Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Výsledky pětiletého měření kvality vzduchu na Vysočině

Výsledky pětiletého měření kvality vzduchu na Vysočině
Letos skončil rozsahem unikátní projekt měření kvality ovzduší v Kraji Vysočina. Data byla sbírána v letech 2012 až 2017 na 24 místech Kraje Vysočina. Měření potvrdilo obecná očekávání, tedy že ovzduší na Vysočině je znečišťováno polétavým prachem, a to především v zimních měsících resp. v topné sezóně, kdy je pravidelně zaznamenáván i nárůst oxidu dusičitého, jeho limity však nedosahují v žádném případě hraničního hodnot. Kraj Vysočina na měření kvality ovzduší uvolnil téměř sedm miliónů korun. Měření bude pokračovat i v dalších letech.
 

 
 

Po dobu pěti let přinášel projekt „Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina“ (ISKOV) nejen aktuální údaje o stavu ovzduší z mobilních měřících systémů na speciálních webových stránkách http://www.ovzdusivysocina.cz/, ale také každoroční zprávy o výsledcích měření kvality ovzduší. Po ukončení pátého roku měření má Kraj Vysočina k dispozici také závěrečnou zprávu, která shrnuje data naměřená v průběhu pěti let v jednotlivých lokalitách, porovnává je s imisními limity, dává do souvislostí s možnými zdravotními riziky pro obyvatelstvo, vyvozuje závěry a navrhuje opatření ke zlepšení kvality ovzduší v našem kraji.

Závěrečná zpráva přináší několik zásadních závěrů:

 • skutečný problém kvality ovzduší na Vysočině může nastat pouze v případě tuhých znečišťujících látek (PM10 a PM2,5), u kterých se projevuje významný vliv topné sezóny, která v průměru zvyšuje koncentrace těchto látek o 68% u PM10 a o 94% u PM2,5;
 • další sledovanou škodlivinou byl NO2, jejíž naměřené koncentrace se ovšem hodnotě imisního limitu nepřibližují a nejvyšší hodnoty byly naměřeny v lokalitách s velkým vlivem dopravy (v blízkosti křižovatek). Také u koncentrací NO2 se projevil vliv topné sezóny, která je navýšila o 40%;
 • koncentrace SO2 jsou dlouhodobě velmi nízké na celém území České republiky a měření v Kraji Vysočina tuto skutečnost potvrdilo;
 • nebyl překročen ani imisní limit pro troposférický ozón (O3) ani limit pro benzen;
 • benzo(a)pyren, škodlivina řadící se do skupiny polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) byla sledována v rámci projektu pouze omezeně a jediný závěr, který při malé četnosti odběrů lze vyvodit je vliv topné sezóny a tedy to, že zdrojem této znečišťující látky jsou lokální topeniště. Vzhledem k poměrně vysokým hodnotám koncentrací naměřených v Bystřici nad Pernštejnem bude dobré se v budoucnu zaměřit na prozkoumání některých lokalit dlouhodobějším měřením;

 • zdravotní riziko plynoucí z míry znečištění ovzduší je pro obyvatelstvo Kraje Vysočina srovnatelné se zbytkem území České republiky. Tedy i v našem relativně čistém kraji není, v tomto ohledu, situace úplně příznivá. Zejména v případě tuhých znečišťujících látek dochází k překračování hodnot doporučených World Health Organization (WHO) a je nezbytné další sledování a průběžné snižování výskytu těchto látek v ovzduší.

Společným jmenovatelem výsledků projektu měření kvality vzduchu je znečištění tuhými znečišťujícími látkami (prachem) pocházejícími z lokálního vytápění, tedy menších spalovacích zdrojů. Kraj Vysočina v současné době již podporuje aktivity vedoucí k omezení tohoto znečištění. Monitoring kvality ovzduší, který mapuje také stav ovzduší v malých sídlech, přispívá k lepšímu zacílení těchto aktivit v budoucnosti, proto bude Kraj Vysočina v letech 2018 až 2023 ve sledování kvality ovzduší pokračovat.

Měření pro Kraj Vysočina prováděly Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě a společnost ENVItech Bohemia s.r.o., Praha.

 

Foto: Kraj Vysočina, na fotce Mgr. Robert Skeřil

vzduch

 • Kateřina Žáková, odbor životního prostředí a zemědělství
  Krajský úřad Kraje Vysočina
  e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 19.12.2017 / 19.12.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Servis pro

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze