Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Jan Břížďala - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo vyrovnaný rozpočet na rok 2017

peníze, ilustrační foto
Kraj Vysočina stále drží dlouhodobý trend a i v roce 2017 bude hospodařit s rozpočtem, který je vyrovnaný ve svých zdrojích a výdajích ve výši 9,7 miliard korun, tedy o 1,4 miliardy více než v roce 2016. Jeho konečnou podobu pro příští rok dnes schválili krajští zastupitelé. Očekávané daňové příjmy jsou v rozpočtu ve výši 4,3 miliard korun, což je index 110 % oproti schválenému rozpočtu daňových příjmů roku 2016. „Důvodem navýšení daňových příjmů je příznivý skutečný náběh daňových příjmů v posledních letech a očekávaný ekonomický růst a vliv přijatých opatření na celostátní úrovni,“ říká náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast financí a majetku Josef Pavlík.
 

 
 

„Rozpočet je připravený jako vyrovnaný ve zdrojích a výdajích, je reálný a ctí pravidlo opatrnosti," doplňuje Josef Pavlík. Podle jeho slov Kraj Vysočina nepočítá s čerpáním jakéhokoli nového dlouhodobého úvěru. V rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017 je opět nastavena položka Převod do fundu strategických rezerv, na které figuruje částka 450 miliónů korun určená pro budoucí předfinancování a spoluúčast projektů podporovaných Evropskou unií. V příštím roce budou moci krajská rada i zastupitelstvo disponovat 200 milióny korun pro případ, že by bylo například třeba dofinancovat příspěvkové organizace (např. pro případnou stabilizaci  lidských zdrojů ve zdravotnictví) a také pro potřeby kraje, na pokrytí mimořádných výdajů a k řešení mimořádných krizových situací. Kraj Vysočina do roku 2017 vstoupí s největší pravděpodobností s celkovou rezervou 1,3 miliardy korun.

 

Výdaje rozpočtu jsou rozděleny do jednotlivých výdajových kapitol, které mohou být díky příznivému očekávanému vývoji daňových příjmů ve většině případů posíleny. Příkladem je kapitola Regionální rozvoj, kde došlo k navýšení položky Program obnovy venkova Vysočiny oproti roku 2016 o 11 miliónů korun. „Peníze půjdou obcím do 1500 obyvatel, kterých je v regionu 650. Celkově je tedy na příští rok připraveno 80 miliónů korun,“ vyjmenovává náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje Pavel Pacal. Jedno z nejvyšších navýšení o 25 % je zřejmé na kapitole Nemovitý majetek, z níž budou financovány velké vlastní investiční akce Kraje Vysočina, např. rekonstrukce interny Nemocnice Jihlava, stavba Pavilónu chirurgických oborů Nemocnice Třebíč, zahájení stavby nového sídla Krajské knihovny Vysočiny. Samostatnou kapitolou na straně výdajů je pak kapitola Evropské projekty, kde pro rok 2017 Kraj Vysočina plánuje částku cca 780 miliónů korun. Jedná se o téměř stoprocentní nárůst oproti předcházejícímu roku, což je odraz toho, že kraj reaguje na vyhlášené výzvy aktuálního plánovacího období.


V kapitolách rezortů, pod které spadají příspěvkové organizace kraje, je ve všech případech zohledněno navýšení platů. Novou položkou v kapitole Doprava je 7 miliónů korun na přípravu systémů nutných pro spuštění a organizaci Veřejné dopravy Vysočiny. V případě kapitoly Školství se poprvé objevuje položka 300 tisíc korun na výchovu talentované mládeže. Půl miliónu korun je pevně vyčleněno na zvyšování kybernetické bezpečnosti kraje a jeho příspěvkových organizací. 


Údaje rozpočtu Kraje Vysočina pro rok 2017 v tis. Kč:

Zdroje celkem

9 708 807

Výdaje celkem

9 708 807

z toho kapitola:

zemědělství

74 540

školství, mládeže a sportu

4 613 622

kultura

171 713

zdravotnictví

350 285

životní prostředí

12 694

územní plánování

4 000

doprava

1620 337

sociální věci

140 466

požární ochrana a IZS

14 680

zastupitelstvo kraje

55 880

krajský úřad

287 330

regionální rozvoj

98 087

nemovitý majetek

678 850

informatika

39 901

analýzy a podpora řízení

13 783

ostatní finanční operace

101 395   

rezerva a rozvoj kraje

200 000

evropské projekty

781 244

převod do Fondu strategických rezerv

450 000

 


 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 20.12.2016 / 20.12.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Jan Břížďala - radní Kraje Vysočina > Tiskové zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies