Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu

Mobilní verze webu

Nový Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina předchází vzniku odpadů

Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina za rok 2013
Zastupitelé Kraje Vysočina na svém posledním jednání schválili v souladu se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství České republiky strategický dokument Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina (POH KV). Závazná část POH KV byla vyhlášená jako obecně závazná vyhláška kraje a je základním podkladem pro vydání Plánů odpadového hospodářství obcí a měst našeho kraje s produkcí ostatních odpadů nad 1000 t/rok nebo nad 10t/rok nebezpečného odpadu. „Mezi hlavní pilíře nového POH patří zejména program na předcházení vzniku odpadů. Dokument popisuje také způsoby materiálního využití odpadu,“ říká radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Kraje Vysočina Zdeněk Chlád.
 

 
 

POH Kraje Vysočina obsahuje tři základní částí s následujícím rámcovým obsahem:

 

1.    Analytická část – obsahuje vyhodnocení stavu odpadového hospodářství Kraje Vysočina, např.: výčet druhů, množství a zdroje vznikajících odpadů a posouzení vývoje jejich produkce a nakládání; vyhodnocení stávajících systémů sběru a nakládání s odpady na území kraje; vyhodnocení sítě zařízení pro nakládání s odpady na území kraje; podklady pro získání informací nezbytných pro vypracování kritérií pro umístění a kapacity zařízení pro nakládání s odpady podporovaná z veřejných zdrojů apod.

 

2.    Závazná část – obsahuje cíle a opatření pro předcházení vzniku odpadů a stanoví cíle, zásady a opatření k jejich dosažení včetně preferovaných způsobů nakládání a soustavu indikátorů k hodnocení plnění cílů plánu odpadového hospodářství kraje.

 

3.    Směrná část – obsahuje výčet nástrojů pro splnění cílů plánu odpadového hospodářství kraje; kritéria pro typy, umístění a kapacity zařízení pro nakládání s odpady podporovaná z veřejných zdrojů ap.

 

V průběhu přípravy POH KV byla ustanovena pracovní skupina, ve které kromě zástupců kraje byli zástupci měst a obcí (SOV, Nové Město na Moravě, NNO, odpadářské společnosti). Schválený materiál je zpracován jako široký konsenzus všech jmenovaných zainteresovaných subjektů. Proběhlo řádné připomínkové řízení a veřejné projednání POH KV, tento proces byl zakončen vydáním kladného stanoviska SEA.

Obce s definovanou produkcí ostatních a nebezpečných odpadů mají 12 měsíců na zpracování svého POH. Obce, které k zabezpečení svých povinností při nakládání s komunálním odpadem vytvořily dobrovolný svazek obcí, mohou na základě písemné dohody zpracovat společný plán odpadového hospodářství obce, který nahrazuje jednotlivé plány odpadového hospodářství obce.


 Všechny jednotlivé části POH KV jsou zveřejněny na krajském portálu Odpady Vysočiny (http://www.kr-vysocina.cz/odpady_vysociny.asp)

 

 
Zodpovídá: Mgr. Ondřej Rázl
Vytvořeno / změněno: 10.2.2016 / 10.2.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze