Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

V regionu se méně skládkuje, více se materiálově využívá. Odpadu ale statisticky přibývá

Společné třídění komunálních odpadů
V roce 2015 vzrostlo množství komunálních opadů vyprodukovaných činností obyvatelstva a obcí na území Kraje Vysočina z 478,55 kg na obyvatele v roce 2014 na 500,31 kg na obyvatele. „Podle dat z vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina nabízí realita i pozitivní skutečnosti – mírně klesá odstraňování odpadů skládkováním a rok od roku roste materiálové využívání odpadů. Podařilo se téměř 44,5% komunálního odpadu materiálově využít,“ říká Martin Hyský, radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství.
 

 
 

V roce 2015 bylo na skládkách v regionu uloženo 128 tisíc tun komunálního odpadu, z čehož téměř 76 % tvořil směsný komunální opad. Další významný odpad, který se zbytečně skládkuje, je objemný odpad. Ten tvoří 13,5% celkového opadu produkovaného na Vysočině. Jde např. o starý nábytek, podlahové krytiny, sanitární keramiku, u kterých sice funguje sběr prostřednictvím sběrných dvorů nebo mobilních svozů, ale problematická je část zajištění jejich využití, proto končí také i na skládce.

 

Velkou příležitostí pro redukci odpadu určeného pro skládkování je v případě Vysočiny vedle aktivit na předcházení vzniku odpadů (domácí kompostování, zpětný odběr elektrospotřebičů, sběr textilu) i zvyšování třídění využitelných složek a snížení podílu biologicky rozložitelných odpadů ve směsném komunálním odpadu. Jeho množství ukládané na skládky také klesá, bohužel však pomaleji než jsou legislativou stanovená množství. Proto i do budoucna budou Krajem Vysočina podporovány environmentální aktivity, např. projekty spolupráce s kolektivními systémy EKO-KOM, ASEKOL, ELEKTROWIN a ECOBAT zaměřenými na osvětu a technické vybavení nebo prostřednictvím Fondu Vysočiny. „Prostřednictvím Fondu Vysočiny byly v obcích spolufinancovány aktivity na pořízení nádob na třídění, kompostérů, informační aktivity za období 2003 - 2016 v částce 25,8 miliónů korun. Další projekty byly a jsou podporovány z národních a evropských dotačních titulů,“ říká Martin Hyský.

 

Plán odpadového hospodářství je strategický dokument, kterým jsou stanovovány v souladu s celorepublikovým plánem, cíle původcům odpadů (obce, podnikající právnické i fyzické osoby). Bez určité regulace a sebekázně nebude možné splnit omezení, které vejde v platnost v roce 2024, kdy má být zakázáno skládkování neupravených odpadů, tj. směsného komunálního odpadu v režimu, tak jak se ukládá dnes.

 

  • Eva Navrátilová, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: navratilova.e@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 15.12.2016 / 15.12.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze