Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Dokumenty odborů krajského úřadu kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Oznámení záměru na vyhlášení přírodní rezervace Rašeliniště pod Trojanem a oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o ni

Foto V. Křivan
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství oznamuje záměr na vyhlášení zvláště chráněného území. Území nově navrhované ke zvláštní územní ochraně ponese název Rašeliniště pod Trojanem a bude vyhlášeno v kategorii přírodní rezervace. Dále oznamuje, že byl zpracován návrh plánu péče o navrhovanou přírodní rezervaci Rašeliniště pod Trojanem na období 2021-2035.
Ochrana území je navržena s ohledem na výskyt zvláště chráněných druhů a jejich biotopů a také s ohledem na pestrost samotných stanovišť (slatiniště a rašeliniště, luční biotopy ad.).
 

 
 

Oznámení záměru na vyhlášení přírodní rezervace Rašeliniště pod Trojanem

a oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o ni (vlastníkům)

 

Část I

Oznámení záměru na vyhlášení přírodní rezervace Rašeliniště pod Trojanem

 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „KrÚ OŽPZ“), jako příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), oznamuje dle § 40 odst. 2 zákona OPK záměr na vyhlášení zvláště chráněného území vyhotovený podle ustanovení § 40 odst. 1 zákona.

Území nově navrhované ke zvláštní územní ochraně ponese název Rašeliniště pod Trojanem a bude vyhlášeno v kategorii přírodní rezervace (dále též „PR“ nebo „přírodní rezervace“) ve smyslu ustanovení § 33 zákona.

Ochrana území je navržena s ohledem na výskyt zvláště chráněných druhů a jejich biotopů a také s ohledem na pestrost samotných stanovišť (slatiniště a rašeliniště, luční biotopy ad.).

Vymezení hranic přírodní rezervace: Navrhovaná přírodní rezervace Rašeliniště pod Trojanem se nachází v Kraji Vysočina, na okrese Jihlava, na území obce Šimanov, v katastrálním území Šimanov na Moravě, poz. p. č. 768, 771/2, 785/2, 790/3, 790/4, 790/5, 790/6, 790/7, 791/1, 791/2, 792, 794, 1075, 1076, 1088/1, 1088/2, na území obce Vyskytná nad Jihlavou, v katastrální území Jiřín, poz. p. č. 677 část, 728 a v katastrálním území Hlávkov, poz. p. č. 160, 162, 171, 174/1, 176, 177, 180 část, 368, 369, 370, 168/1, 168/4. Mapa se zákresem navrhované PR je v příloze tohoto oznámení.  Předpokládaná celková výměra navrhované přírodní rezervace je 12,74 ha. Ochranné pásmo nebude vyhlášené, bude jím tedy dle § 37 zákona o ochraně přírody pás do vzdálenosti 50 m od hranice PR.

 

S úplným zněním záměru na vyhlášení zvláště chráněného území se lze seznámit v příloze tohoto oznámení a též v sídle krajského úřadu (nejlépe po domluvě termínu na tel. 564 602 501, či e-mailem jones.j@kr-vysocina.cz).

Podle § 40 odst. 4 zákona mohou kraje, obce a vlastníci nemovitostí dotčených navrhovanou ochranou uplatnit písemné námitky k záměru na vyhlášení části přírody za zvláště chráněné území, a to ve lhůtě 90 dnů od doručení oznámení o záměru. Vlastník je oprávněn uplatnit námitky jen proti takovému navrženému způsobu nebo rozsahu ochrany, jímž by byl dotčen ve výkonu svých práv či povinností. Námitky se podávají u Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství (Žižkova 57, 587 33 Jihlava)

  

 

Část II

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče

o přírodní rezervaci Rašeliniště pod Trojanem

 

KrÚ OŽPZ, jako příslušný orgán ochrany přírody podle § 77a odst. 4) písm. e) zákona, oznamuje v souladu s § 38 zákona, že byl zpracován návrh plánu péče o navrhovanou přírodní rezervaci Rašeliniště pod Trojanem na období 2021-2035.

Plán péče se zpracovává a schvaluje na základě § 38 zákona. Plán péče je odborný a koncepční dokument ochrany přírody, který na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu navržené PR navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany v PR a na její zabezpečení před nepříznivými vlivy okolí v ochranném pásmu. Plán péče slouží jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů a pro rozhodování orgánů ochrany přírody. Pro fyzické a právnické osoby není plán péče závazný.

S návrhem plánu péče je možné se seznámit a nahlédnout do něj se lze seznámit v příloze tohoto oznámení  a též v sídle krajského úřadu (nejlépe po domluvě termínu na tel. 564 602 501, či e-mailem jones.j@kr-vysocina.cz). 

Připomínky k návrhu plánu péče lze ve lhůtě 90 dnů od doručení tohoto oznámení uplatnit písemně na Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. O způsobu vypořádání připomínek vlastníků, obcí a krajů sepíše orgán ochrany přírody protokol, kterým zároveň plán péče schválí.

 

 
Zodpovídá: Ing. Jan Joneš
Vytvořeno / změněno: 24.9.2020 / 24.9.2020 | Zveřejnit od-do: 24.9.2020-31.12.2020
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Dokumenty odborů

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze