučí vybraného dodavatele, je-li českou právnickou osobou, která má skutečného majitele, pokud nebylo podle odstavce 4 možné zjistit údaje o jeho skutečném majiteli z evidence skutečných majitelů; k zápisu zpřístupněnému v evidenci skutečných majitelů po odeslání oznámení o vyloučení dodavatele se nepřihlíží“).


V praxi to znamená, že Kraj Vysočina nebude moci po 1. 6. 2021 v rámci zadávacích řízení vedených postupy dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřít smlouvu s právnickou osobou, která nebude mít ke dni výběru nejvhodnější nabídky zapsaného majitele v evidenci skutečných majitelů.

Kraj Vysočina důrazně doporučuje všem potencionálních účastníkům zadávacích řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, aby provedli zápis své společnosti do evidence skutečných majitelů.

 

Informace o problematice evidence skutečného majitele z pohledu podnikatelského subjektu jsou k dispozici např. v tomto článku Hospodářské komory ČR.


  • převzaté sdělení www.komora.cz

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 27.5.2021 / 27.5.2021

 

Cesta: Titulní stránka > Odpady Vysočiny

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies