Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro obce kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady

Dle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností závazné stanovisko k umístění stavby, ke změně využití území, k povolení stavby a k řízením podle zvláštního právního předpisu z hlediska nakládání s odpady.
 

 
 

Závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady

 

Novelou stavebního zákona č. 225/2017 Sb., došlo mimo jiné i ke změně zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění některých dalších zákonů a ke změně zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

 

S účinností od 1. 1. 2018 obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává závazné stanovisko k umístění stavby, ke změně využití území, k povolení stavby a k řízením podle zvláštního předpisu z hlediska nakládání s odpady. Toto závazné stanovisko je pak podkladem pro řízení v dané věci na stavebním úřadě. Pokud závazné stanovisko obsahuje nějaké podmínky odpadového hospodářství, jsou tyto podmínky závazné pro správní úřady, které vydávají rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění). Dodržení podmínek odpadového hospodářství kontroluje dotčený orgány státní správy, který je v závazném stanovisku stanovil.

 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, vložen v § 149 nový odstavec 2, který zní:

(2) Závazné stanovisko obsahuje závaznou část a odůvodnění. V závazné části dotčený orgán uvede řešení otázky, která je předmětem závazného stanoviska, ustanovení zákona, které zmocňuje k jeho vydání a další ustanovení právních předpisů, na kterých je obsah závazné části založen. V odůvodnění uvede důvody, o které se opírá obsah závazné části závazného stanoviska, podklady pro jeho vydání a úvahy, kterými se řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, na kterých je obsah závazné části založen.

 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, se mění v § 79 odst. 4, nově zní:

(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává závazné stanovisko k umístění stavby, ke změně využití území, k povolení stavby a k řízením podle zvláštního právního předpisu21) z hlediska nakládání s odpady a dává vyjádření zejména …

 

V rámci metodické pomoci obcím uspořádal Krajský úřad Kraje Vysočina v prosinci 2017 pracovní setkání zástupců obecních úřadů obcí s rozšířenou působností (ORP III) a zástupců Kraje Vysočina k závazným stanoviskům. Byly zodpovězeny dotazy k této problematice a předány vypracované vzory závazných stanovisek k jednotlivým typům řízení.

Níže rovněž uvádíme sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k vydávání závazných stanovisek.

Ing. Simona Hrůzová, OŽPZ


 

Odkazy

  • Sdělení k vydávání závazných stanovisek [PDF, 46 kB] (29.1.2018)
    Sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k vydávání závazných stanovisek podle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
 
Zodpovídá: Ing. Milan Křížek
Vytvořeno / změněno: 9.1.2018 / 9.1.2018
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze