Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro obce kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zástupci měst, neziskových organizací i zemědělských společností poukazují na likvidační důsledky rozšíření ochranného pásma vodního díla Švihov

Zemědělské hospodaření a monitoring kvality povrchových vod v povodí vodního díla Švihov
Obavy o budoucnost zemědělských podniků na Vysočině, pravděpodobnost klesajících výnosů daně z nemovitostí, výdaje na výstavbu nových ČOV, ztráta pracovních příležitostí v tradičních zemědělských oborech, ekonomická nejistota, zmařené investice a další dosud nevyjasněné okolnosti kolem změn, které generuje návrh opatření obecné povahy řešící změnu stávajícího ochranného pásma vodního zdroje kolem vodárenské nádrže Švihov na Želivce, zvedají ze židlí nejen vedení Kraje Vysočina, ale také zástupce měst, neziskových organizací, zemědělských podniků a farmářů, ale i vlastníky pozemků, kteří se o chystaných omezeních na své půdě dozvídají z tisku.
 

 
 

Jedno z mnoha jednání k dalším významným omezením v ochranných pásmech kolem vodního díla Švihov se konalo tento týden v Hořepníku. Zástupci zemědělských podniků, nevládních zemědělských organizací, obcí, mikroregionů a Kraje Vysočina mají zájem chránit rozumně zdroje pitné vody, proto chtějí proti navrženému maximalistickému řešení ochrany vodního zdroje postupovat jednotně, předávat si aktuální informace související s procesem připomínkování zveřejněné vyhlášky a sbírat argumenty, které nikdo z předkladatelů návrhu nebral v úvahu, nezvážil jejich dopady a nikdy nevyčíslil ekonomické a společenské újmy. „Účastníci hořepnické schůzky se domluvili na přípravě prohlášení, které by konstruktivními návrhy napomohlo posunout řešení problematiky ochrany vod na straně jedné a hájit oprávněné zájmy obcí, vlastníků a uživatelů půdy, na straně druhé.  Nikdo se a priori nebrání ochraně zdrojů, ale opatření musí být přiměřená a stanoveny jasné podmínky, včetně odškodnění,“ říká radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Martin Hyský.

 

Stejný názor má i místopředseda Mikroregionu Stražiště Pavel Hájek, který říká: „Obce a města, dlouhodobě považují zajištění kvality vody ve vodárenské nádrži Švihov za nejvyšší prioritu ochrany životního prostředí. Jsou připraveny prosazovat a realizovat smysluplná opatření k udržení a dalšímu zlepšení kvality vody ve vodárenské nádrži, je však nezbytné, aby byly zajištěny dostatečné externí finanční zdroje na jejich realizace ze státního rozpočtu nebo z prostředků správců vodních toků nebo provozovatelů vodárenských systémů, kterým voda odebíraná ze Švihova generuje zisk.“ Pavel Hájek zároveň dodává, že z vyhlášeného návrhu opatření obecné povahy ani jeho příloh nejsou jasné konkrétní přínosy ani dopady navrhovaných opatření. Navržená opatření nebyla v území žádným způsobem projednána se samosprávami, vlastníky ani dalšími dotčenými subjekty. Vzhledem k rozsahu omezení vlastnických a dalších práv je nezbytné provést důkladné veřejné projednání navrhovaných opatření s vysvětlením jejich nezbytnosti a očekávaných přínosů, ovšem s přihlédnutím k umožnění trvale udržitelného rozvoje území. Vzhledem k stávajícím, navrhovaným i chystaným omezením, zvýšeným nákladům obcí na zajištění potřeb svých občanů, s přihlédnutím k demografickému a hospodářskému vývoji, je nezbytné považovat povodí Želivky za strukturálně postižený region.

 

V posledních dnech se ozývá stále více občanů, kteří žádají Kraj Vysočina o informace týkající se předmětného návrhu, který může mít zásadní vliv na hodnotu a možnost využívání jejich vlastní půdy. Veřejnou vyhláška oznamující návrh opatření obecné povahy ve věci Změny stávajícího ochranného pásma III. stupně vodního zdroje vodárenské nádrže Švihov na Želivce vydal odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje. Povinně jsou informace zveřejněny na úředních deskách obcí, kterých se vyhláška týká, kromě nich se mohou připomínkového řízení proti k tomuto návrhu účastnit všichni vlastníci dotčených pozemků.


  • Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana, Krajský úřad Kraje Vysočina, e-mail: tisk@kr-vysocina.cz


 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 24.3.2017 / 24.3.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze