Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Informační technologie Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina podpoří technické, přírodovědné a volnočasové aktivity pro děti a mládež

Mládež
Kraj Vysočina uspěl s žádostí v dotačním titulu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Program vyhlášený na podzim 2015 s názvem Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni má finanční prostředky směřovat na pořádání technických, přírodovědných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež pro rok 2016. „Kraj už schválil Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování těchto dotací a podporuje tak pravidelné a dlouhodobé aktivity pro děti a mládež, které podněcují jejich tvořit, rozvíjí manuální zručnost i využívání nových technologií,“ uvedla radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová.
 

 
 

Program byl určen pouze krajům, které mohou v souladu s cíli Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020 vyhlásit a následně realizovat jednotlivé krajské výzvy. Prioritami programu je podpora participace a podpora tvořivosti.

 

Příjemcem dotace podle těchto Pravidel mohou být pouze následující právnické osoby, které mají ve stanovách zakotvenou práci s dětmi a mládeží, vznikly nejméně rok před datem uzávěrky příjmu žádostí a mají sídlo v Kraji Vysočina:

  • spolky a ústavy ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
  • obecně prospěšné společnosti založené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech.

Dotace není určena na spolufinancování sportovních aktivit, kulturních akcí a festivalů, ani činnosti škol a školských zařízení.


Důvodem pro poskytování dotací je zajistit spolufinancování rozvoje technických, přírodovědných a řemeslných volnočasových aktivit v regionu vedoucích k

  • rozvoji technického, přírodovědného a řemeslného vzdělávání v rámci mimoškolních aktivit,
  • vytváření nabídky volnočasových a dalších aktivit pro organizované i neorganizo­vané děti a mládež,
  • rozvoji materiálně-technické základny,
  • široké a účinné propagaci účelného trávení volného času.

Příjemce dotace může získat finanční prostředky ve výši 20 000 – 50 000 korun. Spoluúčast Kraje Vysočina může činit max. 80 % celkových uznatelných nákladů akce.

Žádosti o poskytnutí dotace je možné podávat v termínu od 1. dubna do 30. dubna 2016

 

  • Více informací poskytne Jana Albrechtová, odbor školství, mládeže a sportu, tel.: 564 602 942, e-mail: albrechtova.j@kr-vysocina.cz


 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 23.3.2016 / 23.3.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze