Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro obce kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Přehled aktuálně platné legislativy v odpadovém hospodářství

Zákony, nařízení, vyhlášky.
 

 
 


Přehled aktuálně platné legislativy v odpadovém hospodářství

Zákony:

Číslo právního
předpisu                
Název právního předpisu
185/2001 Sb. 
zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
477/2001 Sb. 
zákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů


Nařízení:

Číslo právního předpisu
Název právního předpisu
111/2002 Sb.
nařízení vlády, kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy vratných zálohovaných obalů, ve znění pozdějších předpisů
352/2014 Sb.
nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024


Vyhlášky:

Číslo právního předpisu                  
Název právního předpisu
93/2016 Sb. 
vyhláška o Katalogu odpadů
94/2016 Sb.
vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
116/2002 Sb.
vyhláška o způsobu označování vratných zálohovaných obalů
170/2010 Sb.
vyhláška o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
237/2002 Sb.
vyhláška o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků, ve znění pozdějších předpisů
248/2015 Sb.
vyhláška o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik
294/2005 Sb.
vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
321/2014 Sb. 
vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů
341/2008 Sb. 
vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady), ve znění pozdějších předpisů
352/2008 Sb.
vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky), ve znění pozdějších předpisů
352/2005 Sb. 
vyhláška o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů
374/2008 Sb.
vyhláška o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů
383/2001 Sb.
vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
384/2001 Sb. 
vyhláška o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB)
437/2016 Sb.
vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)
641/2004 Sb.

vyhláška o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence

130/2019 Sb.
vyhláška o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem


 
Zodpovídá: Ing. Milan Křížek
Vytvořeno / změněno: 16.1.2017 / 8.9.2017
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze