Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Životní prostředí Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Změna č. 02 (Kladeruby nad Oslavou) Plánu regionálního územního systému ekologické stability Kraje Vysočina

USES
Zveřejnění zpracované změny č. 02 (Kladeruby nad Oslavou) Plánu regionálního územního systému ekologické stability Kraje Vysočina
 

 
 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „OŽPZ KrÚ Kraje Vysočina“), jako příslušný orgán vykonávající v přenesené působnosti státní správu ochrany přírody podle ustanovení § 77a odst. 6 zákona ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje, že byla zpracována v souladu s § 4 odst. 1 zákona k vymezení nadmístního systému ekologické stability v Kraji Vysočina (ve správním území obce Kladeruby nad Oslavou)

změna č. 02 (Kladeruby nad Oslavou) Plánu regionálního územního systému ekologické stability Kraje Vysočina.

Zpracovaná změna č. 02 (Kladeruby nad Oslavou) Plánu regionálního územního systému ekologické stability Kraje Vysočina (dále též jen „změna č. 02“ a „Plán R-ÚSES“) je zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách kraje www.kr-vysocina.cz (cesta: Téma > Životní prostředí > Příroda > Ochrana přírody a krajiny).

Změnu č. 02 Plánu R-ÚSES zpracoval OŽPZ KrÚ Kraje Vysočina ve spolupráci s osobou odborně způsobilou ve smyslu § 2 odst. 3 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona (dále jen „vyhláška č. 395/1992 Sb.“), a to Mgr. Martinem Novotným, autorizovaným projektantem územních systému ekologické stability (A.3.1), číslo autorizace ČKA 02 432.

Plán R-ÚSES včetně změny č. 02 je odborným podkladem orgánu ochrany přírody, ve kterém je stanoveno vymezení nadmístního územního systému ekologické stability, zajišťujícího uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivé působení na okolní méně stabilní části krajiny a vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny. Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu.

Změna č. 02 řeší aktualizaci vymezení skladebných částí Plánu R ÚSES na území obce Kladeruby nad Oslavou (katastrální území Kladeruby nad Oslavou) v Kraji Vysočina.

Pokud není ve změně č. 02 řešeno jinak, platí pro tuto změnu č. 02 stávající Plán regionálního územního systému ekologické stability Kraje Vysočina, zpracovaný firmou JK envi s.r.o. ve znění po změně č. 01. Zejména se jedná o popisnou část Plánu R ÚSES - metodiku, systémové a zobecněné odůvodnění vymezení R ÚSES, návod na užívání Plánu R ÚSES Kraje Vysočina a vymezení a odůvodnění ve změně č. 02 neřešených skladebných částí Plánu R ÚSES (včetně mapové a tabulkové části). Formální i věcné odůvodnění skladebných částí R ÚSES v řešeném území je obsažení v popisné části v příloze tohoto oznámení.


 

Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Jan Joneš
Vytvořeno / změněno: 13.6.2018 / 13.6.2018
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Životní prostředí > Příroda > plány péče MZCHÚ

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze