Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

„Učíme se ze života pro život“ - informace o připravovaném systémovém krajském projektu

Tým krajského odboru školství, mládeže a sportu připravuje ve spolupráci s vedením vybraných škol do výzvy MŠMT „Implementace krajských akčních plánů I“ projekt s názvem „Učíme se ze života pro život“. Cílovou skupinou jsou střední školy a druhé stupně základních škol. Projekt řeší oblasti definované v dokumentech programu OP VVV - kompetence k podnikavosti, iniciativě a kreativitě, polytechnickou výchovu (technické, přírodovědné kompetence a EVVO), kariérové poradenství, jazykové kompetence, ICT kompetence, čtenářskou gramotnost a matematickou gramotnost.
 

 
 

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů, konkrétně větší využívání aktivizačních metod (oproti většinově používanému frontálnímu vyučování kladou větší důraz na práci žákyň a žáků) a posílení přenosu kompetencí do výuky jiných předmětů (např. rozvoj jazykových kompetencí v přírodovědných předmětech, ICT kompetencí v zeměpisu či čtenářské gramotnosti v dějepisu apod.) Aktivizační metody jsou důležitým doplňkem tradiční frontální výuky s cílem povzbudit žáka, dát mu příležitost k seberozvoji, nepředávat mu jen hotová fakta, ale vést ho k větší iniciativě a odpovědnosti za vlastní vzdělání. To vše proběhne za velké podpory zapojeným učitelům. Získají možnost doplnit výuku potřebným vybavením, dále se jim dostanou jednoduché, snadno použitelné nástroje pro přímé využití ve výuce, možnost vyměňovat si zkušenosti a to vše za pomoci zkušenějších kolegů, kteří je provedou s tím souvisejícím procesem změny. Základní školy, které se se svými učiteli do projektu zapojí, budou moci pořídit potřebné atraktivní vybavení, mezi ním např. i stavebnice, které se již ve výuce osvědčily a jsou navázané na existující a funkční krajské metodiky (např. Merkur, Teifoc, připravujeme robotickou Lego Mindstorms).


Plánované projektové aktivity přispějí rovněž k větší otevřenosti škol vůči rodičům a zřizovatelům (videa a fotografie z aktivní výuky při dodržení GDPR) a posílení sebedůvěry pedagogů. Počítáme také s pořízením evaluačních nástrojů, aby školy měly standardizovanou informaci o úrovni znalostí a dovedností mladých lidí (zhodnocení míry rozvoje kompetencí a gramotnosti žáků a dále také postojů žáků, učitelů i rodičů k proběhlým změnám na škole směrem k aktivizující a transferové výuce).


Projekt bude realizován od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2020, přímo ve školách ve školních letech 2018/19 a 2019/20; předpokládaný rozpočet činí 84 miliónů korun. Základní školy obdržely potřebné vstupní informace a do projektu se ještě mohou zapojit. Je však nezbytné, aby co nejdříve zaslaly projektovému týmu podklady.


  • Kontakt pro dotazy starostek a starostů: Jana Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání OŠMS, tel.:  +420 564 602 977, e-mai: hadravova.j@kr-vysocina.cz.

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 29.11.2017 / 29.11.2017

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies