Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro obce kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Registr zařízení - krajský a celostátní

 

 
 

Registr zařízení - krajský a celostátní

 

Krajský registr zařízení je dostupný v sekci odpadového hospodářství a na následujících internetových stránkách:

https://krz.kr-vysocina.cz//Main/Mapa a nahradil dříve používané takzvané websouhlasy, jejichž funkčnost zanikla. Údaje do registru zařízení na území Kraje Vysočina vkládá a aktualizuje krajský úřad na základě povinností uložených zákonem o odpadech. Registr obsahuje informace o níže uvedených zařízeních.


Zařízeními pro nakládání s odpady jsou zařízení provozovaná podle § 14 odst. 1 (stacionární a mobilní zařízení), a § 33b zákona o odpadech. Specifickou skupinou jsou zařízení provozovaná podle § 14 odst. 2 téhož právního předpisu, která nejsou určena k nakládání s odpady, ale přijímají odpad, jenž splňuje požadavky stanovené pro vstupní suroviny. Informace o těchto zařízeních je možné najít v krajském registru zařízení.


Stacionární zařízení je možné dále rozdělit na skupiny zařízení definované výše uvedenými ustanoveními zákona o odpadech, a tedy na zařízení provozovaná podle § 14 odst. 1 (zařízení ke sběru, výkupu, využívání a odstraňování odpadů, např. sběrny a výkupny odpadů, skládky odpadů, sklady odpadů, kompostárny, bioplynové stanice, spalovny odpadů, zařízení k nakládání s autovraky a elektroodpady apod.), zařízení provozovaná podle § 33b (tzv. malá zařízení, která zpracovávají využitelné biologicky rozložitelné odpady pro jednu zakládku v množství nepřekračujícím deset tun těchto odpadů za rok, roční množství biologicky rozložitelného odpadu zpracované malým zařízením nesmí přesáhnout 150 tun) a zařízení provozovaná podle § 14 odst. 2 zákona o odpadech (papírny, železárny, dřevozpracující závody, zpracování plastů, zpracování asfaltu). Na sklonku roku 2017 vznikla, v návaznosti na novou vyhláškou o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, nová skupina zařízení provozovaných podle § 14 odst. 2 zákona o odpadech – zařízení na použití upravených kalů. Takovým zařízením se dle vyhlášky o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě rozumí zařízení na využití odpadů, které zahrnuje všechny díly půdních bloků, na kterých používá upravené kaly jedna osoba užívající zemědělskou půdu, a všechna místa, kde tato osoba dočasně ukládá upravené kaly.


Kromě tzv. Krajského registru zařízení existuje i celostátní registr zařízení dostupný na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí: https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/Mapa.


 
Zodpovídá: Ing. David Kubát
Vytvořeno / změněno: 25.4.2018 / 25.4.2018
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze