Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

SFDI - dotace na výstavbu a opravy cyklostezek 2017

logo_SFDI
Výbor SFDI na svém 138. zasedání schválil „Pravidla“ pro předkládání a hodnocení projektů na výstavbu a údržbu cyklistických stezek a nově také „Pravidla“ na „Křížení místních a veřejně přístupných účelových komunikací“. Jedná se o finanční prostředky určené pro rok 2017.
 

 
 

Základní informace – „Cyklostezky“:

• Příspěvek ve výši 85% celkových uznatelných nákladů stavební části akce.
• Termín podání žádostí je 20. ledna 2017 do 15 hodin

Změny Pravidel oproti roku 2016:
• Nově lze poskytnout příspěvek na zřizování jízdních pruhů pro cyklisty.
• Příjemcem finančního příspěvku může být také kraj jako vlastník budované cyklistické stezky nebo jako osoba provádějící výstavbu cyklistické stezky nebo jako vlastník silnice, na které se zřizuje cyklistický pruh.
• Pravidla pro financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 2017. průvodní list_1průvodní list_2


Kompletní informace na stránkách SFDI http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/cyklisticke-stezky/


Základní informace – „Křížení místních a veřejně přístupných účelových komunikací“:
• Jedná se o nový druh příspěvku zavedený po novele zákona č. 104/2000 Sb. o Státním fondu dopravní infrastruktury, který umožňuje financování výstavby, modernizace a oprav místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou, která zahrnuje dálnice, silnice I., II. a III. třídy, celostátní a regionální dráhy a dopravně významné vnitrozemské vodní cesty 
• Příspěvek ve výši 100/85/75% celkových uznatelných nákladů akce podle druhu křížení:
o 100 % - oprava a modernizace křížení s dálnicí, silnicí I. třídy, celostátní a regionální dráhou, dopravně významnou vodní cestou
o 85 % - výstavba křížení s dálnicí, silnicí I. třídy, celostátní a regionální dráhou, dopravně významnou vodní cestou
o 75 % - opravy či modernizace ostatních míst křížení (silnice II. a III. třídy)
• Termín podání žádostí je 31. ledna 2017 do 15 hodin
• Pravidla pro financování výstavby, modernizace a oprav místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou pro rok 2017 průvodní list


Konzultační dny pro žadatele - "Cyklostezky"

pro posouzení podkladů včetně projektové dokumentace a potřebných náležitostí pro podání žádosti o příspěvek v rámci výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty.

Termíny konzultačních dní jsou následující:


21. září 2016            5. října 2016           2. listopadu 2016           7. prosince 2016
26. září 2016           17. října 2016          9. listopadu 2016          14. prosince 2016
19. října 2016          16. listopadu 2016
26. října 2016          23. listopadu 2016
30. listopadu 2016


Vzhledem k velkému zájmu a zkušenostem z minulých let stanovuje SFDI pro provádění konzultací tyto podmínky:

Konzultace bude přednostně poskytována obcím či městům, kterým na SFDI poskytnuta dosud nebyla.

Konzultaci za obec, resp. město dojedná zástupce obce, resp. města (starosta, místostarosta, vedoucí odboru…).

Konzultace se uskuteční za účasti zástupce obce, resp. města (starosta, místostarosta, vedoucí odboru…), projektanta, který zpracoval předmětnou projektovou dokumentaci a SFDI.

Předmětem konzultace bude žádost o příspěvek, kterou město, resp. obec podá pro rok 2017, tzn. v lednu příštího roku.

Konzultována bude projektová dokumentace minimálně ve stupni DSP, resp. DOS (situace stavby bude předložena v měřítku 1:250).
V případě cyklistické stezky se společným provozem cyklistů a chodců (SDZ C9, C10) bude předložena situace bezbariérového užívání stavby v měřítku 1:250.

Situaci stavby se zákresem bezbariérového užívání stavby a Průvodní, resp. Technickou zprávu ve formátu PDF. je nutno dopředu poslat na e-mail: petr.burianek@sfdi.cz

Termín konzultace nutno předem dojednat na tel: 266 097 386 (Ing. Petr Buriánek).

Konzultace se uskuteční v budově SFDI v Praze, Sokolovská 278, Praha 9.

Vyhlašovatel si vyhrazuje možnost úprav a změn termínů.


 

Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Petr Stejskal
Vytvořeno / změněno: 9.9.2016 / 9.9.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies