Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Nejvyšší ocenění Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kotlíkové dotace – možné způsoby příjmu žádostí

S blížícím se termínem zahájení příjmu žádostí do dodatečné výzvy na kotlíkové dotace se množí dotazy na způsob podání žádosti, zejména pak na podání prostřednictvím datové schránky. Z tohoto důvodu bychom ještě všem rádi shrnuli všechny možné způsoby podání.
 

 
 

Pravidla Rady Kraje Vysočina  pro poskytování dotací na výměnu kotlů na pevná paliva v domácnostech stanovují zahájení příjmu žádostí na 13. 2. 2017 od 8:00 a umožňují následující způsoby příjmu žádostí:

1) „Papírové podání žádosti“

                - osobně na podatelně Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, nejdříve v termínu uvedeném v Pravidlech rady kraje (na zahájení příjmu bude dne 13. 2. zřízeno speciální místo pro osobní příjem žádostí v budově B)

                - poštou, nejdříve v termínu uvedeném v Pravidlech rady kraje (rozhodující je datum a čas doručení na podatelnu Krajského úřadu doručovatelskou službou)

Jak při osobním podání, tak při zaslání poštou je nutné na obálku uvést „Výměna kotle“, Neotvírat!

 

2) „Elektronické podání žádosti prostřednictvím e-mailu“ – formulář včetně příloh je zaslán nejdříve v termínu uvedeném v Pravidlech rady kraje prostřednictvím e-mailu, který je podepsán zaručeným elektronickým podpisem (kvalifikovaným certifikátem). Doklady, které je třeba doložit v originále či ověřené kopii, musí být konvertovány v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

POZOR při tomto způsobu podání je nutné opatřit zaručeným elektronickým podpisem samotnou e-mailovou zprávu nikoli jednotlivé PDF přílohy!

Při podání prostřednictvím e-mailu se zaručeným elektronickým podpisem jiné osoby, je třeba udělit této osobě plnou moc k podání žádosti (případně dalším požadovaným úkonům).

 

3) „Elektronické podání žádosti prostřednictvím datové schránky“ - formulář bude odeslán z datové schránky žadatele (nebo osoby oprávněné za žadatele jednat na základě plné moci) v termínu uvedeném v Pravidlech rady kraje na adresu datové schránky Kraje Vysočina včetně povinných příloh. Doklady, které je třeba doložit v originále či ověřené kopii, musí být konvertovány v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Datové schránka Kraje Vysočina má ID ksab3eu. Jednotlivé dokumenty není nutné opatřovat elektronickým  podpisem.

Při podání prostřednictvím datové schránky jiné osoby/firmy, je třeba udělit této osobě/firmě plnou moc k podání žádosti (případně dalším požadovaným úkonům).

 

Nejčastější dotazy

  • Kde zřídit datovou schránku, zajistit autorizovanou konverzi dokumentů, pořídit výpis z registru obyvatel, výpis z katastru nemovitostí a katastrální mapu? Všechny tyto služby nabízí pobočky CZECHPOINTu, ve většině případů tedy pořídíte vše na jednom místě.
  • Co je to autorizovaná konverze? Autorizovanou konverzí je myšleno převedení listinné podoby dokumentu do elektronické. Součástí dokumentu je pak i ověřovací doložka a elektronický podpis osoby, která konverzi provedla a je k tomu  oprávněna.
  • Které dokumenty je nutné nechat konvertovat? Autorizovanou konverzi je nutné nechat provést u formuláře žádosti o dotaci a případně u souhlasu spoluvlastníka a plné moci, pokud jsou tyto doklady předkládány.
  • Lze podat žádost prostřednictvím cizí datové schránky? Ano, ale pouze na základě plné moci udělené uživateli této datové schránky. V plné moci pak musí být přesně specifikováno k jakým úkonům je zmocněnec oprávněn.
  • Jaký je čas doručení v případě podání prostřednictvím datové schránky? Čas podání je okamžik doručení zprávy do datové schránky kraje (shodný s časem odeslání). V žadatelově datové schránce je pak možné čas doručení ověřit v dodejce k datové zprávě.
  • Jsou v pořadí upřednostněna osobní podání před podáním datovou schránkou? Všechny žádosti budou seřazeny dle pořadí v jakém byly doručeny bez ohledu na způsob podání.

 

Publicita


 

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 10.2.2017 / 10.2.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Nejvyšší ocenění Kraje Vysočina > Fotogalerie slavnostního předávání > rok 2017

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze