Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro obce kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Implementace Programu zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina

Implementace Programu zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina
Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP) vydalo v květnu 2016 Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod – CZ06Z (dále jen PZKO) a to formou opatření obecné povahy a program byl vyhlášen ve Věstníku MŽP. Kraj Vysočina je spolu s Jihomoravským krajem zařazen podle přílohy č. 3, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, do Zóny Jihovýchod.
 

 
 

PZKO řeší kvalitu ovzduší na regionální úrovni. Cílem PZKO je co nejdříve dosáhnout požadované kvality ovzduší pro znečišťující látky oxid siřičitý, oxidy dusíku, oxid uhelnatý, benzen a tuhé znečišťující látky (prašné částice o určité velikosti) a účelem PZKO bylo zpracovat komplexní dokument k identifikaci příčin znečištění ovzduší a stanovit taková opatření, jejichž realizace povede ke zlepšení kvality ovzduší a dosažení přípustné úrovně znečištění.


PZKO nabyl účinnosti v červnu roku 2016 a k naplňování jeho cílů a plnění stanovených opatření byla zřízena pro každou zónu pracovní skupina, jejíž členové byly vybrány jednak z řad MŽP, a také z Krajského úřadu Kraje Vysočina a z vybraných příslušných obecních úřadů s rozšířenou působností tj. obcí Humpolec, Pelhřimov, Třebíč a Velké Meziříčí.

 

Dne 19. 5. 2017 se uskutečnilo na Krajském úřadě Kraje Vysočina již 2. jednání pracovní skupiny pro zónu Jihovýchod a aglomeraci Brno. Obsahem programu jednání pro podporu implementace opatření stanovených v Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod budou mimo jiné, tyto tematické okruhy - představení výzev Národního programu Životní prostředí - podpora tvorby akčního plánu realizace opatření programu zlepšování kvality ovzduší, podpora zpracování studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón, podpora zpracování plánu udržitelné městské mobility, dále finanční možnosti podpory programů zlepšování kvality ovzduší z evropského dotačního programu LIFE, možnosti financování dopravních opatření v PZKO a problematika větrné eroze (opatření, možnosti financování).


Celý obsah programu je elektronicky zveřejněn na webových stránkách krajské úřadu PZKO zóna Jihovýchod.  • Jiří Růžička, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 22.5.2017 / 22.5.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze