Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Informační technologie Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

První kulatý stůl Krajské sítě podpory nadání

Nadaní žáci
Dnes se na krajském pracovišti Národního institutu pro další vzdělávání v Jihlavě setkají odborníci, kteří se zabývají problematikou nadání a péčí o nadané děti, aby si vyměnili zkušenosti s činnostmi pro nadané v Kraji Vysočina. V krajském městě se uskuteční diskuze na prvním kulatém stole s názvem Víme o sobě. „O tom, co je nadání a kdo je nadaný nepanuje naprostá shoda, a to ani mezi lidmi, kteří se touto problematikou zabývají dlouhodobě. Proto podobné aktivity vítám a věřím, že přinesou nové impulsy nebo také poznatky, které odborníci uplatní v praxi,“ těší setkání radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Janu Fialovou.
 

 
 

Diskuze se zúčastní členové Krajské koordinační skupiny a také zástupci organizací, které projevily o tuto problematiku zájem, zaregistrovaly se do sítě podpory nadání, a které věnují svůj čas podpoře nadání dětí, žáků i studentů jak v době vyučování, tak ve volném čase. Jde o gymnázia, základní školy, mateřské školy, domy dětí a mládeže. K těmto typicky vzdělávacím institucím se připojila i muzea, zoologické zahrady, knihovny, science centra, zástupci šachového svazu, nebo také pedagogicko-psychologické poradny aj. „Přístupů, jak vnímat talent dětí je hned několik. Někteří tvrdí, že jde o projev naprosté výjimečnosti, jiní zastávají názor, že každý má nějaký talent a záleží na jeho rozvoji,“ přibližuje aktuální situaci radní Jana Fialová.


První krajský kulatý stůl má proto podnítit činnost Krajské sítě podpory nadání v Kraji Vysočina, představit aktivity Systému podpory nadání a některých aktérů z kraje. Věnovat se bude i aktuálním tématům péče o nadání s cílem propojit současné a motivovat budoucí aktéry.


Garantem Krajské sítě podpory nadání je Národní institut pro další vzdělávání (NIDV), oddělení Talentcentra, které je na kulatém stole zastoupeno náměstkyní ředitelky NIDV Irenou Hoškovou.


Nadanými dětmi se v České republice primárně zabývají pedagogicko-psychologické poradny, které vydávají zprávu o tom, že dítě je v určitých oblastech nadané. V oblasti sportu a umění spolupracují poradny s konkrétními trenéry a učiteli a následně vydávají doporučení, jak s nadanými žáky pracovat. V Kraji Vysočina tuto oblast koordinuje Pedagogicko-psychologická poradna Třebíč.

 

  • Jana Hadravová, odbor školství, mládeže a sportu
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 977, e-mail: hadravova.j°kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 8.6.2016 / 8.6.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze